BØRN – SKOLE

SF vil arbejde for en faglig stærk folkeskole med fokus på trivsel. Vi ønsker også dagtilbud med høj kvalitet.

Det betyder fokus på omsorg, læring og udvikling.

DAGTILBUD – AF HØJ KVALITET

Børns vilkår er en vigtig prioritet for SF: Dagtilbud af høj kvalitet.

Det betyder fokus på omsorg, læring og udvikling. Dagtilbudets kvalitet er en vigtig forudsætning for børnenes senere skolegang, deres mulighed for et gennemføre en ungdomsuddannelse og deres senere valg af uddannelse og arbejde.

Igennem leg og samvær med børnene får de nye færdigheder, der er vigtige for børnenes senere liv. Nysgerrighed, kreativitet, evne til at indgå i sociale sammenhænge, sproglige kompetencer, viden er noget af det, daginstitutionerne arbejder med at fremme.

Pædagogernes/ medarbejdernes mulighed for efteruddannelse er en vigtig parameter i forhold til at sikre dagtilbud af høj kvalitet. Kravene til institutionerne er ændret, og det er vigtige at erhverve sig den nyeste viden.

Normeringen og de fysiske rammer er ligeledes vigtige forudsætninger for at opnå målet om højkvalitetstilbud.

SF vil derfor arbejde for:

 • Bedre normeringer – målet er een voksen pr. 3 vuggestue- og 6 børnehavebørn i alle daginstitutioner
 • Særlige hensyn til institutioner i boligområder med sociale udfordringer
 • Bedre muligheder for efteruddannelse og for programmer til lederudvikling
 • Højere pct. andel af uddannede pædagoger blandt personalet
 • Forbedring og vedligehold af legepladserne
 • Både muligheder for små og større institutioner med en ordentlig geografisk fordeling, så ingen er tvunget til at transportere sig langt til barnets dagtilbud.

EN FAGLIG STÆRK FOLKESKOLE –

MED FOKUS PÅ TRIVSEL

Folkeskolen er fællesskabets skole og vigtig i forhold til børnenes mulighed for at mindske betydningen af børnenes sociale baggrund.

Arbejdsvilkår og efteruddannelsesmuligheder for skolernes medarbejdere er rigtig vigtige i forhold til at løfte opgaven.

Det er vigtigt, at vi fortsat driver skole i vores lokalsamfund. Skolen er et væsentligt samlende aktiv i et mindre samfund. Det giver sammenhængskraft og basis for lokale fællesskaber.

Det er også vigtigt, at de enkelte skoler gives mulighed for at udvikle sig individuelt – sætte deres egen præg på skolen, dog med udgangspunkt i den fælles skolepolitik.

Vi tror på, at udvikling bedst kommer nedefra og ikke pålægges oppefra!

SF vil derfor arbejde for:

 • Kortere skoledage med et loft på antallet af elever i klasserne til 24. Hvor dette ikke er muligt, skal der tilbydes flere lektioner med 2 voksne.
 • et maximum på lærernes undervisningsforpligtelse til 25 ugentlige lektioner
 • De nationale tests skal være frivillige og de enkelte skoler have mere selvbestemmelse.
 • Fortsat skoledrift i vores lokalsamfund. Det giver sammenhængskraft og basis for lokale fællesskaber.
 • Forbedring af de fysiske rammer, da mange af vores folkeskoler er nedslidte og utidssvarende.
 • Gode udearealer og inspirerende skolegårde giver bedre muligheder for leg og bevægelse
 • Investering i ny it på skolerne.
 • Udvidelse med åben-skole konceptet, hvor skolerne samarbejder med foreninger/virksomheder/ kulturinstitutioner for at gøre elevernes hverdag mere varieret og så praksisnær som muligt. I dag samarbejdes bl.a. med Klaverfabrikken, Museum Nordsjælland, Musikskolen og flere idrætsforeninger. Men vi så det gerne udvidet – det kræver investeringer, da skolerne ikke kan løfte opgaven alene.
 • Ligeværdigt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor begge faggruppers forskellige faglighed bruges til gavn for børnene. Det kræver tid til fælles forberedelse.