Del

Nyt udspil: Danmark skal have en mangfoldig iværksætterkultur

29-02-2024

Danmark skal have en mangfoldig iværksætterkultur, hvor flere kvinder kaster sig ud i iværksætteri, hvor grønne ideer bliver omsat til bæredygtige virksomheder, og hvor de små erhvervsdrivende ikke holdes tilbage i konkurrencen med de store. Det vigtigste som iværksætter er ikke altid, hvor hurtigt og hvor meget du kan vækste. Nogle gange er iværksætteri også bare en god ide, som løser et behov i lokalsamfundet, om det er en ny lokal brugs, et håndværker-kooperativ eller måske fire pensionerede ingeniører med en ny teknisk løsning. Derfor skal en ny iværksætterstrategi have en bred iværksætteri-forståelse, prioritere klimaindsatsen og den skal sikre, at vi ikke taber for meget talent på jorden, når der skal startes nye virksomheder. SF har fem prioriteter og seksten krav til en ny iværksætterstrategi.

1: Kvindeligt iværksætteri skal have bedre adgang til investeringer og hjælp

Danmark er milevidt fra ligestilling, når det kommer til iværksætteri. Kvinder udgør 27% af danske iværksættere, men de modtager kun 1,7% af den samlede investeringskapital. For at komme denne skævvridning til livs, må vi både sørge for at flere kvinder får lyst til at kaste sig ud i iværksætteri, og at der er lige adgang til kapital – især i offentlige investeringer. SF foreslår:

 1. Fonden for Entreprenørskabs arbejde med iværksætteri i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne skal styrkes med 10 mio. kr. årligt, så både piger og drenges iværksætterlyst fastholdes
 2. EIFO skal forpligte sig på diversitetsmål, så rene mandlige iværksætterteams maksimalt må udgøre 80% af den samlede investeringsportefølje, derudover skal mangfoldighed i iværksætterteams være en fast del af EIFO’s vejledning
 3. Selvstændige skal kunne arbejde 10 timer om ugen i deres virksomhed, når de er på fuldtidsbarsel, uden at blive trukket i barselsdagpenge

2: Grønt iværksætteri skal hjælpes bedre ud over rampen

Den grønne omstilling er dybt afhængig af nye grønne ideer, som kan reducere vores klimaudledning og passe bedre på miljøet. Det skal vi understøtte ved at skabe flere gode grønne inkubationsmiljøer og sørge for, at flere af de offentlige midler øremærkes grønne initiativer. SF foreslår:

 1. Inkubationsmiljøerne på universiteterne skal styrkes med 40 mio. kr. årligt– til gengæld skal universiteterne forpligte sig på at skabe spin-out virksomheder fra forskningen
 2. Opret en grøn iværksætterfond under Danmarks Grønne Fremtidsfond med en ramme på 500 mio. kr., så de grønne løsninger bæres hele vejen fra idé til marked
 3. Erhvervsstøtten skal målrettes grønt iværksætteri og flere midler skal øremærkes til plantebaseret produktion

3: Fair vilkår for iværksættere

Iværksætteri skal ikke være forbeholdt de få. En ny iværksætterstrategi skal derfor have et socialt fokus, så ens baggrund ikke spænder ben for iværksætterdrømmene. Derudover skal små virksomheder ligestilles med de store, så det ikke er ens virksomheds størrelse der afgør, hvorvidt man kan oprette en erhvervskonto, byde ind på offentlige udbud eller leve op til rapporteringskrav. SF foreslår:

 1. Iværksætteri kan være en vej ind i beskæftigelse. Derfor bør varighedsbegrænsningen for supplerende dagpenge udvides.
 2. Alle erhvervsdrivende skal have ret til en basal erhvervskonto
 3. Reglerne om virksomhedsstørrelse i udbudsloven skal lempes, så små virksomheder lettere kan byde ind på offentlige udbud
 4. Erhvervshusene skal være bedre til at prioritere og rådgive små virksomheder om bærredygtighedskrav

4: Ordentlige rammevilkår og bedre finansieringsmuligheder

Finansieringen er afgørende for at sikre den videre udvikling af en iværksættervirksomhed. Derfor skal der være et loft over betalingsfrister, så vi sikrer, at større virksomheder ikke udnytter deres markedsmagt urimeligt, der skal være bedre muligheder for crowdfunding, og de offentlige erhvervsfonde skal forpligtes på at målrette flere investeringer til de mindste og nystartede virksomheder. SF foreslår:

 1. Fastsæt en lovbestemt betalingsfrist på maksimalt 30 dage, så små virksomheder ikke løber ind i likviditetsproblemer
 2. EIFO skal investere mere i iværksætteri. Konkret skal iværksætterområdet vækste med 25% årligt indtil aktiviteterne er fordoblet
 3. Mulighederne for crowdfunding skal styrkes blandt andet ved at gøre det muligt for anpartsselskaber på samme måde som for aktieselskaber at udbyde selskabets kapitalandele til offentligheden gennem crowdfunding, og der bør kigges på muligheden for at yde tabsgaranti ved investering gennem crowdfunding-platforme.

5: Mere demokratisk iværksætteri og bedre adgang for medarbejderaktier

Demokratisk iværksætteri er en oplagt måde både at brede iværksætterkulturen ud og sikre, at flere virksomheder kan overleve og lykkes. SF ønsker både at øge kendskabet til demokratiske virksomheder men også at udbygge vejledningen og investeringerne i dem. Derudover bør reglerne for medarbejderaktier forsimples, så flere kan få medejerskab af den virksomhed, de arbejder i. SF foreslår:

 1. Opret en taskforce og pulje på 30 mio. kr. årligt til demokratiske virksomheder
 2. Unoterede virksomheder skal have adgang til en forenklet og skematisk værdiansættelse, når det skal vurderes, om værdien af tildelte aktier lever op til de fastsatte maksgrænser. Dette skal gøre brugen af medarbejderaktier mindre administrativt tungt
 3. Der afsættes 26,5 mio. til at sikre samme skattemæssige status ved generationsskifte af en virksomhed til demokratisk eje blandt medarbejderne, som hvis den gives videre til et familiemedlem.