Natur-, klima- og miljøpolitik

 • Rent vand – vi skal passe på grundvand, søer og åer
 • Vi har alle ret til vild natur omkring os
 • Natur, klima og miljø skal medtænkes i kommunale beslutninger

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 • at overfladevand ved større vej- og kommunale anlæg bliver separeret. F.eks. kan vejheller udføres som faskiner og belægning bestående af græsarmeringssten kan bidrage til at mindske trykket på kloaksystemerne
 • at der fremover afsættes midler til mere natur, når kommunen sælger jord. Det kan ske via en pulje, som kan bruges til naturprojekter, som skolehaver, kolonihaver og naturlegepladser i lokalområderne.
 • at bevare det åbne land og naturen i kommunen
 • at erhverv og kommune altid skal tænke i løsninger, som fremmer mere biodiversitet og gavner miljø, klima og natur
 • strategier, som fremmer borgerinddragelse. Vi støtter en årlig klima- og miljødag, hvor borgere, lokale ngo’er og andre interesserede inviteres og opfordres til at komme med forslag til initiativer, som kan gøre Hillerød kommune mere grøn

Børne- og ungdomspolitik

 • Alle har ret til en tryg start på livet
 • Institutioner med bedre normering og selvbestemmelse
 • Kortere skoledage, bedre trivsel og øget selvstyre
 • Fritid med mere leg og fællesskab

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 • en styrkelse af sundhedsplejen. Det skal være en ret at få et graviditetsbesøg og sundhedsplejerskebesøg til alle familier i de første dage efter hjemsendelse fra hospitalet for at sikre både barn og forældre en tryg overgang til livet som familie
 • at minimumsnormeringerne stadfæstes i dagstilbudene på institutionsniveau, med 1 voksen til 3 børn i vuggestuerne og 1 voksen til 6 børn i børnehaverne. Fasthold 3 år som alder for oprykning til børnehaven – ro på!
 • at skolernes fysiske rammer bringes i overensstemmelse med moderne pædagogiske principper og metoder og at udearealerne skal være inspirerende til bevægelse og læring
 • flere timer med 2 voksne i skoleklasserne og gode rammer for undervisning, samt mulighed for at tage del i kulturoplevelser og ”åben skole” aktiviteter
 • bedre normeringer i HFO 1 og HFO 2 – det vil sige flere voksne pr. barn
 • en mangfoldighed af kvalitetsfritidstilbud til børn og unge, når skoledagen er forbi. Der skal være plads til forskellige interesser og derfor vil SF Hillerød støtte en bred vifte af fritidsaktiviteter og fællesskaber

Socialpolitik

 • Forebyggelse frem for lappeløsninger
 • Større indsats i overgangen fra barn til voksen
 • Gennemskuelig og støttet sagsbehandling

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 • Etablering af opsøgende tilbud således, at de unge, som har problemer med misbrug og psykisk helbred, kan få hjælp, der hvor de færdes, i skoler, på ungdomsuddannelserne og i lokalområderne.
 • Det forebyggende område skal styrkes. Vi ønsker at styrke overgangen fra ung til voksen for unge, som har brug for hjælp. Der skal være fokus på efterværn til udsatte unge
 • Borgere i Hillerød, der har brug for hjælp fra kommunen, skal have nem adgang til hjælp. Borgeren skal kunne få hjælp til at forstå vanskelige sagsgange eller afgørelser og støtte til at få en sag gennem det kommunale system.

Kulturpolitik

 • Vi vil investere i kulturen
 • Kultur til alle aldre
 • Det skal være sjovt og nemt at være frivillig

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 • Vi skal sikre, at vores kulturtilbud har ordentlige økonomiske rammer og afsætte penge til nye aktiviteter.
 • At børn og unge møder kulturtilbud i både dagtilbud og skole
 • At oprette en særlig pulje til plejecentrene til kulturoplevelser – gerne i samarbejde med vores egne kulturaktører.
 • Det skal være nemt at være frivillig og komme fra ide til handling. Mindre administrativt bøvl

Ældre- og sundhedspolitik

 • Tid til omsorg
 • Ret til et liv med indhold
 • Ret til at kende de hjælpere, som kommer i hjemmet

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 • Bedre normeringer med personale, som er uddannet til at give omsorg for de borgere, som de arbejder med
 • Muligheder for oplevelser som giver liv i livet
 • Indførelse af faste teams af medarbejdere i hjemmeplejen
 • Nye ældreboliger og plejehjem skal være kommunale eller selvejende institutioner.

By- og trafikplanlægning

 • Flere grønne byrum
 • Nej til flere højhuse
 • Flere cykelstier

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 • En byudvikling med byrum, som inviterer til ophold, og et hierarki af parker; fra grønne arealer tæt på boligen til byparker for alle aldersgrupper
 • At der bliver lavet oplevelsesstier i hele kommunen, eksempelvis ned igennem sportskilen
 • Kommunen skal samarbejde med Museum Nordsjælland om at værne om og bevare bygningsarven, gerne med flere bevarende lokalplaner
 • Rammer for byggeri, som sikrer høj arkitektonisk kvalitet med sans for detaljerne i de enkelte bygninger. Det skal igen være spændende at se på bygninger
 • Aktivt brug af den nye arkitekturpolitik, blandt andet via flere arkitektkonkurrencer og Arkitekturrådets faglige rådgivning
 • Bedre og mere sikre forhold for cyklister og gående. Vores cykelstinet skal udbygges og der skal etableres “super cykelstier”
 • Flere cykelgader i byerne og ” 2 minus 1 – veje ” på landet, hvor der ikke er mulighed for cykelstier

Boligpolitik

 • Alle borgere har ret til en bolig, som passer til deres behov og til en pris, som de kan betale.

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 • Vi ønsker ikke, at Hillerød kommune sælger boliger, hvor huslejen er til at betale for borgere med lave indkomster. Vi er derfor imod salget af Axelhus og Horsevænget
 • En boligpolitik, med større variation i udbuddet af boliger og med boliger til alle, bl.a. kollegier til unge, boliger til hjemløse, flere almene boliger og seniorbofællesskaber

 

 

Vores politikere
Lars Elbrandt

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Hillerød

Janne Lunding Olsen

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Hillerød

Mads Emil Hansen

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Hillerød

Søren Lerche

Medlem af Kommunalbestyrelsen - Hillerød

Hillerød
Skovlyet 4, 3400 Hillerød
Tlf: 48254606
Tlf: 30821657
Formand
Bliv medlem af SF