Sf BornholM

SF Storkreds Bornholm                   velkommen til vores hjemmeside                                                          

SU'en er vigtig for alle
– den er særlig vigtig for bornholmere

Regeringen har foreslået at nedsætte uddannelsesstøtten. Til gengæld vil man give mulighed for at låne og arbejde mere ved siden af studierne.
Forslaget er ikke blot endnu et borgerligt slag imod den sociale lighed – det er også et slag imod fremtiden vækst og velstand i Danmark

undefined 

Allerede i dag er Danmark dårlig til at bryde den sociale arv i uddannelserne; et enkelt lyspunkt har været SU, der i et vist omfang har gjort det muligt for mange unge at tage en videregående uddannelse uden at være afhængige af forældrene. Den mulighed bliver nu dårligere!
Den vil blive en markant forskel på de unge der må låne penge – og derefter slæbe rundt på en gæld – og de unge hvis far og mor kan spæde til – enten i forbindelse med bolig eller måske som direkte tilskud.

For de bornholmske unge er det nok endnu værre. Dels er omkostningerne i forbindelse med flytning, studiebolig osv. allerede markante for bornholmske unge, men det er jo også således at gennemsnitsindtægten og gennemsnitsuddannelsesniveauet på Bornholm er lavere end landsgennemsnittet. Der vil derfor også være relativt flere bornholmske unge som bliver ramt, og som derved får vanskeligere ved at gennemføre den uddannelse som de ønsker.

Regeringen siger at mulighederne for mere erhvervsarbejde vil kompensere for nedskæringerne, men det er et fantasibillede.
For det første har samfundet en forventning – faktisk et krav – om at de studerende studerer. Vi som samfund ønsker at de studerende færdiggør deres uddannelse hurtigst muligt.
For det andet – og modsat regeringens udsagn – er de fleste studenterjobs ikke studierelevante og bidrager ikke konstruktivt til uddannelsen. Der er primært tale om ufaglært deltidsarbejde.
For det tredje er mange af disse jobs enten i direkte konkurrence med arbejdsløse, eller de foregår i en sort, ureguleret sektor.

Af disse og andre grunde er det forslag som Venstre søger at sælge som stort set uden betydning, faktisk ret alvorligt. Det er alvorligt for uddannelsessøgende generelt, og det er særdeles alvorligt for unge fra en svag social baggrund og/eller fra udkants-Danmark hvor alene omkostningerne ved flytningen er markante i forvejen.

Og alt dette foreslår man blot for at kunne lette topskatten for den bedre middelklasse, som har rigeligt i forvejen.

I stedet for har Danmark brug for at investere i uddannelse og for at investere i de unge der vil tage en uddannelse – DET efterspørges af erhvervslivet og af fremtiden – det burde vi gøre!
Altså NEJ til Venstres angreb på fremtiden –
JA til SFs kamp for at bevare en anstændig SU.

Leif Olsen
folketingskandidat for SF Bornholm
Lars Jørgensen
formand for SF Bornholm

tre udtalelser vedtaget på generalforsamlingen

- om den kommunale ældrepleje, om flygtningesituationen - og en henvendelse til landsledelsen

undefined

Banko om bornholmsk
velfærd for 80 millioner

Ifølge budget 2016 for Bornholms Regionskommune skal der i årene 2016-19 spares ca. 80.000.000 kr på ældreområdet.

Ifølge partierne bag budgetforlig 2016 - inkl. socialdemokrater og Dansk Folkeparti - skal besparelsen ske ved en ”udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet”.
Denne ’analyse’ bygger primært på en ændring af organisationen i retning af ”rehabilitering”. Pænt udlagt er dette at man i videst muligt omfang skal støtte borgerne i at kunne klare sig selv i en normal hverdag.
SF-Bornholm er yderst positiv over for en ændring der bygger på at støtte/hjælpe den enkelte borger bedst muligt ud fra borgerens forudsætninger.
SF-Bornholm har imidlertid OGSÅ vanskeligt ved at tage de ekstremt optimistiske udmeldinger fra diverse konsulentfirmaer, fra Regionskommunens administration og forskellige politikere helt alvorligt.
Som det tydeligt fremgår af beslutningerne, så blev tallet 80 millioner besluttet længe FØR nogen analyse var lavet. Der er altså igen tale om at man ’regner baglæns’. Man har besluttet at spare 80 millioner og vupti - en analyse viser at det kan man sagtens ... samtidigt med at man ikke blot bevarer, men ligefrem forbedrer kvaliteten.
Faktum er at der nok en gang er tale om en grønthøsterbesparelse, og hvis man i sidste ende mangler 5-10-15 millioner, så skærer man rent ned ’som følge af omlægningen’. Det er nok også årsagen til at Ældrerådet i deres høringssvar skrev at man ’så med skepsis’ på beløbsstørrelsen.
Vi skal ikke afvise, at en omlægning kan give besparelser samtidigt med at borgerne får bedre service og større selvbestemmelse (og så må man gerne kalde det ”rehabilitering” for vores skyld).
Men vi vender os på det kraftigste imod at man indregner besparelserne på forhånd UDEN at vide om de er reelle eller om det blot er en ny omgang ’konsulent’-penge.
Kommunalbestyrelsen spiller banko om velfærd for vores ældre for 80 millioner kroner - og igen UDEN at tage ansvar for de konkrete virkninger. Det er IKKE anstændig politik!

vedtaget på SF Bornholms generalforsamling 16. februar 2016

 

undefined
Vi skal behandle mennesker
ordentligt og anstændigt

Verden og Europa står over for en massiv flygtningekrise. Krigene i Syrien og Irak samt kampe og uro mange steder ved Europas grænser sender mennesker i hundredtusindvis på flugt fra deres hjem.
Langt de fleste af disse flygtninge modtages i de såkaldte ”nærområder” - fx har Jordan p.t. ca. 750.000 syriske flygtninge (ca. 20% af landets befolkning).
Fælles for disse ”nærområder” er typisk at de er fattige, har en svag stat, og er præget af politisk, etnisk og/eller religiøs uro.
I Europa generelt såvel som i Danmark har vores svar været at gøre alt for at forhindre flygtningene i at komme til Europa. EU's system (Dublin-konventionen) er for længst brudt sammen, og Schengen-aftalen fungerer stort set ikke. Typisk for den europæiske reaktion har det været at man bekymrer sig mere om disse EUaftalers symbolske sammenbrud end om flygtningenes skæbne og liv.

I Danmark ser vi alle de store partier slås om at fremstå som mest
afvisende over for flygtningene. Alle midler - fra skræmmeannoncer (V), flygtningelejre i Libyen (S), over angreb på internationale konventioner (DF og LA), til administrativ tilbageholdelse uden domsstolsprøvelse. Danmark har lagt sig forrest i kapløbet imod bunden når det handler om humanitær indsats, hjælp til nødlidende og ansvarlig international opførsel.

For SF-Bornholm er svaret et andet! Vi SKAL opfylde vores internationale forpligtigelser i forhold til FNs konventioner! Vi SKAL sikre mennesker på flugt beskyttelse! Vi SKAL behandle mennesker ordentligt og anstændigt!
Selvfølgelig kan Danmark ikke - som højrefløjen ynder at fremstille som skræmmebillede - tage imod alle flygtninge i verden. Derimod KAN og SKAL vi tage vores del af de mennesker som har krav på beskyttelse!

Samtidigt skal vi styrke - ikke begrænse - indsatsen i ”nærområderne” - både for at sikre flygtningene dér anstændige vilkår og for skabe forhold, så der ikke
opstår flere flygtninge. Dette skal helst ske i et internationalt samarbejde i FN regi.
Det bliver ikke nemt at modtage så mange flygtninge i et samfund som vores, men selvfølgelig kan det gøres! Flygtningene skal sikres anstændige forhold, og der skal gøres en målrettet indsats for at vænne dem til og gøre dem til en del af det danske samfund.

Vi skal acceptere og omfavne forskelligheder, men det betyder naturligvis ikke, at vi skal acceptere alting. Det danske samfund er styret af uafvendelige krav om demokrati, retsstat, lighed og frihed. Ingen ’undskyldning’ om etniske, kulturelle eller religiøse traditioner giver ret til at underminere disse grundsætninger.
Af den offentlige debat skulle man tro at flygtningene kommer for at undergrave disse grundsætninger. Faktum er at de - måske med undtagelse af en forsvindende minoritet - er flygtningene NETOP FORDI disse grundsætninger er blevet ødelagt i deres hjemlande.

Flygtningene er ikke en fare for det danske samfund eller den danske kultur - de tiltag som nogle ønsker imod flygtningene, kan derimod være en fare for Danmark og danskerne.

I øvrigt - til dem der er bekymrede over udgifterne. Ja, det koster penge, men det giver faktisk også på sigt værditilvækst til samfundet, og … i et land hvor man seriøst arbejder på skattelettelser til de rigeste, burde man også have råd til at hjælpe nogle af de allermest udsatte!

vedtaget på SF Bornholms generalforsamling 16. februar 2016

 undefined

De aktive skal skabe SFs politik

Den store turbulens er efterhånden forbi, men vi er jo ikke kommet over krisen endnu. For øjeblikket er SF det mindste af venstrepartierne (Ø, Å og F), og for mange af vores nuværende og tidligere medlemmer og sympatisører er vi desværre også de mindst interessante.
Inden kommunalvalget i 2017 og næste folketingsvalg i 2019 er vi nødt til at rette op på den situation.

Efter SF-Bornholms opfattelse betyder dette også, at vi er nødt til at bevæge os væk fra den arbejdsform og ramme for politikudvikling, som har været hovedlinjen i de seneste 6-8 år.
Vi skal være interessante for medlemmer og sympatisører, ikke kun som en ’kampagneorganisation’, men også som et parti hvor de aktive er med til at UDVIKLE og FORME partiets politik og arbejdsmetoder; medlemmerne skal ikke være modtagere af partiets politik, men skabere af den.

Vi skal ikke kopiere hverken Ås eller Øs politik, men det vil være tåbeligt hvis vi i SF ikke lærer noget af deres arbejdsform og forholdet mellem partiets medlemmer/sympatisører og partiets ledelse. Vi kommer jo ikke udenom at de har noget større succes end SF for tiden.

SF-Bornholm foreslår derfor, at landsledelsen arbejder for
1: at partiet gør mere for at få de nedsatte partiudvalg til at fungere som politikudviklende.
2: at partiudvalgenes diskussioner åbnes i forhold til medlemmerne.
3: at partiudvalgene udsender en beretning med diskussionsoplæg til landsmøderne
4: at landsmøderne i højere grad skal forholde sig til, reelt diskutere og eventuelt ændre forslag til konkrete politikområder - ikke kun i form af - relativt - uforpligtigende udtalelser
5: at partiledelsen i højere grad udsender konkrete debatoplæg til partiforeninger/storkredse.

vedtaget på SF Bornholms generalforsamling 16. februar 2016

debatten
er fri på
SFs mange debatsider

SFs medlemmer har mange muligheder for at debattere og udveksle synspunkter med hinanden

debat.jpg

kom i gang på debatsiderne

- følg linket her og vælg en gruppe

Som medlem af SF har du mulighed for at deltage i en lang række såkaldt fokuserede facebookgrupper - en række lukkede grupper kun for SFs medlemmer.

Der er grupper om undervisning, børn og forskning, om sundhed og psykiatri, om familie, ligestilling og mangfoldighed, og om miljø og klima. Flere af disse områder har flere grupper.

Derudover er der SFs medlemsforum, som har til formål at udvikle kendskab til hinanden i SF, inspirere til nye og anderledes aktiviteter og arrangementer, samt skabe rum for en kvalificeret debat på tværs. Da gruppen er for medlemmer vil du blive kontaktet af en administrator, som beder om din mail adresse og partiforening, så dit medlemskab af SF kan verificeres.

Du finder links til det hele her.

 

 

SF Bornholms fotoside på Flickr

SF Bornholm

  • Formand Lars Jørgensen

Lindetsvej 4
3751 Østermarie

Tlf. 4020 0051

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation