SF’s overordnede vision, for Kolding kommune, er at vi som beslutningstager og som velfærdsbestyrer skal være kendt for åbenhed, deltagelse og rummelighed.

Vores inkluderende fællesskab

Velfærdsstaten er unik for Danmark og fundamentet for vores stærke demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om, og SF vil kæmpe for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og skabe rehabiliterende og udviklende tilbud for syge eller handicappede medborgere så ingen udelukkes af fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed.

SF har tre fokusområder, når det handler om at favne udsatte:

HELHEDSORIENTERET INDSATS

Vi ønsker, at udsatte mødes af en sammenhængende indsats, hvor forvaltninger arbejder på tværs, når borgeren har brug for hjælp. Det betyder, at der kun er en indgang til hjælp, så det bliver let at henvende sig og finde ud af, hvordan man kan blive hjulpet videre – også selvom det kræver løsninger, som ligger spredt over forskellige forvaltninger. Det betyder også, at vi møder borgeren med hjælp og information der, hvor borgeren er, fx ligesom tandlægen i Folkekøkkenet – at vi hører dem i sager vedrørende deres egne forhold.

TILLID TIL HINANDEN

Vi vil arbejde for, at udsatte borgere ikke mødes med mistillid og kontrol. Vi anerkender, at lovgivningen sætter sine begrænsninger, men vi skal udfordre den og hele tiden søge løsninger på det konkrete menneskes udfordringer. Det kræver frihed for de kommunale medarbejdere, så de får lov til at bruge deres faglighed – også når det kræver utraditionelle løsninger.

NOGET AT STÅ OP TIL

Alle har brug for noget at stå op til. Derfor vil vi bevare Koldings første plads i tilskud til social frivillighed.
De frivillige sociale tilbud skaber meningsfyldte fællesskaber, sammenhold, identitet eller en oplevelse af at høre til. Og selv være en del af løsningen.

Samtidig arbejder vi for, at flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet – et arbejdsmarked, der er rummeligt. Ikke fordi det skal kunne betale sig, men fordi vi ønsker, at vores borgere har det godt. Ingen skal opleve sig parkeret på en varig ydelse mod deres vilje. Alle skal have tilbud, der kan hjælpe dem til et arbejdsliv. Samtidig skal de, der har behov for førtidspension, have det – og vi vil holde fast i, at ingen arbejdsprøves i det uendelige, hvor det er indlysende, at borgeren ikke kommer i arbejde.

Vi vil arbejde for, at mennesker med handicap skal kunne leve et godt og aktivt liv med samme muligheder som borgere uden funktionsnedsættelse.

Udvide viften af frivillige sociale tilbud med –
1 Værested for Rollespils unge. Målgruppe unge ensomme der kan have diagnoser. Inspiration Esbjerg.
2.Værested for unge sindslidende

Vores velfungerende arbejdsliv

I disse år ses en stigende tendens til, at flere brænder ud med stress, depression og angst på arbejdspladserne. Flere og flere bliver sygemeldte, og børnefamilierne har problemer med at få enderne til at nå sammen. Det er en udvikling, vi i SF gerne vil være med til at vende.

SF har tre forslag til fokusområder:

TILLID

Offentligt ansatte har længe været udsat for dokumentation og kontrol for at søge effektiviseringer og spare penge. Men ingen penge er sparet, når udgifterne til stressrelaterede sygdomme stiger omvendt proportionalt med besparelserne. Derfor må vi skifte kontrollen ud med tillid og afskaffe kommunale krav til dokumentation – og have fokus på flere hænder.

DET RUMMELIGE ARBEJDSMARKED

Da ordinært ansatte bliver mere og mere pressede, er der dårligt plads til dem med specielle behov. Samtidig er mulighederne for førtidspension markant reducerede. I SF ønsker vi fleksible løsninger for den brogede skare af borgere, der kun kan arbejde under særlige vilkår, og vi vil arbejde hårdt for, at det rummelige arbejdsmarked bliver en realitet og at den socialøkonomiske strategi bliver til virkelighed. Både når det gælder iværksætteri, samarbejde med landsdækkende foreninger som f.eks. Glad Design og oprettelse af nye ”nicheprodukter” i samarbejde med Kolding virksomheder.
Samtidig er det vigtigt at sætte fokus på hvad det kræver af den enkelte arbejdsplads at være rummelig og hvordan den støttes bedst muligt.

RET TIL AT GÅ OP OG NED I TID

8 timers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers søvn er ikke længere en selvskreven model for, hvordan vi opdeler vores liv. Der er kommet nye krav, og det flydende arbejdsmarked, hvor man læser arbejdsmails om aftenen, er en realitet. For os er det vigtigt der også er tid til børn og familie og egen sundhed. Så den enkelte ikke føler sig utilstrækkelig. I SF foreslår vi et fleksibelt arbejdsliv, hvor man har ret til at gå ned i tid i de perioder, hvor der er ubalance mellem familie- og arbejdsliv.

Vores lokale samfund

SF er optaget af, at der er liv og udvikling i alle egne af kommunen. Under overskriften ”Det lokale samfund” ønsker vi at skabe stærke fællesskaber i vores hverdag, blandt andet gennem den lokale daginstitution, folkeskolen, fritidsaktiviteterne, foreningerne, der hvor de daglige indkøb foretages, på det lokale plejehjem og de både kulturelle- og naturmæssige oplevelser.

SF har tre fokusområder, når det handler om at styrke det lokale fællesskab:

HUSK DE MINDRE BYER!

Ikke alt skal ligge i Kolding. Det kræver større decentralisering af kommunens tilbud, så alle får glæde af dem. Derfor vil SF arbejde for, at når der skal bygges nyt, fx en svømmehal, at oplandet også prioriteres, så vi understøtter de lokale samfund omkring Kolding og dermed tilgodeser hele kommunen.

Kolding Kommune skal være en kommune, hvor man ikke behøver at være afhængig af at have en bil. Det er afgørende, at man kan komme rundt i kommunen, for det er forudsætningen for, at man kan bo og leve andre steder end i byen. Det kræver velfungerende transport, og derfor vil vi kæmpe for, at der er busforbindelser, og at der afprøves nye transportmuligheder eksempelvis der, hvor passagertallet bliver for tyndt.

STYR PÅ DEN KOMMUNALE ØKONOMI SIKRER MULIGHED FOR LOKAL UDVIKLING.

SF`s mål er at samfundet bliver indrettet, så flest muligt har det godt. Det kræver, at der er styr på kommunens økonomi. Forslag skal vurderes ud fra, hvordan de kommer mennesker eller lokalsamfund til gavn – og vi ønsker, at dette bliver en del af beslutningsgrundlaget fremover i kommunen. Alt i kommunen skal ikke besluttes ud fra devisen om, hvad der bedst kan betale sig økonomisk, men hvad der er bedst for kommunes borgere.

Det lokale samfund findes i centerbyerne og landsbyerne, men også i byen. Det gælder boligområder, lokalt foreningsliv, erhvervsliv eller grønne områder, som også skal styrkes og udvikles, bl.a. ved en bred understøttelse af lokale aktiviteter og medbestemmelse, fx gennem borgerbudgetter. Kommunale institutioner og materiel stilles til rådighed uden for åbningstiden, fx for foreninger, der har brug for mødelokaler eller værktøj.

VIRKSOMHEDERNE ER EN DEL AF PLANEN

Virksomhederne skal ses som vigtige medspillere i det lokale samfund. Her fastholder SF arbejdet for, at virksomheder også tager et lokalt og socialt ansvar, fx ved at understøtte samarbejde med lokale foreninger, partnerskaber om at bruge erhvervsjord til vilde blomster og vindmøller eller skabe socialøkonomiske job til udsatte.

Vi ønsker, at udbud gennemtænkes, så der er krav om social rummelighed, kædeansvar og mulighed for bud fra socialøkonomiske virksomheder. Eller at kommunen splitter udbud op, så mindre erhvervsdrivende i kommunen kan byde og at de indkøb, man kan foretage lokalt, også bliver det. Og vi ønsker at give borgerne overblik over muligheder for at foretage lokale indkøb, fx som da vi foreslog en portal for lokalproducerede fødevarer.

Vores børn og unge

Kolding Kommune skal være børnenes kommune – en kommune, der tilbyder muligheder for at uddanne sig, så unge ikke behøver at flytte og en kommune, der tiltrækker unge, som har lyst til at bo her.
Det kræver, at vi investerer i vores børn, og det kræver gode institutioner. Børnetallet forventes at stige i Danmark med 16% over de kommende år, og det er vigtigt, at vi har blik for, at fremtidens institutioner og skoler er rustet til den opgave. Skoler og institutioner har en nøgleopgave i at bekæmpe ulighed – og det kræver især tid til børnene og fagligt dygtige ansatte.
Samtidig skal Kolding aktivt søge at tiltrække nye uddannelser til byen og fastholde dem ved at opbygge et iværksættermiljø for studerende.

SF har 5 visioner for ”Børnenes kommune”

GOD START PÅ LIVET

Lokalområdets daginstitution skal være førstevalget, men i Kolding Kommune, mangler der 200 vuggestuepladser, hvis forældrenes ønsker om institutionsplads skal efterkommes. SF vil give forældrene reelt frit valg mellem dagpleje og vuggestue, og det kræver, at antallet af institutionspladser hæves. Vi vil hæve kvaliteten af arbejdet i institutionerne ved at arbejde for at øge antallet af pædagoger til 80%. Det kan blandt ske ved at opgradere PAU-ansatte og medhjælpere.

FOLKESKOLEN ER FØRSTEVALGET

Lokalområdets folkeskole skal være førstevalget. Det kræver færre børn i klasserne, kortere skoledage og mere forberedelsestid til lærerne – samt at der udbygges i relevante områder, så forældre ikke nødtvungent vælger privatskolerne, fordi der ikke er plads på den lokale folkeskole. Samtidig ønsker vi profilskoler på de skoler, hvor elevtilstrømningen er svigtende, fx med linjer med app-design, konstruktion eller dyrehold

LIGE MULIGHEDER FOR ALLE BØRN

Vægten af forældrenes pengepung eller deres sociale forudsætninger skal ikke bestemme et barns fremtid. Vi arbejder for at afbøde konsekvenserne af uligheden fx, ved at kæmpe for et gratis og sundt måltid i skoler og institution – vi ved, at det betyder noget for børns læring, og at ikke alle får morgenmad eller madpakke med.

EN TIDLIG INDSATS FOR UDSATTE BØRN

Den tidlige indsats er den bedste, hvorfor samarbejdet mellem pædagoger og forældrene skal have bedre betingelser. Børn i gråzoner skal have de rette tilbud, uanset om de har en diagnose eller ej.  Inklusion er ikke for enhver pris, og vi skal fastholde kommunens specialtilbud både for daginstitutionsbørn og skoleelever.

Vi vil arbejde for at styrke den tidlige indsats, og den rigtige hjælp til udsatte børn, således at den negative sociale arv brydes tidligt. Overgang fra barn til voksenliv skal planlægges fra barnets 16. år, men indsatsen stopper ikke brat, bare fordi barnet fylder 18 år – efterværnet skal styrkes, så udsatte unge ikke lades i stikken, når de bliver myndige.

FLERE UDDANNELSER TIL VORES UNGE

Kolding er en studieby, og skal markere sig som sådan i unges bevidsthed. Derfor vil vi etablere et egentligt studiesekretariat, som dels skal søge at trække flere uddannelser eller satellithold til Kolding, og dels skal skabe et ordentligt studiemiljø, igangsætte et studenterhus og sikre at antallet af ungdomsboliger følger med behovet.
Et ordentligt studentermiljø skabes også ved synergien af mange uddannelser. Hvis outletbyggeriet ikke bliver til noget, kan området bruges til at styrke campus ved at henlægge erhvervsskole og det almene gymnasium hertil, hvor også transportforbindelserne er optimale.

Vores grønne kommune

Det er SF´s vision, at Kolding Kommune er en foregangskommune, når det handler om at beskytte miljø, klima og natur. Det skal ske gennem modig lokal planlægning og med inddragelse af borgere, erhvervsliv og lokale organisationer, da der ikke kan skabes markante ændringer uden lokal forankring.

SF har fire visioner for bæredygtighed i kommunen:

FOSSILFRI KOMMUNE I 2035

Kolding Kommune skal forsynes af vedvarende energi og være fossilfri senest i 2035.
Frem mod målet arbejdes fortsat med energibesparelser og med en lokal planlægning, der sikrer klimakrav til nye boligområder.

BÆREDYGTIGHED ER OMDREJNINGSPUNKTET

Kolding Kommunes arbejde med bæredygtighed skal afspejle sig i strategier, der sikrer den højest mulige genanvendelse fx ved samarbejde med landsdækkende sociale virksomheder. Samtidig skal kommunens indkøb og investeringer være strategisk rettet mod at fremme bæredygtige produkter og løsninger – herunder økologi og lokalt producerede varer og tjenester. Der skal være fokus på, at valgte produkter kan repareres, redesignes eller genanvendes.

ANSVARLIGHED OVERFOR MILJØET

Kolding Kommune tager ansvar for miljø og natur, således at et forsigtighedsprincip altid anvendes, når der gives tilladelser til produktion eller udledning af fremmede stoffer. Kolding Kommune skal have en målsætning om øge andelen af giftfrie arealer, blandt andet gennem partnerskaber med lokale organisationer og erhvervsliv. Samtidig skal naturens andel – og dens diversitet – øges.
SF´s bæredygtighedsmål er ambitiøse, men de er vigtige pejlemærker for den kommune, vi gerne vil give videre til kommende generationer. Vi skal være ærlige og sige, at grøn omstilling koster, men også at det er det ansvarlige valg.

NATUR OG SUNDHED

Gode levesteder for dyr og planter er en SF kerneværdi. Samtidig ønsker vi, at flest mulige borgere har adgang til vand, skov og eng.
Sammenhængende og velskiltede gang- og cykelruter fremmer adgangen til naturen. Vi ser brugen af naturen som en mulighed for at skabe større lighed i sundhed. Hertil hører også behovet for at finde steder med ro.
Koldings position med å, fjord og bælt er unik og fx surfing, sejlsport, sommer- og vinterbadning skal fremmes. Skove og bakker indbyder til udfordrende cykling og løb. En by, som tiltrækker unge, skal tilbyde alsidige fysiske udfoldelsesmuligheder.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!