velkommen til SF-Frederikssund

SF MÆRKESAGER

MERE ØKOLOGI
SF ønsker mere økologi i vores børnehuse. Alle børn fortjener god og sund mad.

BRUG PÆDAGOGERNES VIDEN
Pædagogerne bør i langt højere grad inddrages i kommunens planer for børnenes udvikling.

BØRNEVENLIG FOLKESKOLE
Økonomi til 2-lærerordninger, kortere skoledage. Trivsel, faglig kvalitet og bedre rammer for inklusion af udfordrede og sårbare børn.

FLERE UDDANNEDE PÆDAGOGER I VUGGESTUEN
Der er for lidt uddannet personale til vuggestuebørnene. Der skal være tid til forebyggelse, det betaler sig.

TRYGHED I ÆLDREPLEJEN
SF ønsker at der skal arbejdes mod faste teams i hjemmeplejen, for at skabe genkendelighed og tryghed for vores ældre borgere.

BEDRE ARBEJDSMILJØ FOR DE OFFENTLIGT ANSATTE
Det drejer sig om det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø – de fysiske rammer fører til nedslidning, mens dårlige normeringer kan føre til stress.

KLIMASATSNING
Kommunen bør tilslutte sig en klima plus model i lighed med nabokommunerne Hillerød og Fredensborg.

KRAV TIL EN GRØN PROFIL
SF vil arbejde for, at kommunen øger sin andel af grønne indkøb.

VEDVARENDE ENERGI
Fossile brændstoffer er fortid. Frederikssund skal være CO2-neutral senest i 2040.

GRØN OMSTILLING
SF vil gøre det nemmere og mere tiltrækkende at få energirenoveret sin bolig og vælge mindre energiforbrugende apparater.

balance_cover_umbraco2.PNG

Urafstemningen er afsluttet

Urafstemningen om valg af spidskandidat er nu afsluttet. Trine Torp er SF Nordsjællands spidskandidat og nomineret i Frederikssundkredsen, Helsingørkredsen og Fredensborgkredsen. Lise Müller er nomineret i Hillerødkredsen, Nikolaj Bührmann er nomineret i Rudersdalkredsen og Karoline Vind er nomineret i Egedalkredsen

Den gode arbejdsplads med fleksibel arbejdstid.

SF har stillet forslag til Frederikssund Byråd om at igangsætte forsøg med fleksibel arbejdstid. Det drejer sig om at skabe attraktive arbejdspladser i Kommunen.

37 timer pr. uge er ikke altid det der passer bedst til den aktuelle livssituation, hvor nogle har brug for mere tid i hverdagen, og andre mere i lønningsposen.

Med dette forslag åbnes der op for, at arbejdsplads, medarbejderrepræsentanter og relevante faggrupper sætter sig sammen og laver en aftale til alles bedste.

Poul Henrik Hedeboe, Byrådet for SF.

fleksibel.png

Slut med fossile brændstoffer

Poul Henrik Hedeboe SF, har båret dette forslag igennem i økonomiudvalget.

Nu skal det være slut. Frederiksund Kommune vil ikke investere i fossile brændstoffer - det vil sige virksomheder, der arbejder med for eksempel kul og olie.

Denne beslutning har Frederikssund Byråd taget på deres seneste byrådsmøde. Her sagde man ja til at: Administrationen udarbejder forslag til politisk behandling om afvikling af kommunens investeringer i forssile brændstoffer.

"Det er mest signalpolitik det her, men det passer godt til Frederikssund Kommunes profil. Vi er en klimakommune, og vi er ved at opføre en klima- og miljøvenlig by Vinge," sagde Poul Henrik Hedeboe (SF).

I øjeblikket har Frederikssund Kommune investeringer for 318 millioner kroner og to af de mange millioner kroner er sat i virksomheder, der har med fossile brændstoffer at gøre.

test

Byrådsmedlem Poul Henrik Hedeboe

Poul Henrik har siddet i byrådet siden 2010, han sidder i økonomiudvalget og i Vækstudvalget. Før byrådet sad han i Folketinget og var ordfører for Trafik og Erhverv. Til daglig er han leder af grønsags pakkeriet på Svanholm, og fungerer som koordinator af landbruget.

ph640x360.jpg

Mine mærkesager

Det ligger mig på sinde, at unge ikke går ledige, men kommer i ddannelse eller arbejde. Der skal skabes en sammenhængende løsningfor børn og unge op til 30 år, så ingen tabes i systemet.

Den kollektive trafik skal forbedres gennem en samlet løsning af al kommunal transport. Besparelsen herfra skal blive i transportområdet og hovedsageligt tilføres buskørsel.

Jeg har stået i spidsen for en større borgerinddragelse og foranlediget, at kommunen nu har oprettet et borgerpanel og et klimapanel. Dette skal udvides med lokalråd i næste byrådsperiode.

Jeg vil arbejde for, at vi får et sammenhængende cykelstinet i kommunen.

Energirenoveringer af kommunale og private bygninger er en mærkesag.

FOLKETINGSMEDLEM TRINE TORP

Visionen om et bedre liv for flere er bærende for min politik. Et liv med plads i fællesskabet til alle, og hvor store og små fællesskaber trives og vokser. Et samfund hvor de, der har mest, også er dem, som bidrager mest. Magt og indflydelse skal deles af flere, og beslutninger skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Læs mere om mine mærkesager herunder ved at trykke på den røde pil.

trine640_360_ny2.PNG
Menneskers værd kan ikke gøres op i produktivitet og præstation

Derfor vil jeg arbejde for at tillid og motivation erstatter dokumentationskrav og målstyring på vores offentlige arbejdspladser. Jeg ønsker et uddannelsessystem som er til for mennesket i samfundet, og ikke kun for arbejdsmarkedet, og hvor der er plads til unges tvivl, omvalg og omveje. De unge skal have lettilgængelig støtte, når der er behov for det, og de udsatte unge skal have ret til efterværn, i stedet for at blive overladt til sig selv når de fylder 18.

Vækst og velstand må ikke ske ved at undergrave de ressourcer, vi har

Derfor ønsker jeg ambitiøse mål for klimaforbedringer baseret på udvikling af vedvarende energi. Jeg vil arbejde for en grøn omstilling af landbruget og sikring af rent drikkevand. Og jeg ønsker at vores rige, mangfoldige og sammenhængende natur skal beskyttes, så fremtidige generationer også har mulighed for at opleve og benytte den. I Nordsjælland skal vi have en ambitiøs naturplan for Kongernes Nordsjælland, og så skal vi have udviklet den offentlige trafik så regionen bindes bedre sammen.

Mindre ulighed og mere frihed for de mange

Jeg kæmper for mest mulig frihed for de mange, og ønsker at vende udviklingen, så vi får mindre ulighed i samfundet. Det gøres bl.a. ved at satse på tidlig og bedre hjælp til udsatte børn og familier, og ved at prioritere folkeskolen. Folkeskolereformen er underfinansieret, og hvis reformen og inklusionen skal lykkes, skal intentioner og ressourcer følges ad. Jeg ønsker at man konsekvent gennem udbud og krav støtter samfundsansvarlige virksomheder, som skaber praktikpladser, lever op til danske løn- og arbejdsvilkår og betaler skat i Danmark.

SF Frederikssund

  • Formand Ann Munk

Parkvej 17
3550 Slangerup

Tlf. 29919211

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation