VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er ni konkrete ting, vi kæmper for:

  • Skoledagene skal være kortere.
  • Max 24 elever per klasse.
  • Flere timer med to uddannede voksne.
  • Karakterfrie klasser og mere tid til feedback.
  • Styrke FGU’en med flere ressourcer.
  • Lade de praktiske og kreative fag fylde mere i folkeskolen.
  • Skoletrætte unge skal have mulighed for at komme i mesterlæreordninger
  • Flere uddannelser uden for de store byer.
  • Bevar SU’en på kandidaten.

Slut med lange dage i skole og megaklasser

Folkeskolen skal både danne og uddanne, samtidig med at alle børn trives. Og så er det i børnenes skole, at den demokratiske grundstamme skal sikres og udvikles.

En af folkeskolens vigtigste kvaliteter er, at den kan give alle elever de bedste muligheder for at lære uanset familiens sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund. Det skal vi både sikre og styrke.

Vi har en fantastisk folkeskole i Danmark, men i en årrække har den været alt for centralt styret med stive rammer, tests og læringsmål. På trods af flere timer i dansk og matematik er børnene ikke blevet dygtigere, og flere børn mistrives. Væk fra de stive rammer, tests og læringsmål. Mere fokus på formålet med skole: at give børn en grundlæggende dannelse, reflektere kritisk og få kundskaber og færdigheder. Børn skal blive til nogen fremfor til noget.

Det kræver, at vi sætter folkeskolen fri, så lærere, pædagoger, elever, ledere og forældre lokalt kan skabe den skoledag, der er bedst for børnene. Vi kan se, at friheden virker i fx Holbæk, der er en del af frikommuneforsøget: børnene, de ansatte og forældrene er gladere. Det skal vi udbrede, men forandringer kan ikke ske, så længe der eksisterer et folkeskoleforlig, hvor enkelte partier kan blokere for at give friheden tilbage til skolerne. Derfor har SF opsagt folkeskoleforliget, så skolerne efter valget kan få mere frihed.

Mere frihed vil også betyde, at folkeskolen kan blive drejet i en mindre boglig retning og give mere plads til de børn, der har svært ved at sidde stille, eller som ikke er bogligt stærke. Der skal være mere tid til de praktiske fag og flere unge skal have mulighed for at komme i mesterlæreordninger. Alle børn har godt af en skole for både hånden og ånden.

SF vil have klassestørrelsen ned på højst 24 elever, og skoledagen skal være kortere. Ressourcerne bliver brugt forkert i dag – på meget lange dage i skolen i klasser med alt for mange børn og med lærere, der har dårlig tid til forberedelse. SF vil bruge ressourcerne klogere ved at fokusere på det, der giver kvalitet – en kortere skoledag med færre børn i klasserne og med ressourcer til det, vi ved virker fx flere timer med to uddannede voksne.

Giv unge ro på

Alt for mange unge oplever en stresset hverdag. De har ikke bare naturligt travlt, men har svært ved at tackle de stigende forventninger fra sig selv eller andre om en perfekt præstation hver gang. Der er brug for at give de unge mere ro på.

Vi vil lægge en dæmper på konkurrencekulturen og give mere tid til kreativitet, fordybelse og til at fejle. Skoledagen skal gøre eleverne klogere og dygtigere, ikke bare gøre dem klar til den næste test eller eksamen. Derfor vil SF have karakterfrie klasser og mere tid til feedback.

De unge skal have tid til at udvikle sig. De skal have mulighed for både at vælge og vælge om, og der skal også være plads til et sabbatår eller to efter gymnasiet og inden uddannelsen, hvis det er det, de har lyst til.

Det er ikke karakterer og eksamener, der skaber dygtige studerende. Det er gode uddannelser og undervisere med tid til den enkelte elev. Derfor er det også vigtigt, at vi har fået stoppet den borgerlige regerings besparelser på uddannelse, og nu igen investerer i vores uddannelser.

Styrk forberedende grunduddannelse

Den forberedende grunduddannelse, FGU, er et vigtigt uddannelsestilbud til de unge, der ikke evner eller magter at gå den lige vej igennem uddannelsessystemet. FGU startede op i august 2019 og er kommet godt i gang med at hjælpe alle de unge, der har brug for tilbuddet. Al opstart er svær og det har krævet et stort arbejde på skolerne at skabe en ny pædagogisk praksis og tage hånd om de unge med meget forskellige behov. SF mener, at der er brug for at styrke uddannelsen. Der er brug for investeringer i uddannelsen: Mere tid til forberedelse for lærerne, ordentlige lokaler og støtte til de unge.

FGU’en skal sikre, at vi ikke længere mister nogen unge af syne. At der er en plan for alle unge. FGU’en skal være det fleksible uddannelsestilbud, som hele tiden kan rumme de unge, der har brug for at blive løftet. Derfor er uddannelsen så hammer vigtig, og derfor mener vi i SF, at det er helt afgørende, at vi styrker FGU’en med de rette rammer og ressourcer.

Flere faglærte kræver gode uddannelser

Danmark kommer i nær fremtid til at mangle faglærte. Samtidig spiller faglært arbejdskraft en nøglerolle i arbejdet med den grønne omstilling.

SF foreslår at gøre eleverne i folkeskolen mere nysgerrige på erhvervsuddannelserne ved at lade de praktiske og kreative fag fylde mere, når man er i skole. Samtidig skal der være mere samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler. Og skoletrætte unge skal have mulighed for at komme i ”mesterlæreordninger”. I dag er det ikke alle unge i 8.-9. klasse, som kommer i erhvervspraktik. SF foreslår, at alle unge skal have gode muligheder for at komme i erhvervspraktik.

Erhvervsuddannelserne skal styrkes, og der skal investeres i dem. Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, og det skal være et attraktivt valg. Undervisningen og tilbuddene på erhvervsuddannelserne skal være af høj kvalitet, ligesom der skal sikres praktikpladser. Samtidig skal vi sikre, at flere gennemfører deres uddannelse, bl.a. vil vi have fokus på, at elever med behov kan få udvidet grundforløbet, bedre hjælp ved ordblindhed og et bedre socialt taxameter, til de skoler der har flest socialt udsatte elever.

Med aftalen om Danmark kan mere I har vi været med til at aftale et lovkrav om at indføre et lovkrav i udbudsloven om brugen af lærlingeklausuler i alle relevante udbudte offentlige kontrakter, herunder evt. også relevante rammeaftaler.

Uddannelser i hele landet

Centraliseringen har de seneste mange år betydet, at uddannelser uden for de største byer er lukket og mange uddannelser bare er blevet større og større.

Uddannelse skaber liv, giver frihed og opfylder drømme. Derfor mener SF, at mange flere skal kunne læse en uddannelse tæt på, hvor de bor, og vi ønsker decentrale uddannelser landet over.

SF er derfor også med i aftalen om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” om udflytning ag uddannelser. Gode uddannelsesmuligheder i hele landet gavner ikke kun den enkelte unge, men også lokalsamfundene, der har brug for udvikling, liv og adgang til kompetencer, der følger med lokale uddannelser. Med aftalen begynder vi at gå den modsatte vej af centraliseringen – vi får flere uddannelser uden for de største byer, vi styrker de uddannelsers økonomi og understøtter, at det skal være slut med at lukke uddannelser uden for de største byer.

Vi har med tillægsaftalen fra foråret 2022 været med til at sikre balance i aftalen, samt bl.a. at institutionerne blev hørt, at der er den fornødne finansiering til aftalen, og at der også fremadrettet vil være lige så mange uddannelsespladser i landet som i dag.

Uddannelserne skal genoprettes og styrkes

Gratis og god uddannelse giver unge mennesker mulighed for at blive dygtige indenfor deres interessefelt og indfri deres potentiale. Danmark bliver også et rigere land af at have kvalitetsuddannelser. SF vil have en genopretningsplan for hele uddannelsesområdet.

Alle skal have ret til at blive uddannet. Derfor mener SF, at det er vigtigt, at alle uddannelser bliver genoprettet. Vi har fået afskaffet omprioriteringsbidraget, som var en katastrofal besparelse på vores uddannelsessystem. Vi mener, at vi fortsat skal investere i både de forberedende uddannelser, ungdomsuddannelserne, erhvervsuddannelserne, de videregående uddannelser og efteruddannelse. For selvom det koster en bondegård at investere i uddannelse, så koster det et kongerige at spare på uddannelse.

Vi har ligeledes fået afskaffet uddannelsesloftet. Og det er endelig lykkedes os at få igennem at SU’en, som har været mindre-reguleret mange år, igen skal stige med lønudviklingen. SF vil værne om og bevare SU’en på kandidaten.

SF ønsker desuden, at vi kommer væk fra karakterræset og nulfejlskulturen, som er med til at øge mistrivslen og stressniveauet hos studerende. Der skal i højere grad kommer fokus på feedback fra underviserne på uddannelserne og antallet af undervisningstimer forhøjes for at fremme kvaliteten i uddannelserne.

 

Forskning

Hvis Danmark fortsat skal være et videnssamfund, kræver det et stærkt og frit forskningsmiljø. Vi ønsker især, at der forskes i klima og miljø, som er afgørende for den grønne omstilling, og i velfærd, hvor der i dag er begrænset investering til forskning.

I Danmark har vi en målsætning om, at 1 procent af BNP skal bruges på forskning. SF mener, man skal se på, hvordan målsætningen gøres op, så vi sikrer, at der reelt afsættes en procent. Vi mener, at EU-midler ikke skal tælle med i procenten, ligesom forskningsreserven ikke skal blive mindre af, at man afsætter midler på andre ressortområder. Den ene procent skal således ikke været et loft, men en minimumsbund.

SF mener desuden, at vi skal værne om forskningsfriheden. Vi støtter kampagnen ”Sæt forskningen fri” og forslaget om en kommission, der skal undersøge vilkårene for forskningsfrihed i Danmark og se på behovet for en revision af universitetsloven.

 

Måske vil du også gerne læse om vores politik på børn og unge?

Jeg synes det er vigtigt, at studerende får bedre vilkår og ikke stresses igennem uddannelsessystemet. SF er et parti, der ikke bare snakker om et bedre samfund men rent faktisk går ind og tager ansvar for at skabe forandring. Derfor er jeg medlem.

Emma
SF Aarhus

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!