Vi kæmper for:

Er du i tvivl om, hvorfor du skal stemme SF? Her er tre konkrete ting, vi kæmper for:

  • Flere handicapvenlige boliger.
  • Sagsbehandlere skal have større dele af deres bevillingskompetence tilbage.
  • Borgere med handicap skal have ret til individuel bopæl.
  • Pengene skal følge barnet i inklusionsindsatsen.
  • Oprustning af PPR.

Borgere med handicap skal have alle muligheder for at være med

Borgere med et fysisk eller psykisk handicap skal kunne leve et værdigt, respektfuldt og aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelser. SF arbejder for bedre uddannelsesmuligheder, et rummeligt arbejdsmarked og flere handicapvenlige boliger. Derudover skal vi fortsat arbejde for fuld tilgængelighed og dermed bedre adgang til kommunikation og information for borgere med handicap. Derfor er FN’s Handicapkonvention et vigtigt pejlemærke for handicappolitikken i SF.

I kommunerne bør sagsbehandlerne have større dele af deres bevillingskompetencen tilbage – også til de fleste hjælpemidler. I dag skal beslutningen om, hvilken hjælp borgeren skal tilbydes via et visitationsteam, der ofte ikke har mødt borgeren. Socialrådgivere er uddannet til at kunne varetage den kompetence, og det vil være en fordel, at beslutningen tages så tæt på og i samarbejde med borgeren som muligt. Endelig bør der sættes et loft over det antal sager, den enkelte sagsbehandler skal håndtere.

Der skal være ret til individuel udfoldelse og bopæl. Vi skal ikke tilbage til at samle borgere med handicap i store centrale institutioner, som vi ser en tendens til. Tilgængelighed for handicappede skal styrkes i forhold til planlægning af det fysiske rum og adgang til offentlige ydelser på blandt andet sundhedsområdet. Men også bedre adgang til kommune og stats digitale rum for borgere med syns- eller kognitive handicap.

INKLUSION MÅ ALDRIG BLIVE EN SPAREØVELSE

Inklusion må aldrig blive en sparøvelse. Der skal udvikles en økonomimodel for inklusionsindsatsen, der sikrer at pengene følger barnet. Principperne for modellen bør være, at:

  • Når et barn flyttes fra et specialtilbud til et alment tilbud, så skal pengene følge med.
  • Når et barn flyttes fra folkeskolen og over i et specialtilbud, så skal pengene også følge med, men folkeskolen skal kompenseres økonomisk i det pågældende år, så det ikke opleves som en økonomisk straf.
  • Kommunen skal lave give en del af det økonomiske tilskud efter socioøkonomiske kriterier. Det vil sige, at de skoler der har børn med særlige udfordringer også skal have flere penge.
  • Der skal være bedre adgang for lærere til efteruddannelse, støtte, rådgivning og supervision i forhold til inklusion. Forældre til børn, der har behov for under 9 timers ugentlig støtte i folke­skolen, skal have mulighed for at få deres klager over den tildelte støtte behandlet af Klagenævnet for Specia­lundervisning
  • Der bør være ret til akut hjælp i kommunen, når et barn eller ung er i mistrivsel. Derfor foreslår SF bl.a. også, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) oprustes så de kan behandle lettere angst, depressions tilfælde, inden de bliver så syge, at de skal visiteres til børne- og ungdomspsykatrien.

Ungdoms- og videregående uddannelser:

Der skal være mulighed for støtte, vejledning og fleksible forløb på ungdomsuddannelser, der kan kompensere for den unges handicap, et løft af kvaliteten og større valgfrihed på den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). På de videregående uddannelser skal der også være mulighed for støtte, vejledning og fleksible forløb.

Arbejdsmarked:

Vi skal have et åbent og inkluderende arbejdsmarked med ret til rehabilitering. Kun 50 % af borgerne med et handicap er tilknyttet arbejdsmarkedet. SF vil løfte rehabiliteringsindsatsen for borgere med handicap og sikre en koordineret og sammenhængende indsats. Tilbud om rehabilitering til borgere med handicap skal dog have et langt bredere sigte end arbejdsmarkedstilknytning. Formålet er større livskvalitet og størst mulig selvbestemt deltagelse i samfundslivet.

Sundhedstilbud:

Beboere på sociale opholdssteder skal tilbydes regelmæssige sundhedstjek. Derfor er det godt at denne mulighed nu er skrevet ind i den seneste overenskomst mellem regionernes og PLO (praktiserende lægers organisation).

Bedre specialtilbud

SF stemte for #enmillionstemmers borgerforslag om samling af specialtilbuddene i stat eller regioner, som de fik løftet ind i Folketinget i foråret 2021. Dog med den bemærkning, at vi primært ønsker dele af det specialiserede område flyttet til regionerne. Men også med en understregning af, at en del af problemerne på området også skal løses via økonomiske incitamenter, et økonomisk løft og markante forbedringer af retssikkerheden på området. Samtidig ønsker SF en specialeplanlægning på det specialiserede socialområde, svarende til hvad man har på sundhedsområdet, så man både kan få overblik over og samle den højtspecialiserede viden man i dag har på området. Regeringen er begyndt at have nogle af de samme overvejelser, men i modsætning til regeringen, mener SF, at kommunerne skal forpligtes til at anvise til de specialtilbud, som de kommende rådgivningsfunktioner peger på, med mindre de sagligt kan begrunde, hvorfor indsatsen ikke er relevant i det konkrete tilfælde, og samtidig kan fremlægge et bedre alternativ.

Måske vil du også læse om vores politik på børn og unge?