SF – SOCIALISTISK FOLKEPARTI

Valgprogram 2021

 

Vi vil et Danmark i rødt og grønt, det betyder

– At vi i fællesskab skal løse de udfordringer, der er i et moderne samfund

– At “de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder”

– At vi vil lighed – de svageste borgere skal ses – ikke overses

– At vi vil borgerinddragelse og demokrati

– At vi prioriterer miljø, bæredygtighed og biodiversitet

 

SF gør en forskel i byrådet, fordi vi arbejder for beslutninger, hvor

– Det enkelte menneskes behov sættes over systemets

– Kvaliteten er vigtigere end kvantiteten

– Der er gennemsigtighed i beslutningerne

– Der er mulighed for dialog og inddragende processer, inden beslutninger træffes

– Beslutninger er fagligt funderede og bygger på analyser og erfaringer

– Vi prioriterer forebyggelse, kultur, sundhed og omsorg

 

Vi er et økonomisk ansvarligt parti og er klar over, at alle ønsker, ikke kan opfyldes, men vi arbejder målrettet og helhedsorienteret.

Vi ønsker en kommune i udvikling, hvor borgerne bliver inddraget i væsentlige beslutninger

Vi vil arbejde aktivt for et bredt centrum-venstre samarbejde i Byrådet for at få SF’s mærkesager igennem.

 

I denne byrådsperiode har vi blandt andet opnået:

 • Flere penge til normeringer i dagtilbud. Tættere på minimumsnormeringerne!
 • Flere penge til nødvendige skolerenoveringer på Grønnevang Skole, Byskolen, Ålholmskolen m.m. Flere lærere som følge af en rød/grøn finanslov.
 • Opgradering af legepladser i skoler og dagtilbud
 • Flere nye daginstitutioner og genåbning af flere lukkede dagtilbud
 • En styrket indsats for forebyggelse, børn, ældre og ledige med mere helhedstænkning end før
 • Vi har kæmpet kulturens og det frivillige arbejdes sag med støtte til alle vores lokale ildsjæle. StreetLab, Musikskolen, Frivilligcentret m.m.
 • Vi har sat fokus på kulturens betydning
 • Vi har indført en kulturpulje til nye kulturaktiviteter
 • En styrket klimaindsats, flere energiprojekter og kraftigt fald i CO2-udledningen
 • Hillerød er blevet klimakommune ++, fået ny klimastrategi og plan for mere bynatur
 • Tempo på cykelstierne! Nye stier på Holmegaardsvej, Tamsborgvej og Frejasvej/Skansevej. 24 mio. kr er sat af til de næste fire års udbedring af ’missing links’
 • En ny arkitekturpolitik med vægt på faglighed og kvalitet og opgør med ’fortidens synder’
 • Et tilknyttet arkitekturråd til at holde bygherrer og politikere i ørerne!
 • Forsøg med P-licenser i Bakkegade og cykelgade i Østergade efter borgeropfordringer

Vi har sat følgende på den kommunale dagsorden: giftfrie haver, børnene i Morialejren, salg af Horsevænget og Axelhus, skattely, borgerinddragelse og bekæmpelse af mikroplast

Vi har også kunnet blokere for de værste nedskæringer på kernevelfærden. Bl.a. ved en nødvendig skattestigning på 0,25% i 2021 som følge af en udligningsreform, der ramte Hillerød hårdt.

Vi har konsekvent kæmpet imod planerne om flere 15 etagers højhuse på Frederiksbro samt holdt fast i debatten om bevaring af bymiljøer og unødvendige dispensationer i lokalplaner og kommuneplan.

Hvor skal vi hen nu?

Der er stadig meget at kæmpe for.

 • Giv vores børn og unge plads og muligheder
 • Byplanlægning med plads til mennesker og natur
 • Gør fremtiden grøn
 • Tid til pleje, omsorg og behandling
 • Fra ulighed til mulighed
 • Kultur for alle

Det betyder helt konkret, at vi vil slås for

 • En fagligt stærk folkeskole og dagtilbud af høj kvalitet.
 • Ordentlig byudvikling, god arkitektur og nej til aflastningscenter i Vestbyen
 • En øget indsats for bæredygtighed og grøn omstilling
 • Et nedskæringsstop i ældreplejen. Bedre arbejdsmiljø og mere styr på hjemmeplejen.
 • Mere støtte til kultur, idræt og alle de frivillige ildsjæle.
 • Mindre ulighed i sundhed. Et aktivt liv – hele livet.
 • Støtte til socialt udsatte, til fællesskaber og omsorg.
 • Fortsat renovering af skoler, veje og bygninger.
 • Et nej til hovedløse udliciteringer og privatiseringer.

 

SF vil gøre en forskel.

Vi er et ansvarligt parti og et parti, der ønsker indflydelse.

Derfor skal der i de næste 4 år satses benhårdt på forbedringer for Børn, Byplanlægning og Bæredygtighed.

Samtidig skal kommunens økonomi være i orden. SF vil derfor også være med til at finde de nødvendige indtægter. Og vi foretrækker velfærd fremfor skattelettelser.

 

Natur-, klima- og miljøpolitik

 

 • Rent vand – vi skal passe på grundvand, søer og åer
 • Vi har alle ret til vild natur omkring os
 • Natur, klima og miljø skal medtænkes i kommunale beslutninger

 

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 

 • at overfladevand ved større vej- og kommunale anlæg bliver separeret. F.eks. kan vejheller udføres som faskiner og belægning bestående af græsarmeringssten kan bidrage til at mindske trykket på kloaksystemerne
 • at der fremover afsættes midler til mere natur, når kommunen sælger jord. Det kan ske via en pulje, som kan bruges til naturprojekter, som skolehaver, kolonihaver og naturlegepladser i lokalområderne.
 • at bevare det åbne land og naturen i kommunen
 • at erhverv og kommune altid skal tænke i løsninger, som fremmer mere biodiversitet og gavner miljø, klima og natur
 • strategier, som fremmer borgerinddragelse. Vi støtter en årlig klima- og miljødag, hvor borgere, lokale ngo’er og andre interesserede inviteres og opfordres til at komme med forslag til initiativer, som kan gøre Hillerød kommune mere grøn

 

Børne- og ungdomspolitik

 

 • Alle har ret til en tryg start på livet
 • Institutioner med bedre normering og selvbestemmelse
 • Kortere skoledage, bedre trivsel og øget selvstyre
 • Fritid med mere leg og fællesskab

 

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 

 • en styrkelse af sundhedsplejen. Det skal være en ret at få et graviditetsbesøg og sundhedsplejerskebesøg til alle familier i de første dage efter hjemsendelse fra hospitalet for at sikre både barn og forældre en tryg overgang til livet som familie
 • at minimumsnormeringerne stadfæstes i dagstilbudene på institutionsniveau, med 1 voksen til 3 børn i vuggestuerne og 1 voksen til 6 børn i børnehaverne. Fasthold 3 år som alder for oprykning til børnehaven – ro på!
 • at skolernes fysiske rammer bringes i overensstemmelse med moderne pædagogiske principper og metoder og at udearealerne skal være inspirerende til bevægelse og læring
 • flere timer med 2 voksne i skoleklasserne og gode rammer for undervisning, samt mulighed for at tage del i kulturoplevelser og ”åben skole” aktiviteter
 • bedre normeringer i HFO 1 og HFO 2 – det vil sige flere voksne pr. barn
 • en mangfoldighed af kvalitetsfritidstilbud til børn og unge, når skoledagen er forbi. Der skal være plads til forskellige interesser og derfor vil SF Hillerød støtte en bred vifte af fritidsaktiviteter og fællesskaber

 

Socialpolitik

 

 • Forebyggelse frem for lappeløsninger
 • Større indsats i overgangen fra barn til voksen
 • Gennemskuelig og støttet sagsbehandling

 

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 

 • Etablering af opsøgende tilbud således, at de unge, som har problemer med misbrug og psykisk helbred, kan få hjælp, der hvor de færdes, i skoler, på ungdomsuddannelserne og i lokalområderne.
 • Det forebyggende område skal styrkes. Vi ønsker at styrke overgangen fra ung til voksen for unge, som har brug for hjælp. Der skal være fokus på efterværn til udsatte unge
 • Borgere i Hillerød, der har brug for hjælp fra kommunen, skal have nem adgang til hjælp. Borgeren skal kunne få hjælp til at forstå vanskelige sagsgange eller afgørelser og støtte til at få en sag gennem det kommunale system.

 

Kulturpolitik

 

 • Vi vil investere i kulturen
 • Kultur til alle aldre
 • Det skal være sjovt og nemt at være frivillig

 

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 • Vi skal sikre, at vores kulturtilbud har ordentlige økonomiske rammer og afsætte penge til nye aktiviteter.
 • At børn og unge møder kulturtilbud i både dagtilbud og skole
 • At oprette en særlig pulje til plejecentrene til kulturoplevelser – gerne i samarbejde med vores egne kulturaktører.
 • Det skal være nemt at være frivillig og komme fra ide til handling. Mindre administrativt bøvl

 

Ældre- og sundhedspolitik

 

 • Tid til omsorg
 • Ret til et liv med indhold
 • Ret til at kende de hjælpere, som kommer i hjemmet

 

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 • Bedre normeringer med personale, som er uddannet til at give omsorg for de borgere, som de arbejder med
 • Muligheder for oplevelser som giver liv i livet
 • Indførelse af faste teams af medarbejdere i hjemmeplejen
 • Nye ældreboliger og plejehjem skal være kommunale eller selvejende institutioner.

 

By- og trafikplanlægning

 • Flere grønne byrum
 • Nej til flere højhuse
 • Flere cykelstier

 

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 

 • En byudvikling med byrum, som inviterer til ophold, og et hierarki af parker; fra grønne arealer tæt på boligen til byparker for alle aldersgrupper
 • At der bliver lavet oplevelsesstier i hele kommunen, eksempelvis ned igennem sportskilen
 • Kommunen skal samarbejde med Museum Nordsjælland om at værne om og bevare bygningsarven, gerne med flere bevarende lokalplaner
 • Rammer for byggeri, som sikrer høj arkitektonisk kvalitet med sans for detaljerne i de enkelte bygninger. Det skal igen være spændende at se på bygninger
 • Aktivt brug af den nye arkitekturpolitik, blandt andet via flere arkitektkonkurrencer og Arkitekturrådets faglige rådgivning
 • Bedre og mere sikre forhold for cyklister og gående. Vores cykelstinet skal udbygges og der skal etableres “super cykelstier”
 • Flere cykelgader i byerne og ” 2 minus 1 – veje ” på landet, hvor der ikke er mulighed for cykelstier

 

Boligpolitik

 

 • Alle borgere har ret til en bolig, som passer til deres behov og til en pris, som de kan betale.

 

Konkrete initiativer, som vi vil arbejde for:

 

 • Vi ønsker ikke, at Hillerød kommune sælger boliger, hvor huslejen er til at betale for borgere med lave indkomster. Vi er derfor imod salget af Axelhus og Horsevænget
 • En boligpolitik, med større variation i udbuddet af boliger og med boliger til alle, bl.a. kollegier til unge, boliger til hjemløse, flere almene boliger og seniorbofællesskaber