Kulturpolitik

Kultur er vigtig for mange mennesker, men viden om alt det kulturen kan og begrundelser for, hvorfor en kommune skal satse på kultur, er ikke særlig udbredte.

Ikke mindst i Coronatiden har mange opdaget behovet for fællesskab og samhørighed. Vejen til dette er i høj grad kulturoplevelser. – vi mødes, bevæges, forundres og vækkes af sangen, musikken, litteraturen, kunsten og dramaet.

Kulturen kan så meget. Kultur styrker fællesskaber øger trivslen, livskvaliteten og den mentale sundhed. Kultur på recept bør være ligestillet med motion på recept, som tilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet. For ældre kan ensomhed være et stort problem, her kan kulturoplevelser give et fællesskab og bryde isolationen. I lighed med at man mange steder har ”gå med” projekter, hvor ældre inviteres med til motion, kan man oprette korps af gå med til kultur venner.

Kultur giver identitet og sammenhængskraft i kommunen. Korsang kan bruges som integrationsprojekt og unge ensomme kan finde sammen om kulturoplevelser. Unge der ikke trives i skolesystemet kan få en hel anden rolle i et kulturprojekt og få større selvtillid og mod på at indgå i en uddannelse.

Kulturoplevelser giver dannelse, øger indlæringen og evnen til at indgå i en dialog. Det er påvist at musik har en gavnlig indvirkning på læring og mødet med kultur kan give større tolerance og indsigt i andre menneskers liv. Kultur giver fællesskab og mulighed for at udtrykke sig på nye måder.

Et alsidigt og blomstrende kulturliv vil tiltrække nye borgere og nye virksomheder til kommunen. Kulturlivet i byen er en af de parametre der har betydning for bosætning. Som virksomhed har det betydning hvor arbejdskraften er bosiddende, også derfor er et aktivt kulturliv i byen vigtig.

Kulturtilbud vil også tiltrække turister og beboere fra omegnskommuner og give liv i byen. Det har betydning for byens handlende, restaurationsliv og overnatningssteder.

Kulturlivet i Hillerød Kommune er i høj grad båret af frivillige hænder og engagement og af borgernes deltagelse og opbakning. Vi har også engagerede og dygtige kulturinstitutioner som i høj grad er fyrtårne i det kulturelle liv.

 

I SF ønsker vi at investere i kulturen.

I Hillerød har vi en række kulturinstitutioner der hvert år optræder i budgetmaterialet som sparemål. Biblioteket får det største kommunale tilskud efterfulgt af Musikskolen, det er netop dem der rammes af de største spareforslag. Det er derfor svært for dem at lave langtrækkende planer.

Biblioteket, Musikskolen, Klaverfabrikken, Museum Nordsjælland, Frivilligcenteret, Annaborg, Slotsbio, Nødebo Kro, er eksempler på steder der løfter store kulturelle opgaver. Det kræver økonomi og mulighed for langtidsplanlægning. Biblioteket er det kulturtilbud, der er mest benyttet. Bibliotekets mange opgaver ud over udlån, udstillinger og kulturelle aktiviteter (foredrag, film og musik) har biblioteket skabt en række kulturelle fællesskaber, læsegrupper, musik og filmfællesskaber mmm. De formidler viden bl.a. om de store samfundsmæssige udfordringer som beskrevet i Verdensmålene. De indgår i samarbejder med dagtilbud og skoler med sigte på at understøtte børns sprogudvikling, læselyst, kreative og kulturelle udfoldelse.

Biblioteket skal kunne nå ud i hele kommunen. Her er der brug for at investere i filialer i lokalområderne, en bogbus eller andre muligheder for flere aflevering- og afhentningssteder.  Det forudsætter en øget økonomi.

Musikskolens opgaver er instrumentalundervisningen og sang, individuelt og i hold. Det er dyrt og der er ventelister. Vi ønsker, at musikundervisningen skal være tilgængelig for alle og vil øge tilskuddet til musikundervisningen således, at forældrebetalingen bliver nedsat samt forbedre fripladsordningen. Musikskolen har også som opgave at fremme musikforståelse og musikglæde i hele kommunen. Musikskolen indgår derfor i samarbejder med Folkeskolen om projekter som ”Alle har en stemme” og ”Ordstrømmen”. Her der brug for et øget tilskud så disse projekter kan blive udbredt til alle skoler.

Vi støtter nye initiativer som Street-Lab., der er et nyt idræts- og kulturprojekt. Et frivilligdrevet mødested oprindelig bygget op omkring en skaterpark. Street-Lab er på vej til at få et meget bredere sigte som bl.a. omfatter fællesspisning, genbrugshus og uddeling af mad. Det særlige ved stedet er bl.a. tilgangen til de unge, der i høj grad får et medansvar og et ejerskab til projektet.

Klaverfabrikken løfter en stor opgave for musiklivet og løser også store sociale opgaver. De er en vigtig brik i vores kulturliv, der fortsat skal støttes

Kultur for alle aldre.

Kulturoplevelser skal ikke reserveres til bestemte aldersgrupper, men være for alle. Storforbrugere af kultur er her i kommunen ”det grå guld” særlig kvinderne. Det er vigtigt at få kulturtilbuddene bredt ud til de aldersgrupper.  der har brug for at ”det skal være nemt”.

Det er vigtigt at børn og unge møder kulturtilbud både i dagtilbud og skole. Det er med til at grundlægge deres kulturel dannelse og kan meget ´mere.  Ideen er at give børnene indtryk de kan omsætte til egne udtryk, stimulere deres fantasi, færdigheder og kompetencer samt evnen til at indgå i kreative fællesskaber og meget andet. Også i forhold til den demokratiske dannelse er kulturtilbud en god vej at gå.

Vi vil afsætte midler til dagtilbud og skoler så det bliver muligt for dem at deltage i et kulturtilbud eller invitere kunstnere på besøg i daginstitutionen og på skolen.  Blandt andet ved at gøre brug af ”Huskunstnerordningen”. Kulturtilbud er vigtige for børn, især for børn der har særlige udfordringer. Her kan kulturtilbud give et fællesskab der ellers er svært at opnå og et sprog til hjælp at kunne håndtere sin egen situation.

Street-Lab løfter en stor opgave i forhold til børn der ellers kan være svære at nå. Street-Lab skal sikres økonomi så der kan ske en udbygning.

Alle kunstarter skal inddrages. De kunstneriske og kulturelle oplevelser skal ikke blandes med de pædagogiske udviklingsmål og de skolemæssige faglige mål. De kunstneriske mål skal respekteres og har en selvstændig funktion der kan bidrage til variation og mangfoldighed i børnenes hverdagsliv.

Vi har skoler der har en særlig idrætsprofil, på tilsvarende måde ønsker vi at støtte skoler der ønsker en særlig kulturprofil.

For ældre kan ensomhed være et stort problem. Her kan kulturoplevelser give fællesskab og livsindhold. Grønnegadecentret og ældrecentrene i Skævinge og Uvelse er vigtige, det samme er de mange frivillige foreninger spredt ud over hele kommunen og drevet af frivillige.

I SF ønsker vi at støtte de mange frivillige initiativer. Vi ønsker også en særlig pulje til kulturtilbud på plejecentrene. Det kan gerne være egne aktører som Musikskolen, Hillerød Musik og teater, Klaverfabrikken, Slotsbio som løfter opgaven i samarbejde med plejecentrene.

Kultur i hele kommunen

I SF ønsker vi kulturtilbud i hele kommunen. De kommunale kulturpuljer bør derfor fortsat være målrettet dette formål.

Forsamlingshusene i lokalsamfundet spiller en særlig rolle og vi støtter deres arbejde.

Det skal være nemmere at bruge biblioteket, når man bor i et yderområde.

Der skal være kunst i det åbne rum og afsættes midler til udsmykning af kommunale bygninger.

 

Kultur på tværs af sektorer.

Kultur skal ikke være forbeholdt kulturforvaltningen. Vi ønsker at nedbryde ”silotænkningen” og sikre at kultur bliver et naturligt tema i andre forvaltningers arbejde.

Kultur skal tænkes ind, når der planlægges nye boligområder, både i forhold til byens rum, hvor der skal være plads til oplevelser og kunst og ”medborgerhuse”, hvor man samles.

Kultur som sundhedsfremme skal tænkes ind i arbejdet i social og sundhedsforvaltningen. For eksempel som ”kultur på recept”.

Natur- og kulturoplevelser kan med fordel tænkes sammen. For eksempel kan klimaproblematikken illustreres ved brug af kunstneriske events.

 

Vi vil tage kulturaktørerne med på råd.

De kulturaktive i kommunen trækker et stort læs. Vi skal gøre det nemt og sjovt at være frivillig, påskønne deres indsats og tage dem med på råd. Erfaringen er, at der er stor lyst til at samarbejde i større fællesskaber omkring konkrete opgaver.

Kulturarbejdet i Hillerød er i høj grad båret af frivillige, som skal understøttes og være med til at sætte retning.

Det kan gøres ved:

At nedsætte ad hoc kulturråd med politikere og frivillige kulturaktører, der skal arbejde med konkrete opgaver.

Støtte netværksdannelser imellem aktørerne

Sikre dialogmøder imellem det politiske udvalg og de frivillige

Ansætte en kulturkoordinator i kommunen

Ungdomsgrupperne skal indgå i planlægningen.

 

Vi ønsker at investere i de fysiske rammer for kulturen.

I Hillerød mangler vi rammer til kulturoplevelser. En teaterscene til større forestillinger har længe været efterspurgt. Vi har i haft meget velbesøgte fællesspisninger – oftest på Biblioteket. Et folkekøkken, hvor bl.a. fællesspisningerne kan foregå er en god løsning.

I SF støtter vi:

Etablering af udendørs scener og mødesteder. Kulturaksen mangler plads. Vi støtter ideen om et folkekøkken i området.

Mastodonterne skal have deres hus, så vi fortsat kan have glæde af deres forestillinger.

 

Vi vil støtte nye initiativer og gøre det nemt at komme fra ide til virkelighed.

Det kan være svært at finde rundt i støttemuligheder, regler og kommunale forordninger. Det skal være nemt at være frivillig og idemager.

SF ønsker at sikre en nem kommunal behandling af ansøgninger, et nemt overblik over støttemuligheder og at øge kultur- og eventpuljerne med det formål at kunne støtte flere initiativer i hele kommunen.