Politikere og kandidater

 

Hvert fjerde år afholdes kommunalvalg, hvor SF Hillerød stiller med en liste af gode kandidater til byrådet. Læs mere om vores nuværende byrådsmedlem her på siderne.

 

SF-Nordsjælland har fire folketingskandidater, fordelt på seks kredse i kommunen. Der vælges kandidater hvert andet år. Lise Müller er nomineret og opstillet i Hillerødkredsen.

 

SPIDSKANDIDAT PETER LANGER

 

 

 • BEDRE BYPLANLÆGNING

Der bygges meget i Hillerød. Men ikke altid med det helt store overblik og sans for helhed og kvalitet. F.eks. de kommende højhuse på 15 etager på Møllebro-grunden. Kun SF stemte imod! Hillerød har brug for en stadsarkitekt og for en ny arkitekturpolitik. Nej til aflastningscenter, tung industri og trafik tæt på boligområderne i Vestbyen.

 

 • BÆREDYGTIGHED – GRØNT OG SOCIALT

Vi ønsker en øget indsats for grøn omstilling, genanvendelse og oprydning på Collstrop-grunden. SF vil afsætte en mia. kr. til oprydning på giftgrunde. Mere støtte til socialt udsatte, til frivilligt arbejde og til kommunens mange fællesskaber. Hillerød halter langt bagud på idræts- og kulturområdet. 

 

 • FÆRRE BILER I BYMIDTEN – FLERE CYKELSTIER

Vi ønsker en analyse af den voksende biltrafik i sammenhæng med de mange nye boliger. 40 km/t zone i Bymidten. Flere og bedre cykelstier i by og på land. Mange trænger til en grundig renovering. Hillerød Station skal have et markant løft på kort sigt.  

001Peter Langer.jpg

 

 

 

BYRÅDSMEDLEM RIKKE MACHOLM

 

 • Et godt børneliv

Dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns udvikling og fremtidige muligheder. Høj faglighed, gode fysiske rammer og bedre normeringer er vigtige. En faglig stærk folkeskole med fokus på trivsel. Færre elever i klasserne, bedre vilkår for lærerne og pædagogerne og kortere skoledage. Det kæmper SF for

 • Et godt ældreliv.

SF arbejder for en værdig alderdom, med plads til samvær og oplevelser. Der er behov for et varieret udbud af boliger.  Og der skal ydes den hjælp der er behov for på den enkeltes præmisser. Kvalificeret hjemmepleje og plejecentre med god normering er vigtige. Vi ønsker både at føje år til livet og liv til årene 

 • Et mangfoldigt kultur- og fritidsliv.

Kultur og fritidsaktiviteter er vigtige. Det giver identitet, fællesskab og livsglæde.  SF ønsker at opprioritere et varieret udbud af kultur og idræt for børn, unge og voksne. De etablerede tilbud skal fortsat støttes, der bør også oprettes puljer til nye ideer

002Rikke Macholm.jpg

BYRÅDSKANDIDAT JANNE LUNDING OLSEN

 

 • HILLERØD - EN GRØN KOMMUNE MED SIKKER TRAFIK

Vi er en klimakommune, og det forpligter: Vi skal bruge miljøvenlig energi, vi skal købe økologisk ind, og vi skal pleje kommunens arealer, så de bliver gode levesteder for planter og dyr, f.eks. bier. God kollektiv transport til arbejde, skole og fritidsaktiviteter skal sikres, og vi skal have cykelstier på de farligste veje.  

 • PLADS TIL FORSKELLIGHED OG FÆLLESSKAB

Hillerød er en kommune i god udvikling, og mange forskellige mennesker flytter hertil. Vi skal sikre boliger, som er spændende at bo i og kigge på i mange år. Vi skal udnytte, at vi er forskellige mennesker i vores kommune til at skabe udfordrende kulturtilbud, der rykker og VIL noget. 

 • ET TRYGT OG AKTIVT LIV HELE LIVET

Det skal ikke være pengepungen, der afgør, om man kan leve et godt og aktivt liv i Hillerød. Kommunen skal sørge for, at vores børn kan blive passet eller undervist af dygtige fagfolk. Vi skal forebygge sygdomme, hvor det er muligt. Lighed i livsmuligheder begynder med lighed i sundhed!

001Janne Lunding Olsen.jpg

BYRÅDSKANDIDAT LARS ELBRANDT

 • Bedre normeringer – målet er 1 voksen pr. 3 vuggestue- og 6 børnehavebørn.

           Jeg vil kæmpe for at der er nok voksen i daginstitutioner så børnene kan få mulighed for at spejle sig og udvikle sig i et samspil med voksne der har tid.

 

 • Kortere skoledage med et loft på antallet af elever i klasserne til 24.

           Diagnoser som ADHD uddeles rundhåndet. Skole og undervisningen skal indrettet så vi kan rumme alle.  

 

 • Gratis Psykologhjælp til lægehenviste unge under 25 år.

          I dag ser vi at ensomheden blandt børn er stærk stigende og flere unge kæmper med psykiske problemer. Tænk hvor meget der kan forbygges, hvis vi gav unge mulighed for hjælp når livet bliver svært.

 

 • Psykologhjælp og misbrugsbehandling skal etableres på ungdomsuddannelserne.

           Alkohol og stoffer er et tiltagende og stort problem. Vi bliver nødt til at acceptere at unges  alkoholforbrug og forbrug af stoffer er meget komplekst.

002Lars Elbrandt.jpg

BYRÅDSKANDIDAT LUCAS ANTONIO MADSEN

 

 

Gratis psykologhjælp
Uddannelse/skole

001Lucas Antonio Madsen.jpg

BYRÅDSKANDIDAT FLEMMING THORNÆS

·        HELHEDSORIENTERET BYPLANLÆGNING

Gennemtænkt og gennemskuelig byplanlægning, på tværs af berørte sektorer. Bedre trafikplanlægning i Hillerød centrum.  Borgerne skal inddrages. Ny by-land relation med mulighed for erhvervsudvikling i landdistrikterne. Det åbne land skal være oplevelsesrigt. Allé-træer langs kommunale veje.

 • OPLEVELSESRIG ARKITEKTUR

Arkitektur er rammen om vores hverdag. Den skal være oplevelsesrig. Derfor nej tak til standardiseret kedsommelighed, men ja tak til detaljer og mangfoldighed, med respekt for eksisterende sammenhænge. Fokus på bybevaring og byfortætning med omtanke. (274)

 • BÆREDYGTIGT OG KLIMABEVIDST MILJØ

Et bæredygtigt og klimabevidst miljø byder os at passe på vores jord til glæde for vores børn og kommende slægter.  Derfor er fokus på alternativ energi, reduktion af CO2 udslip, eldrevet offentlig transport, økologiske fødevarer og et bæredygtigt natursyn. 

001Flemming Thornæs.jpg

BYRÅDSKANDIDAT MICHAEL LIESK

SF SIGER NEJ TIL PRIVATISERING, UDLICITERING OG

SOCIAL DUMPING

Udlicitering forbedrer ikke omsorgen i ældreplejen og

de mange konkurser skaber usikkerhed for både ældre

og personale. Privatiseringen af vedligehold af veje og

parker har heller ikke været en succes – dårlig kvalitet,

forringet arbejdsmiljø og elendige overenskomstforhold

er mere reglen end undtagelsen.

 

SF VIL HAVE BILERNE UD AF BYEN OG DEN OFFENTLIGE

TRAFIK TILBAGE TIL LANDDISTRIKTERNE

Der skal laves mere sammenhængende og billigere

offentlig trafik til landdistrikterne og bedre trafikplan

lægning i byerne samt flere elbusser til gavn for miljøet.

 

SF VIL HAVE MERE GENBRUG OG AFFALDSSORTERING

Flere lokale genbrugspladser i lejer- og grundejerfore

ninger og en kommunal indkøbspolitik, som sigter på

alternativer til mikroplastmaterialer, vil skabe en mere

bæredygtig kommune og været et skridt på vejen mod

et stop for mikroplast.

001Michael Liesk.jpg

Byrådsmedlem Rikke Macholm

SF i Hillerød Byråd SF har fra 1.1.2014 kun eet medlem af Hillerød Byråd. I menuen til venstre kan du læse mere om Rikke Macholm, formand for Børne - og Familieudvalget. Rikke sidder også i Økonomiudvalget. Har du forslag eller kommentarer til Rikkes arbejde i Byrådet, kan hun kontaktes på rim@hillerod.dk. Klik på den røde pil for at læse mere

rikke.JPG

Rikke Macholm, cand. scient. i biologi.

Arbejder som lektor på Gentofte HF. Jeg har været medlem af Hillerød byråd i mere end 20 år, i denne periode er jeg formand for Børne- og familieudvalget.

Jeg vil gerne vil være med til at gøre en forskel og præge udviklingen i en mere menneskeværdig retning. Hvor det enkelte menneske er en vigtig del i fællesskabet og hvor velfærd vægtes højere end velstand.

Jeg ønsker et Hillerød, hvor trivsel og udvikling går hånd i hånd. Hvor borgerne inddrages i de beslutninger, byrådet træffer, og hvor beslutningerne er gennemskuelige og fagligt funderede. Vi har ikke råd til at opfylde alles ønsker, vi er nødt til at prioritere og jeg prioriterer børn, ældre, miljø og kultur højest.

Jeg vil arbejde for dagtilbud af høj kvalitet med høj faglighed, gode fysiske rammer , en ordentlig normering, en fornuftig åbningstid og en forældrebetaling, der er til at have med at gøre.Jeg vil også arbejde for en faglig stærk folkeskole med fokus på børnenes trivsel.

Den nye folkeskolereform stiller store krav til lærere, pædagoger og ledere. I budgettet for 2014 blev der efter SF’s mening ikke afsat penge nok til at opfylde det ambitionsniveau, vi har for vores skoler. Der skal flere penge til for at sikre lærere, pædagoger og ledere ordentlige arbejdsvilkår, så de kan løfte den nye store og vigtige opgave.De fysiske rammer skal også være i orden og her skal sættes massivt ind for at ombygge og modernisere de ældre folkeskoler.

Hillerød vokser – og det er vi rigtig glade for. Det er vigtigt, at vi får nye virksomheder, der kan skabe arbejdspladser til byens borgere. Men det er ikke ligegyldigt hvor de ligger. SF er imod et traditionelt butikscenter eller torvehaller på Møllebrogrunden. Det vil skabe trafikkaos og ødelægge handelen i midtbyen.Vi skal have nye boligområder – men det er vigtigt med en byudvikling, der tager hensyn til byens særpræg. Bag Slotskroen er en plan om byggeri på op til 5 etagers højde i 2,5 m’s afstand til nyttehaverne – det vil være helt ødelæggende for miljøet her.

Et mangfoldigt og kreativt kulturliv og fritidsliv er vigtigt. Det er med til at give os identitet og fællesskab. Der skal være plads til både den organiserede og den uorganiserede idræt . En løbehjuls- og skaterbane står højt på vores ønskeseddel. Det samme gør en fodboldbane ved Ålholmskolen.

Vi er rige på frivillige ildsjæle, vi som kommune skal sørge for får ordentlige vilkår .
Både inde i byen som f.eks i Klaverfabrikken, Frivilligcenteret, Annaborg og Grønnegadecenteret og i de mindre bysamfund, hvor de lokale forsamlingshuse er vigtige samlingssteder for den lokale kultur.

Jeg vil arbejde for en større satsning på kultur, fritid og frivillighed.

Kontakt mig gerne på rim@hillerod.dk

Folketingskandidat Lise MüllerKlik på den røde pil for at læse mere.


Følg Lise på Facebook her:  http://facebook.com/lisem.sf

 

Lise Müller.jpg

Min største drivkraft i politik er helt klart, at alle skal have lige muligheder for at realisere deres drømme og for rent faktisk at have drømme. Jeg har fra barns ben set, hvad det betød, når man voksede op i en familie uden uddannelse eller job eller hvor far eller mor var psykisk syg eller drak. Jeg drømmer om at skabe en verden hvor alle børn får en god start på livet og får mulighed for at klare sig godt. Det handler ikke om at nogen ikke må blive rige eller rigtig rige. Det handler om at ingen må blive ladt tilbage.

Jeg er vokset op på Fyn, som yngste ud af en søskendeflok på i alt tre. Min far var skolelærer og min mor var sundhedsplejerske. Her gik jeg i folkeskole, med børn fra alle samfundslag. Jeg har haft en god barndom men hvis jeg skal pege på een ting, der har haft en større indflydelse end noget andet, så er det at min far led af depression og at det ikke var noget man talte åbent om. Det har givet anledning til stor usikkerhed, forvirring og fortabthed og ind imellem også angst. Børn har brug for sikkerheds og forudsigelighed og trods jeg på mange måder har heldig, så har jeg mærket den mangel på egen krop.

Jeg er selv uddannet sygeplejerske fra det gamle H:S. Derudover har jeg en master i Sundhedspædagogik. Jeg har i 13 år arbejdet i det offentlige sundhedsvæsen og et par år for en privat medico-virksomhed.

Jeg bor i Gentofte, med min mand, Henrik og vores to døtre Sarah og Olivia. Jeg sidder i Regionsrådet, hvor jeg er medlem af Forretningsudvalget og formand for IT- og afbureaukratiseringsudvalg. Jeg sidder i bestyrelsen i SF Region Hovedstaden.

Univers
Mobil navigation