Retspolitik: Straf og forebyggelse

De senere år har Danmark undergået en bekymrende tendens til at løse alle problemer med kriminalitet ved at indføre strengere straffe. SF er ikke imod strengere straffe af princip, men tror på en afbalanceret retspolitik, hvor forebyggelse spiller en vigtig rolle.

Netop forebyggelse er systematisk blevet svigtet under borgerlige regeringer. De har ikke anerkendt, at kampen mod ulighed, styrket retssikkerhed og en stærk social indsats er fundamentale i kampen for et trygt samfund. Det er netop det, der adskiller Danmark fra lande, der har et ensidigt fokus på strengere straffe, men som samtidig har mere kriminalitet.

Hvis Danmark skal forblive et af de tryggeste samfund i verden kræver det, at vi ikke svigter vores tradition for at fokusere på forebyggelse, resocialisering og respekt for internationale konventioner. Men også, at vi sætter hårdt ind mod bander og udenlandske kriminelle for at vise, at det danske fællesskab ikke accepterer asocial adfærd.

Der skal sættes tidligt og målrettet ind, så færre ender i en kriminel løbebane. Exit-programmer og udslusningsmodeller skal hjælpe til med at sørge for, at tidligere kriminelle har stærke alternativer til at blive i en kriminel løbebane.

Vi er imod at straffe børn og unge under den kriminelle lavalder. Børn skal hjælpes – ikke svigtes.

Ofre skal tages seriøst

Retspolitik skal også tage hånd om ofrene. Når det handler om begået kriminalitet er fokus oftest på gerningsmanden og strafomfanget. For gerningsmanden er sagen ofte afsluttet, når dommen falder. Tilbage står et offer, som bliver glemt og overset i systemet. Og som ikke nødvendigvis får fred, selvom gerningsmanden er bag lås og slå.

Problemerne starter allerede, når offeret skal anmelde sin sag. Det viser politiets seneste tilfredsundersøgelse fra 2020 også. Her er næsten hvert andet voldtægtsoffer utilfreds med politiets håndtering af deres sag, mens det er næsten hvert tredje voldsoffer, der er utilfreds. Vi har brug for en bedre efterforskningsindsats, så vi kan få flere sager afgjort ved dom.

For kvindelige voldsofre er det nu muligt at få 10 timers gratis psykologhjælp. Men den rettighed gælder ikke for mandlige ofre. SF ønsker rettigheden udbredt, så den gælder alle voldsofre uanset køn.

SF mener ikke, at vi kan være tilfredse med, at ofrene bliver glemt og skudt til hjørne. De skal føle sig holdt i hånden lige fra sagen anmeldes, til dommen gives og i tiden derefter. Ofrene skal hjælpes – ikke svigtes.

Politi og sikkerhed

Det danske politi er desværre blevet udnyttet til skiftende regeringers symbolpolitik. I stedet for det reelle politiarbejde, der skal gøre borgerne trygge. Det kan ses på mange måder. Politiet instrueres af ministre til at spilde tiden med razziaer på Christiania og grænsebevogtning, mens flere og flere ansatte bruger deres tid på at udfylde kontrolskemaer og mindre og mindre på politiarbejde.

Politiets eget fagblad fortalte i 2017, at ud af de cirka 10.000 ansatte i politiet var der op mod 2.500 til beredskab og efterforskning. Når borgerlige politikere taler om ressourcemangel i politiet klinger det altså hult al den stund at deres egne beslutninger holder politiet fra at skabe tryghed og sætte bagmænd bag tremmer.

SF mener, at politiet igen skal prioritere traditionelt politiarbejde i nærhed med borgerne, hvor den lokale kontakt og det lokale kendskab prioriteres.

Data og overvågning

Teknologi er ikke ondt eller godt, det er et redskab. Men retten til privatliv bør være en menneskeret. Derfor arbejder SF for at sikre, at teknologien bliver vores tjener, ikke vores herre.

Der er brug for datadisciplin fremfor datagrådighed. Virksomheder skal ikke bare kunne sælge information om vores helbred og vores vaner på internettet. Og staten skal ikke masseovervåge borgerne sagesløst. Vi skal derfor både regulere internetgiganterne og holde hånd i hanke med offentlige myndigheders beføjelser.

SF arbejder bl.a. for, at borgerne skal kunne kontrollere, hvilke oplysninger det offentlige har om dem, at der skal være etiske algoritmer i offentlige systemer ved at stat, regioner og kommuner stiller krav om privacy by default til leverandører og ikke mindst, at der skal være klarere og strammere regler for, hvordan myndighederne må overvåge og kontrollere borgerne fysisk og elektronisk.

Derudover mener vi, at Datatilsynet skal være uafhængigt. Datatilsynet hører i dag under Justitsministeriet og dermed under den regering, tilsynet skal føre tilsyn med. SF mener, at Datatilsynet bør være en instans under Folketinget ligesom Folketingets Ombudsmand.

Når du har læst om vores retspolitik, er du måske også interesseret i vores politik om velfærd, økonomi og skat?