Nyhedsbreve

Nyhedsbrevene er skrevet af Bent Iversen

Februar 2021.

Februar Nyhedsbrevet kommer lidt sent, men årsagen er, at februar-mødet i Byrådet først blev afholdt i marts – nemlig d. 2. marts. Atter en gang gennemført virtuelt. Det lagde dog ikke bånd på medlemmerne – lige i underkanten af fem timer varede mødet. Heraf gik noget af tiden med at få tændt og slukket for diverse mikrofoner. Selv om mødet foregik virtuelt, så blev det transmitteret via Kommune-TV. Jeg gav undervejs en opsang til et medlem, fordi vedkommende valgte at indtage sit aftensmåltid med åbent kamera og dermed udsendelse til alle i kommunen. Det var vedkommende dog fløjtende ligeglad med – han valgte at spise videre. Da han var færdig valgte han så at slukke kameraet.

Mødet blev indledt med, at Carsten Leth Schmidt fra Slesvigsk Parti pointerede, at Benny Bonde, som nu er sprunget fra LA til Ny Borgerlige, ikke længere er en del af den borgerlige fællesgruppe. Efterfølgende har han uddybet, at han ikke vil acceptere, at Bonde bliver en del, af den borgerlige fællesgruppe, da han ikke vil være i gruppe med et ekstremt parti, som gang på gang udskammer etniske minoriteter. Spændende om det kan føre til, at Benny Bonde fratages sin formandspost for Plan og Miljø. Jeg tvivler på, at det bliver tilfældet.

  • 17.4 udvalg vedr. klima og bæredygtighed.

På baggrund af et medlemsinitiativ fra to Venstrefolk er det blevet besluttet at nedsætte et §17.4 udvalg, der skal arbejde med kommunens klimaindsats. Det kommer til at bestå af 5 politikere og derudover forskellige personer repræsenterende erhvervsliv, kommunens institutioner, energiforsyningsselskaber og måske allervigtigst: En person med viden om klimaindsatsen.

Når der skal vælges fem politikere, så vælger blå side altid 3 og rød side 2. Jeg har fået tiltusket mig den ene af de to røde pladser. Heldigvis kan jeg også sige, at både de tre blå og den anden røde (socialdemokrat) absolut ikke er de værste, der kunne blive valgt.

Et af mine første initiativer vil blive atter en gang at få sat skub i, at kommunen får udarbejdet en klimastrategi og klimaplan. Det besluttede Byrådet første gang i 2017. Jeg foreslog det atter i januar 2020, hvor det igen blev vedtaget med den passus, at den skulle foreligge ved udgangen af 2020. Vi har stadig ikke set skyggen af en sådan plan.

Jeg bliver nok nødt til undtagelsesvis at skose forvaltningen. Vores Plan og Miljøforvaltning er ualmindeligt fodslæbende i forhold til klimaindsatsen. Jeg tvivler faktisk på, at de har ret mange idéer eller kompetencer på det område. I hvert fald har de skjult sådanne evt. kompetencer godt for Byrådet hidtil.

 

Regnskab 2020.

Regnskabet for 2020 viser et overskud/mindreforbrug på hele 93 mio. Heraf er de 69,4 på driften og de 38 på anlæg, mens der er underskud på finasieringsdelen (skatter, lån m.v.) på 14 mio.

Jeg holdt en standardtale om, at kommunens budget er udtryk for Byrådets holdning til, hvordan serviceniveauet skal være – så når der bliver brugt 69 mio. mindre på service, så har borgerne ikke fået den service, som Byrådet har ønsket.

I 2020 er det nok lidt vanskeligere helt at være så firkantet omkring dette, idet Coronanedlukning har medført en række mindreforbrug til f.eks. rengøring, vikarudgifter, kørsel osv. Desværre fik Byrådet ingen forklaringer på det store mindreforbrug. Det får man først i de enkelte fagudvalg. Børn og familieområdet står for ca. halvdelen af mindreforbruget.

Jeg påpegede især min forundring over mindreforbruget på 10 mio. på Socialudvalgets område. Det må undre al den stund, at dette udvalg altid har haft problemer med at overholde budgettet. Samtidig er det et område, som har mange klager over afgørelser, men også over hårde restriktioner i forhold til støtte af f.eks. socialt udsatte børn og unge. De 10 mio. burde have været anvendt til at løfte serviceniveauet på socialområdet.

Mindreforbruget overføres til budget 2021 – bortset fra mindre mio.-beløb som tilføres kassen.

Vi må så i udvalgene gå i dybden med årsagerne til mindreforbruget.

Forhøjelse af daginstitutionstakster.

Som bekendt har et flertal i Folketinget besluttet at indføre minimumsnormeringer i dagtilbudsområdet. Det skal være endelig indfaset i 2024. Staten tilfører kommunerne flere penge til den opgave, men en del af regningen lander hos kommunerne. Det betyder, at Haderslev i løbet af de næste par år skal afsætte yderligere 9-10 mio. til sin del af minimumsnormeringerne.

Det betyder så også, at taksterne for en daginstitutionsplads stiger. Kommunerne skal så beslutte om forældrene skal have en stigning i forældrebetalingen eller om kommunerne skal yderligere finde penge til at friholde forældre for denne stigning.

I runde tal betyder stigningen i forældrebetaling for en børnehaveplads en stigning på godt 100 kr. pr. måned og for en vuggestueplads ca. kr. 250,- pr. måned. En børnehaveplads koster herefter kr. 2229,- og en vuggestueplads kr. 3552.

Med til billedet hører, at ca. 800 børn i kommunen har helt eller delvis friplads. Hel friplads får man, hvis husstandsindkomsten er under kr. 186.000 – delvis friplads hvis husstandsindkomsten ligger mellem 186.000 og 577.000. De allerdårligst stillede forældre vil altså ikke mærke denne takststigning.

Jeg stemte for stigning i forældrebetaling, men lagde op til, at vi med de kommende års yderligere normeringsforbedringer og dermed takststigninger skal se på om kommunen skal friholde forældre for øget betaling.

DF harcelerede over, at den røde regering har sendt denne ekstra regning videre til kommunerne og forældrene. Jeg replicerede, at det absolut ikke er noget nyt, at Folketinget vedtager noget, som giver kommunerne ekstra udgifter. Her nævnte jeg affaldssortering og diverse tiltag på sundhedsområdet. Det er altså ikke noget særligt for en rød regering (for øvrigt glemte jeg at protestere mod at betegne en socialdemokratisk regering som værende rød). Borgerlige regeringer har gjort det samme i stort omfang.

Kommuneplantillæg for solenergianlæg.

Mange investorer står i kø for at få lov til at stille solenergianlæg op. Landmændene har fundet ud af, at fortjenesten ved solenergianlæg overstiger det at dyrke majs eller korn.

På dette møde skulle vi vedtage en overordnet plan for, hvor der kan etableres solenergianlæg i kommunen. Det bliver til et kommuneplantillæg, som efter 8 ugers høringsperiode vender tilbage til Byrådet til endelig vedtagelse.

Jeg skal spare jer for en række tekniske detaljer og nøjes med flg.:

Der udpeges 7 arealer på samlet 1155 ha, hvor der gives mulighed for at opstille solenergianlæg.

Rovstrup/Krejsel. Styding, Kastrup Enge og Bevtoft er de største af de arealer. Derudover kom i sidste øjeblik også en passus med om, at det skal undersøges om der kan opstilles solanlæg i Natura 2000 områder og på lavbundsarealer.

Debatten drejede sig også om disse anlægs påvirkning af omgivelserne. De skæmmer sagde nogen. Jeg sagde, at hvis man ønsker klimaomstilling – så vil en del af prisen være, at vi skal leve med anlæg i det åbne land, som nogen synes ikke ser pænt ud. Men hvad med højspændingsmaster, motorveje, færdselstavler osv. Det har vi lært at leve med, fordi de er nødvendige – vedvarende energi er også nødvendigt, så må vi lære at leve med vindmøller og solenergianlæg – smukke eller ej.

Medlemsinitiativ – Danmarks Vildeste kommune.

Så kommer en stribe af medlemsinitiativer. Socialdemokratiet foreslog, at Haderslev tilmelder sig Miljøministerens konkurrence og at blive Danmarks Vildeste kommune – forstået på den måde, at kommunen sørger for en række tiltag, der fremmer vild natur til glæde for bier, insekter, sommerfugle og deslige.

Noget lignende har Enhedslisten allerede foreslået i Plan og Miljøudvalget.  Derfor besluttede et enigt Byråd, at opgaven overgår til Plan og Miljøudvalget.

Medlemsinitiativ – grønnere valgkamp.

DF foreslog, at alle partier skulle indgå i en hensigtserklæring om, at der ikke hænges valgplakater op i forbindelse med kommunalvalget i november 2021.

Jeg sagde, at jeg ikke mente, at et sådant forslag skal afgøres i Byrådet, da det ligger uden for kommunens forvaltningsområder. Jeg opfordrede derfor i stedet DF til at indkalde partierne til en drøftelse om spørgsmålet uden for Byrådets regi.

Flere af de andre partier meldte hurtigt ud, at de ikke ville støtte forslaget. Dermed var forslaget nedstemt.

 

Medlemsinitiativ – digitale skrivelser fra Haderslev Kommune.

Så skete det usandsynlige, at DF stillede et forslag, som oprindelig kommer fra SF. Ikke fra min side, men fra andre SFere i andre kommuner. Når jeg ikke har stillet forslaget, skyldes det, at jeg ikke har fået meldinger om, at det skulle være et problem.

Forslaget gik ud på, at kommunen skal undlade at sende skrivelser om afgørelser eller andre kommunale beslutninger til borgernes E-boks om fredagen eller i løbet af weekenden. Baggrunden er, at det for nogen borgere er ubehageligt at skulle modtage måske ubehagelige meldinger fra kommunen i weekenden uden mulighed for at kunne tage kontakt til en kommunal medarbejder.

Et enigt Byråd støttede forslaget i den retning, at forvaltningen nu skal undersøge, hvordan det kan undgås, at den slags skrivelser tilgår folk op eller i løbet af en weekend.

Medlemsinitiativ – træk i folks ydelser, når de har gæld til kommunen.

Mogens Rerup stillede forslag om, at kommunen skal overholde lovgivningen, der siger, at kommunen ikke må trække i folks ydelser (kontanthjælp, integrationsydelse m.v.), fordi de har gæld til kommune (f.eks. børnepenge). Nu er det ikke kommunen, der trækker, men det er kommunen der giver melding til Gældsstyrelsen, som herefter står for trækket.

Loven siger, at der er to muligheder for en kommune, hvis en person på offentlig ydelse skylder kommunen penge. Nemlig afdragsordning eller henstand.

Udover Mogens var det kun SF, Enheds

listen og Radikale Venstre, som støttede forslaget. Mogens lovede dog, at han nok skulle få flertallet på andre tanker.

Det sidste forslag, som Mogens stillede, var et lidt mere forvirret forslag omkring Jobcentrets overruling af lægeattester. Jeg mente, at det var noget de skulle behandle i Integrations- og Beskæftigelsesudvalget – derfor undlod jeg at stemme. Et stort flertal stemte forslaget ned.

Der var også et par spændende lukkede sager, som jeg så ikke må fortælle jer om. Men som det plejer at være i lukkede sager, så handler det om køb og salg. Så værsgo at gætte.

Næste Byrådsmøde d. 30. marts forventer vi kan blive et fysisk møde – og det bliver så for første gang i det nye rådhus på havnen.

 

Bent Iversen

iver@haderslev.dk

tlf 21 70 60 11

 

Nyhedsbrev Januar 2021

Nyhedsbrev December 2020

Nyhedsbrev November 2020

Nyhedsbrev Oktober 2020

Nyhedsbrev September 2020

SF Nyhedsbrev August 2020

Nyhedsbrev Juni 2020

Nyhedsbrev Maj 2020

Nyhedsbrev – april 2020

Nyhedsbrev Marts 2020

Nyhedsbrev Februar 2020

Nyhedsbrev Januar 2020

Nyhedsbrev December 2019

Nyhedsbrev November 2019

Nyhedsbrev Oktober 2019(1)

Nyhedsbrev September 2019 Hjemmeside

SF Nyhedsbrev August 2019

Nyhedsbrev SF Juni 2019

SF Nyhedsbrev Maj 2019

Nyhedsbrev April 2019

Nyhedsbrev Marts 2019

Nyhedsbrev Februar 2019

Nyhedsbrev SF Januar 2019

Nyhedsbrev SF December 2018

Nyhedsbrev SF November 2018

Nyhedsbrev SF Oktober 2018

Nyhedsbrev SF September 2018

Nyhedsbrev SF August 2018 Til Hjemmeside

Nyhedsbrev SF Juni 2018

Nyhedsbrev SF Maj 2018

Nyhedsbrev SF April 2018 Hjemmeside(1)

Nyhedsbrev SF Marts 2018

Nyhedsbrev Februar 2018 SF

Nyhedsbrev SF Januar 2018