"Vi skal investere i mennesket"

Pia Olsen Dyhr, formand sf

Integration gennem rigtige job

SF opfordrer regeringen til at finde rigtige job til borgere med flygtningebaggrund i stedet for at sluse dem ud i nyttejob med tvivlsom effekt.

socialdumping_håndværker.jpg

"Jeg er bekymret for, om regeringen er på vej til at kaste folk ud i perspektivløse nyttejob. Det er helt afgørende for SF, at flygtninge og indvandrere kommer i varige job, og derfor har vi foreslået, at de netop skal ud i rigtige virksomheder fra første færd", siger SF’s formand Pia Olsen Dyhr.

SF mener, at der i stedet bør fokusere på rigtige job, og at man bør skele til Vejle, hvor integrationen sker i samarbejder med virksomhederne.

SF har foreslået, at vi udbreder modellen fra Vejle, hvor man samarbejder med erhvervslivet om at få indvandrere i job med stor succes. Gennem de såkaldte branchepakker laver man skræddersyede forløb til flygtninge og indvandrere, hvor man både lærer sprog og bliver opkvalificeret til en konkret branche og altså til varig beskæftigelse.

SF opfordrer regeringen til at fokusere på de brancher, hvor der i dag er mange østeuropæere. Det vil både styrke integrationen og spare staten for et markant beløb.

 "Vi ser, at masser af østeuropæere finder arbejde i sektorer, der ikke kræver en uddannelse og hører om arbejdsgivere på gartnerier og hoteller, der savner arbejdskraft. Vi foreslår derfor, at der bliver lavet et målrettet integrationsforløb mod nogle af disse brancher i stedet for at fokusere så meget på de nyttejob, som kommunerne angiveligt allerede har svært ved at støve op", siger Pia Olsen Dyhr.

Sådan kickstarter vi den grønne økonomi

SF har præsenteret et nyt vækstforslag, der kan skabe over 2000 jobs, mindske CO2-udslippet markant og lægge fundamentet for et nyt dansk eksporteventyr.

COLOURBOX1729696.jpg

Danmark skal være førende, når det kommer til grøn og biobaseret økonomi. Derfor er SF kommet med et vækstforslag, som både skaber arbejdspladser her og nu, og samtidig gør Danmark grønnere.
 
SF vil nemlig have staten til at investere i en udvidelse af bioanlægget Maabjerg BioEnergy ved Holstebro, som laver affald og gylle om til energi og varme. En investering, som vil skabe over 2000 jobs i lokalområdet, gøre Danmark til foregangsland for biobaseret energi og samtidig mindske vores CO2-udslip svarende til den årlige forurening fra 75.000 personbiler.

Formand Pia Olsen Dyhr ser et enormt potentiale i projekter som netop det i Maabjerg og kalder SF’s forslag en investering i både nutiden og fremtiden:

”Med dette forslag viser vi, at grøn vækst og grønne jobs ikke bare hører skåltalerne til. Ved at gøre tingene smartere kan vi med relativt få midler skabe tusinder af arbejdspladser, gøre Danmark grønnere og samtidig lægge fundamentet for et nyt dansk eksporteventyr . Alt sammen ved at genbruge affald, gylle og halm fra landbruget, som dermed også får nye indtjeningsmuligheder,” siger Pia Olsen Dyhr og betoner, at forslaget er en central del af SF’s samlede vækstplan.

”Det er helt afgørende for SF, at vi opprioriterer den grønne vækst. Og hvis regeringen ikke er lydhøre nu, så bliver det et centralt punkt for os i valgkampen. Vi er nødt til at investere nu, så vi kan nå vores klimamål og fastholde Danmark som et grønt foregangsland.”

Forslaget i detaljen

Maabjerg-projektet går ud på at knytte en bioethanolfabrik sammen med det eksisterende kraftvarmeværk, som er ejet af Holstebro og Struer kommune, og et biogasanlæg, som er privatejet. Disse tre anlæg vil kunne udnytte hinandens restprodukter til at fremstille forskellige former for vedvarende energi, og som noget helt nyt og centralt også bæredygtig bioethanol, der i et vist omfang kan erstatte benzin og på den måde mindske Danmarks CO2-udslip endnu mere. Herudover vil der blive produceret næringsstoffer (gødning). Som råstof bruges især halm, men også andre planterester.

SF vil ikke have staten til at lægge penge i udvidelsen. I stedet skal staten sammen med kommunerne stille en garanti på cirka to milliarder kroner. Når det er nødvendigt, er det netop fordi, at anlægget er noget nyt og uprøvet, og der er en større risiko end normalt. Derfor vil det være dyrt og meget vanskeligt at finansiere privat. Projektet er udvalgt af EU som noget banebrydende, og derfor har det fået EU-støtte. I øvrigt stiller det offentlige (kommunerne) allerede i dag masser af garantier i henhold til varmeforsyningsloven.

Det nye bioethanol-anlæg vil blive landets første i fuld skala. Der har frem til årsskiftet været et mindre demonstrations-anlæg ved Kalundborg, men det har udelukkende været med henblik på at bygge et fuldskala-anlæg.

Garantien på de to mia. kr. kræver, at vi her og nu afsætter en reserve på 100-200 mio. kr., der skal finansieres inden for rammerne på finansloven.

Flere voksne til vores børn

Der skal være mere tid til hvert enkelt barn i daginstitutionerne. Dét er kernen i SF’s nye børneudspil.

børn.JPG

SF vil have flere voksne i de danske vuggestuer og børnehaver, fordi vi ved, at det er vigtigt for, at vores børn har en god hverdag. For at det kan lade sig gøre, skal vi i de kommende år investere endnu mere i vores daginstitutioner, så der bliver mere tid til omsorg for alle børn.

Helt konkret vil SF inden for den næste valgperiode afsætte to milliarder kroner på området. Det vil gøre det muligt at ansætte cirka 5000 flere voksne i daginstitutionerne, og det vil styrke kvaliteten af børnenes dagligdag. Med de ekstra penge gør vi det således muligt, at der fremover vil være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn pr. voksen i børnehaverne.

”For SF er det helt afgørende, at der bliver brugt ekstra penge på børnene, så alle får den bedst mulige start på livet. Der skal være tilstrækkeligt med voksne til at sikre de bedste rammer for vores børn, mens mor og far er på arbejde. Vi har i de senere år set, hvordan udviklingen er gået den forkerte vej, og at der er kommet flere børn pr. voksen. Den udvikling skal vi have vendt, og det gør vi ved at investere mere i børnene,” siger Pia Olsen Dyhr om udspillet.

Terroristerne kan aldrig vinde

Efter terrorangrebet i København er SF kommet med 17 forslag, der vil forbedre sikkerheden og styrke indsatsen mod radikalisering og ekstremisme.

flag halv christiansborg_web.jpg

Attentatet i februar har gjort det klart, at der er mennesker her i Danmark, som til trods for at de er født og opvokset i et demokratisk samfund, er klar til at bekæmpe ytringsfriheden og til at slå ihjel i ly af en perverteret udgave af islam.

Derfor er SF kommet med 17 konkrete forslag (se faktaboks). Og derfor har vi sammen med de borgerlige partier i Folketinget bedt regeringen om at lave en fuld redegørelse af terrorangrebet. Her skal politiet, de sociale myndigheder og Kriminalforsorgen redegøre for forløbet op til og under selve angrebet, så vi helt faktuelt ved, hvad der skete d. 14. og 15. februar. Målet er at undgå politiske overreaktioner og symbolpolitik.
 
”Vi er nødt til at vide præcist hvad der skete inden og under angrebet, så vi kan sætte ind med de rigtige instrumenter. Det her er ikke en kritik af politiet. Men vi har brug for alle myndigheders evaluering af indsatsen, så vi er sikre på, at vi sætter ind de rigtige steder og på den helt rigtige måde,” siger Pia Olsen Dyhr.

SF værner om retssikkerheden

Regeringen er selv kommet med 12 forslag til terrorbekæmpelse, og et af forslagene går på at give Forsvarets Efterretningstjeneste flere beføjelser, så efterretningstjenesten – modsat i dag – kan følge danskere i udlandet, der er mistænkt for at forberede terror eller kæmpe for Islamisk Stat.

Det er helt nødvendigt at holde et vågent øje med de mennesker, der lige nu pendler mellem Syrien og Danmark og på sigt udgør en trussel mod Danmarks sikkerhed, mener SF. Men samtidig er det altafgørende, at retssikkerheden bliver sikret, og at vi ikke udskriver en blankocheck til efterretningstjenesten, siger Pia Olsen Dyhr.

”Hvis regeringen ikke styrker tilsynet med Forsvarets Efterretningstjeneste, kan SF ikke stemme for lovforslaget.”

Pia Olsen Dyhr

Helt enig med eksperter. Selvfølgelig er vi nødt til at kigge på bedre normeringer i daginstitutionerne. Historierne om en voksen til masser af børn selv i vuggestue alderen er desværre mange. Lad os nu prioritere vores børn! SF har klart sagt, at vi ønsker 1 voksen pr 3 børn i vuggestuen og 1 voksen pr 6 børn i børnehaven)


SF vil skabe job – her og nu

Vi skal have skabt flere job. Her og nu. SF fremlægger derfor en pakke, der skaber ca. 9.000 job indenfor den private og ca. 4.000 job i den offentlige sektor.

Det er helt oplagt at vi viderefører bolig-job-ordningen. Og gerne i en mere grøn udgave. Det skaber job til håndværkeren. Og bedre boliger. Det kan med fordel finansieres af en udskydelse af sænkningen af selskabsskatten.

Så skal vi sikre nyt udstyr på erhvervsskolerne, udbygning af kloaker, renovering af skoler og udrulning af højhastighedsbredbånd i hele landet. Det er fornuftige investeringer, som også skaber job her og nu.

Og så skal vi give Kommuner og regioner reel mulighed for at bruge de penge, der er afsat til velfærd. I dag bruger de langt færre penge. Det skyldes, at de frygter de sanktioner, der træder i kraft ved selv meget små overskridelser. Det skal vi rette op på, så vi udnytter de afsatte ressourcer fuldt ud.

Nedskæringsstop i ældreplejen

SF vil sikre at ældre får større tryghed fremover. Derfor har vi foreslået et nedskæringsstop i ældreplejen i kommunerne. Hør Pia Olsen Dyhr forklare hvorfor.

I de senere år er ældreservicen blevet skåret ned i mange kommuner. Ældremillliarden fra finansloven for 2014 har kun delvist rettet op på det. Det kan ikke fortsætte, især ikke fordi der vil komme en markant vækst i antallet af ældre: Fra 2015 til 2019 forventes der at komme 87.000 (eller 8 pct.) flere folkepensionister. Offentlig nulvækst i den periode vil yderligere udhule den kommunale ældrepleje. Det skaber utryghed og forringer de ældres livsvilkår.

SF foreslår derfor et nedskæringsstop i ældreplejen.

Ren natur og grønne arbejdspladser

Ren luft og giftfrit drikkevand og grønne arbejdspladser går hånd i hånd. Derfor arbejder SF for en grøn omstilling af Danmark.

COLOURBOX1729696.jpg

Vi skal passe på miljøet, før det er for sent. Det kan vi, hvis viljen er der, endda samtidig med at vi skaber vækst og flere arbejdspladser. Danmark har nogle klare styrkepositioner inden for grøn energi, og ikke mindst på vindområdet har vi markeret os internationalt. Det vil SF bygge videre på. Men vi skal også udvikle nye væksteventyr, for eksempel gennem rensning af spildevand og bedre genanvendelse af affald.

SF kræver en omstilling af landbruget, der er en af de største trusler mod den danske natur. I SF mener vi, det kan lade sig gøre at begrænse udledningen af skadelige stoffer fra landbruget og samtidig øge effektiviteten. Vi vil presse på for målsætningen om at overgå til 100 procent vedvarende energi i 2050. Og endelig knokler vi for billigere og bedre kollektiv trafik, så flere fremover lader bilen stå og benytter den offentlige transport i stedet.

Tryghed på arbejdsmarkedet

Over 50.000 mennesker har mistet retten til dagpenge på grund af højrefløjens usolidariske dagpengereform. SF arbejder for et nyt dagpengesystem, så vi kan få genskabt trygheden på det danske arbejdsmarked.

Pia

Den danske model med et sikkert og fleksibelt arbejdsmarked er grundlaget for hele vores velfærdssamfund.

En forudsætning for den danske model er et solidt sikkerhedsnet, hvis man er uheldig at miste sit arbejde. Højrefløjen valgte at halvere dagpengeperioden i den største økonomiske krise i mands minde. Det var en kynisk og forkert beslutning, der har haft alvorlig betydning for rigtig mange mennesker.

Ved de seneste finanslovsforhandlinger kom SF igennem med en redningskrans til de mange danskere, der har mistet retten til dagpenge, men vi skal videre. Vi skal genskabe trygheden på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder SF for at få genoptjeningskravet til dagpenge bragt til seks måneder og at dagpengeperioden bliver forlænget med et år.

De fleste voksne ved, hvor meget et dårligt arbejdsmiljø betyder for krop og sind. Derfor har vi en arbejdsmiljølov, der beskytter os. Det skal børnene også have.


Vores velfærdssamfund skal være endnu stærkere

En tryg hverdag for vores børn, en stærk folkeskole med plads til alle og et sundhedvæsen i verdensklasse er nogle af grundpillerne i et trygt og godt samfund. Derfor skal vi styrke vores velfærdssamfund.

COLOURBOX1731182.jpg

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for vores stærke demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om. SF vil kæmpe for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og hvor ingen udelukkes af fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed.

Vi arbejder for en retfærdig skattepolitik, og skyr ingen midler for at bekæmpe skattely, sort arbejde og social dumping, der undergraver det danske system. Og så mener vi i SF, at alle har krav på en god bolig. Derfor arbejder vi for at styrke ikke mindst det almene boligbyggeri og på at få ventelisterne ned på studie- og ældreboliger.

Univers
Mobil navigation