LIGELØN OG BEDRE ARBEJDSVILKÅR

Fremtidens velfærd er helt afhængig af, at der er personale nok til at løfte de mange opgaver i velfærdssamfundet. Men i dag er der store udfordringer med at rekruttere og fastholde nok velfærdsmedarbejdere.  

Det ønsker SF at ændre på ved at sikre et retfærdigt lønsystem, sikre mere efteruddannelse og ved at gøre de offentlige jobs mere attraktive ved at udvise mere tillid til medarbejderne og afskaffe en masse af det daglige bureaukrati.  

Vi skal også sikre bedre arbejdsvilkår generelt i Danmark.  Konkret vil vi kæmpe for:

  • Et opgør med tjenestemandreformen fra 1969 – 2. mia. kr. årligt til bedre løn til traditionelt kvindedominerede fag i det offentlige.
  • Mindre bureaukrati – mere tillid og medbestemmelse på arbejdet 
  • En ny rekrutterings- og fastholdelsespulje på 0,5 mia. kr. i 2023 og 1 mia. kr. årligt fra 2024
  • Mulighed for at efteruddanne sig på en velfærdsuddannelse på 110 pct. af dagpengene 
  • Stop for falske selvstændige – reguler platformsøkonomien, fx gennem en ny formodningsregel  
  • Flere i fagforening – øget fradrag for fagforeningskontingent for overenskomstbærende fagforeninger 
  • Mere ordentlighed i offentlige udbud – flere krav om arbejdsklausuler, der sikrer gode arbejdsvilkår  
  • Styrket myndighedskontrol på arbejdsmarkedet   

LIGESTILLING

I SF ønsker vi et samfund med ligestilling. Vi kæmper for lige rettigheder og muligheder for alle, uanset køn, seksualitet, kønsidentitet, udseende eller oprindelse.

Vi skal gøre op med forældede normer og forestillinger om, hvad mænd og kvinder kan og skal. Derfor kæmper SF for flere kvinder i bestyrelser og ledende stillinger og mere gennemsigtige og ligeværdige lønforhold. Vi arbejder for øget brug af kønsopdelte lønstatistikker og kønskvotering i børsnoterede virksomheder, så de aktivt arbejder mod en 60/40 fordeling af køn i ledelseslagene. Vi vil ligeledes gøre op med tjenestemandsreformen og afsætte midler til at løfte de traditionelt kvindedominerede fag i det offentlige.

Mænd og kvinder skal ligestilles når det kommer til barsel. SF har været med til at sikre 11 ugers øremærket barsel til mænd – det er en stor sejr for ligestillingen. Både fordi vi giver fædrene bedre mulighed for at tage del i deres barns liv, og fordi vi styrker kvindernes position på arbejdsmarkedet. Med finansloven for 2020 fik vi sikret en barselsfond for selvstændige, så de også har mulighed for at holde barsel med deres barn uden at dreje nøglen om. Alle skal have ret til at bestemme over deres egen krop. Samtykkeloven fra 2020 er et kæmpe fremskridt for ligestillingen og kvinders rettigheder i Danmark, da langt de fleste voldtægtsofre desværre er kvinder. Vi er langt om længe på vej mod en omfattende kulturændring. SF vil kæmpe videre for flere forebyggende initiativer, blandt andet forbedret seksualundervisning i grundskolen.

Danmark bør være et foregangsland i bekæmpelsen af menneskehandel. SF har været med til at sikre med en handlingsplan på området, og vi har sikret, at bagmænd til menneskeudnyttelse til prostitution bedre kan dømmes og straffes. SF ønsker endvidere, at ofrene skal hjælpes bedre.

Derudover er partnerdrab på kvinder et kæmpe samfundsproblem, vi skal bekæmpe politisk. Derfor har SF været med til at igangsætte arbejdet med en handlingsplan for at forebygge drab i nære relationer.

Stræbelsen mod uopnåelige og falske idealer skaber grobund for angst, spiseforstyrrelser og andre lidelser hos især unge mennesker. Derfor ønsker vi i SF et opgør med forældede kvinde- og kropsidealer, som man møder dem i bl.a. reklameverdenen og på de sociale medier. Vi vil ligeledes sætte hårdt ind mod digitale krænkelser og hævnporno. Sociale medier skal leve op til deres ansvar, og ofrene skal have krav på hjælp til at få fjernet krænkende materiale på nettet.

LIGESTILLING I LGBT+-MILJØ

Uanset hvilken seksualitet eller kønsidentitet, man har, skal man kunne leve frit og ikke mødes af fordomme, undertrykkelse, diskrimination eller hadforbrydelser. Bedre folkeoplysning og indsatser i uddannelsessystemet og på arbejdspladsen skal være med til at bekæmpe fordomme om LGBT+-personer. Og så skal seksualundervisningen i folkeskolen opdateres og forbedres, så den er langt mere omfavnende og tidssvarende. De mange moderne og mangfoldige familieformer skal anerkendes, så forældre i regnbuefamilier får flere rettigheder. Med LGBT+ handlingsplanen fra 2022 har SF bl.a. været med til at sætte fokus på regnbuefamiliers rettigheder og LGBT+ børn og unges trivsel. De nye barselsregler må heller ikke ramme skævt. Derfor har vi sikret, at familier med flere end to forældre kan overføre barslen til en tredje eller fjerde forælder. Og så skal Danmark arbejde aktivt for, at registrerede partnerskaber og ægteskaber mellem homoseksuelle anerkendes i alle EU-lande.

SF har været med til at fjerne transkønnethed fra listen over psykiske lidelser. Vi kæmper fortsat for at sikre flere rettigheder samt ordentlig rådgivning, støtte og behandling i forbindelse med et kønsskifte. SF ønsker ligeledes at fjerne aldersgrænsen for juridisk kønsskifte. Vi vil gøre livet lettere for børn og unge der mistrives, så de eksempelvis kan få lov at starte i skole med et cpr-nummer, der stemmer overens med deres kønsidentitet.

Vi skal understøtte alle menneskers muligheder for at bryde med begrænsende og dogmatiske opfattelser af seksualitet og køn. Derfor har vi været med til at sikre de organisationer, der arbejder for LGBT+-personer – både de unge, ældre og de særligt udsatte, f.eks. LGBT+-personer med etnisk minoritetsbaggrund.

Måske vil du også læse om vores udlændinge- og integrationspolitik?

SF er det parti, der sætter de vigtigste ting på LGBT+-området på dagsordenen – f.eks. ligestilling i familieforhold og bloddonation for homoseksuelle. Som medlem kan jeg være med til at påvirke politik, der betyder noget for min hverdag.

Jan
SF Høje Taastrup

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!