Mere vild natur

Den vilde natur i Danmark er truet. Vi har de sidste 40 år mistet næsten 3 millioner fugle, og flere arter er helt forsvundet. Det skyldes blandt andet mangel på plads, opsplitning af naturområder, bebyggelse og barrierer fra veje der går på kryds og tværs af landskabet. Samtidig dræber ammoniak, nitrat og gift fra landbruget bier og andre insekter, som er fødekilder for fuglene.

Den udvikling vil vi vende.

Vi vil have mere vild natur og urørt skov, større sammenhængende naturområder og mere bynær natur. Naturkvaliteten skal have et løft. Derfor har vi foreslået en samlet lov om natur og biodiversitet med faste mål, tidsgrænser og virkemidler for at få et grønnere Danmark.

Kommunerne skal spille en langt større rolle ved at få økonomi og muskler til at realisere Det Grønne Danmarkskort, som SF fik indført, da vi sad i regering. Det skal binde de danske naturperler sammen og udvikle nye naturområder.

Naturen skal i det hele taget tænkes langt mere sammen med andre politikområder. Et godt eksempel er landbruget, hvor der bør være stærke incitamenter til at fremme natur på landbrugsarealerne.

Ud med plastik, pesticider og farlig kemi

Plastik er et fantastisk materiale, som vi ikke kan undvære. Men det bør ikke bruges som engangsprodukt i eksempelvis krus og bæreposer, fordi det i alt for høj grad ender i naturen, hvor det skaber store problemer. I miljøet deles plast igen og igen til mindre stykker, og mikroplast findes nu i hele fødekæden.

SF har skaffet midler på finansloven til undersøgelse af plastforureningens omfang, og vi har samlet flertal, der pålægger regeringen at fremsætte udkast til en national handlingsplan. I EU har vi fået vedtaget en lov, der vil betyde 80 milliarder færre letvægtsbæreposer i hele EU, når den er fuldt implementeret. Og vi presser nu på for at få den danske regering til at gennemføre direktivet.

Hormonforstyrrende stoffer i vores produkter og omgivelser er potentielt tikkende bomber for vores helbred og evne til at få børn. Alt for få partier tager det alvorligt, men det er lykkedes SF at få sat de hormonforstyrrende stoffer på dagsordenen og sikre midler til den forskning, der skal til for at overbevise andre lande og EU kommissionen om, at det er nødvendigt at regulere den farlige kemi.

SF arbejder målrettet på at fjerne de store jordforureninger og giftdepoter, som – flere årtier efter de opstod – stadig giver problemer for lokalbefolkningen og forurener vandmiljøet. Giftdepoter som Høfde 42 på Harboøre Tange og den omfattende forurening fra Grindstedværket skal fjernes så hurtigt, som det er teknisk muligt. SF har derfor foreslået en ’grøn milliard’, som er en pulje, der hvert år skal afsætte penge til oprydning i de store, gamle giftdepoter og jordforureninger.

På vej mod et giftfrit landbrug

Det danske landbrug skal fortsætte med at prioritere økologi og godt landmandskab, så vi sikrer sunde fødevarer, ordentlig dyrevelfærd og respekt og balance med den vilde natur.

Økologisk forskning og eksport af økologiske fødevarer skal styrkes. Det vil være en både økonomisk og sundhedsmæssig gevinst for Danmark. Men økologien kan ikke stå alene. Der skal arbejdes benhårdt for at minimere forureningen og naturbelastningen fra det traditionelle landbrug, mens omstillingen til økologi er i gang.

Sprøjtning med pesticider i landbruget skader både vores helbred og vores natur. Vi vil have det juridiske ansvar for brugen af pesticider placeret hos den enkelte landmand, som dermed må bære konsekvenserne, hvis udledningen af sprøjtegifte leder til udvikling af pesticidresistens på jordene. Det er lykkedes os at få en handlingsplan mod pesticidresistens og vi arbejder nu for at indskærpe brugen af pesticider yderligere. SF går ind for et giftfrit landbrug.

”Godt landmandskab” er betegnelsen for en mere bæredygtig form for landbrug, der blandt andet forudsætter, at man undersøger jorden, inden man blindt sprøjter den, og at man bruger maskiner til at luge frem for gift, hvor det er muligt. Som led i en overgang til et giftfrit landbrug ønsker SF at pålægge danske landmænd at efterleve principperne i godt landmandskab-programmet. Det vil fremskynde omlægningen til økologi.

Mere bæredygtigt fiskeri

Verdens befolkning er voksende, og fiskebestandene er trængte af overfiskeri. Det er derfor bydende nødvendigt at sikre et bæredygtigt fiskeri. Fiskeriet må ikke monopoliseres hos få velhavende kvotekonger, der presser de små fiskere.

Fiskeopdræt i havbrug skaber massiv havforurening, da det kræver store mængder af medicin og kemikalier. I SF ønsker vi derfor en produktion af fisk på landbaserede anlæg med recirkulation og rensning af vandet. Her er medicinforbruget minimalt, og næringsstofferne kan opsamles og genbruges i fødevareproduktionen. Og så er der arbejdspladser i både opdræt og teknologiudvikling.

Vi støtter det skånsomme fiskeri, og vi ønsker et forbud mod brug af bundslæbende redskaber, der ødelægger havbunden og truer biodiversiteten i havet. Fiskeriet skal være bæredygtigt, så vi kan få genskabt fiskebestandene. Det vil også have en positiv effekt på forureningssituationen i mange farvande, hvor det økologiske system er ødelagt af forurening.

Dyrevelfærd gælder ikke kun kæledyr

Dyrevelfærd er et rigtig godt argument for at fremme økologisk produktion. Desværre er mange partier reelt kun interesserede i dyrevelfærd, når det kommer til kæledyr og dyr udenfor landbruget. Landbruget skal behandle dyr ordentligt, den kamp vil vi fortsætte i SF. Og så er vi imod produktion af pels fra dyr i fangenskab, der ikke kan udleve deres naturlige instinkter og adfærd.

Det er mere end 50 år siden, det blev forbudt at have rovdyr i cirkus i Danmark. Først i 2018 lykkedes det at få skabt flertal for at inkludere elefanter, søløver og zebraer. Blandt andet takket være pres fra SF.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!