velkommen til     sf brøndby

Sparede konfliktkroner skal øremærkes til velfærd

Hvis Brøndby Kommune sparer penge under en eventuel konflikt, skal de øremærkes til velfærd. Det foreslår vi i SF sammen med De Radikale, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

penge i bunke.jpg

Først og fremmest håber vi naturligvis, at der findes en forhandlingsløsning i overenskomstforhandlingerne. En konflikt har mange uheldige effekter, og hvis det kommer til strejker og lockout, synes vi ikke at et eventuelt overskud skal ende i kommunekassen.

Vores udgangspunkt er, at sparede lønkroner skal anvendes indenfor det samme område, efter at konflikten er overstået. Det kunne for eksempel være til efter- og videreuddannelse af personalet samt vikardækning i den forbindelse.

Vi har stillet et konkret forslag til behandling i Kommunalbestyrelsen onsdag den 18. april. Albertslund og Gladsaxe kommuner har allerede vedtaget noget tilsvarende, og der er flere på vej. Statsministeren har netop foreslået det samme indenfor statens område.

 

Et godt budget for børnene og for Brøndby

Fokus på uddannelse, tidlig sproglig udvikling, hjælp til hjerneskadede og flere SOSUer i hjemmeplejen. SF stemmer med tilfredshed for Brøndbys budget for 2018. Det er uden nedskæringer på velfærden og indeholder flere forbedringer.

Lille barn leger

Vi igangsætter arbejdet med at få flere unge til at tage en uddannelse. Hver skoleelev får en computer. Mere genoptræning til hjerneskadede. Flere SOSU-assistenter i hjemmeplejen, og en diætist. Kulturnatten er gjort permanent. Altsammen gode detaljer.

Vi fortsætter linjen med ekstra midler med fokus på børns læsning og tidlige sproglige udvikling. Det har SF i mange år fået med i budgettet, og det er vigtigt. Uden gode sproglige færdigheder er man bagud, og vores læseprøver i år er desværre dårligere end sidst på flere områder.

SF havde gerne set mere forebyggelse, fx med gratis psykologhjælp til unge under 26 år. Det er jeg overbevist om er godt for de unge og samtidig vil spare os for andre kommunale udgifter, men det fik vi ikke med i budgettet.

Vi fik heller ikke ind, at vores sagsbehandlere skal have færre sager, så de kan løse deres opgaver med en højere kvalitet. Det har andre kommuner gjort, og de mener at de sparer penge på det.

Budgettet er altså ikke et SF-budget, men stadig et godt budget med SF-fingeraftryk og kompromisser.

I kan se og høre min budgettale i kommunalbestyrelsen her 
(https://brondby.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/312062/start_time/4613000)

SF vil hjælpe dem der rammes af kontanthjælpsloftet

SF-Brøndby vil ikke stiltiende se på at regeringen, DF og resten af blå blok klipper et stort hul i almindelige danskeres sociale sikkerhedsnet. ”Vi må gøre noget lokalt, når Christiansborg svigter.” siger formand for SF-Brøndby Annette Reckendorph. ”Først sagde de at det var 9.000 som ville blive omfattet af kontanthjælpsloftet. Nu er 48.777 danskere blevet varslet, at der skæres i deres kontanthjælp. Det betyder at tusinder af mennesker og familier står til at miste en del af deres forsørgelsesgrundlag. Det er uanstændigt og skaber blot flere fattige!”

arbejdsløs2.jpg

SF er forundret over at kontanthjælpsloftet overhovedet er blevet til virkelighed. Denne asociale reform er kun mulig, fordi Dansk Folkeparti fuldstændigt er løbet fra deres valgløfter om ikke at røre ved kontanthjælpen, og nu kommer tusinder til at stå med håret i postkassen på grund af det løftebrud. Det undrer os dybt hvor ligeglade Dansk Folkeparti er med de store konsekvenser den reform medfører.

SF rejser derfor nu sagen i Brøndby Kommunalbestyrelse.
- Jeg har bedt borgmesteren om at komme med en redegørelse for, hvad kontanthjælpsloftet betyder for vores borgere. Hvor mange bliver ramt og hvor store konsekvenser får reglen for dem? Jeg ønsker også at Kommunalbestyrelsen drøfter, hvad vi kan gøre for at hjælpe de berørte borgere, siger SFs medlem af Kommunalbestyrelsen, Vagn Kjær-Hansen.

Vi opfordrer til, at solidaritet igen bliver en væsentlig del af det danske sprog

Vi ønsker at de svageste borgere i vores samfund får en ordentlig hjælp, og at de er en del af samfundet. Vi ønsker at vores institutioner har et personale som giver dem mulighed for at varetage deres opgaver ordentligt, og at medarbejderne generelt mødes med tillid til at de udfører deres opgaver godt.

COLOURBOX571205.jpg

Der kommer et valg til Folketinget senere i år. Vi håber at SF bliver styrket ved det valg, så vores folketingsmedlemmer bedre kan arbejde for vores politik.

Finanskrisen har vist, at den kapitalistiske verdensøkonomi ikke kan styre sig selv ordentligt. Hvis vi skal undgå lignende kriser i fremtiden, er det nødvendigt at stække de mest spekulative forretninger i finansverdenen. Det kan gøres med lovgivning, som begrænser usikre lån og risikable investeringer, og ved at stille skrappe krav til pengeinstitutters sikkerhed og deres ansvar overfor forbrugerne. For at begrænse den mest spekulative handel med værdipapirer, hvor de kun ejes i kort tid, vil det være en god ide at indføre en skat på handel med værdipapirer, helst globalt eller til en start i EU.

Under krisen har mange danskere oplevet faldende løn. Det er derfor provokerende, at de højtlønnede generelt set er steget i løn, og at nogle direktører har fået udbetalt voldsomt store fratrædelsessummer. Økonomen Piketty har påvist, at den økonomiske ulighed er stigende, og selv om det gælder i højere grad udenfor Danmark, skal vi ikke ignorere problemet herhjemme. Hvis vi vil bevare vores høje grad af lighed i Danmark, skal vi aktivt skubbe udviklingen den modsatte vej.

Globaliseringen har været til stor fordel for Danmark og danskerne, men under krisen er flere alvorlige ulemper blevet mere tydelige. Det danske transporterhverv er alvorligt truet af udenlandske vognmænd, som kører ulovlig cabotagekørsel i Danmark. Reglerne er blevet strammet i 2014, men det er vigtigt at arbejde videre med problemet, for der er stadig mange som snyder med reglerne. En ændring af EUs generelle regler for cabotagekørsel kan være en mulighed.

Mange andre steder på arbejdsmarkedet ser vi udenlandske firmaer, som ikke overholder danske overenskomster, arbejdsmiljøregler eller skattebetaling. Indsatsen mod de forskellige former for social dumping er blevet øget i flere omgange, og alligevel ser vi stadig sager som f.eks. hos Metroselskabet ved bygningen af Cityringen. Det viser at der stadig er behov for en ekstra indsats.

Vedtaget på Generalforsamlingen i SF-Brøndby den 18. januar 2015

Mere genbrug i Brøndby

1. juni 2014 fik Brøndby Kommune en af de mest omfattende genbrugsordninger i Danmark. Hos de fleste villaer og rækkehuse står der nu tre dobbelte genbrugsspande, og her afleverer beboerne plast, papir, glas, metal, madaffald og restaffald direkte i deres egne skraldespande.

Madaffald sorteret

Tidligere indsamlede kommunen papir og affald til forbrænding i hver sin beholder, mens glas og metal kunne stilles ud til storkrald. Og madaffald kunne man kun håndtere miljørigtigt, hvis man havde sin egen kompostbeholder.

De dobbelte beholdere tømmes i skraldebiler med to rum, så affaldet ikke blandes sammen. Vestforbrænding modtager de mange vognlæs til genbrug. For glas, metal og papir er der allerede velfungerende ordninger til genbrug, og madaffaldet bliver lavet til biogas og kompost.

Madaffaldet og plastaffaldet repræsenterer en markant udvidelse af kommunens genbrugsordninger. Tidligere kunne man aflevere plast mærket med nr. 2 eller 5 på genbrugsstationen, men det var der ikke mange som gjorde. Det var simpelthen for besværligt, så rigtig meget plast røg bare til forbrænding. Nu kan al plast fra den almindelige husholdning komme i den samme spand, og når madaffaldet også kommer for sig selv, bliver der meget mindre affald til forbrænding.

Det er husejeren selv, som vælger om madaffald og restaffald skal tømmes hver eller hver anden uge, og forskellen afspejler sig også i priserne. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at prisen for ugeafhentning resten af året bliver 600 kroner, mens husejeren kun skal betale 405 kroner hvis skraldemanden kan nøjes med at komme forbi hver anden uge.

- De nye muligheder for at sortere affaldet betyder mindre affald til forbrænding hos mange husejere. Derfor kan de vælge at få tømt skraldespanden hver 14. dag. Det letter arbejdet for skraldemændene, og betyder samtidig at man som husejer slipper lidt billigere. Den ordning er man glade for i flere andre kommuner, og jeg håber at borgerne også synes det i Brøndby, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Den nye genbrugsordning indeholder også en kasse til farligt affald, som husejerne kan stille ud til afhentning. Der kan man for eksempel lægge malingsrester, kemikalier, småt elektronik eller sparepærer. Dermed bliver Brøndbys indsamlingsordning en af de mest omfattende i Danmark.

- Jeg er stolt over at Brøndby gør en større indsats for miljøet. Vi er allerede gode til at sortere, og nu udvider vi med flere fraktioner. Vi skal genbruge de værdifulde ressourcer, som findes i affaldet, og kun brænde det som er nødvendigt, siger Vagn Kjær-Hansen.

To tredjedele af Brøndbys borgere bor i etageejendomme, og deres indsamlingsordninger ændres ikke på én gang. I nogle bebyggelser indsamler de allerede madaffald i separate beholdere, og mange steder er der genbrugsgårde med flere sorteringsmuligheder. Det er op til hvert enkelt boligselskab, hvordan man tilrettelægger sine genbrugsordninger.

- Jeg er sikker på at vi vil se flere genbrugsordninger med beholdere tæt på opgangene - for eksempel nedgravede beholdere som ikke fylder meget på overfladen. Det skal være let at sortere til genbrug, så vil de fleste gerne være med, siger Vagn Kjær-Hansen.

Mere liv i Brøndbys bydele

Biblioteket og Arkaderne har givet mere byliv i Brøndbyøster, og i Brøndbyvester er der langsomt ved at komme gang i Kirkebjerg-områdets udvikling med blandt andet butikker på hjørnet af ringvejen. I Brøndby Strand er der også visionære planer for udvikling af centeret.

brøndby-strand-plan-for-centeret.jpg

Brøndbyøster har fået mere byliv, efter at det nye bibliotek blev bygget til Kilden, og Arkaderne åbnede overfor.

I Brøndbyvester er Kirkebjerg erhvervsområde åbnet for nye muligheder. I flere år har en grundejer gerne villet bygge butikker på hjørnet af Park Alle og Søndre Ringvej, men manglende lejere har forsinket byggeriet. Andre steder i området har Kommunalbestyrelsen vedtaget nye lokalplaner efter henvendelser fra grundejere, som gerne vil bygge nye butikker eller arbejdspladser.

Også Brøndby Strand skal have mere liv. Derfor skal der bygges rækkehuse og etageboliger ved stationen, og centeret skal udvides. Kommunalbestyrelsens helhedsplan fra 2009 åbner for mange muligheder, og efter flere års stilstand er der nu konkrete planer på bordet. Krisen har forsinket udviklingen, men den skal nok komme. Vi arbejder i alt fald ihærdigt på det.

SF-Brøndby støtter planerne, og glæder os over de arbejdspladser og butikker som bliver resultatet.

SF Brøndby

  • Formand Annette Reckendorph

Baunedammen 42
2605 Brøndby

Tlf. 25 85 49 21

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation