PRESSEMEDDELSELSE 26. OKTOBER 2021

DERFOR DELTAGER SF SOLRØD IKKE I LIBERAL ALLIANCES VÆLGERMØDE OM BORGERNES HUS

Liberal Alliance (LA) har indbudt til et vælgermøde d. 2. november 2021 med temaet – ”Skal Borgernes Hus bygges?”

Bestyrelsen i SF Solrød har drøftet invitationen og det korte svar på LA´s spørgsmål er, at ”dette skal undersøges yderligere”, således det nye byråd i 3. kvartal 2022 med baggrund i de i høringsfasen indkomne ideer og høringssvar fra borgere og medarbejdere, de konkrete forslag til størrelsen på et eventuelt nyt      ”Borgernes Hus”, pris m.v. kan indgå i beslutningen.

SF har indtil nu i hele forløbet sagt ja til processen med at få undersøgt muligheden for at opføre et Borgernes Hus ved rådhuset/stationspladsen. Bygningen vil for eksempel kunne indeholde en biograf, klublokaler og koncertfaciliteter og dermed bidrage til at udvikle kulturtilbud i Solrød Kommune. Der er flere muligheder i den nuværende rådhusbygning, som for eksempel kunne ombygges til mindre boliger, som en del af en infrastrukturplan om at sikre mindre boliger tæt på indkøbsmuligheder og transport i Solrød.

Da politik for os handler om at indgå kompromisser og skabe aftaler, så vi får mest mulig indflydelse på, at vores velfærdssamfund udvikler sig og bliver stærkere, er vi spændte på, hvad det nye byråd beslutter i 3. kvartal 2022.

Hvis den samlede undersøgelse viser, at et Borgernes Hus vil give os mulighed for dels at få flere mindre, almene boliger, og dels skabe muligheder for flere kulturtilbud til vores borgere – så vil vi næste år pragmatisk og positivt vurdere sagen.

SF Solrød arbejder generelt for flere almene boliger med kort afstand til offentlig transport og indkøb, ligesom vi arbejder for mere kultur, fordi kultur er identitetsskabende og medvirkende til at sikre Solrød Kommune som en selvstændig kommune på længere sigt.

SF Solrød har i øvrigt den opfattelse, at processen i forhold til Borgernes Hus har været god, blandt andet med større grad af inddragelse af borgerne end ved øvrige projekter i kommunen. Derfor ønsker vi, at det aktive medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi skal medvirke til, at det nye byråd i 3. kvartal 2022 kan træffe den mest optimale løsning til glæde for borgerne og – ikke mindst – for at vi som arbejdsgivere kan sikre vores medarbejdere optimale faciliteter og et godt arbejdsmiljø for at bevare Solrød Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

SF Solrød har hermed udtrykt vores holdninger til Borgernes Hus, og finder derfor ikke anledning til at deltage i vælgermøde den 2. november 2021.

Som nævnt ovenfor afventer SF Solrød det samlede resultat af undersøgelserne, før vi træffer endelig beslutning, om der skal bygg es et nyt Borgernes Hus ved rådhuset/stationspladsen – herunder budget og formål med huset. Vi ønsker at tage den beslutning med udgangspunkt dels i de ønsker og behov, som kommer frem gennem den igangværende proces med borgerinddragelse, og dels med en pragmatisk tilgang til kommunens økonomi.

Venligst

Eva Rosenbæk-Svane (formand for SF Solrød) og Claus Redder Madsen (byrådsmedlem for SF Solrød)

Eva Rosenbæk-Svane, formand

Claus Redder Madsen, byrådsmedlem for SF Solrød

Pressemeddelelse 26. september 2021: Den grønne dagsorden skal styrkes i Solrød: Oprettelse af et fjerde kommunalt udvalg til behandling af klima-, natur- og miljøanliggender

Vi har i alt for mange år skamredet denne jord. Resultatet er ganske synligt i form af klimaforandringer, øget havvandstand, skybrud, skovdød og en atmosfære, der lider og truer solens stråler som livgivende til at blive voldsomt ødelæggende.

Forbrugssamfundet har presset naturen i bund. Der skal gøres en kraftig indsats på hele miljøområdet nu. Udfasning af de fossile brændstoffer, mere genbrug og alternative energikilder skal udforskes og anvendes. Det kan ikke gå stærkt nok. 

SF’s største prioritet er balancen mellem det grønne omstilling og en humanistisk, inkluderende rød politik. Vejen er et velfungerende samfund med stærke institutioner, intelligente løsninger og vilje til omstilling og udvikling.

Vi har mulighederne, evnerne og teknologien.

Klimaforandringerne kan ikke ignoreres, og de er ikke et afgrænset, lokalt anliggende. Solrød Kommune skal sammen med landets 97 resterende kommuner handle nu, hvis vi skal gøre os forhåbning om at bremse udviklingen. I Solrød har vi både råd og kompetencer til at gå foran.

Det gælder også i forhold til vores skønne natur. Naturkvalitetsplanen lægger op til mere biodiversitet og bevaring af sårbar og unik natur. Den plan, skal Solrød Kommune bakke op om med initiativer, så vi bevarer og værner om vores lokale særpræg. Initiativerne skal sikres gennem tilstrækkelige bevillinger.

SF Solrød prioriterer klima- og naturområdet. Vi vil arbejde for, at initiativer på området er solidt forankret i politik og administration i kommunen.

Klima, natur og miljø er i løbet af de senere år også i Solrød Kommune kommet højt op på dagsordenen.

Hvis Solrød Kommune skal nå de ambitiøse mål for CO2-neutralitet – gerne allerede i 2030 – og fokusere mere på konservering og genoprettelse af vild natur i kommunen, skal opgaven forankres politisk og administrativt i kommunen.

Derfor foreslår SF Solrød, at det nye byråd igangsætter en proces for at oprette et fjerde politisk udvalg – et Klima-, natur og miljøudvalg, som understøttes af eksperter i administrationen.

Udvalgets primære opgave vil være som arbejdende udvalg for byrådet at anbefale og følge op på samarbejder på tværs af sektorer i Solrød kommune og på tværs af kommunegrænser i Danmark. Det gælder initiativer og økonomi til fremme af dels målet om CO2-neutralitet i 2030 og dels bevarelse og reetablering af vild natur i Solrød.

SF Solrød vil styrke den grønne dagsorden i Solrød!

Henrik T. Larsen, byrådsmedlem for SF og Farid Faizi, kandidat til byrådet for SF Solrød

Farid Faizi, byrådskandidat for SF Solrød

Henrik T. Larsen, byrådsmedlem for SF Solrød

Pressemeddelelse 9. september 2021: Borgerinddragelse og demokratiudvikling

Udviklingen af det lokale demokrati er et emne, der optager SF Solrød.

Vores bevægelsesfrihed på området er dog i høj grad reguleret af centrale fastlagte retningslinjer. Fingerplaner, trafikkorridorer, regionsplanlægning og boligudbygningsplaner/ by og land giver med hver deres ret nogle begrænsninger for den kommunale selvbestemmelse.

Det er et vilkår!

Men, hvordan bruger vi så de muligheder, vi har, på lokal indflydelse?

Det kan gøres bedre. Vores politiske struktur med tre udvalg passede godt for over tyve år siden. Men i dag med øget globalisering og et samfund indeholdende en hyperkompleksitet, er det slet ikke sikkert, at vores nuværende opgavefordeling er optimal. Derfor vil SF Solrød stille forslag om, at den nuværende udvalgsstruktur kigges igennem i sømmene.

SF Solrød vil derfor arbejde for, at

  • Der oprettes et selvstændigt Klima-, natur- og miljøudvalg
  • Sikre fagudvalgenes selvforvaltning og større mulighed for inddragelse af relevante aktører
  • Der udvikles en samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi
  • Byrådet ændrer navn til Kommunalbestyrelsen

SF Solrød mener, at der er behov for at oprette et selvstændigt Klima-, natur og miljøudvalg for at støtte op om den grønne omstilling. Desuden mener vi, at flere områder skal styrkes ved at flytte en større del af sagsbehandlingen fra Økonomiudvalget over i de relevante udvalg.

I SF Solrød ønsker vi ligeledes at udfordre den nuværende struktur i den kommunale politikudvikling og er åbne for en langt mere eksperimenterende kultur med borgerinddragelse, lokalråd/ landsbyråd og en bred forståelse af interessenter – også i enkelte sager.

SF Solrød vil arbejde for en samarbejdsmodel i Solrød baseret på aktivt medborgerskab, ekspertviden og ansvarlig økonomi, hvor netop samarbejdet mellem lokale interesseorganisationer, borgere og kommunen danner grobund for de mest innovative ideer og optimale løsninger til glæde for borgerne.

Endelig vil SF Solrød stille forslag om, at Byrådet ændrer navn til Kommunalbestyrelsen. “Byrådet” er gammeldags og signalerer ikke, at de folkevalgte er hele kommunens valgte og derfor skal varetage den samlede kommunes interesse – altså en borgerbestyrelse.

Claus Redder Madsen, 1. viceborgmester og medlem af byrådet for SF

Claus Redder Madsen, 1. viceborgmester og medlem af byrådet for SF Solrød