Ældre- og sundhedspolitik

Ældre skal have et værdigt liv.
Det skal være en ret for borgeren at kende de hjælpere, der kommer i ens hjem. Vi foreslår at indføre faste teams af medarbejdere, så der ikke kommer nye ansigter ind i de ældres hjem hver dag. Det vil give mere tryghed ved dem, der hjælper i hverdagen.

SF Hillerød ønsker en styrket indsats og støtte for demente og deres pårørende.  Der skal opbygges bedre kommunikation og samarbejde mellem de instanser, der varetager de forskellige ældreområder, så forebyggelse og rehabilitering til et værdigt liv gøres nemmere. Vi skal have løftet kvaliteten af den omsorg og pleje, som borgere med demens modtager i hjemmeplejen, på plejehjemmene og på plejecentrene blandt andet med flere fagpersoner med forskellige kompetencer og uddannet personale på plejecentrene.

Der skal være tid til omsorg og til kulturelle oplevelser.

Ventelisterne for ældreboliger og plejehjemspladser skal nedbringes.

SF ønsker, at der at der i Hillerød kommer flere ældreboliger og plejehjemspladser. SF er kritiske overfor privatisering af ældrepleje. Vi ønsker ikke en situation, hvor udsatte ældre pludselig står uden hjælp og pleje som følge af konkurser.  Derfor skal de nye ældreboliger og plejehjem være kommunale eller selvejende institutioner.

Antallet af ældre medborgere vil stige markant de kommende år. Derfor er der brug for at sikre, at vi også fremover kan tage os godt af alle, der har behov for det. Det er afgørende, at vi sikrer flere hænder, så vi kan sikre en ordentlig ældrepleje.

Hillerød ældrepleje skal være et attraktivt sted at arbejde, så det er muligt at rekruttere kvalificerede medarbejdere.  Det er nødvendigt at styrke arbejdsmiljøet i ældreplejen, sikre mere supervision og efteruddannelse af personalet.

SF Hillerød ønsker mere tillid og mindre unødvendig kontrol, de ansattes ressourcer kan bruges bedre ved at droppe unødig dokumentation.