Lige adgang til et sundt liv

Vores sundhedsvæsen skal være for alle. Et helt afgørende fokus for SF er at fjerne uligheden i sundhed. Der skal være fri og lige adgang til sundhedsydelser af højeste kvalitet – uanset indkomst og uddannelse.

Det skal være slut med at styrke de private tilbud på bekostning af det offentlige sundhedsvæsen.

Der er stor mangel på praktiserende læger, især i yderområder og udsatte boligområder. Derfor vil vi aflaste de praktiserende læger fra en række opgaver. Det kan ske ved at sikre bedre sundhedspleje, lokale sundhedshuse, socialsygeplejersker, psykologhjælp til unge og faste læger tilknyttet plejehjem. Og så skal regionerne ikke længere tvinges til at udlicitere lægebetjeningen til dyre private aktører som Falck og Care.

Ældre og medicinske patienter skal sikres ordentlig udredning og diagnosticering straks ved indlæggelsen. SF arbejder derfor også for, at der opbygges diagnostiske centre på flere sygehuse med hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb.

Der skal sikres sammenhæng i behandling, genoptræning og rehabilitering gennem kommunale forløbskoordinatorer. Borgere med kroniske sygdomme som diabetes, knogleskørhed, demens, parkinson og sklerose skal sammen med pårørende tilbydes patientundervisning, så de bedre kan forstå og håndtere deres sygdomme.

Sundhed begynder med forebyggelse

Al historisk erfaring viser, at de vigtigste forebyggelsestiltag og vejen til mindre ulighed i sundhed er gode livsvilkår for alle borgere.

Vores livsstil spiller også en stor rolle. Derfor bør vi drikke og ryge mindre, mens vi rører os mere og spiser sundere. Medarbejdergrupper med hårdt fysisk arbejde bør eksempelvis have et frivilligt tilbud om motion i arbejdstiden.

Tandsundheden skal øges for alle. Det skal i første omgang ske ved at tilbyde gratis tandbehandling til unge mellem 18 og 25 år, udsatte og ældre medborgere med lav indkomst.

Vi tror på, at vi kan gøre en stor forskel for sundheden ved at forebygge langt mere. Flere sundhedsplejerskebesøg til småbørn, mere sundhedspleje til udsatte familier, tidlig og opsøgende indsats over for udsatte borgere i særligt belastede boligområder og jordemoderbesøg på arbejdspladserne.

Folkeskolen skal støttes i at leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters fysisk aktivitet til børn og unge hver dag. Børn bør altid tilbydes et sundt måltid mad i daginstitutioner og skoler. Og så skal børn og unges have bedre adgang til foreningsidrætten ved hjælp af fripas til familier med lav indkomst.

Psykiatri med omtanke

Vi skal have en psykiatri, hvor alle borgere har ret til at blive erklæret raske. Hvor man undervejs bliver taget hånd om med en plan for at trappe ned og trappe helt ud af psykofarmaka.

Der skal være mere fokus på at forebygge. Patienter og pårørende skal inddrages langt mere i behandlingen, og vi skal fortsat nedbringe anvendelsen af tvang, både hvad angår bæltefikseringer og tvangsmedicinering. Og så er der brug for flere pladser i psykiatrien.

Vi ønsker et forbud mod at give børn og unge medicin, som ikke er særskilt godkendt til aldersgruppen, og så skal der i fremtiden være et større fokus på at udvide behandlingspaletten i psykiatrien, så alle borgere får mulighed for at få medicinfri behandling i hele landet.

Stress, angst og depression æder i disse år folkesundheden op, og derfor vil SF fortsætte kampen for, at unge kan få gratis psykologhjælp, og at endnu flere borgere kan få tilskud til psykologbehandling.

En vej ud af misbruget

Bag en voksen med et misbrug gemmer sig ofte et eller flere børn, der har brug for særlig støtte. Der skal derfor i alle kommuner og regioner være tilbud til misbrugere og deres familier om adgang til døgnbehandling for alkohol- og stofmisbrug. Samfundet skal altid være klar til at gribe folk, der er kommet i ubalance.

Borgere, der både slås med et misbrugsproblem og en psykiatrisk diagnose, falder ofte mellem to stole. Misbrugstilbuddene afviser dem, hvis de er psykotiske, og de psykiatriske afdelinger afviser dem, hvis de er misbrugere. I 2017 blev der i en fælles aftale med kommuner, regioner og et bredt flertal i Folketinget oprettet 150 pladser til særligt udsatte borgere med dobbeltdiagnoser. Det er desværre kun et lille skridt på vejen. Der er brug for flere tilbud, som favner socialt og psykiatrisk.

Nej tak til giftigt legetøj

Som forbrugere skal vi trygt kunne bruge alle slags produkter, der sælges i butikkerne, uden frygt for alvorlige sundhedsrisici som kræft, allergi eller hormonforstyrrende effekter.

Hvis der er begrundet mistanke om, at et stof har alvorlig skadevirkning, skal det forbydes. Det sker på EU-plan, og Danmark skal derfor spille en meget aktiv rolle her. Men Danmark skal også kunne gå i spidsen, hvis EU er ude af stand til at handle. Og det går desværre alt for langsomt, fordi EU kun ser på hvert enkelt stof for sig – ud af de mange tusinde potentielt farlige stoffer.

Det skal være tydeligt, at der findes mindre skadelige alternativer til de farlige stoffer og produkter. Derfor vil vi fremme miljømærkning og offentlig grøn indkøbspolitik, også når det gælder fravalg af farlige stoffer. Så snart der findes alternativer på markedet, skal vi presse på for helt at forbyde de farlige stoffer.

Danmark har stærke forskningsmiljøer inden for hormonforstyrrende stoffer. Forskningen skal styrkes og have sikkerhed for bevillinger over mange år, så de kan planlægge fremtiden og ikke trues af lukning.