By- og trafikplanlægning

SF vil helt overordnet arbejde for:
– at de 17 verdensmål i videst muligt omfang afspejles i kommunens fysiske by-, landskabs- og trafikplanlægning.

 

Livet i byer og landsbyer.
Hillerød kommune med dens bysamfund, natur og åbne landskaber skal være et godt og bæredygtigt levested for alle, fra vugge til grav. Vi skal værne om den bygningsmæssige kultur, men også give plads til nyt oplevelsesrigt byggeri med respekt for byernes profil. Vi skal sikre de grønne arealer i og omkring vore byer til rekreation, ophold og leg. Vi ønsker grønne byrum fremfor mere fortætning og vi skal værne om de eksisterende og nye erhvervs- og handelsmiljøer. Vi ønsker en boligpolitik med variation og plads til alle og en gnidningsfri trafikafvikling.


SF vil arbejde for:

 • At Hillerød kommune, dens bysamfund, natur og åbne landskaber skal være en oplevelse at bevæge sig rundt i.

 

 • At livet i vores byer og landsbysamfund skal være godt og med plads til alle, fra den yngste til den ældste.

 

 • En bæredygtig udvikling og vækst i hele kommunen.

 

 • Et samarbejde med lokalmiljøerne om byudvikling af de mindre by- og landsbysamfund.

 

 • En god forsyning med offentlige institutioner, skoler, kultur- og fritidsfaciliteter, og god bredbåndforsyning til alle som grundlag for mangfoldig fritid, demokrati- og erhvervsudvikling.

 

 • Rammer for byggeri, som sikrer høj arkitektonisk kvalitet med sans for detaljerne i de enkelte bygninger. Det skal igen være spændende at se på bygninger.
 • Aktivt brug af den nye arkitekturpolitik, blandt andet via flere arkitektkonkurrencer og Arkitekturrådets faglige rådgivning.
 • En byudvikling med byrum, som inviterer til ophold, og et hierarki af parker; fra grønne arealer tæt på boligen til byparker for alle aldersgrupper.
 • At SAVE-registreringen udbredes til hele kommunen, at også niveau 4 bygninger bevares og at der tages mere hensyn til ældre huse og den bygningsarv, som kommunen indeholder. Kommunen skal samarbejde med Museum Nordsjælland om at værne om og bevare bygningsarven.

 

 • At det forældede kommuneatlas opdateres. Der er revet alt for mange værdifulde bygninger ned over årene i Hillerød kommune, gerne med flere bevarende lokalplaner.
 • En boligpolitik, med større variation i udbuddet af boliger og med boliger til alle, bl.a. kollegier til unge, boliger til hjemløse, flere almene boliger og seniorbofællesskaber.

 

 • Flere grønne byrum fremfor mere fortætning. Hillerød torv skal renoveres og vi skal undgå at bygge fremtidens slum.
 • At der kommer gang i planerne for Slotssøkarreen. Med åbning af haver og grunde mod Slotssøen til cafeer, gallerier og grønne åndehuller.
 • At Munkeengen udvikles til en bypark med stiforbindelse fra Slottet til Rådhuset via cykelbroen over Herredsvejen.
 • Flere boliger, som respekterer byens højde. Nej tak til flere højhuse.

 

 • At fastholde og videreudvikle de grønne og bæredygtige tanker i Favrholms helhedsplan.

 

 • At hele Favrholm området opdeles i mindre enheder med individuelle bebyggelsesplaner, baseret på individuelle arkitektkonkurrence, før området udbydes. Visionerne om fællesskab, åbenhed og generationsmøder skal opfyldes.

 

 • At støtte tankerne om Hillerød bymidte som et handelscentrum og samtidig vende sig imod et aflastningscenter vest for Bauhaus.

 

 • Et center vest for Bauhaus til omlastning af varer fra store til mindre el-drevne lastbiler til brug for lokal varedistribution. Store butikker på min 2.000 m2 med varer, der ikke forhandles i bymidten, er acceptabelt

 

 

 • En planlægning af det åbne land, som sikre naturen, den kulturhistoriske fortælling om landskabernes dannelse og det erhverv, som lever af det åbne land.

 

 • At bevare ”Det Grønne Bælte om Hillerød” i form af skov, åbent land og marker.

 

 1. Trafik og mobilitet


Vores trafik skal være miljø og klimavenlig og bidrage til reduktion af CO2 udviklingen. Derfor skal den kollektive trafik forbedres, både i kvalitet og frekvens og vores stationer og busholdepladser skal sikre ordentlige forhold for passagerne. Vi skal i videst muligt omfang skifte til el og brint og det offentlige skal medvirke til at fremme den nødvendige infrastruktur.
Vi skal til stadighed forbedre forholdene for cyklister og gående, heriblandt handicappede. Vores cykelstinet skal udvides med supercykelstier og gående skal sikres mod at blive kørt over ende af andre. Vi ønsker sikker trafik for alle, uanset om det er på vej til arbejde, familie og venner eller rekreation. Det betyder også, at vi vil arbejde for selv at kunne sætte hastighedsgrænserne i by og land, i samarbejde med politiet.

SF vil arbejde for:

 • Klima-venlig transport. Vi skal satse på et smart anvisningssystem til p-pladser, så alle p-pladser bliver anvendt optimalt. Og de private p-husejere skal medfinansiere projektet.

 

 • At samkørsel foldes ud med kommunale kampagner rettet mod borger og virksomheder. Kommuners og FDM´s initiativ ” Tag med ” er et godt eksempel.

 

 • Langt større og hurtigere udbygning af energi-infrastrukturen, eksempelvis el- og brintstandere, ved alle kommunale og statslige institutioner og mere bredt i kommunen.

 

 • At fremme den kollektive trafik. Det drejer sig om fremkommelighed, driftssikkerhed og ikke mindst flere busser og togafgange. Vi skal have flere el – busser (store og små) i og imellem byerne og lokalområderne.

 

 • At renovere busholdepladsen ved Hillerød station.

 

 • At vores togstationer giver mulighed for alle, inklusiv handicappede, for beskyttet ophold i al slags vejr, med brede og overdækkede gangarealer samt adgang til toiletter.

 

 • Bedre og mere sikre forhold for cyklister og gående. Vores cykelstinet skal udbygges og der skal etableres ”super cykelstier”.
 • Flere cykelgader i byerne og ” 2 minus 1 – veje ” på landet, hvor der ikke er mulighed for cykelstier.
 • At der bliver lavet oplevelsesstier i hele kommunen, eksempelvis ned igennem sportskilen.

 

 • At kommunen selv kan fastsætte hastighedsgrænser i byer, landsbyer og på kommunale landeveje, i samarbejde med politi og borgere.
 • At minimere støj og forurening fra trafikken, blandt andet ved anvendelse af støjbegrænsende asfalt og støjvolde.

 

 • At den nye Favrholm station i Hillerød Syd skal aflaste bykernen for busser og biler.

 

 • At vi får et A-bus net på buslinje 301/302 med flere afgange.

 

 • At Tulstrupvej får fortov og cykelstiløsninger på hele stykket fra Herredsvejen til Sophienborg.
 • At Tromlepladsen bliver indrettet til gratis pendlerparkering.
 • At forsøget med P-licenser udvides til alle fastboende tæt på bymidten.
 • At trafiksikkerhedsplanen for kommunens mindre bysamfund virkeliggøres i samarbejde med lokalrådene.
 • At der laves ekstra højresvingsbane ved Favrholm krydset.
 • At der bliver etableret cykelsti og tunnel fra Tulstrup til Ullerød Nord.

 

 • At der kommer en ny cykel/fodgængerbro over sporene ved Hillerød Station

 

 • At der udarbejdes trafiksanering med en grøn sivegade i Slotsgade fra Posen til Slotsbroforpladsen
 • At Ring 5-projektet endeligt bliver begravet.