Natur-, klima- og miljøpolitik

Gennem tilslutning til DK 2020-samarbejdet kan kommunen indhente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætning.

 

SF Hillerød vil arbejde for:

 • at vores fremtidige energiforbrug er baseret på sol, vind og geotermisk energi.
 • at der gennemføres omfattende energirenoveringer i de offentlige institutioner og bygninger.
 • at overskudsvarme fra virksomheder finder anvendelse og kommer fællesskabet til gode.
 • at private og erhvervslivet motiveres til energibesparende foranstaltninger.
 • at der stilles krav om bæredygtighed i nybyggeri og i renoveringer ved genbrug og anvendelse af energibesparende installationer.

 

 

Naturen omkring os og i vores kommune

 

Naturnationalparken og Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Regeringens beslutning om mere og urørt skov har ført til at 20% af Gribskov skal udlægges til en Naturnationalpark. Et projekt vi i SF glæder os til og at Hillerød Kommune, som bliver en del af parken, vil gå aktivet ind i den kommende proces med etableringen.

Nationalparken bliver på mange områder et pejlemærke for en omlægning hvor naturen får lov til at vokse vildt. Vi skal have store græssende dyr som elg og bison i vores Naturnationalpark.

 

Vi ønsker, at Hillerød kommune satser på øget biodiversitet. Derfor er det ikke nok alene at være grønne ved at henvise til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og at Store Dyrehave er udpeget som UNESCO`s verdensarv.

 

SF Hillerød vil arbejde for:

 • at der udarbejdes naturpolitikker, der konkret beskriver opgaver, der sikrer yderligere tab af biodiversitet. Disse naturpolitikker skal indgå i den kommunale strategi for bynatur og den kommende biodiversitetsplan, og planen bør omfatte haver, parker og de grønne områder omkring de lokale virksomheder
 • at Hillerød kommune bliver en naturkommune, hvor grundejer og lejerforeninger, lokalråd og borgere aktivt understøtter projektet giftfrihaver
 • at naturpolitikker sikrer skovrejsning, flere træer i vores byer og langs vores landeveje.
 • at der kommer flere grønne byrum, lokalplan og kommuneplanen skal indeholde konkrete grønne tiltag
 • at der udarbejdes en ”save” plan for beskyttelse af vores ældre bytræer.
 • at fredninger sikrer kulturarv og beskytter det åbne land og at Hillerød forbliver omgivet af skov og det åbne land
 • at bevare de grønne kiler og indsigtslinjen til vores by og slot
 • at kommunen samarbejder med nationale kampagner, som vil sikre biodiversitet. F.eks. ”Vild med vilje ”og sommerfugl-projektet
 • at lavbundsjorde og andet ikke-benyttet landbrugsjord indgår i biodiversitetsplanen med henblik på at skabe og bidrage til mere skov, eng og mose
 • at vi passer på vores natur, og at tilladelse til massive arrangementer og events i skoven og naturen grundig overvejes. Vores natur er presset og vi er gæster her
 • at kommunen samarbejder med regionen om Collstrupgrunden, idet der nu igangsættes omfattende nødværgeforanstaltninger, og grunden er en af de generationsforureninger, der kræver opmærksomhed og handling
 • at vi øger andelen af bynatur med beplantninger.
 • at kommunen løbende opdaterer og udpeger nye naturområder til Grønt Danmarkskort

 

Pulje til mere natur.

Mere natur kræver ressourcer, og SF Hillerød vil arbejde for, at der oprettes en pulje, hvor en andel af midler fra jord- og boligsalg skal gå til mere natur. En pulje, der kan understøtte lokale initiativer, der kan bidrage til mere natur og øget naturforståelse

 

Rent vand

 

Der skal være fokus på vores fælles vandressourcer. Vores grundvand er på mange måder truet.

Kommunens problemer med at have kapacitet til at rense vores spildevand og de klimaforandringer, der de seneste år har medført større mængder nedbør, kalder på mange løsningsmodeller.

 

SF Hillerød vil arbejde for:

 • at kommunen deltager i kampagner, som sikrer fokus på rent drikkevand
 • at regnvand i boligbyggeri genanvendes i toilet og vask
 • at vi sikrer rent grundvand og aktivt bekæmper brugen af pesticider i vores natur både i landbruget og haver
 • at der i kommunen gennemføres omfattende projekter, der leder overfladevand til grundvand. For eksempel ved at der indarbejdes konkrete tiltag for at mindske de hårde befæstninger og sikre mindre areal med fliser og asfalt
 • at parkeringspladser udføres med græsarmeringssten, vejheller som små haveanlæg, der opfanger overfladevand fra vejbanen. Vejheller kan udføres som faskiner med beplantning og mulighed for at separere regnvandet
 • at vand fra veje filtres gennem dræn, således at mikroplast og andre urenheder sorteres fra
 • at der bliver reduceret i forureningen i Arresø. Vi skal på sigt kunne se bunden
 • at der gennemføres LAR løsninger, der mindsker overfladevand til vores kloaksystem
 • at kommunen i samarbejde med regionen sikrer at forurenede grunde løbende registres

 

Bæredygtighed, økologi og genbrug i hverdagen

 

Vi skal på alle områder sætte fokus på bæredygtighed. Genbrug i alle led og fokus på økologi er vigtige elementer i den grønne omstilling, som er så afgørende for vores fælles fremtid.

 

SF Hillerød vil arbejde for:

 

 • at kommunens institutioner, daginstitutioner, plejehjem og rådhuse kan vælge at indføre grønne menudage
 • at kommunens indkøb skal være bæredygtige
 • at der bliver flere indsamlingsfraktioner og flere genbrugskuber.
 • at kildesortering og genbrug skal rulles ud til alle lejerforeninger og grundejerforeninger

 

Natur, sundhed og leg

 

Naturen byder på mange muligheder. De seneste år har mange benyttet shelter- og grillpladserne i vores skove. Naturlegepladsen Eghjorten lidt udenfor Hillerød er så besøgt, at man skal reservere ophold. Det er dejligt og vi vil arbejde for flere naturlegepladser også i vores byer. Flere cykelstier i det åbne land giver mulighed for naturoplevelser.

 

SF Hillerød vil arbejde for:

 • at der etableres naturstier med mulighed for oplevelser, og flere naturlegepladser med mulighed for overnatning i shelter og mulighed for bålmad.
 • at der i byrummet anlægges legepladser for de små og barnlige sjæle og hvor alle kan blive udfordret.
 • at der i stedet for traditionelle stisystemer tænkes i infrastruktur, som inviterer til leg og bevægelse.
 • at vi får flere nyttehaver og skole-, børnehave-, og HFO-køkkenhaver.

 

Naturformidling og borgerinddragelse

 

Coronaen bevirkede at mange søgte ud i vores natur – en natur vi skal værne om. Naturen er på mange områder presset, men vi kan alle bidrage til at tab af biodiversitet stoppes. Vi kan i grundejerforeninger, privat og i lejerforeninger skabe forhold til gavn for vores dyr og flora.

 

SF Hillerød vil arbejde for følgende initiativer der skal styrke den kommunale borgerinddragelse:

 

 1. Et kommunalt klima- og natursekretariat med en mentor, der kan inspirere borgere, grundejerforeninger og lejerforeninger med genbrug, natur og klima tiltag, ville være en gevinst for miljøet.

 

 1. Naturformidling skal målrettes og der bør være fokus på børn og unge. Udgangspunktet kunne være vores genbrugsstation som allerede gennemfører rundvisninger. Vi ønsker samarbejde med foreninger som Danmarks Naturfredningsforening, Grønt råd, DOF, hvor vi sammen sætter fokus på natur og miljø. Solrødgård er et vigtigt led i formidling af vores spildevandshåndtering, og vil kunne være et centralt samlingspunkt for natur- og miljø-formidling.

 

 1. Kommunal klima- og miljødag

Årlig kommunal borgerdag med fokus på klima, miljø, genbrug, natur og økologi i hverdagen. Hillerød kommune er vært og indbyder.

 

Dagen skal bruges til at samle alle de netværk og lokale foreninger, der arbejder med de ovennævnte temaer. Her skal borgerne kunne drøfte lokale tiltag, og på hvilken måde vi lokalt kan bidrage til at opfylde de nationale målsætninger som f.eks. reduktion af CO2.

 

Et fælles klimapanel kan imellem de kommunale borgerdage arbejde med klimaspørgsmål og fælles aktiviteter.