Børne- og ungdomspolitik

SF ved, hvor vigtige børne- og ungdomsårene er, og hvor vigtigt det er, at børn og unge har mulighed for at være i kreative og inspirerende fællesskaber, møde kompetente voksne, som har tid til at guide dem, og som de kan have tillid til.

Børnene er vores fremtid

Alle har ret til en tryg start på livet og derfor ønsker SF Hillerød en styrkelse af sundhedsplejen. Det skal være en ret at få et graviditetsbesøg og sundhedsplejerskebesøg til alle familier i de første dage efter hjemsendelse fra hospitalet for at sikre både barn og forældre en tryg overgang til livet som familie. Besøgene skal have et opfølgende besøg, når barnet er lidt større samt én obligatorisk samtale i indskoling, mellemtrin og udskoling. Udsatte familier skal have en mere dækkende sundhedspleje.

  • Børn og unge der har brug for specialpladser, skal havde mulighed for det
  • Den enkelte socialrådgiver skal have et passende antal sager, så der er tid til at indgå i et tæt samarbejde med både institutioner og skoler med hensyntagen til det enkelte barn og dets behov. SF Hillerød ønsker at flytte fokusset tilbage på børnene og deres trivsel i stedet for at bruge pædagogernes arbejdskraft på unødigt papirarbejde

 

INSTITUTIONER MED BEDRE NORMERING OG SELVBESTEMMELSE
Gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver spiller en helt afgørende rolle i forhold til børns tidlige læring og udvikling på kort og lang sigt. Derfor skal vi sikre, at der er tid til at hjælpe alle børn godt på vej i de første vigtige år.

SF arbejder for et godt, trygt og stimulerende børneliv med minimumnormeringer og uddannet personale i vuggestuer og børnehaver.

  • Minimumsnormeringerne skal stadfæstes i dagstilbudene på institutionsniveau, med 1 voksen til 3 børn i vuggestuerne og 1 voksen til 6 børn i børnehaverne.

Vi vil sikre, at alle børn gennem leg og læring udvikler kompetencer og udfordres personligt, sprogligt og motorisk. Det kræver blandt andet, at der er voksne nok i daginstitutionerne, at de voksne får de nødvendige efteruddannelser og der er gode fysiske rammer.

  • Der er behov for en tidlig indsats i børnehaverne og bedre muligheder for at tilgodese børn med særlige behov. Støtten fra børnehave skal fortsætte uændret ved overgang til skolestart og genvurderes efter 6 måneder ved behov.

Skoler med bedre normeringer, mere selvbestemmelse og gode arbejdsvilkår for lærerne

 

Skolerne i Hillerød skal have øget selvstyre, kommunens opgave er at inspirere og komme med ideer til udvikling, men det er hver enkelt skole som selv ved, hvordan eleverne får den bedste læring og trivsel. SF er tilhænger af korte skoledage, og mere læring uden for klasselokalerne. Vi vil arbejde for at få klasselærerfunktionen tilbage og at den nationale test er valgfri. SF er tilhænger af den åbne skole, hvor skolerne samarbejde med deres lokalsamfund om at styrke det lokale fællesskab. Mange lokalsamfund har meget begrænsede eller ingen legepladser, SF vil investere i bedre legepladser, som kommer lokalsamfundet til gode også uden for skoletiden.

 

  • SF Hillerød vil arbejde for kortere skoledage, max. 24 elever i hver klasse og mere læring og trivsel udenfor klasselokalerne.
  • Skolerne skal styrke det lokale fællesskab gennem samarbejde med lokalsamfundet. Social læring skal være en vigtig kompetence for elever på alle klassetrin. Læring og trivsel via leg skal være et mantra både i og udenfor skolerne.
  • Skolernes fysiske rammer skal bringes i overensstemmelse med moderne pædagogiske principper og metoder og udearealerne skal være inspirerende til bevægelse og læring.

 

FRITID med MERE LEG OG fællesskab
Når skoledagen er forbi, skal der være masser af muligheder for børn og unge kan lege og lære. Det gælder både inden- og udendørs. Vi vil støtte det levende byrum, så også store børn og unge synes, at det sjovt og fysisk udfordrende at gå på opdagelse i byrummet.

 

  • Normeringerne i HFO 1 og HFO 2 skal være bedre – det vil sige flere voksne pr. barn. Der skal være masser af kvalitets fritidstilbud til børn og unge, når skoledagen er forbi. Der skal være plads til forskellige interesser og derfor vil SF Hillerød støtte en bred vifte af fritidsaktiviteter og fællesskaber så som Street-lab, Klaverfabrikken og Musikskolen.

SF vil støtte fællesskaber som Street-Lab, Klaverfabrikken, Musikskolen, Ungdomskulturhuset, de lokale medborgerhuse og de mange foreninger, hvor forældre, børn og frivillige sammen med kommunen skaber spændende fritidsaktiviteter og fællesskaber, som udspringer fra de interesser og behov der er. Vi vil arbejde for økonomisk støtte til partnerskaber mellem skole og foreningslivet.

Skolefritidsordninger og klubtilbud skal være bedre. Vi vil støtte flere kreative og mere aktive tilbud end det, vi kender i dag.

UDSATTE BØRN OG UNGE Skal støttes med helhedsorienterede indsatser
I SF fokuserer vi på den tidlige indsats, så udsatte familier ikke overlades til sig selv.De skal følges tæt, bl.a. via en styrkelse af sundhedsplejen og øget støtte til at få familielivet til at fungere. Vi skal sikre, at børnene guides over i gode dagpasningstilbud fra en tidlig alder.

Hillerød skal bruge de gode erfaringer fra steder som for eksempel Børnehuset Buen, institutionen for udviklingshæmmede LEVUK, helhedsorienterede indsatser i samarbejde med SSP Basen. Det er vigtigt, at vi fastholder kvaliteten i de tilbud, Hillerød kommune allerede har, så vi kan løse de opgaver, vi har med at støtte udsatte børn og unge. SF ønsker derfor et aktivt blik på området og en fordeling af midlerne, så vi i højere grad højner vores egne gode tilbud, frem for at købe ydelser udenbys.

Vi ønsker, at Hillerød kommune arbejder helhedsorienteret – det vil sige, at det almene område, fritids- og kulturområdet skal arbejde tæt sammen med specialområdet. Der skal være fokus på samarbejde og erfaringer for at skabe stærke tværgående løsninger og tilbud for børn og unge, hvor der også medtænkes de børn og unge, som har brug for støtte og opmærksomhed.

SF ønsker, at antallet af sager hos den enkelte socialrådgiver nedsættes og at der arbejdes tværsektorielt med udsatte børn og unge i et tæt samarbejde med både institutioner og skoler. Vi ønsker, at Hillerød Kommune skal arbejde aktivt med efterværn. Det omhandler alle udsatte unge og ikke kun tidligere anbragte børn og unge. Støtten er afgørende for, at de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse og ikke står uden for samfundet og risikerer at ende i misbrug og kriminalitet.

SF Hillerød vil også arbejde for at Ungerådgivningen kan indgå i et samarbejde med den gratis psykologhjælp. Vi vil arbejde for, at alle unge og forældre bliver gjort opmærksom på dette tilbud, så man kan få tidlig hjælp. Manglende hjælp og støtte kan stå i vejen for de unges muligheder for at klare uddannelse, job og håndtering af eget liv mod et selvstændigt voksenliv.