Udvikling af landsbyerne

SF Solrød arbejder for en byudvikling i landsbyerne, som bevarer landsbypræget. Det vil sige at tæt bebyggelse begrænses, og at nye bygninger grundigt overvejes i relation til den eksisterende bebyggelse og bygningskultur i landsbyen. Samtidig er det vigtigt, at den fremtidige infrastruktur ikke blot  medtænkes men ligger klar samtidig med byggeplanerne for ny bebyggelse. Det gælder eksempelvis
nye veje, som ikke må øge trafikken gennem landsbyerne.

Der skal indtænkes separat fortov og cykelstier, så landsbyernes borgere får en sikker skolevej og  lighed for sikker færdsel gennem landsbyerne for både fodgængere og cyklister.

Landsbyerne skal udvikles af dem, som bor i dem. Ved ændringer eller udbygning af landsbyerne skal beboerne ikke blot høres men være medbestemmende gennem et landsbyråd som repræsenterer landsbylaugene i Solrød, Jersie, Karlstrup, Gl. Havdrup, Naurbjerg og Kirke Skensved.

Udviklere, investorer og interessenter skal ikke tilgodeses med særligt lukrative vilkår. Der skal være
lige og klare rammer for såvel for beboere i kommunen/landsbyerne som for udviklerne, men der skal
altid koordineres om lokale initiativer, såvel landsbyerne imellem som mellem landsbyerne og Solrød
Kommune.

Energiforsyningen skal tænkes ind i infrastrukturen, så landsbyerne inddrages i og får glæde af kommunens initiativer til at blive CO2-neutral.

Solrød Landsby

Naturen skal tænkes ind i landsbyernes udvikling. Nord for Solrød Landsby ligger de historiske kæmpehøje og i det hele taget en smuk natur. SF Solrød foreslår, at der etableres en sti til Kalkgraven
langs med skellene og ad en allerede eksisterende sti som bruges til landbrugskørsel. Det vil give en
dejlig mulighed for at komme ud i landskabet rundt om landsbyen. Indtil videre har SF Solrød været
med til at beslutte i forhold til udviklingen i området. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at
vi undervejs har udtrykt bekymring i forhold til særligt vejadgangen til området om i forhold til  afskærmende beplantning op blandt andet Solrød Landsby.

Disse krav blev imødekommet i lokalplanlægningen med afskærmende beplantning i forhold til højde af det kommende transport- og logistikcenter, ligesom de trafikale forhold blev belyst, hvorved den tunge trafik skal ledes ad Roskildevej og via motorvejstilslutning ved Solrød Syd, og der etableres en separat, krydsende cykelsti til Jersie. SF Solrød har derfor støttet udviklingen af området, ligesom vi ser frem til tilførsel af op til 1.500 nye arbejdspladser i kommunen plus de afledte effekter i den sammenhæng.

Jersie Landsby

I Jersie Landsby skal trafiksituationen efter etablering af 2-minus-1 (2-1)-vejen på Yderholmvej gennem Jersie igen vurderes set i forhold til bl.a. trafiksikkerhed og støj, ligesom eventuel etablering af cykelsti skal overvejes.

Samtidig ses særligt i forhold til befolkningstilvæksten i Jersie, som med de igangsatte projekter og øvrig udbygning af beboelsesområder – eksempelvis i tilknytning til etablering af boliger på den tidligere Jersie Skole – forventes at stige yderligere, foreslår SF Solrød, at skiltningen på E47 ved motorvejsafkørsel 31a – ”Solrød S – Roskilde” – tilføjes stednavnet ”Jersie”. Forslaget skal således ses både som værende identitetsskabende for alle nuværende borgere i Jersie Landsby og ved Jersie Strand, men også som rutevejledning for alle de nye beboere ved Jersie Strand, der forventes indflyttet i ”Green Hills” (294 lejeboliger i varierende størrelser) og ”Bovieran” (55 ældrevenlige andelsboliger). I materialet fra udbyderne fremgår blandt andet, at der alene er ”520 meter til motorvejen E47”.

Yderligere skal forslaget ses som særlig rutevejledning for lastbilchauffører til det nye område ”Solrød Erhvervskile – logistik- og transportcenter”, hvor formodningen er, at lastbiltrafikken øges. Det er derfor væsentligt, at den tunge trafik anvender afkørsel 31a som primær adgangsvej til og fra området, der ligeledes er beliggende i Jersie. SF Solrød vil fortsat arbejde for projektet.

 

Henrik T. Larsen, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Claus Redder Madsen, kandidat til byrådet for SF Solrød KV21

Ida Harsløf, kandidat til byrådet for SF Solrød Kv21

Udvikling af Solrød: En helhedsplan med udgangspunkt i lokale muligheder

Solrød Kommune skal have moderne og fremsynet infrastruktur, som på én og samme tid tilgodeser behovene i de lokale  fællesskaber og binder dem sammen i en fælles, forbundet, velfungerende kommune.

Solrød Kommune skal have det lange lys på i planlægningen af
vores infrastruktur i relation til Solrødborgere i alle aldre. Det gælder både opførelse og vedligeholdelse af egnede bygninger til borgernes aktiviteter og etablering af sikre veje og stier. Det gælder tilbud om egnede ungdomsboliger og mulighed for at bo i gode ældreboliger.

Det handler om at give den enkelte mulighed for leve et godt liv i Solrød Kommune uanset livssituation og indkomst. Det er kommunalbestyrelsens opgave at støtte initiativer, som udvikler de lokale områder i Solrød Kommune og deres interesser. SF Solrød har fokus på en række lokale projekter og vil prioritere samarbejdet med de lokale kræfter også med fremtidige ideer.