Ledige og syge skal have en udstrakt hånd

Et godt arbejdsliv handler både om ordentlige arbejds- og lønvilkår, og om at man som menneske skal møde en udstrakt hånd, hvis man bliver ledig eller syg. Det skal vores arbejdsmarkedspolitik også afspejle.

SF vil afskaffe kontanthjælpsloftet. Det fik vi med i forståelsespapiret, og vi fik det midlertidige børnetilskud til familier ramt af loftet.. Nu skal et nyt ydelsessystem forhandles og realiseres uden et kontanthjælpsloft og med mærkbart færre fattige børn i Danmark. SF mener, at det er nødvendigt at tilføre systemet yderligere midler for at mindske børnefattigdommen. Vi vil arbejde for, at det nye ydelsessystem ikke fastholder eller skaber fattigdom, hverken for børnefamilier eller andre.

SF vil også sikre, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet får en række rettigheder overfor systemet. Så syge borgere ikke fastholdes i udsigtsløse ressourceforløb eller efterlades uden indsats.

Der er bl.a. behov for markante ændringer i lovgivningen om førtidspension, og for at gentænke indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere. Borgerne skal i det hele taget stilles stærkere over for systemet, og hullerne i det sociale sikkerhedsnet skal lukkes. Derudover skal førtidspensionen ikke være afhængig af samleverens indtægt, og reglen om den såkaldte ægtefælleindkomstafhængighed skal afskaffes. Man skal ikke modregnes i sin pension, fordi ens samlever er i job.

Dagpenge og uddannelse

SF vil desuden forbedre dagpengenes dækningsgrad. Dækningsgraden er faldet de sidste mange år, og det betyder en stor usikkerhed for lønmodtagere, og en endnu større usikkerhed for arbejdsløse. Ikke mindst er den forringede dækningsgrad en bombe under tilslutningen til dagpengesystemet. SF præsenterede 1. maj 2021 et udspil, hvor dagpengene løftes med op til 4.000 kr. pr. måned de første tre måneder, såfremt man har været i beskæftigelse 2 af de sidste 3 år samt medlem af en A-kasse i 4 år. Har man kun været medlem i to år er løftet op til 2.000 kr. Forslaget er lig en del af FH’s forslag, og det vil sikre en klar forbedring for størstedelen af a-kassemedlemmerne.

Der skal endvidere være mere fokus på uddannelse og opkvalificering i beskæftigelsessystemet og retten til uddannelse som ledig skal udvides. Danmark kommer i de kommende år til at mangle faglært arbejdskraft, og samtidig forsvinder en del af de ufaglærte jobs på grund af den teknologiske udvikling. Uddannelse, opkvalificering og efteruddannelse bør derfor stå helt centralt i beskæftigelsesindsatsen, ligesom virksomhederne skal tage medansvar for efteruddannelses- og omskolingsmuligheder for deres medarbejdere.

Styrk arbejdsmiljøet

Alle lønmodtagere fortjener en sund og sikker arbejdsplads. Men det går desværre den forkerte vej med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Ligeså mange lønmodtagere var plaget af muskel-skeletbesvær i 2018 som i 2012, mens den psykiske belastning samlet set er steget i samme periode. Samtidig var Arbejdstilsynets bevillinger faldende i mange år.

SF er med i arbejdsmiljøaftalen fra april 2019, som har forbedret indsatsen ved bl.a. at sætte yderligere ind i nedslidningstruede brancher og i højere grad sidestille psykisk og fysisk arbejdsmiljø. Aftalen var et fremskridt, men langt fra nok. SF arbejder for, at Arbejdstilsynet skal have større muskler og en styrket bevilling.

Samtidig skal vi have fortsat og øget fokus på både psykisk arbejdsmiljø og nedslidning. Og det skal være lettere at skifte jobspor i løbet af livet, så flere kan have et godt arbejdsliv længere.

Lønmodtagere skal have mere tryghed

Dagpengenes dækningsgrad er gennem mange år blevet udhulet, og dagpengeperioden forkortet. SF ønsker at give lønmodtagerne mere tryghed og forbedre dagpengenes dækningsgrad.

Vi foreslår til at starte med 25 procent højere dagpenge i de første to måneder for personer, der har været i beskæftigelse i længere tid. Netop den gruppe kan opleve, at de ikke får nok ud af at betale til a-kassen, fordi de mener, at dagpengesatsen er for lav, eller fordi de ikke regner med at blive ledige. Jo flere der melder sig ud, eller undlader at melde sig ind, i en a-kasse, jo højere risiko er der for på sigt at undergrave det solidariske system.

SF vil styrke den danske model ved at øge retten til skattefradrag for kontingent til de overenskomstbærende fagforeninger og fjerne retten til fradrag til kontingenter på ”fagforretninger”, som hverken har tegnet overenskomst for minimum 25 procent af deres medlemmer eller er medlem af en hovedorganisation, hvor der er indgået overenskomst for over 25 procent af medlemmerne.

På den måde styrker vi incitamentet til at melde sig ind i de fagforeninger, som har en samfundsbærende funktion.

Nej tak til social dumping

Arbejde i Danmark skal foregå på danske løn- og arbejdsvilkår. SF vil bekæmpe social dumping, hvor arbejdsgivere udnytter østeuropæiske arbejdere ved at underbetale dem, lade dem arbejde sort og samtidig blæser på arbejdsmiljøloven. Den slags uacceptabel og grådig arbejdsgiveradfærd udnytter de østeuropæiske arbejdstagere og giver dem elendige vilkår. Det udsætter danske lønmodtagere for unfair konkurrence.

Byggeriet, hotel- og servicebranchen samt transportbranchen er områder, der er hårdt udsat for social dumping. SF arbejder for, at den fælles myndighedsindsats mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet gøres permanent og tilføres yderligere midler.

Når offentlige myndigheder udbyder arbejde til private firmaer, bør det altid ske med krav om løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår som normalt i Danmark. Det skal i langt højere grad sikres, at arbejdsklausuler indarbejdes i offentlige kontrakter, og kontrolleres, at klausulerne overholdes.

På transportområdet er SF løbende kommet med flere udspil om strammere kontrol. Højere bøder, bedre håndhævning af køre-hviletidsbestemmelser og strammere regler for cabotagekørsel. Højere bøder, bedre håndhævning af køre-hviletidsbestemmelser og strammere regler for cabotagekørsel. Vi er med i vejtransportaftalen fra januar 2020, som stiller krav om dansk løn på danske veje. Vi skal sørge for at kontrollere, at aftalen overholdes, ligesom vi skal sikre en stærk implementering af EU’s vejpakke.

Måske er du også interesseret i at læse om handicap og inklusion?

I mit arbejde møder jeg mange, der er kommet i klemme i beskæftigelsessystemet. Det er SF meget optaget af at gøre noget ved, og som medlem har jeg stor mulighed for at være med til at træffe de vigtige politiske beslutninger.

Kirsten
SF Herning

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!