VI KÆMPER FOR:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er fem konkrete ting, vi kæmper for:

  • Ny ligelønslov, der målrettet giver lønstigninger til traditionelt kvindedominerede fag.
  • Flere midler til rekruttering og fastholdelse af ansatte i velfærdsjob.
  • At borgere med meget lav arbejdsevne og uden udsigt til bedring skal have ret førtidspension.
  • At Arbejdstilsynet får tilført flere penge.
  • At offentlige udbud altid skal have krav om løn, arbejdstid og arbejdsvilkår som normalt i Danmark.
  • At virksomheder som Wolt ikke skal have mulighed for at ansætte deres medarbejdere som faste selvstændige.

LEDIGE OG SYGE SKAL HAVE EN UDSTRAKT HÅND

Et godt arbejdsliv handler både om ordentlige arbejds- og lønvilkår, og om at man som menneske skal møde en udstrakt hånd, hvis man bliver ledig eller syg. Det skal vores arbejdsmarkedspolitik også afspejle.

For SF har det længe været en mærkesag, at kontakthjælpsloftet skulle afskaffes. Det lykkedes med aftalen om et nyt kontanthjælpssystem fra juni 2022, men vi er langt fra i mål.  Der er behov for markante ændringer i lovgivningen om førtidspension, og så skal vi gentænke indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagere og på landets jobcentre.

Syge borgere skal ikke fastholdes i udsigtsløse ressourceforløb eller efterlades uden indsats. Det er uværdigt, at de svagest stillede borgere i årevis skal at slås med kommunen, før de kan få den ydelse, som de har ret til. Derfor kæmper SF for et nyt system uden hovedløs tvang og nyttesløs dokumentation. Der skal indføres et nyt ”timeloft” over jagten på borgernes arbejdsevne, så borgere med meget lav arbejdsevne og uden udsigt til bedring skal have ret førtidspension. På den måde vil arbejdsprøvninger stoppe før det bliver meningsløst.

Ligeløn og flere kolleger skal sikre fremtidens velfærd

I SF vil vi tage første skridt til et opgør med uligelønnen og give lønstigninger til nogle af de fag, som i årtier har ligget for lavt. Vi foreslår en ny ligelønslov, som målrettet giver lønstigninger til de traditionelt kvindedominerede fag i den offentlige sektor. Offentligt ansatte i de traditionelle kvindefag spiller en nøglerolle i vores samfund. De bør selvfølgelig have en løn og nogle arbejdsvilkår, der afspejler den kæmpestore indsats, de yder hver evig eneste dag for at få samfundet til at hænge sammen. Derfor foreslår SF at afsætte 2 mia. kr. årligt til at begynde opgaven med at rette op på uligelønnen. Ligelønsloven skal finansieres gennem en formueskat på 0,5 procent på den del af formuer, der overstiger 5 mio.

Du kan læse mere i vores ligelønsudspil.

Der er en alvorlig mangel på uddannet arbejdskraft i velfærdsektorerne. Lige nu flygter personale fra sygehusene, plejehjemmene, børnehaverne og i hjemmeplejen. Derfor vil SF afsætte en halv milliard i 2023 og en milliard årligt fra 2024 til at rekruttere og fastholde velfærdsmedarbejdere. Vi skal have løftet lønnen, flere skal i uddannelse og så skal vi belønne de ansatte, som bliver på arbejdspladserne eller som går op i tid.

DEN DANSKE MODEL FORUDSÆTTER ET ORGANISERET ARBEJDSMARKED

Den danske ”flexsecurity”-model er med rette vidt berømmet. Det er en model, der kombinerer et fleksibelt arbejdsmarked med ordnede forhold med få arbejdskonflikter og social tryghed. Men det er også en model, der er truet fra flere sider. Der er brug for at lukke huller i det sociale sikkerhedsnet.

Vi skal have styrket overenskomstdækningen hos de danske virksomheder. Alt for mange virksomheder nyder godt af goderne af den stabile danske arbejdsmarkedsmodel uden selv at understøtte den med overenskomster.  Derfor vil vi pålægge virksomhederne en flexsecurity-afgift på 1.000 kr. pr. fuldtidsansat. Det skal sikre, at flere virksomheder bidrager til den danske arbejdsmarkedsmodel samt sikre bedre arbejdsvilkår for flere.

Vi skal også have vendt medlemstilbagegangen i fagbevægelsen. Uden en høj organisationsprocent skrider hele grundlaget for en model, der er baseret på fornuftige forhandlinger og overenskomster. I dag er det under halvdelen af de privat ansatte lønmodtagere, der er medlem af en overenskomstbærende fagforening. Derfor vil SF øge fradraget for fagforeningskontingent for overenskomstbærende fagforeninger og finde en model for at fjerne det for såkaldte gule fagforeninger.

Du kan læse mere i vores udspil SF vil beskatte virksomheder uden overenskomst.

DAGPENGE OG UDDANNELSE

I SF har vi sikret en forhøjelse af dagpengene på op til 3.649 kr. om måneden i de første tre måneder af dagpengeperioden, såfremt den ledige har været medlem af en a-kasse i de seneste fire år og haft to års beskæftigelse inden for de seneste tre år. Derudover har vi sikret, at nyuddannede ikke ryger ned på den laveste sats de første tre måneder efter endt uddannelse – modsat højrefløjens ønske om markante forringelser for de nyuddannede. For SF er det centralt, at vi har et dagpengesystem, der holder hånden under de arbejdsløse og sikrer, at familier ikke skal leve i frygt, når fyresedlen rammer. Det er godt både for den enkelte og for virksomhederne, da tryghed fører til et mere fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked.

Der skal være mere fokus på uddannelse og opkvalificering i beskæftigelsessystemet, og retten til uddannelse som ledig skal udvides. Danmark kommer i de kommende år til at mangle faglært arbejdskraft, og samtidig forsvinder en del af de ufaglærte jobs på grund af den teknologiske udvikling. Uddannelse, opkvalificering og efteruddannelse bør derfor stå helt centralt i beskæftigelsesindsatsen, ligesom virksomhederne skal tage medansvar for efteruddannelses- og omskolingsmuligheder for deres medarbejdere.

STYRK ARBEJDSMILJØET

Alle lønmodtagere fortjener en sund og sikker arbejdsplads. Desværre har mere end 300.000 danskere lige nu et fysisk overbelastet arbejde, og 450.000 har en psykisk overbelastet arbejdsdag (kilde). Tallene vidner om, at vi skal gøre endnu mere for at sikre et effektivt tilsyn med arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser. Derfor kæmper SF for, at Arbejdstilsynet får større muskler, så tilsynet har de rette forudsætninger til at sikre ordentlige arbejdsforhold. Derudover skal vi sætte ind overfor nedslidning, og så skal det være lettere at skifte jobspor i løbet af livet, så flere kan have et godt arbejdsliv længere.

NEJ TAK TIL SOCIAL DUMPING OG FALSKE SELVSTÆNDIGE

Arbejde i Danmark skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår. SF vil bekæmpe social dumping, hvor arbejdsgivere udnytter østeuropæiske arbejdere ved at underbetale dem, lade dem arbejde sort og samtidig blæser på arbejdsmiljøloven. Den slags uacceptabel og grådig arbejdsgiveradfærd udnytter de østeuropæiske arbejdstagere og giver dem elendige vilkår. Det udsætter danske lønmodtagere for unfair konkurrence.

Byggeriet, hotel- og servicebranchen samt transportbranchen er områder, der er hårdt udsat for social dumping. SF arbejder for, at den fælles myndighedsindsats mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet gøres permanent og tilføres yderligere midler.

Når offentlige myndigheder udbyder arbejde til private firmaer, bør det altid ske med krav om løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår som normalt i Danmark. Det skal i langt højere grad sikres, at arbejdsklausuler indarbejdes i offentlige kontrakter, og kontrolleres, at klausulerne overholdes.

Vi skal sætte en stopper for falske selvstændige. Der er i dag mennesker som reelt er lønmodtagere, men juridisk set opfattes som selvstændige – selvom der ikke er meget selvstændighed i deres arbejde. Det gælder fx Woltbude, der styres i detaljer af en app. Når man betragtes som selvstændig mister man en lang række rettigheder, som man har som lønmodtager – fx ret til ferie, løn under sygdom, ret til at forhandle overenskomst etc. SF ønsker regler, der sikrer, at virksomheder ikke kan omgå reglerne på denne måde.

 

Måske er du også interesseret i at læse om handicap og inklusion?

I mit arbejde møder jeg mange, der er kommet i klemme i beskæftigelsessystemet. Det er SF meget optaget af at gøre noget ved, og som medlem har jeg stor mulighed for at være med til at træffe de vigtige politiske beslutninger.

Kirsten
SF Herning

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!