Socialpolitik

Det gode liv i Hillerød kræver en ansvarlig politik indenfor det sociale område. Borgerne skal ses som en ressource og vi ønsker det bedste samarbejde mellem borgere, forvaltning og politikere. Det kræver, at Hillerød kommune skal havde en overordnet politik på det socialpsykiatriske område. SF ønsker, at styrke samarbejdet mellem psykiatrien, behandlingssteder og socialpsykiatrien. Det skal være et reelt samarbejde, hvor de pårørende inddrages i de løsninger, som vælges. Vi mener, at det er nødvendigt, da den stigende befolkningsvækst vil give en forventet stigning i behov for støtte indenfor området.

 

 • SF Hillerød vil arbejde for, at tilbud, som f.eks. ”Værestedet”, er åbent for flere borgere med psykiske problemer. Vi ønsker flere tilbud og aktiviteter, der tilgodeser endnu flere på en måde, som kan være med til at skabe forståelse for psykisk sygdom og medvirke til at forebygge social nedtur. Vi ønsker, at ”Værestedet” skal være et socialpsykiatrisk tilbud med egne lokaler i stedet for at høre ind under Center for Beskyttet Beskæftigelse, som det gør i dag
 • Akuttelefon med rådgivning og støtte til borgere i akut psykisk krise skal være et tilbud til alle der måtte have brug for det

 

SF ønsker at styrke det forebyggende område. Tidlig indsats og forebyggelse kræver fagligt stærke medarbejde, som kan igangsætte de nødvendige initiativer

 • SF ønsker, at borgere i Hillerød, som har brug for hjælp fra kommunen, skal have nem tilgang til hjælp. Vi ønsker, at kontakten til kommunen i sager, som handler om omsorg, skal involvere så få sagsbehandlere som muligt, så borgeren møder den/de samme personer. Hvis det er vanskeligt at forstå sagsgang eller afgørelser, skal borgeren kunne få hjælp til at forstå systemet / til at få sin sag gennem det kommunale system. Sagsbehandlerne skal havde ordentlige forhold til at opfylde deres vejledningspligt og der skal være et større råderum for sagsbehandleren
 • SF vil arbejde for, at der skal være en aktiv støtte fra kommunes side via en gatekeeper, som kan sikre koordinerede målsætninger og indsatser for borgere, der modtager støtte på flere områder
 • SF Hillerød ønsker at supplere tilbuddet om gratis psykologhjælp til børn og unge i aldersgruppen 18-24 år med et opsøgende tilbud således, at de unge kan få hjælp til problemer med misbrug og psykisk helbred, der hvor de færdes, i skoler, på ungdomsuddannelserne og i lokalområderne. Vi ønsker, at udsatte unge får den nødvendige støtte til at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse, så de ikke efterlades udenfor samfundet og risikerer at ende i misbrug og kriminalitet
 • SF ønsker at styrke ungepsykologfunktionen i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og et godt udbygget SSP-samarbejde med tilknyttede socialrådgivere til alle daginstitutioner og skoler
 • SF ønsker at styrke overgangen fra ung til voksen for unge, som har brug for hjælp. Brugen af efterværn til udsatte unge, når de er fyldt 18 år, er en vigtig støttende foranstaltning. Det er vigtigt, at de unge får den nødvendige støtte, og at gode initiativer understøtter en god overgang videre i tilværelsen i form af en ungdomsuddannelse, job og bolig. Det er vigtigt, at de unge ikke tabes på gulvet og de sikres en god voksenkontakt.
 • SF Hillerød ønsker at støtte op om de unges mulighed for at for at skabe kreative og inspirerende fællesskaber og møde kompetente voksne, som de kan have tillid til og søge råd hos. Især i tider, hvor ensomheden vokser, er det mere nødvendigt end nogensinde at sætte præventivt ind for at sikre det gode børne- og ungdomsliv. Ventilen, Børnehuset, Buen, LEVUK m.fl. er alle steder, hvor Hillerød allerede har indhentet gode erfaringer, der kan bruges til at videreudvikle en helhedsorienteret indsats for bedst muligt at støtte de børn og unge i Hillerød, der har brug for det.
 • SF Hillerød vil arbejde for både at fastholde kvaliteten i vores nuværende tilbud, og samtidig styrke disse ved at fokusere på at fordelingen af midler tilgodeser vores egne tilbud og ikke bruges til at købe ydelser udenbys.
 • Mange med sociale problemer, handicap eller alvorlige sygdomme kan ikke finde en plads på arbejdsmarkedet. De skal sikres en værdig behandling i Jobcentret. Her skal borgere have langt mere indflydelse over deres sag. De skal i højere grad selv være medbestemmende på, hvilket tilbud de ønsker. Kommunen skal ikke sende folk i aktivering, som de ikke er trygge ved. Borgeren skal inddrages i afklaring af, hvorvidt fremtiden er førtidspension, fleksjob eller ordinær beskæftigelse. For at skabe plads til dem, som i dag er udenfor arbejdsmarkedet, skal kommunen arbejde for at skabe langt flere jobs til personer med handicap, både i kommunen og i det private. For dem der ikke har andre sociale problemer end arbejdsløshed, bør indsatsen fokusere på uddannelse og opkvalificering. Praktik og løntilskud bør prioriteres til virksomheder, der ønsker at ansætte borgeren i et fast arbejde bagefter.
 • SF Hillerød vil arbejde for at understøtte virksomheder, som vil hjælpe med at unge og udsatte borgere kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet i ordinære job eller fleksjob. Vi ønsker ligeledes, at Hillerød være mere aktiv i at understøtte socialøkonomiske virksomheder.