LÆSERBREVE

Grøn by eller investorplanlægning?

Lis R Ebbesen_7208.jpg

Når Kolding Kommune sælger grunde og vedtager lokalplaner kan alt lykkes. Men når byggeriet går igang kniber det.
Domea Klostergården, Domea NDR Ringvej og nu Åparken. De har alle det tilfælles, at de oprindelige planer pludselig bliver enten dyrere eller mere bøvlede, så bygherren ønsker at lave planerne om. Det skyldes en forskelsbehandling, som ikke tjener byrådet til ære. De billigere bud på grunden fra ansvarlige bygherrer, der har afsat penge til de dyrere løsninger, får nej, mens de, der på papiret byder højt, får en dispensation.

I årtier har aktiviteter på Kolding havn forhindret udnyttelse af Åparken til erhverv og især boliger. Og området udviklede sig til et naturområde med tilhørende naturbeskyttelsesinteresser. Der er nu kommet gang i udnyttelsen af området til uddannelse, service, forsyning og bolig. SF har støttet den udvikling i alle årene. Vi mener dog det, i en grøn kommune, er en forkert vej at gå, hvis naturværdierne tilsidesættes til fordel for faste belægninger og bilparkering.

Midt i forløbet har bygherrer desværre en tendens til, at ville bygge flere m2 og ønsker fra bygherren til Kolding Sky bekræfter denne tendens. SF frygter, at de gode intentioner med at bevare naturkvaliteterne og et økosystem i Åparken, ændres af nye planer i takt med at de forskellige byggerier realiseres. At fravige kravet om P-hus til fordel for parkering på terræn er et sådant eksempel. Yderligere opkøb til p-pladser vil ske på bekostning af det grønne. Og fremtidens beboere vil få et reduceret grønt udeareal.
Derfor ønsker SF at holde fast i den oprindelige plan.

Flere vuggestuepladser

Hans Holmer - Spidskandidat til byrådet (SF Kolding)

Hans_Holmer-1 beskåret.jpg

Kolding Kommune er udfordret på antallet af vuggestuepladser allerede i dag med det resultat, at de fleste børn, der skal i vuggestue, starter med en periode i dagpleje. Børneprognoserne peger på, at denne udfordring vil vokse markant over de næste 4-5 år - særligt i midtbyen og i den sydlige del af byen.

Derfor går vi i SF til budgetforhandlingerne med et ønske om, at få undersøgt hvor stort efterslæbet er på vuggestuepladser. Herefter vil vi have lavet en strategi for, hvordan forældrenes behov kan imødekommes i fremtiden. Børnene er trods alt vores fremtid.

Terapeutisk arbejde

Villy Juknelis - Byrådskandidat (SF Kolding)

21245485_10214900136641962_327530342_n (1).jpg

Kender du glæden ved at lade tankerne flyve, mens du ordner bede og slår græs i haven? For mange er havearbejde nemlig helt terapeutisk. For ældre skaber det minder, for børn giver det viden. I SF anerkender vi vigtigheden af haver og de oplevelser, de giver. I forbindelse med kommunens budget for næste år er vores forslag derfor at afsætte penge, så borgere i boligforeninger, plejehjem og institutioner kan søge midler til etablering af små højbede eller pallehaver.

Det kan være svært at komme i gang med at dyrke noget, når man er alene om det. Det hele glider meget nemmere, når der er flere hænder om et projekt. Det giver fællesskab, mulighed for deling af viden og inspiration. Og selv i den mindste have kan man så radiser, plante blomster eller lægge kartofler - afhængig af ønsker og interesser. På den måde kan vi forskønne Kolding og landsbyerne med små farverige åndehuller.

Bænkene tilbage i bybilledet

Hans Holmer - Byrådskandidat (SF Kolding)

21034325_1642549555786067_3916029877323290946_n.jpg

Har du tænkt på, at bænkene er mere eller mindre forsvundet ud af gadebilledet? Det synes jeg, vi skal lave om.

Før i tiden var der bænke over alt, hvor man kunne tage sig et hvil, kigge på forbipasserende, starte en samtale, drikke en øl eller måske læse en avis. Det kan man ikke i så høj grad længere, fordi bænkene er væk. Det lyder måske banalt, men min påstand er, at hvis der var flere bænke i Kolding Kommune, ville folk måske blive bare en lille smule bedre til at tage den lidt med ro og nyde livet – og det er, vel i bund og grund, det, det handler om ikk'? :-)

Så mit og SF's indspark i debatten ind over sommeren om, hvad der skal til for at forskønne vor midtby, vil være, at der stilles flere bænke op - gerne i samarbejde med Designskolen. SF-Kolding foreslår således, at der stilles fx 50 bænke op rundt i kommunen – til gengæld skal det være borgerne, der peger på, hvor behovet er. Så kære borgere, send mig en mail på hans.holmer@hotmail.com, så tager jeg jeres forslag op i årets budget.

Mere motorvej – nej tak!

Hans Holmer - Byrådskandidat (SF Kolding)

Hærvejsmotorvejen er tilsyneladende projektet, der bare ikke vil dø. En motorvej skal skabes midt i Jylland, og Vejdirektoratet undersøger lige nu hvor. Et af projektforslagene berører en række byer, fx Stepping, Hjarup og Jordrup. En ny motorvej er, først og fremmest, noget, der igen vil presse naturen i vores naturfattige kommune, men et andet væsentligt problem er støj fra motorvejen, som presser både mennesker og dyr.

Erfaringer fra boligområder ved motorveje E20 og E45 viser, at trafikken giver enorme støjgener, som både forringer livskvaliteten og er sundhedsskadelig for nærtboende. Desuden skal problemramte borgere vente i årevis, indtil der bliver bevilget penge til støjafskærmninger som fx i Bramdrupdam. Dertil kommer, at støjskærme ikke fjerner støjen totalt, men blot reducerer niveauet. Vi i SF mener derfor, vi skal sige nej tak til mere motorvej – især når Vejdirektoratet selv siger, at den nye motorvej ikke vil løse problemerne på E45.

Vamdrup - landsbyerne og kommuneplanen

Lis Ravn Ebbesen - Gruppeformand (SF Kolding):

Lis R Ebbesen_7208.jpg

I et forslag til kommuneplanen kan man læse, at de tre centerbyer Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskovs profil skal fastholdes og udbygges. Det er SF enige i, men vi mener også, at landsbyerne skal understøttes. Lokale skoler, lokale haller og boligudbygning er derfor vigtige.

I SF synes vi, der er en tendens til kun at se på byggemodning til ejerboliger. SF er overbevist om, at der er brug for lejeboliger, fordi flere par, desværre, bliver skilt med delebørn til følge. Skal børnene fortsat gå i den lokale skole kræver det, at der er en billigere bolig til både mor og far. Derfor vil lejeboliger også være med til at holde fast i elevgrundlaget. SF vil derfor kæmpe for flere lejeboliger.

Vi glæder os i SF over, at der Vamdrupdelen er fokus på at bevare kultur og samlingslokaler. Det betyder for os i SF, at biblioteket også fremover vil ligge i Jernbanegade.

En beslutning SF er helt enig i.

Socialdemokratiet - Sundhed og Samarbejde

Lis Ravn Ebbesen - Formand Social- og Sundhedsudvalget (SF Kolding):

Lis ravn ebbesen.jpg

I SF er vi optaget af at sikre mere lighed i sundhed. Den måde kommunen i dag tænker sundhedstilbud på, er rettet mod dem med de højeste uddannelser. De borgere, der har mest behov for mere sundhed, ser vi ikke i de forebyggende tilbud.

Sundhedsundersøgelser bliver oftest brugt til at fortælle, hvordan man bør leve fremfor at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation, og det skaber yderligere ulighed i sundhed. Med SF i formandsstolen er social- og sundhedsudvalget derfor ved at ændre på den sundhedspolitik, der har været gældende i Kolding Kommune.

Alle har, indtil nu, bakket op om den nye version - også Socialdemokratiet. Derfor virker det sært, at Socialdemokraterne nu foreslår mere af den gamle måde at tænke på. Og udvalget har derfor sagt nej til dem. Det er desuden sært, fordi Socialdemokratiet, der taler om samarbejde, ad flere omgange, har ønsket, at genåbne det budget alle partier er fælles om. Først på ældreområdet og nu på sundhedsområdet. Man får en mistanke om, at øvelsen handler om valgprofilering og et ønske om at blive stemt ned for at profilere sig selv. Det skaber ikke mere samarbejde. Tværtimod.

Lis Ravn Ebbesen - Social- og sundhedsudvalgsformand (SF Kolding):

Lis ravn ebbesen.jpg

Det er problematisk, at indvandrerkvinder under graviditet og barsel isoleres og dermed kommer bagefter integrationsmæssigt. Derfor har SF foreslået Arbejdsmarkedsudvalget på Martsmødet, at ”Farveladen” gentænkes og genetableres. Det var en kulturforståelse- og sprogundervisnings forløb Sprogskolen drev sidst kommunen modtog mange flygtninge. Projektet foregår i jobcenterets regi og gerne i samarbejde med frivillige. Her tænkes især på Frivillighuset og Dansk Flygtningehjælp.

Tilbuddet skal introduce kvinderne til dansk kultur og særligt det danske daginstitutionsmiljø. Det er vigtigt både for kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og for børnenes trivsel og senere indlæringsmuligheder, at flere børn kommer i daginstitution.
Derudover skal der være mulighed for sprogundervisning og undervisning i dansk kultur samt rådgivningstilbud til kvinderne. Projektet skal fremme kvindernes muligheder for hurtigere at komme i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Ligesom projektet skal hjælpe med at bygge bro mellem hjemlandskulturen og dansk kultur.

Arbejdsmarkedsudvalget tilsluttede sig forslaget - og tak for det. Sagen genbehandles på næste møde.
Folketinget behandler den 24. maj et forslag fra SF om støtte til etablering af lokale integrationshuse. Integrationshusene skal fortrinsvis ligge i områder med et stort antal udlændinge. Det foreslås, at kommunerne ved godkendt ansøgning kan hjemtage statsrefusion for 70% af organisationernes drift af integrationshusene, hvilket skal sikres af en ny paragraf i Serviceloven. Der afsættes størrelsesordenen 10-20 mio. kr. årligt til puljen. Mit håb er at folketingets partier er ligeså fremsynede som mine kollegaer i Kolding byråd.
Integrationen skal blive bedre og mere målrettet.

"Hjælp fisken" er fortsat et vigtigt projekt

Lis Ravn Ebbesen - Byrådsmedlem (SF Kolding)

IMG_1173.JPG

SF foreslog i 2013 projekt "Blå fisk". Jeg havde i San Francisco set skilte, der gjorde opmærksom på hvilke kloakker, der blev ledt ud i vandløb. I Kolding kom projektet til at hedde ”Hjælp Fisken”.

Projektet var et pilotprojekt i et område ved Dalby med ca. 290 boliger samt 300 erhvervsadresser. Virksomhederne fik et besøg med snak om, hvordan regnvandssystemet i området er opbygget, og de fik tilbudt informationsmateriale og mærkater til pladsernes regnvandsriste.

500 flyers blev delt ud i 500 boligejendomme og i godt samarbejde med Brændkjærskolen blev asfaltfolier med "Hjælp Fisken" sat på ved alle regnvandsriste på de offentlige veje i begge områder. Den lille tegnefilm, der siden blev udviklet, har vakt stor interesse fra brancheforeningen DANVA og andre kommuner. Flere kommuner har købt rettigheder til tegnefilmen af designeren og fået lov til at bruge den med reference til Kolding Kommune.

SF er som alle andre optaget af klimaudfordringen og vi er glade for at vores forslag fra 2013 nu foreslås koblet på en varig informationskampagne. Udfordringen er kun blevet større, efterhånden som regnvand i stigende grad håndteres lokalt og holdes adskilt fra spildevand. Dermed øges risikoen for at vandløb forurenes, og fisk og andre vanddyr dræbes til skade for miljøet.
Skal der passes på miljøet, og det skal der, er det en opgave for alle borgerne. Og da er "Hjælp fisken" skiltene en god reminder.

Konflikten i Makedonien - Hvad er de demokratiske problemer?

Bo Vesterlund - Europaudvalget (SF)

COLOURBOX526752.jpg

Konflikten i Makedonien. Hvad er de demokratiske problemer?

Makedonien har, i mange år, lidt af det nationalkonservative etpartistyre, fejl i vælgerlisterne, bestikkelse af vælgere og valgsvindel, som regeringspartiet har måttet indrømme.

Efter The Colourful Revolution protesterne i 2016 forventede befolkningen fair valg og reelt demokrati ved valget i dec. 2016, som oppositionen indvilligede at deltage i. Men den nationalkonservative præsident nægter, at anerkende en flertalsregering af socialdemokraterne og nogle mindre partier.

Da nationaltsindede for nylig stormede ind i parlamentet med makedoniske flag, brød etniske spændinger ud igen. De nationale protesterede mod, at en albansk makedoner var blevet parlamentsformand, selvom ca. 1/3 af makedonerne er albanere.

Demokratibevægelsen fra The Colourful Revolution har opnået valg, som er mindre kritisable m.h.t. demokratiske standarder, men stormen på parlamentet viser, at partiers og NGO´ers arbejde, for integration og anerkendelse af de etniske grupper, fortsat er vigtig.

EU har sat kandidatlandet Makedoniens optagelsesproces på standby i de seneste år. Hvilke krav om demokrati og menneskerettigheder stiller EU til Makedonien?

 

Modsvar til Knud Erik Langhoff (K)

Mette Voss - Byrådskandidat (SF Kolding)

16473523_10210852001990227_6942080661953916552_n.jpg

I et tidligere læserbrev omhandlende institutionernes normering i Kolding Kommune, skriver Knud Erik Langhoff at der i institutionerne er en normering på 63% pædagoger mod det politisk bestemte på 55%, hvilket bevirker en ekstra omkostning på ca. 7,4 millioner kr. årligt.

Men fakta er, at den enkelte institution får en lønsum tildelt svarende til 55% pædagoger/45% medhjælpere – vælger institutionen at ansætte 63% pædagoger, skal deres løn findes i institutionens øvrige budget. Der er således ikke snak om en ekstra omkostning i lønkroner for Kolding Kommune, men derimod en reducering af den yderligere drift for den enkelte institution.

Jeg kan som pædagog kun juble over 63%, da man fra forskning ved at uddannede hænder er bedst i arbejdet med børn. (http://www.egmontfonden.dk/…/Egmont%20Rapporten%202016,%20o…)

Der er i den grad skåret i normeringerne over de sidste mange år, således at der løbes rigtigt hurtigt i daginstitutionerne. Men det er ganske simpelt – skal vi favne og støtte alle børn og deres familier, kræver det en styrkelse af antallet af uddannede pædagoger – hænder er ikke nok – der skal viden til og ressourcer til. En normering man fra faglig side vil sige der skal være er: 1 voksen – 3 vuggestuebørn, 1 voksen – 6 børnehavebørn – samlet skal der i den enkelte institution være 80% uddannede pædagoger. Det er derfor positivt at gennemsnittet i Kolding er højere end de politisk vedtagede 55%.

Der er brug for uddannede pædagoger, vi skal investere i børnene – det betaler sig

Gi´ os lejrturene tilbage!

Hans Holmer - Byrådskandidat (SF Kolding)

Hans_Holmer-1 beskåret.jpg

Gi' os lejrsturene tilbage, ligesom i de gamle dage. Gi' os oplevelserne igen, der venter rundt omkring…

- Vi kender det sikkert alle - det med at have minder fra vores lejrture i folkeskolen - I hvert fald os der er +25 år.

Vores børn i nutidens folkeskole får ikke de samme muligheder, fordi lejrturene, med årene, er skåret væk af økonomiske grunde.

- Så i dag er det kun i begrænset omfang, at der er mulighed for den slags. I rapporten, fra Kolding Kommune, om hvorfor børn og forældre fravælger folkeskolen, er én af grundenet: Manglende ressourcer til bl.a. at prioritére ressourcer til lejrture, sociale arrangementer og lignende.

Koldings folkeskolen scorer rigtig højt fagligt. Og det er vigtigt, men gode oplevelser sammen er også vigtigt!
Derfor vil vi i SF gå til budgetforhandlinger med et forslag om at få lejrture tilbage på skemaet i folkeskolen. Det skal selvfølge ske med en ekstra bevilling, så alle udgifter er dækket. For i SF vil vi både holde fast i høj faglighed og gode oplevelser. Derfor vil SF ha´ lejrturene igen!

SF er en varm fortaler for Troldhedestien

Lis Ravn Ebbesen - Byrådsmedlem (SF Kolding)

Lis ravn ebbesen.jpg

Et sti- og naturforbedringsprojekt ligger normalt langt fra social- og sundhedsudvalgets interesseområde.

Men skal vi opnå lighed i sundhed, oversat til retten til vi alle får muligheden for lige mange aktive leveår, så skal sundhedstilbuddene ændres. Flere skal have mulighed for at holde sig fysisk i gang og flere skal opleve meningsfyldte fællesskaber. For sundhed handler både om fysisk og psykisk velvære.

Det helt specielle ved Troldhedebane projektet er at målgruppen ikke er idræts- og foreningslivet i første række. Der er derimod udviklingshæmmede borgere på Bramdrupdam bofællesskab eller Nordhøj og borgere med psykiske udfordringer på Vækststedet eller hjemløse på Forsorgshjemmet. Borgere vi ved lever kortere end gennemsnittet.

Oplægget er at lave mødesteder hvor f.eks. Udviklingshæmmede naturguides kan give børnefamilier en ekstra naturoplevelse.
Så vi alle bruger naturen, men så naturen også danner naturlige mødesteder hvor nye meningsfyldte fællesskaber kan opstå.
Realdanias tilskud på 4 millioner sikrer vi kommer i gang. SF er en varm fortaler.

SF er glade for både Kongeå- og Grænsemuseet

Lis Ravn Ebbesen - Gruppeformand (SF Kolding)

Budget-icon.jpg

I SF har vi meget ros til det høje ambitionsniveau, der er i trekantsamarbejdets kommuneplan:

SF glæder sig over, der i afsnittet byerne er nævnt at byggeriet skal være bæredygtigt og at togdrift er vigtigt. Samt at bymiljøer skal være levende, men med respekt for det gamle værdifulde kulturmiljø. Og at civilsamfundet eller de frivillige organisationer skal inddrages i arbejdet. Ligesom nænsom udvikling af landsbyer også betyder noget for SF, og at der er fokus på befolkningsudviklingen. Det betyder vi i trekantsamarbejdet er nødt til at se på ældres boligbehov.

Men der var også store mangler. SF manglede noget om boliger til de unge. Under Kulturafsnittet var Brødremenigheden i Christiansfeld ikke nævnt, mens Jellingstenene var. Og Kongeåmuseet, med sin fortælling om Vamdrups storhedstid som stationsby, manglede. Ligesom Grænsemuseet, som fortjener en plads i en tid, hvor der tales så meget om grænser og grænsebommes betydning.

Kultur og natur er for alle. En forudsætning for at holde af naturen er, at man har mulighed for at komme ud og opleve den. Derfor er det vigtigt, at der er gode adgangsmuligheder til naturen, så flere mennesker har den mulighed. Tilgængelighed er en forudsætning som SF er helt enig i, og det skal også gælde for vore handicappede medborgere.
SF foreslog derfor følgende tilføjelser
· Ungdomsboliger og boliger for unge familier skal sikre den veluddannede arbejdskraft flytter til eller bliver i Trekantsområdet
· Brødremeninghedsbyen Christiansfeld
· Jernbane trafikken i Vamdrup (Kongeåmuseet)
· Grænsemuseet
· Special fokus på tilgængelighed for borgere med handicap
De er nu skrevet ind i Trekants kommuneplanen. Flid og stædighed betaler sig.
Venlig hilsen
Lis Ravn Ebbesen
Social- og sundhedsudvalgsformand

SF skabte flertallet

Lis Ravn Ebbesen - Byrådsmedlem (SF Kolding)

ældre.jpg

Smagen af nye kartofler. Duften af hjemmebagt drømmekage eller kringle. Synet af en nylavet citronfromage. Det er oplevelser, SF ønsker ældre har på plejehjem. Det kræver køkkener, der er indrettet til madfremstilling. Og ikke blot til at modtage mad til genopvarmning. Derfor har vi i SF været fokuseret på at skaffe penge til ombygning af køkkenerne. I skænderiet mellem DF og socialdemokratiet om hvem der fik sagen om ældremaden på dagsordenen, ser de fuldstændigt bort fra det, der har skaffet resultatet. Kun når der er et politisk flertal omsættes ideer til virkelighed. Og uden at Kolding Kommune selv afsatte penge, kunne puljen i ministeriet ikke søges. I SF vil vi hellere skaffe resultater end at deltage i skænderier. Og vi er glade for at SF's forslag om at tage penge fra den vedligeholdelseskonto, der er til renovering af plejehjem kunne samle hele seniorudvalget og et flertal i økonomiudvalget. Og dermed bane vej for den ansøgning Kolding Kommune har sendt sammen med 65 andre kommuner.

Skænderier og politiske markeringer gør det ikke. Det gør politisk håndværk og det leverer vi gerne i SF. Vi forfølger målet: varm mad til de ældre. Der bruger vi vores tid.

Univers
Mobil navigation