Øg tilskuddet til uddannelser i yderområderne

For at styrke uddannelsesmulighederne i yderområderne foreslår SF, at yderområdetilskuddet udformes så det i gennemsnit udgør 2,5 mio. kr. pr. uddannelsessted. 

Det stod i Nordjyske 11. august 2017

Øg tilskuddet til uddannelser i yderområderne 

Af Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF i Vesthimmerland, og Jørgen Bing, byrådsmedlem for SF i Hjørring.

 

Det er afgørende for at sikre liv og fortsat udvikling i Nordjylland, at vi skaber bedre uddannelsesmuligheder.

 

Flere af de unge, som bor i vores område, ønsker ikke nødvendigvis at flytte til de store byer for at uddanne sig. De vil gerne blive her, men føler sig tvunget til at flytte for at få en uddannelse. Er man først flyttet og har skabt sig et nyt liv, så er det oplagt at blive boende. Undersøgelser viser, at 80% af de færdiguddannede på professionshøjskolerne bosætter sig i det område, hvor de har uddannet sig. Derfor er manglen på uddannelsesmuligheder i yderområderne med til at affolke de områder.

 

Det bliver forstærket af, at uddannelse og jobmuligheder er det, der betyder mest, når tilflyttere skal beslutte om de vil bosætte sig i et område. 91% af landets borgmestre i landdistriktskommunerne har netop meldt ud, at videregående uddannelser er vigtige eller meget vigtige for bosætningen i kommunen.

 

Derfor er det afgørende for at sikre liv og fortsat udvikling i landdistrikterne, at vi skaber uddannelsesmuligheder i området. Men de kommer ikke af sig selv, for det er dyrere at drive de mindre uddannelser, og regeringens besparelser presser uddannelsesinstitutionerne på økonomien. Hvis vi skal sikre, at der også i fremtiden er uddannelser uden for de største byer, ja, så skal vi give uddannelsesinstitutionerne en økonomisk håndsrækning.

 

For at styrke uddannelsesmulighederne i yderområderne foreslår SF, at yderområdetilskuddet udformes så det i gennemsnit udgør 2,5 mio. kr. pr. uddannelsessted. 

 

I Nordjylland vil det særligt komme erhvervs skolerne i Aars til gode, og EUC og UCN i Hjørring. SFs forslag vil også kunne bane vejen for at realisere ideerne om at institutter under Aalborg Universitet bliver flyttet nordenfjords.

 

SF foreslår også, at der kan gives et etableringstilskud på 5 mio. kr. Det forventer vi kan skabe grundlag for etablering af 10-15 nye uddannelsessteder på landsplan. Måske kunne de bruges til at gøre alvor af snakken om at etablere nogle kunstneriske uddannelser, bl.a. indenfor tegning og maleri, hvor miljøerne omkring Lønstrup, Herregården Odden samt Skagen kunne være oplagte ankerpladser.

 

Vi har brug for uddannelser i yderområderne – både til vores unge, til vores tilflyttere og til de virksomheder, der efterspørger arbejdskraft.

Venlig hilsen Jørgen Bing, Stensskovvej 127, 9830 Tårs 

cirkulære økonomi.

Med afgørelsen i Ankestyrelsen er det mit håb, at alle gode kræfter nu retter blikket fremad, og indædt kæmper for at få realiseret den cirkulære økonomi

AVV Hjørring forbrænding.jpg

Sejr for den cirkulære økonomi.

Forleden faldt Ankestyrelsen længe ventede afgørelse om, hvor vidt kommunalt ejede affaldsselskaber må forberede affald til genbrug og sælge det i genbrugsbutikker. Afgørelsen faldt ud til affaldsselskabernes fordel, og blev således et nederlag for Dansk Industri, som havde rejst sagen.

Hjørrings og Brønderslevs kommunalt ejede affaldsselskab, AVV, har i mange år været dybt optaget af ideerne om cirkulær økonomi - og igangsat stribevis af initiativer, som understøtter denne tankegang. Hen ad vejen har også flere og flere tænketanke, kommissioner m.m. (senest regeringens Advisory Board) anbefalet, at man udarbejder strategier, der understøtter øget genbrug og genanvendelse. Og det er jo altid skønt, at kloge hoveder nu anbefaler dét, som AVV i praksis har realiseret i årevis.
De barske realiteter for vores klode understreger klart behovet for at fortsætte ad denne vej.
Verdens befolkning vokser alarmerende, vi får et stadigt mere købestærkt segment (både procentielt og nominelt) - samtidigt med at vore råstoffer bliver fortsat mere begrænsede. Derfor er det sund fornuft, at genanvende (eller endnu bedre genbruge) de materialer, der er blevet anvendt i den store materielle produktion.
Men én ting er ædle hensigter, noget andet er at kunne realisere dem.
I stedet for at holde blikket fast rettet mod målet, har et slagsmål om midlerne og HVEM der må agere i forhold til fællesskabets bedste, udviklet sigt til en stadig mere skinger og uskøn affære. Ikke mindst Dansk Industri har været meget aggressiv i den forbindelse. De kommunalt ejede affaldsselskaber skulle afskæres fra muligheden af, fx at drive genbrugsbutikker. Den slags skulle overlades til private.
Jeg skal ikke her gå ind i en længere snak om privatiseringens lyksaligheder, men blot  nævne, at sidste gang affaldsselskaberne blev pålagt at overlade et felt til de frie markedskræfter - nemlig omkring det genanvendelige erhvervsaffald - opnåedes tre ting: Man svækkede det økonomiske grundlag i de borgerejede selskaber, man gjorde mange steder serviceringen af virksomhedernes affaldsbehandling både dyrere og mere besværlig og miljøomkostningerne ved at have måske seks forskellige selskaber til at betjene den samme vej i et industrikvarter blev forøget.
Sandelig et Kinderæg med en noget besk bismag.
Et andet argument rettet mod de kommunale genbrugsbutikker har været, at det går ud over genbrugsmarkedet blandt de frivillige og godgørende organisationer.
Det er naturligvis noget sludder.  Dels har AVV et rigtig godt samarbejde med de lokale frivillige aktører (fx overtager Røde Kors en hel del tekstiler fra AVV), dels er alle borgere selvfølgelig fortsat velkomne til at indlevere genstande hos disse fortrinlige foreninger. Det er dog også værd at bemærke, at de frivillige foreningers genbrugssalg er momsfritaget. Og det er det, fordi foreningerne er underlagt en bestemmelse om, at de ikke må udføre reparationsarbejde på materialerne - altså værdiforøge produktet. Heldigvis er det heller ikke nødvendigt på mange af de indkomne genstande. Men ofte kan forskellen på om et produkt er brugbart eller ej, være et knækket ben et hullet ærme eller et ødelagt håndtag. Her har affaldsselskaberne muligheden for at gøre en forskel. Med etableringen af nogle små værksteder, levetidsforlænges udmærkede produkter, ressourcepresset mindskes, arbejdspladser etableres (ofte til mennesker i arbejdsmarkedets yderste periferi) og der bliver et attraktivt marked for lavindkomstgrupper, for hvem prisen på nye produkter kan være uoverkommelig.
Den daglige kø (ofte ca. 150 mennesker) foran AVVs genbrugsbutik lige før åbningstid, vidner om et stort behov. Og pengene? Ja, de går til fællesskabet, til AVVs egne brugere. Det bliver til gavn for selskabets innovationsevne og brugernes regninger.
Med afgørelsen i Ankestyrelsen er det mit håb, at alle gode kræfter nu retter blikket fremad, og indædt kæmper for at få realiseret den cirkulære økonomi, frem for at lade nid og smålige kræmmerhensyn bremse den nødvendige udvikling.
God sommer!

Klar til kommunalvalget

SF-Hjørring har sat sit vinderhold til Kommunalvalget. Jeg er både glad og stolt over, at SF kan stille en så lang og mangfoldig liste af navne. 8 kvinder og 6 mænd, der både geografisk, alders- og erhvervsmæssigt dækker en meget bred palet.

til valg 2.jpg

SF-Hjørring har sat sit vinderhold til Kommunalvalget.

 På et medlemsmøde i SF-Hjørring er holdet nu sat til kommunalvalget d. 21. november.

Nuværende byrådsmedlem Jørgen Bing er igen spidskandidat. Han er i øjeblikket SF’s eneste repræsentant i byrådet, hvor han bl.a. sidder i Økonomiudvalget, Teknik -&  Miljøudvalget og er formand for AVV.

Nr. 2 på listen er en gammel kending, nemlig Karl Bornhøft, der stod i spidsen for partiet, da det fik sit jordskredsvalg for 12 år siden og kom ind i den nye kommune med hele fire mandater.

Karl Bornhøft har en glorværdig fortid i Nordjyllands Amtsråd, og efter en periode i Hjørring Byråd (bl.a. som formand for Sundhed- Ældre & Handicapudvalget) valgtes han til Folketinget. I SF er vi glade for, at han atter stiller sine politiske kompetencer til rådighed i byrådssammenhæng.

Den samlede liste ser således ud:

 1. Jørgen Bing, Tårs
 2. Karl H. Bornhøft, Lønstrup
 3. Anna Mette Skovgaard Pedersen, Tornby
 4. Dorte Bager, Hjørring
 5. Dorte M. Nielsen, Hundelev
 6. René Bjerre Andersen, Hjørring
 7. Lisbet Hansen, Vrå
 8. Carsten Sigvardsen. Hjørring.
 9. Kristine Simonsen, Hjørring
 10. Grete Bonde, Tårs
 11. Tove Lerstrup. Hjørring.
 12. Jimmi Kruse Sørensen, Sindal

 

Formand og spidskandidat Jørgen Bing udtaler: ”Jeg er både glad og stolt over, at SF kan stille en så lang og mangfoldig liste af navne. 8 kvinder og 6 mænd, der både geografisk, alders- og erhvervsmæssigt dækker en meget bred palet. Jeg tolker det som et stadigt mere brændende ønske om, at få afsat et ægte rødt-grønt aftryk på hverdagen med social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed i centrum. SF er ikke bare et protestparti, men tager gerne del i ansvaret. Derfor er vi også en naturlig del af flertalsgruppen, hvor det er lykkedes os, at få sat ganske mange aftryk i de forløbne fire år, selv om vi kun har haft ét mandat. Sidste kommunalvalg blev afholdt da SF nationalt var i store problemer. Nu er partiet igen på ret kurs, så jeg forventer, at vi til kommunalvalget får mindst fordoblet vores repræsentation.”

Skulle der dukke yderlige kandidater op, vil man se med velvilje på en udvidelse af holdet.

”De punkter vi først og fremmest vil gå til valg på er bedre normeringer i daginstitutionerne, større fleksibilitet i folkeskolen, bedre forhold for ældre og handicappede – samt en målrettet miljø-, klima- og naturindsats”, slutter Jørgen Bing.

SF-Hjørring stiller også med en kandidat til Regionsrådsvalget, nemlig foreningens kasserer, Jimmi Kruse Sørensen.

 Spørgsmål kan rettes til:

Jørgen Bing, 41223054 eller

Karl H. Bornhøft, 25 14 47 22

 

Folketingskandidat

2016 blev Karl vores folketingskandidat

Karl Bornhøft

Skriv til Karl. hans mailadresse er bornhoft.karl@gmail.com 

SF Hjørring

 • Formand Jørgen Bing

Stensskovvej 127
9830 Tårs

Tlf. 41223054

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation