SF SVENDBORG       

At bilde folk noget på ærmet!

At bilde folk noget på ærmet!

af Byrådsmedlem Bruno Hansen

Derfor er det, ”at bilde folk noget på ærmet”, når DF igen sætte et billedet op om at her kan Svendborgs budget reddes. Det er ganske enkelt utroværdigt, men desværre også populært i dele af befolkningen!

flygtninge.jpg

Så er Dansk Folkeparti igen ude med riven overfor flygtninge og indvandre, denne gang med Morten Sol som pennefører! Det er rigtigt, at Byrådet skal ud i store besparelser, men det er ikke begrundet i flygtninge og indvandre i Svendborg, men fordi at folketinget ikke tilføre de økonomiske midler der skal til at fastholde en god kommunal service i kommunerne - en politik som Dansk Folkeparti har støttet de sidste 18 år i folketinget og som har haft store konsekvenser for vores velfærdssamfund. Men igen prøver DF og Morten Sol at skabe et billede af, at besparelserne skyldes flygtninge og indvandre.

Det er igenigen de poppolitiske og fremmedfjendske forslag der fremlægges i et læserbrev og som overhovedet ikke har med kommunalpolitik at gøre. Morten sol nævner kontanthjælp, pension, børnepenge og boligstøtte, alle sammen emner som der er fastlagt af folketinget og som byrådet ikke har indflydelse på. Hertil kommer ”aktiviteter” - hvad det så måtte være - og endelig nævner Morten tolkebistand som et sparreobjekt. Hvordan man kan forestille sig at undvære tolkebistand overfor befolkningsgrupper der kommer til Danmark med vidt forskellige baggrunde og som skal forstå vores leveformer, er svær at forstå!

Det er kun ganske få penge byrådet kan spare på dette område, set i relation til de mange millioner der i øjeblikket tales om som nødvendige besparelser! Derfor er det, ”at bilde folk noget på ærmet”, når DF igen sætte et billedet op om at her kan Svendborgs budget reddes. Det er ganske enkelt utroværdigt, men desværre også populært i dele af befolkningen!

Der hvor vi kan gøre noget for denne befolkningsgruppe og for vores økonomi er, at i takt med at der bliver skabt flere arbejdspladser i virksomhederne, bliver der også mere plads til denne gruppe nye borgere. Det er der god samfundsøkonomi i, det er godt for dem der kommer til landet og det er af mange grunde godt for Svendborg. Men at sætte et billede op om at besparelser på flygtninge og indvandrere vil redde Svendborgs økonomi er tåbe snak!

Ny vej til demokratisk indflydelse

Ny vej til demokratisk indflydelse

Jeg er sikker på, at en direkte adgang til byrådssalen på sammen måde som en direkte adgang til folketingssalen ville styrke det lokale demokrati. Men det blev heller ikke i denne omgang!

kvindeforsamling.jpg

Læserbrev

Af Byrådsmedlem for SF og Formand for Natur og Miljø

Bruno Hansen

 Ny vej til demokratisk indflydelse

På sidste byrådsmøde, var SF initiativtager til, at rejse et forslag der skulle give 1000 borgere i Svendborg Kommune mulighed for at få rejst en sag til behandlet i byrådet. Vi stillede forslaget for at give borgerne muligheder for en mere direkte adgang til og indflydelse på sager som har interesse for en stor gruppe af borgere. Men de store gamle partier stemte imod og forslaget faldt. I folketinget er et lignende forslag blevet gennemført og det betyder, at 50.000 borgere ( i Danmark) nu kan få rejst en sag/forslag i folketinget, men 1000 borgere kan ikke få rejst en sag i Svendborg byråd!

Det første forslag i folketinget er nu under behandling – en stor dag for demokratiet. Et forslag om at fjerne uddannelsesloftet - som begrænser mange unge i at få netop den uddannelse de ønsker sig – skal nu genbehandles i folketinget, fordi at det er lykkedes at rejse 50000 underskrifter på Borgerforslag.dk.

Det kan blive svært at få ændret uddannelsesloftet/loven, men det giver en stor gruppe borgere mulighed for at få ”prøvet deres sag” i folketinget og det kan kun være til gavn for en demokratisk udvikling, en udvikling der har haft det svært det sidste årti! Jeg er sikker på, at en direkte adgang til byrådssalen på sammen måde som en direkte adgang til folketingssalen ville styrke det lokale demokrati. Men det blev heller ikke i denne omgang!

Kyldenmisse i Christiansminde

"Vi skal også kunne komme til vores kyster. Og det er i dag forbundet med mange store besværligheder rundt omkring i vores kommune. Både det, at fastholde vores ret til at færdes langs kysterne, men også det, at finde vej til kysterne. Det skal vi ha´ændret!"

Kyldenmisse.jpg

Talepapir af Bruno Hansen v. Danmark Naturfredningforenings arrangement i Christiansminde 4.febr.

 Tak til Danmarks Naturfrednings Forening, for invitationen til jeres træf her i Christiansminde.

Jeg vil ikke postulere, at kyndelmisse har fyldt meget i min bevidsthed i mit voksenliv - Men så alligevel!

Jeg har jo - ikke mindst til morgensamlinger på Rudkøbing kommuneskole - som så mange andre rigtig mange gange sunget med på St. St. Blickers ”Det er hvidt herude”, hvor ”kyndelmissen slår sin knude” , og til Jeppe Åkjærs ”Sneflokke kommer vrimlende” , hvor begrebet også dukker op.

Og Kyndelmissen er i gammel forståelse ”midt på vinteren”, hvor bonden skabte sig et overblik over sit forråd. Og som man sagde, hvis man hørte lærken denne dag, ja så ville ”lunere tider snart være på vej”. Det kan man jo håbe på i forhold til vejret og slås for når det handler om vores fælles natur.

Men til sagen. Som ny udvalgsformand for Naturen og Miljøet her i kommunen, vil det være min fornemmeste opgave, at bevare, forbedre og gi´ stadig bedre adgang til vores natur.

Vi har rigtig meget at være glade for og stolte af, når vi kommer ud i hjørnerne i vores kommune. Det sydfynske øhav, vores skove, Revet på Thurø, Rødme svinehaver og alt det andet!

Men naturen angribes voldsomt i disse årtier, med klimaforandringer og plastø´er i verdenshavene. Herhjemme mærke vi det endnu nok mest med liberaliseringen af planloven, der giver nye muligheder for byggeri langs de danske kyster. Nu giver man - flere steder i landet – lov til at bygge helt ud til vandlinien, ja helt ud i vandet!

Der har desværre været en tendens til, at netop naturen har måttet vige for økonomiske interesser. Det skal vi ha´ ændret på!

Her i Svendborg var der et flertal i byrådet der gav mulighed for at anlægge en Ø` ud for hotel Christiansminde, ja endog opføre et byggeri på Øén, med den argumentation, at det vil styrke turismen og give flere penge i kommunekassen.

Og det er sandsynligvis sandt, men det strider – efter min bedste mening - voldsomt imod den planlægning der er lavet i kommunen om beskyttelse af vores natur og af vores kyster. Men også imod det ønske befolkningen har om at fastbeholde Christiansminde som et åbent rekreativt område til os alle.

Projektet er stoppet på grund af mangel på kapital. Ikke på grund af stor offentlig modstand. Så kampen for at redde kyststrækningen lang Christiansminde er måske ikke slut endnu. Vi skal være opmærksomme på at kysterne stort set er den eneste uberørte natur i Danmark og dem skal vi passe på!

Men en ting er at bibeholde vores uberørte kyster. Vi skal også kunne komme til vores kyster. Og det er i dag forbundet med mange store besværligheder rundt omkring i vores kommune. Både det, at fastholde vores ret til at færdes langs kysterne, men også det, at finde vej til kysterne. Det skal vi ha´ændret!

Jeg oplever selv der hvor jeg bor, at der er strækninger der ikke kan passeres langs kysten, og jeg oplever en tendens til at grundejere har annekteret den offentlige strandret og prøver med beplantning at signalere privat område. Det er ikke alene urimeligt, det er ulovligt og det skal stoppes!

Derfor vil der blive startet et arbejde op omkring kortlægge af vores adgang til kysterne.

Jeg vil slutte af med at sige, at det langsigtede mål skal være, at skabe mere natur og mangfoldighed i et sammenhængende naturnet. Rammen er nu lagt med NaturplanDanmark. Det grønne Danmarkskort skal binde de Sydfynske naturperler sammen. Der skal skabes mere skovrejsning og der skal fældes mindre. Og så skal vi udvikle nye naturområder, eksempelvis ude ved Bøllemosen.

Samtidig skal vi forbedre biodiversiteten i den eksisterende natur. Ikke mindst i skovene som indeholder de fleste truede arter men også i det åbne land.

Her og nu skal vi på Sydfyn være med til, at arbejde for at leve op til de globale og europæiske forpligtelser der handler om, at standse den biologiske tilbagegang inden 2020.

Der bliver nok at se til de næste år, men med fælles hjælp vil vi passe bedre på vores kyster og natur!

Tak for ordet

Det kaldes politisk ansvarlighed

SF vil i samarbejde med flest mulige sammensætte et budget for 2018, hvor man holder fingrene væk fra den knap der hedder besparelser på ”varme hænder”

budget-icon.jpg (1)

Det kaldes politisk ansvarlighed

af byrådsmedlem Bruno Hansen

Svendborg Kommunen er nu igen efter et 4 år borgerligt styre, ved at bringe kommunen i knæ. Der venter i alt fald store udfordringer til økonomien når vi kommer frem til 2019.

Og lad mig indledningsmæssigt tydeligt understrege, at SF vil ikke være med til at svække den kommunale velfærd. Vi vil ikke deltage i besparelser der forringer ældre og børns hverdag i vores institutioner og hjemmepleje og vi vil ikke deltage i besparelser overfor udsatte befolkningsgrupper, hvad enten de har dansk eller har anden etnisk baggrund.

SF vil med den manglende politiske styring der sker lokalt og på Christiansborg, og med de mange uforudsete elementer der ligger de kommende år, alene forholde os til det budget der skal lægges for 2018. Når jeg siger det, er det fordi, at der kommer nye kommuneaftaler, der kommer en ny uligningsreform i 2018-19, befolkningstallet er stigende og der er finansieringskilder der ikke er bragt i anvendelse – eksempelvis grundskyldspromillen. SF havde jo gerne set grundskyldspromillen hævet, for at forebygge for de problemer der ligger i overslags årene, problemer som lugter fælt af besparelser. Men den mulighed lukkede et flertal i byrådet jo for på forrige byrådsmøde! Vi har i øvrigt en af de laveste grundskyldspromiller i Danmark og dertil ingen dækningsafgift. Så ved at lægge beskatningen alene på personskatten har byrådet over en årrække været med til at øge uligheden i Svendborg kommune!

Derfor vil SF i samarbejde med flest mulige sammensætte et budget for 2018, hvor man holder fingrene væk fra den knap der hedder besparelser på ”varme hænder” og vi vil påbegynde en afvikling at de løbende rationaliseringer, der hele tiden udhuler et service- og normeringsnivau, som flere partier kalder højt, men som personalet rundt om på vores arbejdspladser har svært ved at genkende sandhedsværdien i!

Derfor er det også vigtig at 2018 bruges til at synliggøre baggrundene for det der bliver fremført som ”et højt serviceniveau” i forhold til andre kommuner. Skyldes det, som eksempel, at der alene bliver regnet i kroner og øre når man sammenligner normeringer, eller vurderes der på antal personaletimer pr. barn. Jeg kan med sikkerhed sige, at det skyldes det første og at det kaldes lønsumsstyring - altså styring på kroner. Men børnenes udviklingsbetingelser afhænger jo ikke af antal kroner, men af relationen mellem barn og voksen – altsår antal voksne!.

Det er jo ikke interessant hvor dårligt andre kommuners serviceniveau er. Det er interessant om eksempelvis vores dagtilbud gi´r mulighed for de bedste udviklingsbetingelser for vores børn, det er vigtigt at vores ældre medborgere får den fornødne hjælp om omsorg, og det er en god kommune som behandler sine udsatte borgere på en værdig og anstændig måde. Derfor vil SF over en periode fjerne det effektiviseringskrav (læs besparelser) der har kørt i kommunen i en årrække, og løbende har udhule vores serviceniveau.

Jeg høre ikke til dem der ikke tror på, at vi ikke har kunnet effektivisere, men jeg tror, at vi er nået dertil at det gør rigtig ondt mange steder og det skal stoppes! SF vil starte i 2018 med, at fjerne effektiviseringerne på daginstitutionsområdet og så vil vi i løbet af 2018 finde en model hvor procenten bliver mere selektiv samtidig med at den over en periode fjernes helt fra sårbare områder. Kan der effektiviseres skal det efter SF opfattelse ske på baggrund af en politisk vurdering og beslutning. Det kaldes politisk ansvarlighed!

 

 

SF ønsker et nyt politisk flertal i Svendborg

Enhedslisten skal være så hjertelig velkommen i ”det røde fællesskab”. Men deltagelse i fællesskabet forpligter!

Et læserbrev af Annette Blynel og Bruno Hansen

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­SF kæmper for et nyt politisk flertal i Svendborg kommune. Men hvordan opnår vi det? Ja, det gør vi bl.a. ved at partierne til venstre for midten - til det kommende kommunalvalg - får et solidt flertal. Så er den hjemme!  Men hvis venstrefløjen ikke får et politisk flertal, hvad gør vi så?

 Jesper Kiel, opfordrer SF til at tænke sig om en ekstra gang, inden der etableres et samarbejde på tværs af fløjene. Vi siger tak til enhedslisten for at minde os om det og tager det som en positiv opfordring og en invitation til et samarbejdet. Og så kvitterer SF da også gerne med at invitere enhedslisten ind i et reelt politisk samarbejde. EL skal være så hjertelig velkommen i ”det røde fællesskab”. Men deltagelse i fællesskabet forpligter. Det medfører ofte et reelt politisk medansvar og deltagelse i vanskelige forhandlinger. 

SF er et socialistisk parti med et rodfæstet politisk grundlag og et stort rødt/grønt hjerte, der hver dag kæmper for ligeværd, demokrati og inddragelse af borgerne.  SF indgår i reelle dialoger, og frasiger os konkurrerende monologer. Den form for politisk håndværk løser ingen konflikter og opnår ingen resultater. Netop derfor er vi medlemmer af SF. Det er nemlig i SF der er vilje og kompetencer til hårdt politisk arbejde. SF går altid til forhandlingsbordet – og bliver der længst muligt -  for at slås for den kommunale velfærd.  Og med borgmesterens aktuelle udmelding, om nye store besparelser, bliver det helt sikkert den politiske tilgang, der bliver stor brug for til de kommende budgetforhandlinger.

SF kæmper for fællesskabet - det giver mening!

Borgerne skal have større indflydelse i deres kommunen.

I forlængelse af grundlovsdagen og et ønske om at styrke det repræsentative demokrati lokalt, vil SF stille forslag i Svendborg Byråd om, at borgerne i Svendborg Kommune får mulighed for at tage enkeltsager op i byrådet via borgerdrevne forslag. af Bruno Hansen juni2017

IMG_0383.JPG

PRESSEMEDDELELSE Fra SF-Svendborg Forslag til borgerinddragelse - Borgerne skal have større indflydelse i deres kommunen. I forlængelse af grundlovsdagen og et ønske om at styrke det repræsentative demokrati lokalt, vil SF stille forslag i Svendborg Byråd om, at borgerne i Svendborg Kommune får mulighed for at tage enkeltsager op i byrådet via borgerdrevne forslag. Det vil give borgerne mulighed for at skabe konkrete forandringer i deres nærmiljøet og styrke demokratiet. Vejen til byrådet kan være lang og besværlig, når man som borger opdager noget, man vil have ændret, det vil SF lave om på. SF vil derfor foreslået, at borgerne skal have mulighed for at stille borgerdrevne forslag, som kommunalbestyrelsen skal behandle på lige linje med de forslag, de folkevalgte selv tager op i byrådet. Bruno Hansen byrådsmedlem i Svendborg Kommune udtaler: "Det vil styrke udviklingen af vores kommune, hvis borgerne får bedre mulighed for at pege på, hvor de ønsker forbedringer og ændringer i deres nærmiljø og selv komme med løsningsforslag. Det kan vi skabe mulighed for, ved at åbne op for at borgerne kan stille forslag, som vi forpligter os til at behandle i byrådet". Fakta om forslaget: • Hvis forslaget vedtages skal borgmesteren på vegne af borgerne, fremsætte borgerdrevne forslag til behandling i byrådet. • Forvaltningen skal etablerer en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt. • Det kræver, hvad der svarer til et mandat i byrådet - i form af underskrifter/tilkendegivelser fra borgerne - at få et forslag behandlet i byrådet. • Ordningen skal træder i kraft pr. 01.01.2018 Kontaktoplysninger: SF formand Annette Brynel Tlf: 40 31 95 92 Mail: anbly@yahoo.dk Byrådsmedlem Bruno Hansen Tlf. 41444505 Mail: bruno.hansen@svendborg.dk

Arbejdspresset er alt for hårdt.

Sygefraværet er højt og mange søger væk fra kommunen. Det skyldes manglende normeringer, det skyldes løbende omorganiseringer og det skyldes ikke mindst at medarbejdere ikke kan bruge de mange faglige kompetencer de har erhvervet sig under deres uddannelse. 

1.maj.jpg

Talepapir ved 1.maj tale i Svendborg.   v. Bruno Hansen

 Dejligt, at vi igen og igen kan samles her i Krøyers Have og fejre arbejdernes internationale kampdag med høj sol, højt humør og en stærk tro på vores fælles projekt - et socialistisk samfund!

 Vi er her i dag for at være solidariske med arbejdere i hele verden, og for at vise, at vi står sammen om at skabe et solidarisk Danmark. 

 Det er i dag vi viser, At sammen er vi stærke, At de uenigheder der er mellem os bliver sat til side i en større sags tjeneste! 

 Og der er nok at kæmpe for, HVIS hele Danmark skal med - OG DET SKAL HELE DANMARK! Derfor er det også afgørende, at vi står sammen om, at holde fokus på et SAMMENHÆNGENDE Danmark. 

 For Danmark ér ved at knække midt over, og det skal bekymre os!

Ulige muligheder for job og uddannelse og mellem land og by -  ér en realitet. 

 Flere og flere forlader "udkantsområderne" eller "vandkanten" - som vi siger - til fordel for storbyerne, som byder på arbejde og uddannelsesmuligheder.

 Det betyder butiksdød, skolelukninger og ringere tilgængelighed til hospitaler og stadig større afstand til uddannelsesinstitutionerne.

Fattigere lokalsamfund - ULIGHED!

 Folketingsvalget i 2015 viste os med al tydelighed, hvad denne ulighed fører til. Mange mennesker føler sig fremmedgjorte og forlader venstrefløjspartierne som de føler sig svigtet af. 

Det problem skal vi tage endog - meget alvorligt

 Vi må ikke lade vores politiske engagement og vilje styre af frygt for mediernes dagsorden.

Vi må ikke være bange for at være internt uenige og give udtryk for vores holdninger.

 Hvis ikke vi tør være uenige, kan vi ikke være demokrater. - Det er jo netop der hvor vi tør diskutere, at demokratiet opstår.

 Jeg tror at svaret på hvorfor så mange i dag forlader venstrefløjspartierne handler om en manglende tillid til den måde politik foregår på i dag – den bekymring deler jeg!

 Men vi må ikke give op og melde os ud af demokratiet. Min største frygt er at se vigtige venstrefløjsstemmer gå til spilde og som en konsekvens heraf være vidne til at nationalismen og protektionismens sejrer.

 Det har vi set flere steder i verden allerede – det skal vi tage alvorligt.

 Vi skal tage ansvar for vores demokrati

 Det er os på venstrefløjen der skal sætte den politiske dagsorden!

 For at samle arbejderne om DETTE projektet, skal vi prioritere politik, der skaber bedre forbindelse mellem land og by - og dermed en større sammenhængskraft.

 Velfungerende offentlig transport (hørte jeg nogle sige Svendborgbanen), gode uddannelsesmuligheder - også udenfor storbyerne, og lige adgang til velfærd, er en del af løsningen. Det er her kampen de næste år skal tages.

Det er en værdipolitisk kamp

Det er en kamp der skal kæmpes centralt i folketinget OG LOKALT

SF vil bringe dette tema i spil under kommunalvalget i efteråret!!

 For der er ulighed mange steder i vores samfund

De allerrigeste bliver vildt meget rigere og de fattige bliver ikke alene fattigere, der bliver også mange flere af dem.

 Højrefløjen har stillet sig i spidsen for grådighed og vi skal synliggøre DEN grådighed!

 Regeringens skattelettelser til de rigeste danskere – det er grådighed.

Regeringens fuldstændige ansvars-fralæggelse når det kommer til den grønne omstilling – det er grådighed.

Regeringens forringelser af velfærden – det er grådighed.

 Landbruget har fået frit løb

Fiskeriet har fået frit løb

Og Finanssektoren har haft frit løb alt for længe. 

 For 6 uger siden stod SFUerne på Danske Banks generalforsamling med en række kritiske forslag og gik på talerstolen for at bede banken tage samfundsansvar. 

 Fra direktionen var svaret klart. Vi tar’ansvar – vi bidrager IKKE til skattely og hvidvaskning. Måske var de lidt for skråsikre i de udsagn, for der gik ikke mange dage efter generalforsamlingen, før at det kom frem, at banken HAR bidraget til hvidvaskning af milliarder.

 Det er simpelthen på tide, at finanssektoren bliver styret af fællesskabet og ikke navigerer efter en lille elites personlige økonomiske gevinster.

 Det er himmelråbende grisk, når direktører i den private sektor hæver millioner og atter millioner, samtidig med at reallønnen har stået i stampe for helt almindelige arbejdere i snart et årti. Og det sker - som nævnt - samtidig med at der stadig bliver flere fattige i Danmark. 

Det er ikke alene grådighed, det er umoralsk og det skal bekæmpes!

 Det er på tide, at vi tøjler liberalismens grådighed.

Det er på tide, at Danske Bank og resten af banksektoren i Danmark bliver banket på plads!

 GRÅDIGHED og ULIGHED går hånd i hånd. Derfor er grådigheden og uligheden vores største fjende i kampen for et retfærdigt og lige samfund. 

 Anders Samuelsen og Liberal Alliance må være grådighedens højre hånd, og alligevel bryster de sig af at være frihedskæmpere. Jeg har spurgt før, men jeg tillader mig at spørge igen! FRIHED FOR HVEM?

 Er det frihed for de tusinder af børn, som nu vokser op i fattigdom, som konsekvens af kontanthjælpsloftet?

 Er det frihed for de studerende, som valgte forkert eller gerne vil noget andet, som nu rammes af uddannelsesloftet?

 Er det frihed for alle os, som nu og i fremtiden vil mærke konsekvenserne af regeringens miljøsvineri?

 Jeg ved, at det ikke er!!!!!!!!!

 Frihed må aldrig være forbeholdt de rige - frihed skal være for os alle. 

Det kan godt være, at det IKKE ligger i Anders Samuelsens friheds-forståelse, men det ligger i vores. Som en SF’er har sagt: min mad smager bedre, hvis jeg ved, at min nabo også bliver mæt. 

Det er frihed - det er socialistisk DNA.

 

Og så nærmer kommunalvalget sig.

 Alle partier sidder lige nu og finpudser deres krav til de næste fire års kommunalpolitik og der er rigtig meget at tage fat om.

 Og Allerede nu er forberedelserne til det store sværdslag mellem kommunerne og staten igang. Der skal laves en ny aftale for kommunernes økonomi, og det har de sidste mange år betydet store besparelser på velfærden i de danske kommuner.

 Sidste år lykkedes det med hjælp fra fagbevægelse, kommuner og oppositionen i folketinget at minimere skaderne og konkret helt fjerne massive besparelser på 2 mia. som regering ville ha gennemført, og som ville ha betydet store omkostninger for vores velfærdssamfund.

 OG Regeringen VIL med sikkerhed igen i år prøve at minimere det offentlige forbrug - og lykkedes det vil det igen føre til mærkbare besparelser i daginstitutioner, skoler, i ældreplejen, overfor udsatte børn, unge og voksne, og det vil føre til et yderligere stort arbejdspres for vores ansatte i kommunen.

 Og arbejdspresset er allerede voldsomt.

Sygefraværet er højt og mange søger væk fra kommunen. Det skyldes manglende normeringer, det skyldes løbende omorganiseringer og det skyldes ikke mindst at medarbejdere ikke kan bruge de mange faglige kompetencer de har erhvervet sig under deres uddannelse. 

 Det er frustrerende ikke at ha tid til at skifte den ble man ved har siddet alt for længe.

Det er frustrerende ikke at ha forberedt sig til den undervisningtime man går ind til.

Det er frustrationer at skulle udfylde papirer - frem for at udfylde sit job på en faglig forsvarlig måde!.

 Det udløser utilfredshed med ens arbejde, det giver stress, og det føre til sygdom

 DET kaldes dårligt arbejdsmiljø.

Det er dårlig ledelse i administrationen

Det er dårlig politisk ledelse

 Der er tilsyneladende et filter, eller et misforstået loyalitetsprincip, der er rullet ned mellem personalet på gulvet og de folkevalgte - DETTE FILTER SKAL FJERNES

 HER LIGGER EN STOR OPGAVE FOR ET KOMMENDE RØDT FLERTAL

 

Jeg vil slutte med et par ord om verden omkring os, her på arbejdernes internationale kampdag. Også her handler det om DEMOKRATI, FÆLLES FORSTÅELSE OG FÆLLES ANSVAR. Også her er der store udfordringer, som vi SKAL blande os i, og tage ALVORLIGT!

 USA’s Trump, Brexit’s i England, Tyrkiet’s Yrdugan, Frankrig’s Marine Le Pen, Hollands Wilders og Danmark’s Thulesen -Dal.

 Ja, der er nok af katastrofer, men det er også tid til omtanke! Hvordan kan det ske. Hvorfor blomstre NATIONALISMEN og PROTEKTIONISMEN så voldsomt i disse år.

 Jeg synes det er uhyggeligt.

Det gør mig utryg, at være vidne til vores verdenssamfunds modsvar på de højreekstremistiske kræfter der vinder stadig flere tilhængere. Jeg mener som andre, at det er et bevis på at vi har ladet os styre af frygt og had alt for længe. Vi har glemt at stille spørgsmålet ’HVORFOR’.

 Og svarene ligger jo lige for FINANSKRISER, FLYGTNINGE STRØMME, TERROR. Mennesker føler sig truet, mange har mistet deres forsørgelsesgrundlag, deres familie, fællesskaber, fattigdommen der rykker tættere på. Den ses ikke alene i storbyerne, vi møder den også i Svendborgs gågader.

 Har venstrefløjen haft svar på disse dybt sociale og menneskelige problemstillinger!!

 Svaret er jo entydigt. Nej det har vi ikke!

JA, Nogle af os har endog været med til at fodre ”DEN INDRE SVINEHUND” så de nu selv står i svinestien!

 Og svaret er ikke GRÆNSEBOMME. Svaret er SAMEKSISTENS.

Svaret er ikke et ELITÆRT Europa, men et SAMARBEJDENDE Europa.

Sammen med andre socialister skal vi finde de rigtige svar!

 FORTSAT GOD 1.MAJ:

Socialt udsatte og påskefrokost.

En værdig socialpolitik er kittet for vores velfærdssamfund. SF vil gøre noget ved det. Det bliver ikke nemt, det kræver politisk vilje og kraft. Men det er nødvendigt.

image.jpg (3)

 fra Annette Blynél

formand SF-Svendborg.

Socialt udsatte og påskefrokost.

Uligheden stiger, og politisk gør vi intet ved det! Vores velfærdssamfund har udviklet sig til at være solidarisk med de arbejdende frem for de sårbare, ikke arbejdsduelige. Vores værdier flytter sig: Nu har vi mere fokus på, at der skal ydes, før der nydes, og vi tænker ovenikøbet, at det er ”for borgernes egen skyld”. Vi kan konstatere, at de ”udsatte familier” ikke tør række ud efter samfundets goder, de er nøjsomme og ensomme. De tror nemlig ikke på, det kan lykkes! Vi, de velbjærgede, ser stille til, mens en stor del af vores medborgere havner i velfærdssamfundets sorte kælder.

I dag har vi en lovgivning, der skelner mellem de værdigt og de ikke værdigt trængende. Man kan jo blot besøge Svendborg Forsorgsmuseum, og så vil man konstatere, at det var samme tænkning for 50 år siden. Indsatsen bliver tålelig, ikke værdig, og det accepterer vi! Politisk har vi ingen ambition om, at vi virkelig kan rykke!

Hvem skal sørge for at lovgivningen får et menneskeligt ansigt? Ja, det er så overladt til de frivillige sociale organisationer som f.eks. Kirkens Korshær, og TAK for det! Kirkens Korshær inviterer til påskefrokost for ”udsatte og ensomme”. Kirkens Korshær viser det menneskelige ansigt og inviterer familier ind i et fællesskab. Her er der ingen foragt for familierne, som ikke altid kan lykkes med at  få kontrol over eget liv. Her siger man ikke ”klar dig selv”, men inviterer til sociale og hyggelige fællesskaber.  Men hvor ville det være godt, hvis nødvendigheden ikke var tilstede.

En værdig socialpolitik er kittet for vores velfærdssamfund. SF vil gøre noget ved det. Det bliver ikke nemt, det kræver politisk vilje og kraft. Men det er nødvendigt.

Velbekomme til alle ved påskebordene.

Kernevelfærd i lokalområderne

SF prioriterer udvikling og fastholdelse af kernevelfærden i landområderne. Det kan betyder, at der f.eks skal tilføres ekstra ressourcer til de små institutioner. af. Rasmus F.Drabe

skole.jpg

Velfungerende og bæredygtige lokalområder er en grundlæggende værdi for SF. Det betyder, at SF prioriterer udvikling og fastholdelse af kernevelfærden i landområderne. Det betyder i nogle tilfælde, at der skal tilføres ekstra ressourcer til pædagogiske medarbejdere og det ser vi som en god investering.

En udligning i antallet af pædagoger som socialdemokraterne foreslår betyder i praksis, at den enkelte medarbejder kommer til at løbe hurtigere. Selv pædagoger har kun to hænder og i SF mener vi, at det pædagogiske personale i vores institutioner allerede er hårdt nok spændt for. En udligning af sådan art vil ikke være fair overfor personale, børn eller forældre.

Socialdemokraterne har dog ret, når de siger at der skal spares. Desværre. Fagudvalget har fået en ramme og den skal naturligvis overholdes, men der kan og skal findes en anden løsning, end at prøve at skrabe smøret ud over for meget brød.

At hugge en hæl og klippe en tå, hjælper hverken børn, forældre eller pædagoger.   Forringede vilkår for nogle børn for at tilgodese andre efterlader blot alle børnene i et vakuum af utilstrækkelighed. En løsning, der kan blive utrolig omkostningsfuld - både menneskeligt, socialt og vækstmæssigt i mange år.

Der er ikke brug for en ny fordelingsnøgle til området.

Der er brug for en retfærdig prioritering af børnene. En retfærdig prioritering af pædagogerne og deres arbejdsforhold. En retfærdig prioritering af en hel og sammenhængende kommune.  Lokalplan på Baagø og Riber grunden. Kulturarv og bæredygtighed.

Det er tilsynelandende meget svært at holde fast i de mange gode intentioner og "principper" når vi skal finde vejen til vækst og udvikling.

baggø.jpg

Kulturarv og bæredygtighed.

 

I Svendborg snakker vi meget om betydningen af den levende by med kultur og kulturarv som drivkraft for vækst og udvikling. Det kan læses i vores kommuneplan, kommunestrategi, Citta slow aftale, liv i min byprojekter, vores kampagner for bosætning, og mange andre dokumenter som byrådet har tiltrådt. Men det er tilsynelandende meget svært at holde fast i de mange gode intentioner og "principper" når vi skal finde vejen til vækst og udvikling. Måske mangler vi det lille ord - bæredygtighed! Bæredygtighed som i nogle kredse ofte alene fortolkes som økonomiskbæredygtighed, men hvor ordet får dybere mening når det også omhandler værdi begreber som eksempelvis kulturarv.

 

Lige nu er byrådet igang med en lokalplan for et nybyggeri på Bågø og Riber grunden. Her har vi i SF været åbne overfor et skitseforslag der kom frem for et år siden - fra daværende ejere. Det var et projekt hvor der var adgang til vandet, hvor de gamle bygninger var bevaret og hvor der blev bygget med saddeltag, i respekt for området. Det udkast blev stærkt forringet da der kom et egenligt forslag fra ny investor og dette nye forslag er yderligt markant forringet ved de ændrede principper et flertal har vedtaget, principper SF ikke kan stemmer for!

 

Der er de sidste dage kommet stærke indlæg fra forskellig side (Svendborg Museum, arkitekturrådet, foreningen Land og By, og en masse læserbreve) gode indlæg som alle peger i retning af at bevare kulturmiljøet i området, som omhandler pakhusene, målerhuset, den "Italienske villa" og pladsen mellem bygningerne. Det betyder faktisk, at der i lokalplanområdet er et lige så stort område tilbage som kan bebygges.

 

Borgmesteren har i den kommende uge indkaldt partier og grupper til et "afklarende møde". Her vil SF arbejde for at der bliver udarbejdet en lokalplan der fastholder kulturmiljøet med fortsat erhverv, og med mulighed for beboelse i dele af de bevaringsværdige bygninger og adgang til Svendborg Sund. Samtidig skal den nye lokalplan give mulighed for at opføre ny beboelser - med saddeltag - bag pakhusene og langs Kullinggade. 

 

Det vil betyde en samlet lokalplan hvor kulturarv fastholdes samtidig med at der gives mulighed for ny boliger. Det er bæredygtig byudvikling og det kan SF stemple ind på.

Mere ungdomsliv i bymidten!!!!

SF mener at der er brug for at støtte ungdomskulturer og tegne Svendborg som ungdommens by. Vi mener, at de mange kreative styrker der ligger i ungdommen skal understøttes og bruges aktivt for vores kommune!

untitled.png

Mere ungdomsliv i bymidten!

Svendborg Ungdomsskolen har i mange år levet et tilbagetrukkent liv på Abildvej, men går man ind på skolens hjemmeside ser man en særdeles aktiv skole, hvor unge får man kastet et væld af muligheder i hovedet. Det går fra undervisning i en række boglige fag, over kreative og musiske emner til ungdomsrejser i Europa (en enkelt tur til USA) og ”Tøsetur til Århus”.

Men der er også mulighed for som ”Ungeambassadør” at få indflydelse på skolens aktiviteter og udvikling. Her arbejdes der med ungeinddragelse, kultur, demokrati og medbestemmelse . Skolen har i sit nye program lagt vægt på netop demokratiopfattelse og invitere til ”folkemøde på bornholm”, tur til Europa-Parlamentet og til folketinget.

Jeg køre tit forbi ungdomsskolen når jeg køre hjem fra et møde i byen og der er altid unge på vej til og fra skolen og unge omkring skolen. Al denne energi og kreativitet ville jeg ønske blev mere synlig, at andre fik glæde af denne puls i vores midtby.

SF ved som andre, at de unge vil inddrages, de vil ses og høres og gerne være bestemmende over deres eget ungdomsliv, og vi ved, at de i flere år har ønsket at komme tættere på bymidten og på den kollektive trafik, som giver dem nemmere adgang til skolen.

Lige nu kører der en politisk debat om at sælge en tidligere kommunal daginstitution i Bagergade. I huset findes der allerede i dag en juniorklub, som derfor ved salg skal flyttes ud af midtbyen. For SF er dette ikke løsningen. Vi mener at der er brug for at støtte ungdomskulturer og tegne Svendborg som ungdommens by. Vi mener, at de mange kreative styrker der ligger i ungdommen skal understøttes og bruges aktivt for vores kommune!

Derfor ønsker vi ikke Bagergade 3 solgt, men har et politisk ønsker om, at flytte Ungdomsskolen ind i bygningen - sammen med juniorklubben - for med deres mange aktiviteter at skabe et ungdomsmiljø midt i vores by.

Dansen om budgettet!

Ræset mod et ringere kommunal velfærd til vores borgere skal stoppers. Men for SF er en halvering af det fremlagte budget ikke nok. SF vil i de kommende forhandlinger arbejde benhårdt på, at kerneområderne helt friholdes, der hvor det direkte arbejde med børn, ældre og udsatte grupper udføres.

14355648_1288040724552979_5580415970284945306_n.jpg

Vi er nu efter to årtier med store besparelser og rationaliseringer nået dertil, at kernevelfærden efter SF vurdering er truet i vores kommunale tilbud. Det er et faktum som kan aflæses i den fortsat større utilfredshed jeg høre fra personalegrupper rundt omkring i kommunen mellem sagsbehandlere, pædagoger, lærer, social-og sundhedspersonale, og som kan ses i det fortsat store sygefravær der er på mange af kommunens arbejdspladser i skoler, daginstitutioner i ældreplejen og i dele af administrationen.

 Vi er i Svendborg endnu ikke der hvor store områder bryder sammen, som vi har set det i staten, hvor de store besparelser har fået skattesystemer til at falde fra hinanden, at politiet ikke lngere kan løse grundlæggende politiopgaver, at fødevare- og andre kontroller ikke længere kan udføre et forsvarligt stykke arbejde.

Det er for stærkt at sige, at vi er på vej i afgrunden, men det er SF vurdering at vi gennem mange års store besparelser og rationaliseringer på kernevelfærden nærmer os et serviceniveau som ikke er foreneligt med vores billede af et velfærdsamfund.

Jeg betvivler sådan set ikke de nøgletal der lægges frem af administrationen og som siger noget om at vi i forhold til sammenlignelige kommuner på Fyn eller sammenligninger med Region Syddanmark, ligger forholdsvist pænt i vores personaledækning til at løse opgaverne. Men tal er jo taknemmelige og skal bruges med varsomhed. Og under alle omstændigheder er det ikke sådan ligningen opfattes i vores personalegrupper, som hele tiden mærker de forringelser der sker af deres arbejdsvilkår.

Når tal og kurver på nogle områder rammer betegnelsen middel, er der jo kun fordi, at alle de nævnte kommuner også har været genstand for borgerlige regeringers krav om slankning af den offentlige sektor, gennem besparelser på serviceområder og dermed har skabt en ringere velfærd. Dårligere betingelser for vores børns opvækst i dagtilbud, ringere plejer i ældresektoren.

 Dette ræs mod et ringere kommunal velfærd til vores borgere skal stoppes og det er derfor SF sammen med enhedslisten, dansk folkeparti, radikale, socialdemkratiet og liste-T har indgået en aftale om en halvering af de besparelser der ligger til førstebehandling. Partierne har overfor hinanden forpligtiget sig til kun at indgå i budgetforlig på dette grundlag.

 Men for SF vil dette ikke være nok, vi vil i de kommende forhandlinger arbejde benhårdt på, at kerneområderne helt friholdes, der hvor det direkte arbejde med børn, ældre og udsatte grupper udføres.

 Men der skal findes et holdbart buget og derfor er vi også klar til at skubbe større anlægsopgaver længere ud, til økonomien forbedres med hjælp fra en ny regering eller når vores egne kommunale initiativer begynder at slå igennem. Ja, vi vil gå så langt for at fastholde vores kernevældfærd, at vi vil sætte vores ønske om et nyt bibliotek på vågeblus. Det gør vi på trods af, at det er noget vores kulturby trænger allermest til og selv om det er noget SF har kæmpet for i rigtig mange år!

 SF går – sammen med et flertal i byrådet - til de kommende forhandlinger, med det udgangspunkt at halvere de besparelser der ligger til 1. behandling og hertil et krav om at fastholde kommunens serviceniveau og personale normeringer på kommunens kerneopgaver.

SF vil byggeri, men ikke for enhver pris.

Det er vigtigt for kommunens fortsatte vækst og udvikling, at der påbegyndes en renovering og fornyelse af havneområderne, men det skal ske i stor respekt for vores kulturarv og derfor skal nybyggeri indpasses så nænsomt som muligt. Derfor de stillede krav!

andersen.jpg

Fredag den 6. Maj 2016 KL.10.00 

Pressemeddelelse Fra Liste-T, SF og Socialdemokraterne 

Byggeriet på Jessens Mole må maksimalt blive 15 meter højt 

Høringsfasen for lokalplan 607, et blandet bolig- og erhvervsområde ved ”Krøyers Plads”, Jessens Mole 7-9, udløb den 3. Maj. Det skal derfor behandles politisk i den kommende tid. SF, Liste-T og Socialdemokratiet har igennem flere år været tæt på udviklingen af Svendborg Havn og har også igennem de seneste måneder lyttet til de mange holdninger borgerne har haft til udviklingen vores havn.

Svendborg Kommune har igennem længere tid forhandlet med bygherren på Jessens Mole 7-9. Vi er rigtig glade for, at investoren ønsker at investere i Svendborg. Det er dog vores indtryk, at bygherren har fået klart mere gunstige forhold end det oprindelige udgangspunkt. 

Vi mener, at det i den grad er tiden til, at det politiske niveau i Svendborg tydeligt markerer, at der også i dette byggeri er krav til størrelse og indpasning i området. Derfor står Liste-T, SF og Socialdemokraterne sammen om disse krav:

* Bygningen skal følge skitseforslaget i lokalplanen, men må maksimalt være 15 meter over terræn.  

* Den maksimale bebyggelsesprocent på øverste etage skal være 38 %.

* Bagsiden af byggeriet er også en forside oplevet fra byen. Derfor skal facaden mod byen være indbydende at se på med hyppige brud i fladen.

Arne Ebsen (T), Bruno Hansen (F) og Bo Hansen (A) udtaler sammenstemdigt:

* Højden er afgørende for det samlede byggeris indpasning i området. Byens skala må ikke blive brudt set fra havnen. Vi har derfor fundet det vigtigt, at stille krav til den maksimale højde på byggeriet.

Arne Ebsen, Liste-T udtaler:

* Udover kravet om højden, har vi haft fokus på at få en gennemskuelighed i den øverste del af byggeriet og en levende facade mod bymidten. Vi håber, vores krav kan medvirke til en højere kvalitet i byggeriet og sikre fortsat bred enighed om havneudviklingen.  

Bruno Hansen, SF fortsætter:

* Det er vigtigt for kommunens fortsatte vækst og udvikling, at der påbegyndes en renovering og fornyelse af havneområderne, men det skal ske i stor respekt for vores kulturarv og derfor skal nybyggeri indpasses så nænsomt som muligt. Derfor de stillede krav! 

 Bo Hansen, Socialdemokraterne understreger:

* Socialdemokraterne har intet imod, at byggeriet bliver relativt højt op imod Toldbodvej. Det giver faktisk mening for netop det byrum, da der er høje bygninger på den anden side af vejen. Men højden skal holdes nede mod havnen. Den grænsesætning har jeg savnet fra bystyrets flertal og det er så det, som vi i dag fastsætter med en 15-meters begrænsning målt fra terræn.  

 Yderligere oplysninger:

Bruno Hansen: 41444505

Bo Hansen 29272959

Arne Ebsen 41585762

Flygtninge skal integreres i vores samfund

For SF handler det om at få de nye borgere i beskæftigelse og at bruge den nye arbejdskraft produktivt i vores samfund. På den måde vil flygtninge blive integreret og få mulighed for at skaber sig en god fremtid i vores lokalsamfund.

Svendborg kommune har igennem de sidste mange år modtaget flygtninge med meget forskellig kulturel og national baggrund. Denne tilgang af nye borgere i vores samfund vil ikke blive mindre i de kommende år og samtidig må vi i dag erkende, at det ikke fuldt ud er lykkedes, at få integreret store grupper af disse nye borgere og det er et tab for vores samfund. Det ønsker SF at gøre noget ved!

En afgørende faktor for at blive en del af det danske samfund er at få adgang til en arbejdsplads, for at få kendskab til dansk kultur, sprog, vaner og historie. Vi ved, at omgangen med andre mennesker og fællesskaber er afgørende for at nye borgere integreres i lokalsamfundet. Det gælder for mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, som det gælder for danske borgere. Vi skal derfor sikre at dette møde finder sted og her er arbejdspladsen den afgørende faktor.

I Vejle har man haft stor succes med at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet ved hjælp af BRANCHEPAKKER. Det handler om, at flygtninge i et kort introduktionsforløb på 8 uger bliver præsenteret for en række brancher, hvor de kan få beskæftigelse og hvor de samtidig med at de udføre faktisk arbejde tilegner sig faglige, sproglige og personlige kompetencer. Erfaringerne i Vejle har vist, at branchepakker der er målrettet lokalområdet – hvilke brancher der findes lokalt – gav 33.9% af flygtningene fast beskæftigelse efter 3 måneder i 2014 og at dette tal er mærkbart øget i 2015.

For SF handler det om at få de nye borgere i beskæftigelse og at bruge den nye arbejdskraft produktivt i vores samfund. På den måde vil flygtninge blive integreret og få mulighed for at skaber sig en god fremtid i vores lokalsamfund.

Derfor vil vi stille forslag til byrådet om oprettelse at branchepakker i Svendborg kommune, branchepakker der er målrettet de erhverv der er på Sydfyn og som har en interesse i at indgå i et samarbejde med kommunen.

Folkeskolen og lærernes arbejdsforhold

Lærerne er nogle steder presset på deres faglighed, men ”Det duer bare ikke at lade lærerne gå hjem og gøre det arbejde, de ikke nåede på skolen”. af Bruno Hansen

skolebillede.jpg

Skoleleder Lene R. Jensen har i FAA et indlæg der går på lærernes komplekse opgaver. Tak for indlægget og tak fordi at der er en faglig leder der ytre sig, så vi kan få en åben debat om folkeskolen.

Jeg er overbevist om at den nye skolereform er kommet for at blive. Det er jeg bl.a. fordi at den blev skabt på baggrund af at alt for mange unge forlod folkeskolen uden de kompetencer der skal til for at kunne gennemføre en faglig uddannelse. Den nye lovs indhold er rigtig og nødvendig! Det uheldige ved gennemførslen af loven var, at den blev vedtaget i nær tilknytning til en arbejdstidsaftale mellem lærerforeningen og Kommunernes landsforening. Det har medført stor utilfredshed med de arbejdsforhold der er skabt på nogle skoler og det skal der tages fat om politisk.

Lærerne er nogle steder presset på deres faglighed, men ”Det duer bare ikke at lade lærerne gå hjem og gøre det arbejde, de ikke nåede på skolen”.

SF fik ved lovens vedtagelse fastholdt at der skulle være mulighed for at lave lokale aftaler med lærerforeningerne – jeg skulle hilse og sige, at det var en hård kamp! Men muligheden er der og den skal bruges. Politisk skal vi tage ansvaret for, at vores medarbejdere har de bedste muligheder for at udføre deres arbejde og når vi ser hvor forskelligt reglerne bliver udmøntet på de enkelte skoler og hvor stor utilfredshed der er på nogle skoler, skal vi gribe ind politisk.

Der er ledere der ikke har løst den opgave det er, at få den bedste undervisning frem i klasselokalerne. Det handler om, som det fremgår af indlægget, ”hvordan man som leder udøver sin ledelse”. Der skal nu sættes politisk fokus på lærernes arbejdsforhold, for at vi på alle folkeskoler får den undervisning frem som den nye folkeskolereform åbner mulighed for.

Dannelse handler også om kreativitet og musikalitet.

Vi skal i vores skoler og daginstitutioner – for at fylde på det ”hele menneske” - skabe mere plads til den musisk-kreative udvikling hos børn, så vi får sat fokus på hele dannelsen. Vi skal have kunst og kultur ind i undervisningen og vi skal have børnene og de unge ud i vores kulturinstitutioner. af Bruno Hansen

20100118-205641-131953_0.jpg

Vi har glemt at dannelse også handler om kreativitet og musikalitet.

Af Bruno Hansen Byrådsmedlem for SF

I en kronik i december gør Lone Clemmesen sig til talskvinde for en kampagne for en mere 'afbalanceret skole', der også tager højde for dannelse som disciplin. Jeg kunne ikke være mere enig.

Jeg skal ikke kaste mig ud i en definition af dannelsesbegrebet, alene af den årsag at det vil der være andre der er bedre til. Jeg vil alligevel sige, at dannelse for mig helt simpelt handler om at opføre sig ordentligt, at tale ordentligt til hinanden, at rejse sig for gangbesværede, at holde døren for andre og udvise empati for sine medmennesker. Men det er selvfølgelig også at blive klogere på historie, læse bøger, gå i teater og til dans. De gamle grækere sagde om dannelse, at det handler om musik og gymnastik – om det musiske, kreative og bevægelse. Jeg synes vi med den nye folkeskolereform er kommet rigtig langt med bevægelsen, men hvad med musikken og kreativiteten?

Jeg tror, at mange både på politisk- og forvaltningsniveau er fuldstændig enige med mig. Og det kreative - eller 'innovative' som pt. er det helt nye sort i den offentlige sektor - har da også vundet plads i diverse skrivelser om folkeskoleprojekter og selve reformen. Jeg mener bare ikke at det hænger sammen med det stærke fokus på Pisa-undersøgelser, tests, registreringer og Forenklede Fælles Mål. Pointen er, at der er langt fra hvad embedsmændene skriver ned i rapporter til hvordan det implementeres ude på de enkelte skoler. Det er jo simpelthen unfair at stille lærerne i dette krydspres – og jeg ved godt hvad resultatet bliver. Prioritering af tests og nedprioritering af det kreative og musiske – og det er ikke lærernes skyld. De kan ikke gøre andet!

Det sagt, så syntes jeg ikke det står til diskussion, at der skal sættes fokus på undervisning i dansk og matematik, når undersøgelser viser, at en ud af seks elever i dag forlader folkeskolen uden at have bestået disse fag. Jeg mener bare ikke at en sådan indsigt skal medføre, at hele folkeskolen retter al sin energi og alle sine ressourcer mod ét fokus, når vi taler om at udvikle verdens bedste folkeskole.

Jeg vil give mine erfaringer fra Svendborg kommune som eksempel. Her er vi nået langt på vores skoler og daginstitutioner med at sætte sundhed i fokus gennem bevægelse og kostvaner – vi kalder det LOMA-projektet og SVENDBORG-projektet. Og det er rigtig fornuftigt. Det at vi skal bevæge os mere i vores hverdag er afgørende for såvel vores fysiske som mentale velværd og så skærper det indlæringsevnen. Vi ved, at livsstilssygdomme med kredsløbs betingede sygdomme, diabetes og andet kan mindskes gennem bevægelse. Og hvem er ikke gennem mængden af madprogrammer blevet bekendt med nødvendigheden af at spise sundt. Så vi har fat i det fysiske, men vi har ikke fat på det grækerne nævnte med musikken. Vi skal i vores skoler og daginstitutioner – for at fylde på det ”hele menneske” - skabe mere plads til den musisk-kreative udvikling hos børn, så vi får sat fokus på hele dannelsen. Vi skal have kunst og kultur ind i undervisningen og vi skal have børnene og de unge ud i vores kulturinstitutioner.

Jeg tror at folkeskolens fremtid, blev sat på det rigtige spor, da den nye folkeskolereform blev implementeret i efteråret 2014. Man kan diskutere om det gik for stærkt - og det gjorde det måske - reformen blev i alt fald ikke modtaget med begejstring fra dem der efterfølgende skulle udføre arbejdet i folkeskolen. Dette kunne tyde på manglende inddragelse eller stærk modstand på, at ændre de ansattes arbejdsforhold. En ting er dog sikker, det har ikke gavnet skolereformen og implementeringen af denne, at den blev rullet ud oven på en faglig konflikt, ligesom det ikke vil udløse de højeste stilkarakterer i de politiske historiebøger. Men det ændre ikke på at reformens indhold i al væsentlighed er svaret på fremtidens skole.

Og så tilbage til det med dannelse, Det er jo ikke noget nyt, men det er måske blevet sat lidt på standby da panikken bredte sig på Christiansborg og blandt uddannelseseksperter da Pisa-undersøgelserne rullede ind over landet! Derfor skal vi råbe vagt i gevær når udviklingen af folkeskolen kommer til at hvile på nationale tests, som jeg mener er den direkte vej til en mindre alsidig og mere snæver undervisning i vores folkeskole.

Jeg kan være i tvivl om vi allerede nu – efter et år - skal tage den nye reform op til en gennemgribende revision – som Lone Clemmesen ønsker. Måske vil det være klogt at give lærerne mere tid og mere ro til at implementere reformen, før der igen skabes uro om ansattes og børns hverdag. At der skal ændringer til i forhold til eksempelvis ”en lang skoledag”, to-lærer-ordninger  m.v., det er jeg enig i, men det må inden for loven kunne gennemføres i de enkelte kommuner.

 

Vindmøller ved Skiftekær på Tåsinge

Vindmøllesager har ikke været de nemmeste at behandle i vores kommune og møllerne ved Ny Søby er ingen undtagelse. Byrådet har nu sagt ja til at opsætte to nye vindmøller på Skiftekær. SF har i hele processen støttet denne sag, med ønsket om at frembringe mere alternativ energi. Bruno Hansen

vindmøller1.jpg
Indlæg i byrådssalen

Vindmøllesager har ikke været de nemmeste at behandle i vores kommune og møllerne ved Ny Søby er ingen undtagelse.

For år tilbage - hvor sagen blev rejst i 2010 - var det for SF indlysende at støtte et lokalplanforslag, der skulle give mulighed for at opsætte to vindmøller på Skiftekær, som erstatning for tre gamle nedslidte møller i området. De nye møller vil producere mere alternativ energi. De støjer mindre end de gamle og vil derfor være til mindre gene for beboere i området. Og som naturstyrelsen skriver, så vil de være med til at øge mængden af alternativ energi og dermed være med til en løsningen af de klimaproblemer vi står midt i!

 For SF er det fortsat disse argumenter der er bærende på trods af de indsigelser der er kommet til lokalplanforslaget. Men i SF har vi også haft lange diskussioner om planforslaget. Det er rigtigt at vindmøllerne bliver reetableret tæt ved et natura2000 område.! Det er rigtigt at der er et fugleliv der skal passes på og der er indenfor de sidste 5 år kommet havørne til området som bruger Vejlen som spisekammer.

 Men der er også redegjort for, at de mange fuglearter ikke er truet. De fleste arter på grund af deres store antal, herunder sangsvanen, og ørnene på grund af deres flyverute over vand til Vejlen og deres undviger adfærd i terræn.

Jeg skal ikke bevæge mig langt ind i sandsynlighedsregning i forhold til kollektions fare. Nogle taler om en fugl om året, sagsaktet taler om en havnørn hvert 350 år. Jeg vil blot konstatere at som det fremgår for mig, så er ørnen i denne sammenhæng ikke en truet art - Ikke i området og slet ikke på landsplan!

 Når regnebrættet skal gøres op vægter det stærkest for SF, at ha fokus på en klimapolitisk problemstilling, og i denne sammenhæng er det vindmøllerne på Skiftekær og Sydfyn kan bidrage. Det støtter SF.

 

Fremmedfjenskhed og politikker-træthed.

Det er dog ligesom om at stemningen er ved at vende. Teltlejre, og inddragelse af smykker ved grænsen, er vel ved at skabe en stemning i befolkningen, hvor man finder grænsen for almindelig anstændighed groft overskredet. Der er håb for fremtiden.

Fremmedfjenskhed og politikker-træthed.

v John Bondebjerg - formand for SF-Svendborg

Så er tiden ved at rinde ud for det gamle år. Mange af os er lige nu nok mest optaget af de kommende fridage der er i forbindelse med julen og nytåret. Optaget af at være sammen med vores kære og opleve den der helt særlige intense følelse af sammenhørighed med dem man holder så meget af. Trygheden ved det kendte og ritualerne.

 Desværre er der i løbet af året kommet mange nye borgere til vores land, som går den kommende tid i møde med voldsomme oplevelser i bagagen, og stigende bekymring for fremtiden. De kommer fra krig og ødelæggelse. Har mistet forbindelsen enten midlertidigt, eller for altid, til nogen af deres nærmeste. Nogen af disse er børn og unge, som har oplevet at blive frarøvet trygheden. De har måske mistet alt. 

 Det er derfor stærkt bekymrende med den voldsomme fremmedfjenskhed, væren sig selv nok holdning, der i den sidste tid er blevet mere og mere fremherskende i den offentlige debat. Og nu er det desværre ikke kun Dansk Folkepartis medlemmer og medløbere, der ytrer sig på denne måde. I regeringspartiet Venstre, personificeret af Inger Støjberg, er man godt i gang med at kapre stemmer og medlemmer fra Dansk Folkeparti. Det er beskæmmende, men samtidig dejligt er det at se, at nogen af deres medlemmer tager konsekvensen ved at melde sig ud, eller skifte parti.

 Det er dog ligesom om at stemningen er ved at vende. Teltlejre, og inddragelse af smykker ved grænsen, er vel ved at skabe en stemning i befolkningen, hvor man finder grænsen for almindelig anstændighed groft overskredet. Der er håb for fremtiden. 

 Den stigende generelle utilfredshed med vores folkestyres fornemmeste repræsentanter, nemlig de folkevalgte, er dybt bekymrende. Jeg synes der oftere og oftere dukker en diskussion op om hvem der bør sidde i folketinget. Ikke ud fra politiske holdninger, men ud fra hvilke faglige kvaliteter en folkevalgt bør have. 

 Altså hvor mange ville reelt have kunne forklaret sådan lige på stående fod, hvad bruttonationalproduktet egentlig er for en størrelse?  Svaret på den manglende kvalitet blandt vores politikere, må aldrig være et teknokrat-styre. Politik handler om holdninger og mennesker, og ikke om hvor dygtig man er med en regne-eller skrivemaskine/pc.

 

Derfor en opfordring herfra til at blande sig i debatten, der hvor man nu har sin gang. Det være sig på arbejdspladsen, i boligforeningen, partiforeningen, de frivillige organisationer og i avisernes læserbrevs-spalter. 

Takstpolitikken i Vand og Affald skal ændres

SF kan ikke stemme for den fremsendte takstpolitik, men ønsker en drøftelse af ejerstrategien med bestyrelsen, for herefter at tage stilling til et fremtidige samarbejde med bestyrelsen. Bestyrelsen hviler sig op af et mistillidsvotum!

Bestyrelsen i det kommunale ejede A/S Vand og Affald har – sammen med sit budget for 2016 – besluttet at indføre en ny takststruktur som betyder at det er de små forbrugere af vand der kommer til at betale væsentligt større forbrugsafgifter i 2016, samtidig med at storforbrugerne får en kraftig nedsættelse!

  Svendborg kommune har igennem sin virksomhed – Vand og Affald - igennem de sidste otte år ført en takstpolitik der har tilgodeset et forbrugsmønster der medførte faldende vandforbrug i de enkelte husstande og virksomheder, og dermed en mindre udledning af spildevand til vores rensningsanlæg. SF har støtte dette værdigrundlag og denne politik for at belaste naturen mindst muligt og for at spare mest muligt på vores dyrebare grundvand.

 Nu lægges der fra bestyrelsen en takstpolitik til rette, som belønner den forbruger der bruger mest vand og afleder mest spildevand. Det strider mod alle kommunens visioner, politikker og værdigrundlag og dermed imod EJERSTRATEGIEN

 Bestyrelsen har sandsynligvis ikke formelt gjort noget ulovligt, idet der af ejerstrategien fremgår , at det er bestyrelsens kompetace at fremlægge et budget og en takstpolitik , som byrådet skal godkende og som byrådet i øvrigt er forpligtiget til at blåstemple.

 Forpligtigelsen ligger i, at en juridisk tolkning af ordet ”godkendelse”, alene betyder en ”legalitetskontrol” og at legativitetskontrol alene betyder, at byrådet skal tilse, at bestyrelsen overholder gældende lovgivning! Ja, det er ikke altid lige nemt at gennemskue konsekvensen af politiske beslutninger!

  Det man kan diskutere i denne sag er om bestyrelsen har fuldt kommunens formål med en strategi om ”at der skal være sammenhæng mellem selskabets virksomhed og kommunens vision, politikker og værdier.. DET MENER SF IKKE AT SELVSKABET HAR!

 Det skyldes, at Vand og Affald de sidste 8 år har ført en anden takstpolitik! En politik der netop var, i overenstemmelse med kommunens Visioner, politikker og værdigrundlag. 

Jeg er gjort opmærksom på, at ejerstrategien ikke er ”juridisk bindende” for selskabet , derfor er det op til en generalforsamling at sammensætte en bestyrelse der varetager kommunens visioner, politikker og værdigrundlag.

SF kan derfor ikke stemme for den fremsendte takstpolitik, men ønsker en drøftelse af ejerstrategien med bestyrelsen, for herefter at tage stilling til et fremtidige samarbejde med bestyrelsen.

 

SF kan derfor ikke stemme for den fremsendte takstpolitik, men ønsker en drøftelse af ejerstrategien med bestyrelsen for herefter at tage stilling til et fremtidige samarbejde.

Nye vandpriser i Svendborg

Nu lægges der en takstpolitik til rette som belønner den forbruger der bruger mest vand og afleder mest spildevand. Det vil belaste vores natur!!!!

vand.png

Bruno Hansen

Nu stiger vandpriserne i Svendborg

Vandpriserne stiger for de små forbrugere!

Bestyrelsen i det kommunale A/S Vand og Affald har lavet en ny takststruktur som betyder at det er de små forbrugere af vand der kommer til at betale væsentligt mere for spildevand i 2016, samtidig med at storforbrugerne får nedsat deres takster. Helt præcist kommer en enlig forsørger og et pensionistægtepar til at betale mellem ca.450 og 570,00kr. mere og en stor virksomhed 1700kr. mindreom året.

Svendborg kommune har igennem sin virksomhed – Vand og Affald - igennem de sidste otte år ført en politik der har tilgodeset et forbrugsmønster der medførte faldende vandforbrug i den enkelte husstand og virksomheder og dermed mindre spildevand til vores rensningsanlæg. SF har støtte dette værdigrundlag og denne politik for at belaste naturen mindst muligt og for at spare mest muligt på vores dyrebare grundvand.

Nu lægges der en takstpolitik til rette som belønner den forbruger der bruger mest vand og afleder mest spildevand. Det vil belaste vores natur!!!!

Bestyrelsen har ikke formelt gjort noget ulovligt og byrådet er derfor tvunget til at blåstemple virksomhedens nye budget for 2016 – som indeholder nævnte takststigninger. Det man kan diskutere i denne sag er om bestyrelsen har fuldt kommunens formål med en strategi om ”at der skal være sammenhæng mellem selskabets virksomhed og kommunens vision, politikker, værdier og strategier. DET MENER SF IKKE SELVSKABET HAR FULDT, idet der har været ført en anden takstpolitik de sidste 8 år!

dec.2015

Fest i Whiskybæltet på de svagestes regning

Man har sjældent set et forlig, der var så skævt og så sort

fireworks2014_feature_LasseLagoni-700x281.jpg

Fest i Whiskybæltet på de svagestes regning

 

Mange vælgere mente før valget, at det ikke var til at se forskel på rød og blå blok. Og mange mente, at man vist roligt kunne stemme på Dansk Folkeparti, for de var garant for velfærd og ordentlige forhold for de ældre.

 

Finanslovforliget viser, at de tog grueligt fejl. Man har sjældent set et forlig, der var så skævt og så sort. De bedst stillede forgyldes yderligere og de dårligst stillede – kontanthjælpsmodtagerne, flygtninge og asylsøgere – får forringet deres stramme økonomi yderligere. Ulandsbistanden beskæres dramatisk. Og et hav af grønne initiativer er skåret væk. Også uddannelsessektoren får et ordentligt drag over nakken. Forskellen er pinligt tydelig, og dem der troede det modsatte, må have meget røde ører.

 

Hvor er pengene så røget hen? Ja, der bliver brugt milliarder på skatte- og afgiftslettelser med langt mest til de bedst stillede danskere. Har du i forvejen råd til et fancy hus og en dyr bil – jo så får du endnu bedre råd. Men dem der får mest er arvingerne til virksomheder, der skal have foræret årligt 1 milliard kroner (ved fuld indfasning i 2020), så de får råd til e ndnu mere fancy huse og en dyr bil til. Det er absurd at tænke på, at der bliver brugt mere end tre gange så mange penge på denne meget lille gruppe end de 300 millioner kroner, som blev sat af til at lappe på den dagpengereform, der foreløbig har betydet at over 50.000 mennesker er røget ud af dagpengesystemet. Nå for resten - det var jo også DF der i 2010 foreslog den katastrofale dagpengereform.

Aldrig mere krystalnat!

De hårde ord og hårde handlinger fyger om os i Europa. Medmenneskelighed, empati og broderskab på tværs af kulturelle-, politiske-, og religiøse skel, står som et værn mod had og diskrimination mellem mennesker.

krystalnat.jpg

Aldrig mere krystalnat! 

SF Svendborg bestyrelse

v. Rasmus F.Drabe og Bjørn Kay

De hårde ord og hårde handlinger fyger om os i Europa. Medmenneskelighed, empati og broderskab på tværs af kulturelle-, politiske-, og religiøse skel, står som et værn mod had og diskrimination mellem mennesker.

I SF-Svendborg ønsker vi at gøre vores stilling klar for borgerne. 

I SF-Svendborg mener vi, at alle mennesker, høj som lav, tyk som tynd, muslim som kristen er lige meget værd. 

Debatkulturen i Danmark er under pres. Dermed er Danmark under pres. 

Et pres af en stærk, undergravende, antidemokratisk retorik. En retorik hvori det er forventeligt at der sættes ild til asylcentre, hvor det er acceptabel at foreslå militære indgreb imod Danmarks civilbefolkning og hvor det er okay at sætte spørgsmål ved, om de mest basale menneskerettigheder nu også er for alle.

En retorik der hører den grummeste og grimmeste fortid til.  Samme debatformer og ytringer, der antændte Europa i 1939.

Den ekstreme højrefløj i Danmark er i fuld gang med at propagandere og føre deres egen hellige krig mod flygtninge. Opildne til had og vold mod mennesker i nød. Det er usmageligt, historieløst, uoplyst og fuldstændig uacceptabelt. 

Vi skal vise, at vi har lært af historien. Det nytter ikke at kriminalisere mennesker når de søger sikkerhed for dem selv og deres kære. Det nytter ikke at råbe ”terrorister” efter mennesker der flygter fra bomber. Det nytter ikke at spytte på børn.  Det nytter ikke at tale om dem og os, når der kun er et VI.

SF-Svendborg vil et Danmark hvor empati, fælleskab og omsorg for de svageste er bærende elementer.

Et Danmark der bygger op Frihed, Lighed og Broderskab.

Aldrig mere Krystalnat.

SÅ SENDTE S OG DF ALLIGEVEL REGNINGEN TIL DE ARBEJDSLØSE

Der var kun én god ting at sige om valgresultatet tidligere på året; nemlig at der på trods af en ny blå regering også var et flertal i befolkningen, der ønskede et nyt dagpengesystem. At man nu ender med at lave en aftale om netop et nyt dagpengesystem, der stort set lægger sig fladt ned for Løkkes, er fuldstændig ubegribeligt.

SÅ SENDTE S OG DF ALLIGEVEL REGNINGEN TIL DE ARBEJDSLØSE

 

Hvordan kan Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti forsvare, at man endnu engang lader de arbejdsløse betale prisen for alt for små forbedringer af dagpengereglerne?

Der var kun én god ting at sige om valgresultatet tidligere på året; nemlig at der på trods af en ny blå regering også var et flertal i befolkningen, der ønskede et nyt dagpengesystem. At man nu ender med at lave en aftale om netop et nyt dagpengesystem, der stort set lægger sig fladt ned for Løkkes krav om, at ingen penge skulle tilbageføres til dagpengesystemet, er fuldstændig ubegribeligt. I stedet for en solidarisk løsning lader man nu de studerende og arbejdsløse selv betale for de alt for små forbedringer. Og man accepterer at 7.000 – og måske flere – årligt falder ud af systemet.

Hvorfor spilder Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti en historisk mulighed for et nyt og mere solidarisk dagpengesystem? En mulighed for at rette op på det voldsomme angreb på de arbejdsløse - og trygheden på arbejdsmarkedet - som VK-regering gennemførte i 2010. Det skete i øvrigt midt i en økonomisk krise, som først og fremmest gik ud over lønmodtagerne, som blev hårdt ramt af arbejdsløshed og lave – hvis overhovedet nogen – lønstigninger. Var al kritikken af dagpengesystemet udelukkende spil for galleriet?

Dagpengereformen var både uretfærdig og uklog. Dagpengene er en krumtap i det danske fleksible arbejdsmarked. Balancen mellem tryghed og fleksibilitet er kommet ud af balance. Det er i den grad konkurrencestats-logik – endda i en primitiv udgave - og en falden på halen for arbejdsgiverne, der har sejret på bekostning af trygheden på arbejdsmarkedet, når man mister sit job. Jeg troede egentlig at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne delte den opfattelse? Det gjorde Kristian Thulesen Dahl i hvert fald før valget. Han har igen og igen sagt, at der skal tilbageføres minimum 6-700 millioner kroner til dagpengeforbedringer. Forbedringer som ikke skulle finansieres af de arbejdsløse selv.

SF indgik netop en aftale med Kristian Thulesen Dahl i valgkampen om forbedringer af dagpengereglerne, for enten at kunne samle et flertal efter valget eller at have noget at holde ham op på. Kristian har nu valgt, at løbe fra de løfter han har givet og det kan jeg kun tage kraftigt afstand fra. Dansk Folkeparti har nu – ligesom i 2010 – lovet de arbejdsløse et og gjort det stik modsatte i forhandlingslokalet.

Ligeså skørt er det, at Socialdemokraterne har accepteret det her. Vi stod sammen med Socialdemokraterne i kritikken af dagpengeforringelserne i 2010. Vi kunne ikke rette op på det efter valget i 2011, da Radikale og de blå fortsat havde flertal for deres usolidariske økonomiske politik. Men nu er der jo et flertal for langt flere forbedringer. Hvorfor bruger vi det så ikke?

Nu kan pengene i stedet bruges i foråret til skattelettelser til de rigeste. Det er jo absurd. Det virker som om, at Socialdemokraterne er i gang med at annullere alle forskelle politiske forskelle på det gamle røde parti og Venstre.

Det er brandærgerligt at forspilde en historisk mulighed for at rette op på et skrantende dagpengesystem og fuldstændig uforståeligt at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er endt med at tørre regningen af de på arbejdsløse. Jeg håber, I vil hjælpe mig med at holde både S og DF op på denne aftale og dens konsekvenser.

Det er netop udvikling SF vil

Et indlæg, sendt som læserbrev til FAA, om SF indgang til anlægsbudget under de kommende forhandlinger om et budget for Svendborg Kommune 2016. FLERE INVESTERINGER, GIVER FLERE BORGERE, TIL MERE VÆLFÆRD.

Det er netop udvikling SF vil satse på.

Det kan i gårdsdagens avis fremstå som om SF ikke vil udvikling men satse på vedligehold! Intet er mere forkert! SF ønsker at styrke den begyndende vækst i vores lokalområde der det sidste år har betydet 250 flere borgere i Svendborg kommune og denne udvikling kommer ikke af sig selv! Vi ønsker flere skatteydere til vores kommune og derfor skal vi fortsat investere i udvikling af vores kommune, ikke mindst i en tid hvor arbejdsledigheden er høj og renten er lav.

Men når ønskerne er mange (Simac, Sundhedshus, Nyt hovedbibliotek, Fremtidsfabrik2, ”Det Blå Bånd”, Frederiksøen, Joh.Jørgensens Vej, o.m.m.) så skal der naturligvis prioriteres og her vil SF komme penge i anlæg som skaber udvikling. Derfor peger vi først og fremmest på havne og de projekter der er knyttet til ”Det blå bånd”, Frederiksøen og Simac´s flytning til Nordre Havnevej. Hertil kommer et nyt bibliotek på havnen – tæt ved trafikterminalen - som på samme måde som Simac vil være med til at blæse nyt liv i hele havneområdet - også om vinteren. Og så peger vi på en fusion af vores teaterliv i bymidten som yderlig vil understøtte vores kulturliv, der efterhånden bemærkes på landsplan! Og så er infrastrukturen afgørende for at få turbo på Tankefuld og nye tilflyttere, og derfor er Joh.Jørgensens Vejs forlængelse vigtig.

SF har arbejdet for et sundhedshus i flere år og når vi så alligevel venter lidt her, er det fordi, at der på landsplan i øjeblikket tales om sundhedshuse som en del af vores samlede sundhedsvæsen i lighed med sygehuse. Her afventer vi et udspil fra regering eller regionerne.

SF følger det spor vi lagde ud i sidste byrådsperiode. Vi vil ikke spare, men gennem investeringer skabe udvikling og vækst, med fokus på et velfærdssamfund.

Der er en anden røst i Danmark, om humanisme, menneskekærlighed og et åbent samfund.

I SF Svendborg siger vi, ”Velkommen til flygtninge – nej til Støjbergs skræmmekampagne”

Pressemeddelelse fra SF Svendborg:

Der er desværre rigtig mange mennesker i denne her verden, for hvem det at kunne leve i fred og fordragelighed, uden konstant frygt for bomber og anden form for overgreb, lige nu er en umulighed. De har brug for vores solidaritet og konkret hjælp – her og nu.

Desværre har vi fået en regering der, med støttepartier, går mere op i at skræmme krigsflygtninge fra at håbe på dansk solidaritet, medfølelse og hjælp.

Det er under lavmål for enhver anstændighed, og vi er mange, der på trods af et valgresultat

som giver et noget ubehageligt signal til verdens forfulgte , vil insisterer på medmenneskelighed og solidaritet med mennesker på flugt fra død og ulykker. 

Derfor støtter SF Svendborgs bestyrelse op om indsamlingen til annoncer mod Inger Støjberg og regeringens skræmmekampagne overfor denne verdens flygtninge, som i dag er på flugt fra tortur og bomber.

SF Svendborg siger også, ”Velkommen til flygtninge – nej til Støjbergs skræmmekampagne”

Venligst

John Bondebjerg Formand f. SF Svendborg

Lille Byhavevej 4, 5700 Svendborg.

 

Følgende annoncetekst vil blive indrykket i danske og udenlandske medier:

 'Nej tak til Inger Støjbergs skræmmekampagne. Integrationsminister Inger Støjberg, der bakkes op af Venstres ledelse, har meldt ud, at hun vil indrykke annoncer i aviser for at "reklamere" for de forringelser, som regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti vil vedtage for flygtninge, der kommer til Danmark. Målet er at afskrække flygtninge. Men kære menneske på flugt: Ikke alle tænker som Inger Støjberg. Vi er mange, som ønsker flygtninge velkommen - og som ønsker at hjælpe mennesker på flugt fra tortur og bomber. Familier i krigsplagede lande skal ikke høre, at en dansk minister kører en aviskampagne ud fra den logik, at familier regner på, hvor de kan få mest ud af at flygte til. Ikke i vores navn. Så kære flygtning: Der er en anden røst i Danmark. En røst der står for fred, hjælpsomhed og anstændighed. Derfor siger vi: "Velkommen til flygtninge - Nej til Støjbergs skræmmekampagne

" Medmenneskelige hilsner' 

Støttebeløb kan indsættes på følgende konto: Reg: 5321 Kontonummer: 394084  Mobile Pay: 51728899 

Skal Svendborg skal fastholde "sin" biograf på Centrumpladsen

Det er måske værd at tydeliggøre at der IKKE er taget beslutning om udvidelse/ny byggeri af Scala! Der er ikke sket noget "bag lukkede døre"! af Byrådsmedlem Bruno Hansen

scala.jpg

 

"Beslutninger bag lukkede døre"

 

Det er måske værd at tydeliggøre at der IKKE er taget beslutning om udvidelse/ny byggeri af Scala! Der er ikke sket noget "bag lukkede døre"!

 

Der er taget beslutning om, at der skal udarbejdes en lokalplan om muligheden for at iværksætte et byggeri og som skribenten bør vide (og ved) er der fuld åbenhed, høring, indsigelsesret forbundet med en lokalplan - herefter tages der politisk stilling til en eventuel ombygning. Der er med andre ord fuld åbenhed i processen. Herefter kan der tages en politisk beslutning og det vil SF gøre. Når det er sagt, er det før der er kommet nye aspekter ind i sagen - på baggrund af en åben høring - SF vurdering, at biografen ligger velplaceret i bymidten. Skaber liv i byen og er et stort aktiv for Svendborg. Det er "vores" biograf og har været en af provinsens bedste biografer i flere årtier - den vil SF gerne holde fast i, også der hvor den ligger! Et skrækscenarie kunne være at flytte den ud i pereferien af byen.

 

Om biografsale kan halveres eller hvor mange der er brug for, skal jeg ikke gøre mig klog på, men et eventuelt byggeris udtryk centralt i Svendborg, vil SF være optaget af, ligesom vi har en stor interesse for at fastholde vores biograf der hvor den ligger.

Angrebet på Christiansminde, er et angreb på vores kulturarv.

Indholdet i planen er rigtig god, med mennesker ud i naturen, undersøge den og bruge den. Men angrebet på Christiansminde er en for stor pris at betale for at få flere turister. Turisme skal indpasses i respekt for naturen!

Gambøt2012 003.JPG

Af byrådsmedlem for SF

Bruno Hansen

Hotel Christiansminde har grebet bolden og har meldt sig på banen med et spændende oplevelsescenter der skal være med til at trække mange flere turister til Sydfyn. Det er interessant og falder umiddelbart fint ind i de tanker byrådet og SF har gjort sig omkring vækst og udvikling.
Og det flugter fint med den sidste søjle i de politiske mål om Turisme og Natur, som SF fik sat fokus på i kommunens udviklingsudvalg.  

Vi er i SF, meget optaget af at få skabt udvikling og vækst for at kunne bruge denne vækst til at skabe en høj velfærd for kommunens borgere, men vi er også stærkt optaget af at skabe en udvikling der bygger på de store naturværdier vi ligger midt i, og den kulturarv som vi med rette er stolte af - her er Christiansminde noget helt særligt. Og her passer arealindvendelse og den bygningsmæssige del af projektet ikke ind i området! Der hvor projektet går galt er der, hvor området skal tilpasses projektet og ikke projektet der skal tilpasses Christiansminde!

I projekt inddrages alle grønne arealer/skrænter foran det nuværende hotel til byggefelt. Der bebygges helt ud til det der i dag er vandkant med værelser og udlejningslokaler og en del af Svendborg sund opdæmmes for at genetablere den nedlagte cykelsti og få yderlig plads til de egentlige aktiviteter. Man bryder helt det trafikflov, der er for gående og cyklende. Det, der i dag er pulsen langs kysten.

Indholdet i planen er rigtig god, med mennesker ud i naturen, undersøge den og bruge den. Men angrebet på Christiansminde er en for stor pris at betale for at få flere turister. Turisme skal indpasses i respekt for naturen!

Det handler om arbejdspladser og dermed Vækst til velfærd

Fremad rettet vil SF, på grund af en stadig stærkere national og lokal økonomi, være mere optaget af serviceniveau end på skattelettelser og hurtigere gælds afvikling.

image.jpg

af Bruno Hansen 

Ja til VELFÆRD – Nej til BESPARELSER

Regnskabet for Svendborg kommune er som det har været de sidste flere år, et regnskab som viser et pænt overskud. Kikker man i tallene kan regnskabet beskrives som et overskud på 170 mio, eller et tal på 53 mio og andre vil sige at det reelle tal er 20,7 mio. Og alle tal er lige rigtige alt efter hvad de skal bruges til. Og sådan er det jo med tal!

SF har altid været et parti som har forholdt os til et budget der var økonomisk bæredygtigt og derfor har vi i mange år støttet en økonomiske strategi, med et rimeligt overskud på regnskaberne og en holdbar likviditet - så vi kan betale vores regninger.

Nu er vi, på baggrund af en god økonomi der blev grundlagt i sidste byrådsperiode, i den gunstige situation at vi kan vælge mellem at komme overskuet i kassen til senere skattelettelser, ekstra afdrag på lån. Eller vi kan  fjerne nogle af de besparelser der er indbygget i de kommende års budgettet, og som har den konsekvens at serviceniveauet vil falde yderligt. At ældreplejen, dagtilbuddene, undervisningen i skolerne og plejen af naturen vil blive ringere.

SF vedkender sig, at vi i en periode hvor samfundet var på vej mod afgrunden, måtte være med til at stramme op på udgifterne i vores kommune, og måske stramme vi skruen for hårdt. Men det betyder så også for os, at vi når vi har været med til at tage de nødvendige, og svære beslutninger, så vil vi også presse på for at mildne nogle af de konsekvenser disse besparelser fik. Derfor ønsker vi, at rammebesparelserne på 7.3 mio annulleres!

Fremad rettet vil SF, på grund af en stadig stærkere national og lokal økonomi, være mere optaget af serviceniveau end på skattelettelser og hurtigere gælds afvikling. Og det skyldes vores faste overbevisning om, at et højt serviceniveau og anlægsbudget vil fremme væksten i Svendborg kommune stærkere, end skattelettelser og afdrag på gæld, og vil gi´ mulighed for højre velfærd.


SF stillede den 2 april forslag i Svendborg byråd sammen med liste T om, at styrke inklusionsindsatsen i dagtilbud og skoler. Subsudiært at anvendes midlerne til at forbedre personalenormering i dagtilbud og implementering af reformen på skolemrådet. af bruno hansen

skolebillede.jpg

Dette blev sagt i byrådssalen

Det er ikke så tit, at vi i byrådet får den mulighed, at forholde os til en mulig udvidelse af serviceniveauet i vores kommune, så derfor vil der være god grund til at få en politisk drøftelse af de muligheder der er opstået med nedskrivning af løn-budget.

 Når jeg siger mulighed, er det naturligvis fordi at der jo ikke - for nuværende - er nogen garanti for at de midler som et nedskrevet lønbudget har udløst, er til rådighed efter en kommende aftale mellem KL og regeringen. Og derfor er det nok klogt at følge den indstilling der ligger fra direktionen om, at vente med at bruge pengene!  SF har det ikke som Enhedslisten med, at vi bruger penge før de er kommet til udbetaling.

 Det ville være rigtig skidt at vi først udvidede vores serviceniveau til glæde for mange, for derefter med få måneders mellemrum at skulle kalde goderne tilbage! Så derfor - is i maven!

 Men når det er sagt så vil SF gerne kikke på serviceforbedringer - såfremt de næsten 11mio. er til stede efter en regerings aftale. Derfor vil vi stille forslag om at hæve serviceniveauet i vores dagtilbud og skoler, et serviceløft der skal styrke inklusionsindsatten og et det direkte arbejde med børnene.

 Vi har længe set på højt sygefravær og lærerflugt fra vores institutioner, og på disse områder vil 10-11 mio. være med til, at forbedre hverdagen for vores børn, og skabe større motivation og arbejdsglæde blandt vores personale.

Så, ja til direktionens indstilling med at reservere midlerne til efter en regerings aftale.

Ja, til enhedslistens anden pind om at anmode KL om at sikre et samlet serviceloft

Og dertil et ændringsforslag: SF og liste T ønsker, at puljen øremærkes til at styrke inklusionsindsatsen i dagtilbud og skoler. Subsidiært anvendes midlerne til at forbedre personalenormering i dagtilbud og implementering af reformen på skolemrådet.

Umiddelbart efter de afsluttede forhandlinger mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi, behandles puljens anvendelse.

Nekrolog over Torve-debatten?

En god politisk aftale, et kompromis som havde skabt ro om bymidtens udvikling, til gavn for alle og ikke mindst for det politiske klima i kommunen.

torvet.jpg

Nekrolog over Torve-debatten?

Følgetonen om torvet har fået et nyt afsnit forfattet af Palle Fisher i Fyns Amtsavis.

Der er ikke meget nyt i indholdet, kun ”glemmes” der en afgørende detalje i det historiske forløb. Denne afgørende detalje handler om, at et samlet byråd i januar 2013, blev enige om hvordan Torvet skulle anvendes i fremtiden.

Der er rigtig mange borgerlige politikere der glemmer, at aftalen fra 2013 var et kompromis mellem mange parter. Venstrefløjen havde givet den indrømmelse at der kunne være 15 parkeringspladser på torvet, ni måneder om året – såfremt Torvet ikke skulle bruges til andet. Vores krav havde været et bilfrit torv! De borgerlige partier havde fraveget deres krav om parkering på hele Torvet – hele året. En god politisk aftale, et kompromis som havde skabt ro om bymidtens udvikling, til gavn for alle og ikke mindst for det politiske klima i kommunen. Men som alle ved, denne aftale blev brudt at et borgerligt flertal, da et socialdemokratisk medlem forlod partiet.

Måske skulle føljetonen om Torvet snart sluttes – det ville være til glæde for alle! Derfor, når Torvet genåbner efter en dejlig solskinsrig sommer, hvor vi alle har haft glæde af en smuk plads i vores dejlige by, så bliver det på det fælles grundlag der blev skabt i januar 2013. Kompromisets kunst er svær, men det er her politik bliver troværdig og holdbar.

 

Debatten er nu igang med hvad et sundhedshus skal rumme og her handler det for SF om "lige adgang til sundhed", hjælp til "at finde sundre veje i sit liv" og "forebyggelse i højsædet" . af Bodil Graver

sundhed.jpg

Sundhedshus -  ja, nu skal det være.

Der ser ud til at være flertal i byrådet for, at Svendborg nu skal have sit SUNDHEDSHUS. Fint, det har længe stået som ønske i SF’s kommunalpolitiske program og det ønske er stort.

 Men hvad er et sundhedshus; hvad skal vi bruge det til?

I SF’s optik er det en vigtig brik i at skabe større lighed i sundhed, en lighed, der ligger os meget på sinde; men først og fremmest skal det være borgernes hjælp til at finde en sundere vej.

 Forebyggelsen skal i højsædet, motion, sund kost og sunde vaner skal understøttes, der skal gives relevante tilbud til kronisk syg, rehabilitering i forbindelse med sygehusophold og behandling hører også hjemme i sundhedshuset.

 Tilbud i huset skal rette sig mod alle – småbørn, gravide, unge, voksne, ældre, syge, raske, tykke, tynde, glade og tyngede. Huset skal ikke være i konkurrence med eksisterende sundhedstiltag, men samordne dem, gøre dem mere overskuelige og nye tilbud skal kunne udvikles og gøres let tilgængelige.

 Et sundhedshus er et sted, hvor kommunens borgere kan hente konkret hjælp samt råd og vejledning om sundhed i bred forstand, hvor kommunens samarbejde med øvrige offentlige og private udbydere i sundhedssektoren koordineres, hvor frivilligt arbejde på sundhedsområdet møder det etablerede. Alt sammen til gavn og glæde for kommunens beboere.

 SF er med hele vejen, når indholdet skal defineres og når økonomien skal findes.

BOYKOT AF VARER FRA ISRAELSKE BOSÆTNINGER

SF stillede i Svendborg byråd forslag om at undersøge muligheder for hvordan man kunne iværksætte en boykot, men kunne ikke få flertal til forslaget. .af Bruno Hansen

grafitti palestina.png

Boykot af varer fra israelske bosætninger på Vestbreden.

 I SF har vi meget lidt til overs for og meget lidt forståelse af de handlinger den Israelske stat har foretaget sig på og fortsat udøver overfor et andet folkeslag. Og specielt er det den forbryderiske måde Israel har annekteret palæstinensisk jord på Vestbredden - ved ulovlige bosættelser.

Desværre er ekstremismen i denne sammenhæng ikke enkeltpersoner, men en statslig magt og det gør naturligvis vores forpligtigelser til at vise vores afstandstagen nødvendig, som enkeltpersoner men også som politisk organisation.

Derfor vil SF også støtte alle forslag der er med til at vise Israel - at med den bosætningspolitik de føre - er vi ikke venner med den Israelske regering og vil ikke være deres handelspartner, når det gælder produkter fra de besatte områder.

SF stillede i Svendborg byråd forslag om at undersøge muligheder for hvordan man kunne iværksætte en boykot, men kunne ikke få flertal til forslaget, og når vi ikke kan håndhæve en boykot – når vi ikke kan kontrollere om vare kommer fra bosætningsområderne – måtte vi lade sagen falde!

Folkesundhed er breddeidræt

SF har på økonomiudvalgsmøded.20 jan. stillet alternativt forslag til markedsføring af Svendborg. Vi ønsker at Svendborg kendes på kommune hvor "det gode liv leves" og på folkesundhed. Derfor skal "brandet" være breddeidræt og ikke eliteidræt. .af Bruno Hansen

SF vil hele tiden søge, at fastholde den idrætspolitik der blev ført i sidste byrådsperiode hvor vi gennem flere projekter støttede breddeidrætten. Det gjorde vi da vi sikre svendborg gynmastikforening mulighed for at bygge deres nye idrætshus på Ryttervej, og det gjorde vi da vi fastholdt den gamle SG hal i bymidten, for at sikre indendørs idrætsfaciliteter i midtbyen til skoler og borgere i området. 

På økonomiudvalgsmødet prøvede vi at skaffe flertal til at bruge den lille halve mio til at markedesføre/støtte af Svendborg gennem breddeidrætten, frem for at bruge midlerne på eliteidrætten. Vi har en begrundet tro på at breddeidrætten er et bedre brand til at få børnefamilier og andre befolkningsgrupper til at flytte til svendborg. Vi blev med stor beklagelse nedstemt af de borgerlige partier!

Et debat indlæg af Rasmus F. Drabe

Den sydfynske abildgård fortjener særstatus i det danske samfund. Og den frtjener at vi passer ekstra godt på den. Men hvad er livsnerven i det sydfynske? Altså det som i sidste ende vil kunne ende ud som nationalpark? Det unikke og det særegne. .af Rasmus F. Drabe

udsigten2.jpg

Refleksioner over drømmen om en Sydfynsk nationalpark

Drømmen om en Sydfynsk nationalpark lever i bedste velgående. Første forsøg på etablering af en nationalpark endte i en gedigen mavepuster. En forkølelse af bekymringer endte i en alvorlig lungebetændelse der lagde drømmen i sygesengen. De gode intentioner og ambitioner voksede sig simpelthen ihjel.

Debatten om en eventuel nationalpark på Sydfyn blev en omgang skinger mudderkastning mellem dedikerede naturfolk og -fantaster, og en samling overordentligt skeptiske lodsejere. Det var hverken kønt eller konstruktivt – under målet fra begge parter.

Efterdønningerne er nu ved at have lagt sig, og det er på tide at genåbne debatten om en Sydfynsk nationalpark. En debat, der denne gang, skal føres i en konstruktiv, anerkendende og forstående dialog. En dialog hvor vi lytter til hinanden.

En nationalpark vil være et stort aktiv. Faktisk tror jeg ikke en nationalparks betydning kan undervurderes. Ikke bare vil den være et stort aktiv for Sydfyn, men også for resten af landet og abslout også for de turister der vælger vores land som feriedestination.

Først og fremmest må vi analysere os frem til hvad der kan retfærdiggøre tankerne om en nationalpark i det sydfynske område. Sidste gang nationalparkideen var på tapetet i den sydfynske stue, endte tapetseringen med at gribe om sig, og pludselig gjaldt det ikke blot stuen, men hele huset og haven med. Entusiasmen og drømmeriet gik over gevind, og den søde drøm endte i et mareridt.

Vi skal turde hylde begrænsningens kunst. Vi skal finde det essentielle. Livsnerven i alt det smukke og have modet til at beskæøre det vildtvoksende æbletræ, for at kunne fremelske de bedste og flotteste frugter. Frugter der skal plukkes fra et harmonisk og velplanlagt æbletræ. Den sydfynske abildgård fortjener særstatus i det danske samfund. Og den frtjener at vi passer ekstra godt på den. Men hvad er livsnerven i det sydfynske? Altså det som i sidste ende vil kunne ende ud som nationalpark? Det unikke og det særegne.

For mig et der kun et svar: Det sydfynske øhav. Jovist er Svanninge bakker store og flotte. Ja, nærmest alper vil enhver med hang til cykelture nok sige, men i spørgsmålet om hvorvidt de er så særegne i Danmark at de fortjener nationalparkstatus, der har jeg min tvivl. De er i virkeligheden nok mest specielle for os sydfynboer.

Det sydfynske øhav er det unikke vi har. Det særegne, som fortjener en særlig status. De små øer og holme. Hver med deres særpræg og historie. De små øer der er fyldt med de store historier og myter. Lige fra brændevinssmulig mellem Tåsinge og Ærø til udenlandske forskeres påstand om Lyø som hjemsavn for Odysseus.

Øhavet, eller ø-haven om man vil, fortjener i den grad en særlig opmærksomhed, en særlig kærlighed og en særlig omsorg. Planter, dyr, vild natur, de små håndværksmestre, småskalaproducenter og turisterhvervene vil nyde godt af en velfortjent status som nationalpark.

 

 

 

 

SF Svendborg

  • Annette Blynel

Strandgade 27
Troense
5700 Svendborg

Tlf. 40 31 95 92

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation