VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er fire konkrete ting, vi kæmper for:

  • Undtagelsen fra ligebehandlingsloven når det gælder ansættelsen af præster skal fjernes.
  • Administrative handlinger som fødselsattester, navneændringer osv. skal fremover varetages af kommunen.
  • Præster, der ikke vier to af samme køn, skal henvise til kollegaer, der gør.
  • Alle anerkendte og godkendte trossamfund skal sidestilles med folkekirken.

Retten til at tro – eller ikke at tro

SF ønsker et samfund, der på den ene side accepterer og respekterer religiøs forskellighed, og hvor religiøse regler på den anden side aldrig står over demokratiske beslutninger og menneskers individuelle rettigheder. Det enkelte menneskes ukrænkelighed står over religiøse hensyn og idéer, som eventuelt måtte udtrykkes og praktiseres af forskellige trossamfund.

SF mener desuden, at en del administrative handlinger, der i dag varetages af Folkekirken, fremover skal varetages af kommunen. Det gælder eksempelvis fødselsattester, navneændringer osv. Det giver ikke mening, at det skal være en folkekirkelig opgave i et samfund, hvor mange mennesker ikke er medlemmer af folkekirken.

Folkekirken

Folkekirken er en vigtig institution i det danske samfund. Inden for rammen af den nuværende grundlov, mener SF, at folkekirken skal have større selvstændighed og at der skal skelnes klarere mellem hvad der er kirke og hvad der er stat. Folketinget bør kun lægge helt overordnede rammer for folkekirken i lovgivningen, mens folkekirken gennem demokratisk valgte organer skal styre sine interne forhold.

SF støtter forslaget fra ”Udvalget om, en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken” (betænkning 1544 fra 2014), som rummer demokratisering, decentralisering og gennemsigtighed. Her foreslås blandt andet

  • Statens tilskud til folkekirken omlægges fra finansiering af præsteløn til et bloktilskud, der udbetales til folkekirkens fællesfond, til bevaring af kulturarv, kirkebygninger mv.
  • Der oprettes et demokratisk baseret folkekirkeligt organ, Folkekirkens Fællesudvalg, som får kompetence vedr. landskirkeskatten, fællesfonden og del i kompetencen vedr. indre anliggender.
  • Bispekollegiet lovfæstes.

SF mener, at der skal sættes ind for at skabe et bedre arbejdsmiljø i folkekirken, og det skal ske i samspil med menighedsrådene og de faglige organisationer. Menighedsrådene skal have bedre mulighed for at ansætte professionelle personaleledere enkeltvis eller i fællesskab, og man bør se på om personalesager kan afsluttes hurtigere. Endelig bør vi se på mulighederne for at gribe ind over for menighedsrådsmedlemmer, som ikke lever op til det ansvar de har påtaget sig. Menighedsrådene er helt centrale ift. folkekirkens folkelige og demokratiske forankring. SF støtter ikke tanken om at fjerne opgaver og kompetence fra menighedsrådene, men vil hellere sætte fokus på, hvordan menighedsrådene kan støtte i at løfte deres opgaver.

SF mener, at folkekirken skal være bedre til at inkludere mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk. Det kan f.eks. ske ved at åbne for at man samtidig kan være medlem af folkekirken og sit hjemlands kirke samtidig.

SF mener, at folkekirken skal være rummelig – der skal være højt til loftet og langt til døren. SF var i sin tid bannerfører for først registreret partnerskab og siden vielser af par af samme køn, og langt de fleste præster vier gerne par af samme køn. Vi vil gerne være med til at flytte holdninger, således at færre og færre præster har problemer med vielser af par af samme køn, men vi ønsker ikke at presset mindretallet ud af folkekirken. Det er vigtigt, at alle der opsøger kirker får en værdig og respektfuld behandling, og at præster som ikke vier par af samme køn venligt henviser til kolleger.

SF mener, at undtagelsen fra ligebehandlingsloven, når det gælder ansættelse af præster, skal fjernes. Kvindelige præster er heldigvis nu så bredt accepteret i folkekirken, at der ikke er brug for den bestemmelse. Vi vil også gerne arbejde for at flytte holdninger i de andre trossamfund, så kvindelige forkyndere også bliver accepteret der.

Andre trossamfund

SF arbejder her og nu for, at alle anerkendte og godkendte trossamfund sidestilles med folkekirken, så der stilles samme krav til rettigheder og pligter til alle – f.eks. statslig opkrævning af medlemsbidrag mod til gengæld krav om offentlige regnskaber og budgetter.

Måske er du også interesseret i at læse vores politik om kultur, sport og medier?

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!