Klar til kommunalvalget

SF-Hjørring har sat sit vinderhold til Kommunal-valget. En lang og mangfoldig liste af navne. 7 kvinder og 5 mænd, der både geografisk, alders- og erhvervsmæssigt dækker en meget bred palet.

Se kandidaterne her

Og se vores valgoplæg her

til valg 2.jpg

Øg tilskuddet til uddannelser i yderområderne

For at styrke uddannelsesmulighederne i yderområderne foreslår SF, at yderområdetilskuddet udformes så det i gennemsnit udgør 2,5 mio. kr. pr. uddannelsessted. 

DSC00698.jpg

Det stod i Nordjyske 11. august 2017

Øg tilskuddet til uddannelser i yderområderne 

Af Theresa Berg Andersen, byrådsmedlem for SF i Vesthimmerland, og Jørgen Bing, byrådsmedlem for SF i Hjørring.

 

Det er afgørende for at sikre liv og fortsat udvikling i Nordjylland, at vi skaber bedre uddannelsesmuligheder.

 

Flere af de unge, som bor i vores område, ønsker ikke nødvendigvis at flytte til de store byer for at uddanne sig. De vil gerne blive her, men føler sig tvunget til at flytte for at få en uddannelse. Er man først flyttet og har skabt sig et nyt liv, så er det oplagt at blive boende. Undersøgelser viser, at 80% af de færdiguddannede på professionshøjskolerne bosætter sig i det område, hvor de har uddannet sig. Derfor er manglen på uddannelsesmuligheder i yderområderne med til at affolke de områder.

 

Det bliver forstærket af, at uddannelse og jobmuligheder er det, der betyder mest, når tilflyttere skal beslutte om de vil bosætte sig i et område. 91% af landets borgmestre i landdistriktskommunerne har netop meldt ud, at videregående uddannelser er vigtige eller meget vigtige for bosætningen i kommunen.

 

Derfor er det afgørende for at sikre liv og fortsat udvikling i landdistrikterne, at vi skaber uddannelsesmuligheder i området. Men de kommer ikke af sig selv, for det er dyrere at drive de mindre uddannelser, og regeringens besparelser presser uddannelsesinstitutionerne på økonomien. Hvis vi skal sikre, at der også i fremtiden er uddannelser uden for de største byer, ja, så skal vi give uddannelsesinstitutionerne en økonomisk håndsrækning.

 

For at styrke uddannelsesmulighederne i yderområderne foreslår SF, at yderområdetilskuddet udformes så det i gennemsnit udgør 2,5 mio. kr. pr. uddannelsessted. 

 

I Nordjylland vil det særligt komme erhvervs skolerne i Aars til gode, og EUC og UCN i Hjørring. SFs forslag vil også kunne bane vejen for at realisere ideerne om at institutter under Aalborg Universitet bliver flyttet nordenfjords.

 

SF foreslår også, at der kan gives et etableringstilskud på 5 mio. kr. Det forventer vi kan skabe grundlag for etablering af 10-15 nye uddannelsessteder på landsplan. Måske kunne de bruges til at gøre alvor af snakken om at etablere nogle kunstneriske uddannelser, bl.a. indenfor tegning og maleri, hvor miljøerne omkring Lønstrup, Herregården Odden samt Skagen kunne være oplagte ankerpladser.

 

Vi har brug for uddannelser i yderområderne – både til vores unge, til vores tilflyttere og til de virksomheder, der efterspørger arbejdskraft.

Venlig hilsen Jørgen Bing, Stensskovvej 127, 9830 Tårs 

SF vil styrke ældres vilkår

I stedet for at spekulere på skattelettelser til de rigeste, foretrækker SF at sikre et værdigt ældreliv for de mange - og ikke kun for de få. Det fortjener de ældre, som har passet på os og gennem et langt arbejdsliv bidraget til fællesskabet.

ScanImage005.jpg

21. august skrev Jørgen Bing og Karl Bornhøft i Nordjyske Stiftsstidende

 SF vil styrke de ældres vilkår.

Demografiudviklingen i Hjørring, samt mange andre ”yderkommuner” tegner ildevarslende. Flere og flere ældre, færre og færre børn og arbejdsdygtige – kombineret med et generelt faldende indbyggertal, som betyder at sådanne kommuner får en mindre bid af udligningslagkagen (bloktilskud m.m.).

SF ønsker at afhjælpe disse problemer, og give ældreområdet et generelt løft. Vi foreslår derfor, at der afsættes 1 mia. kr., som skal øremærkes en række konkrete tiltag.

Et af dem vil netop være gennem bloktilskuddene at løfte kommuner, der er ramt af en skæv demografiudvikling, så også ældre i disse kommuner kan sikres en ordentlig og værdig behandling.

Vi ønsker ligeledes at øge adgangen for demente, gangbesværede o.l. til den offentlige transport, først og fremmest til de lokale flextrafiktilbud. Det er vigtigt for ældre at opretholde et udadvendt og aktivt socialt liv, så længe, det overhovedet kan lade sig gøre.

Tandplejen på landets plejehjem og plejeboliger trænger også til et løft – og endelig skal der nu gøres noget ved det evigt tilbagevendende problem med konstant ”nye ansigter” i forbindelse med hjemmehjælp. Det er vitalt for den ældre, at vedkommende kan føle sig fortrolig og tryg ved de hjælpepersoner, der kommer i hjemmet. Også for den ansatte er det en fordel at kende den enkelte ældre. Arbejdstiden kan også udnyttes mere effektivt, når hjemmehjælpen er fortrolig med såvel bolig som beboer.

Derfor foreslår SF, at der arbejdes i snævrere teams, så det bliver et meget begrænset antal hjælpepersoner (og primært kun én), som vil dukke op hos den ældre.

Også lokalt i Hjørring vil vi gøre netop dette punkt til et af de centrale temaer i forbindelse med de forestående budgetforhandlinger, og ikke mindst i den fremtidige udvikling af det kommunale tilbud. I sidste ende handler det jo om respekt og ligeværd. Eller som SF’s ældreordfører, Kirsten Normann Andersen udtrykker det: ”I stedet for at spekulere på skattelettelser til de rigeste, foretrækker SF at sikre et værdigt ældreliv for de mange - og ikke kun for de få. Det fortjener de ældre, som har passet på os og gennem et langt arbejdsliv bidraget til fællesskabet.”

 

Jørgen Bing - byrådsmedlem og kandidat til byrådsvalg 17                                       

Karl H. Bornhøft - folketingskandidat og kandidat til byrådet 17

 

cirkulære økonomi.

Med afgørelsen i Ankestyrelsen er det mit håb, at alle gode kræfter nu retter blikket fremad, og indædt kæmper for at få realiseret den cirkulære økonomi

AVV Hjørring forbrænding.jpg

Sejr for den cirkulære økonomi.

Forleden faldt Ankestyrelsen længe ventede afgørelse om, hvor vidt kommunalt ejede affaldsselskaber må forberede affald til genbrug og sælge det i genbrugsbutikker. Afgørelsen faldt ud til affaldsselskabernes fordel, og blev således et nederlag for Dansk Industri, som havde rejst sagen.

Hjørrings og Brønderslevs kommunalt ejede affaldsselskab, AVV, har i mange år været dybt optaget af ideerne om cirkulær økonomi - og igangsat stribevis af initiativer, som understøtter denne tankegang. Hen ad vejen har også flere og flere tænketanke, kommissioner m.m. (senest regeringens Advisory Board) anbefalet, at man udarbejder strategier, der understøtter øget genbrug og genanvendelse. Og det er jo altid skønt, at kloge hoveder nu anbefaler dét, som AVV i praksis har realiseret i årevis.
De barske realiteter for vores klode understreger klart behovet for at fortsætte ad denne vej.
Verdens befolkning vokser alarmerende, vi får et stadigt mere købestærkt segment (både procentielt og nominelt) - samtidigt med at vore råstoffer bliver fortsat mere begrænsede. Derfor er det sund fornuft, at genanvende (eller endnu bedre genbruge) de materialer, der er blevet anvendt i den store materielle produktion.
Men én ting er ædle hensigter, noget andet er at kunne realisere dem.
I stedet for at holde blikket fast rettet mod målet, har et slagsmål om midlerne og HVEM der må agere i forhold til fællesskabets bedste, udviklet sigt til en stadig mere skinger og uskøn affære. Ikke mindst Dansk Industri har været meget aggressiv i den forbindelse. De kommunalt ejede affaldsselskaber skulle afskæres fra muligheden af, fx at drive genbrugsbutikker. Den slags skulle overlades til private.
Jeg skal ikke her gå ind i en længere snak om privatiseringens lyksaligheder, men blot  nævne, at sidste gang affaldsselskaberne blev pålagt at overlade et felt til de frie markedskræfter - nemlig omkring det genanvendelige erhvervsaffald - opnåedes tre ting: Man svækkede det økonomiske grundlag i de borgerejede selskaber, man gjorde mange steder serviceringen af virksomhedernes affaldsbehandling både dyrere og mere besværlig og miljøomkostningerne ved at have måske seks forskellige selskaber til at betjene den samme vej i et industrikvarter blev forøget.
Sandelig et Kinderæg med en noget besk bismag.
Et andet argument rettet mod de kommunale genbrugsbutikker har været, at det går ud over genbrugsmarkedet blandt de frivillige og godgørende organisationer.
Det er naturligvis noget sludder.  Dels har AVV et rigtig godt samarbejde med de lokale frivillige aktører (fx overtager Røde Kors en hel del tekstiler fra AVV), dels er alle borgere selvfølgelig fortsat velkomne til at indlevere genstande hos disse fortrinlige foreninger. Det er dog også værd at bemærke, at de frivillige foreningers genbrugssalg er momsfritaget. Og det er det, fordi foreningerne er underlagt en bestemmelse om, at de ikke må udføre reparationsarbejde på materialerne - altså værdiforøge produktet. Heldigvis er det heller ikke nødvendigt på mange af de indkomne genstande. Men ofte kan forskellen på om et produkt er brugbart eller ej, være et knækket ben et hullet ærme eller et ødelagt håndtag. Her har affaldsselskaberne muligheden for at gøre en forskel. Med etableringen af nogle små værksteder, levetidsforlænges udmærkede produkter, ressourcepresset mindskes, arbejdspladser etableres (ofte til mennesker i arbejdsmarkedets yderste periferi) og der bliver et attraktivt marked for lavindkomstgrupper, for hvem prisen på nye produkter kan være uoverkommelig.
Den daglige kø (ofte ca. 150 mennesker) foran AVVs genbrugsbutik lige før åbningstid, vidner om et stort behov. Og pengene? Ja, de går til fællesskabet, til AVVs egne brugere. Det bliver til gavn for selskabets innovationsevne og brugernes regninger.
Med afgørelsen i Ankestyrelsen er det mit håb, at alle gode kræfter nu retter blikket fremad, og indædt kæmper for at få realiseret den cirkulære økonomi, frem for at lade nid og smålige kræmmerhensyn bremse den nødvendige udvikling.
God sommer!

SF Hjørring

  • Formand Jørgen Bing

Stensskovvej 127
9830 Tårs

Tlf. 41223054

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation