SFs valgprogram

til

Haderslev Byråd

Kommunalvalget 21. november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse:

SFs vision for Haderslev kommune side 3

Børn, unge og familien: side 5

 • Sundhedspleje

 • Daginstitutioner og dagpleje

 • Folkeskolen side 6

 • Skolefritidsordning (SFO) side 7

 • Udsatte børn og unge

 • Unge og uddannelse

 • Ungdomsrådet

Ældre, handicappede og psykiatri: side 8

 • Ældrepolitik

 • Handicappolitik

 • Socialpsykiatrien

 • Misbrug

Kultur- og fritidsområdet: side 9

 • Kultur

 • Fritid og foreningsliv

 • Unge i fritiden

Beskæftigelsesområdet: side 10

 • Ledighed og beskæftigelse

 • Sygdom og beskæftigelse

 • Begrænsninger i erhvervsevnen

Integration side 11

Sundhed og forebyggelse side 12

 • Sundhedscentre

 • Forebyggelse og genoptræning

Kommuneplanlægning, trafik og miljø side 13

 • Kommune- og lokalplanlægning

 • Miljø side 14

 • Energi

 • Trafik

 

Kommunal økonomi og erhvervspolitik: side 15

 • Budget og skat

 • Erhvervspolitik og erhvervsfremme

 

Om SF-Haderslev. side 16

Kontakt til SF Haderslev side 17

SFs kandidatliste side 18

 

 

 

SFs vision for Haderslev Kommune.

 

SF vil arbejde for, at Haderslev fremstår som en foregangskommune, der prioriterer gode pædagogiske tilbud i kommunens daginstitutioner, gode undervisningsforhold i skolerne, god ældrepleje, større social lighed, aktivt forenings- og kulturliv og et renere miljø højt.
Derved skabes en kommune, som bliver et attraktivt bosætningssted for såvel borgere som virksomheder.

 

Haderslev Kommunes borgere skal have gode muligheder for at trives hele livet.

 

 • At skabe optimale opvækstvilkår for alle børn i såvel familien som i kommunens institutioner (dagpleje, daginstitution og skole) er den bedste garanti for, at børnene opnår optimal trivsel og som voksne blive harmoniske og tilfredse borgere.

For SF er børneområdet derfor et højt prioriteret indsatsområde.

 • Haderslev Kommune skal være et uddannelsescentrum. SF vil være med til at skabe en kommune med en bred vifte af uddannelsestilbud. Uddannelse betyder personlig udvikling for den enkelte og er en investering i fremtiden og fællesskabet.

 

 

Haderslev Kommune skal have åbenhed i de kommunale beslutninger.

 

 • Enhver borger skal have mulighed for indsigt og medinddragelse i kommunens beslutninger.

 • Kommunens servicetilbud skal have en tilpas decentral struktur med udpræget grad af brugerstyring.

 • SF ønsker størst mulig åbenhed i det kommunale system, og derfor skal det kommunale demokrati have gode vilkår for at udvikle sig. Flere diskussioner og beslutninger fra udvalgene skal i byrådssalen. For at fremme en levende debat skal de politiske udvalg konstant have for øje at give borgerne størst mulig indflydelse.

 • De årlige budgetvedtagelser skal foregå i fuld åbenhed, så borgerne kan se, hvad der prioriteres højt, og hvor der skæres i de kommunale budgetter.

 

Haderslev Kommune skal være en kommune, hvor alle borgere oplever sig mødt ligeværdigt.

 

 • SF vil en kommune med en stærk social profil. SF vil gå forrest i arbejdet med at skabe en kommune, hvor der er lige muligheder for alle, både socialt og økonomisk.

 • Det enkelte menneske skal have størst mulig indflydelse på eget liv. Alle borgere skal behandles med værdighed og respekt for den enkeltes forudsætninger.

 • Haderslev Kommunes sociale indsats skal være i top, og derfor vil SF arbejde for forebyggelse. Problemer skal løses inden de udvikler sig til gene for både det enkelte menneske og for kommunen.

 

 

Haderslev Kommune skal være en kommune med et renere miljø til alles bedste.

 

 • Det omgivende miljø skal være rent, sundt og giftfrit.

 • SF ønsker at arbejde helhedsorienteret og vil derfor forene social ansvarlighed og miljøbevidsthed.

 • SF vil arbejde for en miljøvenlig kommune, der både er bevidst om borgernes sundhed og naturens balance. Derfor skal vi være opmærksomme på forurening af enhver art.

 

 

 

 

Haderslev Kommune skal være en god arbejdsplads for den vigtigste ressource, medarbejderne.

 • Derfor skal der arbejdes for at fastholde personalet, bl.a. ved udvikling, relevant efteruddannelse og størst mulig indflydelse på egen arbejdssituation. En høj grad af tillid og mindre kontrol bør være nøgleord i kommunens personalepolitik. Kommunens ledere skal i størst muligt omfang involvere medarbejderne i beslutningsprocesser.

 

 

Haderslev Kommune skal udnytte sine muligheder, så eksisterende og kommende arbejdspladser kan styrke kommunen og dermed borgerne.

 

 • Kommunen har et vækstpotentiale, og med gode serviceydelser over for børn og unge, god infrastruktur og transportmuligheder, gode fritids- og kulturtilbud og en aktiv miljøpolitik vil det tiltrække tilflyttere og attraktiv arbejdskraft for virksomhederne.

 • Det danner grundlag for nye arbejdspladser, en styrket offentlig service og social indsats.

 • Samtidig ligger kommunen midt mellem vækstcenteret Trekantsområdet og grænsen - porten til Europa. Derfor skal kommunen arbejde aktivt for at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser.

 

 

 

SF vil en kommune der udligner sociale og økonomiske skel

og sikrer lige muligheder for alle.

 

 

 

 

 

 

Børn, unge og familien.

 

Børneområdet er en af de allervigtigste opgaver for kommunen. At skabe optimale opvækstvilkår for børn, såvel i familien som i kommunens institutioner (dagpleje, daginstitution og skole), er den bedste garanti for, at børnene som voksne bliver harmoniske og tilfredse borgere. Ved at give børn en god skolegang og uddannelse, forbedres deres muligheder for at finde et godt job senere hen.

 

Børneområdet bliver i fremtiden et vigtigt konkurrenceparameter i forhold til at tiltrække nye beboere og skatteborgere til kommunen. Gode daginstitutioner, skoler og fritidstilbud er noget af det første unge forældre ser på, når de skal beslutte, hvor de vil bo. Derfor er børneområdet for SF et højt prioriteret indsatsområde. Børn i Haderslev kommune skal føle sig værdsatte og have gode vilkår. Det vil betyde, at de som voksne vil føle sig værdsatte og blive selvstændige og selvsikre borgere.

 

Nogle børn er udsatte for omsorgssvigt i deres hjem. Her er det vigtigt, at kommunen har et beredskab, der hurtigt og kvalificeret kommer disse børn til hjælp – enten i form af støtte til hjemmet, så børnene kan blive boede hjemme eller ved at sikre børnene trygge opvækstvilkår, selv om det skal foregå uden for deres eget hjem.

 

Sundhedsplejen:

 

 • Sundhedsplejen er en vigtig del af det lille barns gode start i livet. Særligt i familier, som har vanskeligt ved at klare forældrerollen, er det vigtigt, at sundhedsplejersken kommer hyppigt på besøg og giver råd og vejledning.

 • Sundhedsplejen er en del af de rådgivende teams, som SF har været med til at oprette i distrikterne. Det betyder, at sundhedsplejen sammen med andre fagfolk er tæt på de enkelte familier og lettere opdager, når der er behov for støtte og hjælp.

 

Daginstitutioner og dagpleje:

 

 • Dagpleje og daginstitution er en væsentlig del af de 0 - 6-årige børns hverdag. Derfor skal der være gode fysiske rammer og et kvalificeret pædagogisk indhold i kommunens tilbud på disse områder.

 • For de 0 – 3-årige skal kommunen have såvel dagplejepladser som vuggestuepladser, så forældrene kan vælge mellem disse to tilbud. SF vil udbygge antallet af vuggestuepladser, idet disse efterspørges hyppigere af forældrene i dag end tidligere. Samtidig skal der være en geografisk god spredning af dagplejepladser og institutioner, så forældre altid kan benytte et tilbud forholdsvis tæt på deres bopæl.

 • Da SF sad i Byrådet i forrige periode var vi med til at starte en forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne. SF vil også i den nye valgperiode arbejde for, at der bliver bygget nye tidssvarende institutioner til erstatning for udtjente institutioner. Dette vil ske over en længere årrække, efterhånden som der bliver økonomi til det.

 • For SF er fysisk udfoldelse og sund kost vigtig i daginstitutionerne. Derfor ser SF gerne, at der i daginstitutionerne bliver mulighed for at give børnene et gratis dagligt sundt og gerne økologisk måltid mad – fremstillet i daginstitutionen. Ligeledes vil SF arbejde for, at kommunen har et eller flere ”udesteder”, hvor børnene på skift kan komme ud i naturen og gå på opdagelse.

 • SF ønsker såvel kommunale som selvejende daginstitutioner med så god kvalitet i rammer og indhold, at der ikke er grundlag for at etablere nye private institutioner.

 • Forældrebetaling til daginstitutioner skal være blandt landets billigste. Det vil fremme tilflytning af unge børnefamilier og dermed med til at forbedre kommunens skattegrundlag.

 • SF er imod de borgerliges ønske om at indføre tidlig SFO, hvor de ældste børnehavebørn bliver passet i SFO i 3-6 måneder, før deres skolestart. SFO har ringere personalenormering end daginstitutionerne. Det er ikke børnene, der skal lægge ryg til denne spareøvelse.

 

 

Folkeskolen:

 

 • SF ser positivt på de ændringer af folkeskolen, som nu er aftalt i den nye Folkeskolereform.

Bedre sammenhæng i børnenes skoledag. Bedre tid til fordybelse og tid til at arbejde med temaer. Mere fokus på fysisk udfoldelse. Bedre sammenhæng mellem skole og SFO. Det er tiltag, som på sigt vil give skolen et kvalitetsløft og især være til fordel for de svageste elever. Vi er opmærksomme på, at der givetvis er behov for visse justeringer af reformen på baggrund af de erfaringer der gøres med den.

 • En forudsætning for at Folkeskolereformen lykkes er, at personalet får gode arbejdsvilkår. SF mener, at lærerne i Haderslev Kommune har et for højt undervisningstimetal. De skal have mere tid til forberedelse, så de kan levere god undervisningskvalitet. SF går ind for, at der skal indgås en lokal arbejdstidsaftale med lærernes faglige organisation. Aftalen skal også give plads til individuelle aftaler på den enkelte skole.

 • SF ser gerne, at pædagoger og evt. andre faggrupper bliver en del af undervisningsmiljøet på skolen. Lærerne skal stå for undervisningen, og pædagoger og andre faggrupper kan i forbindelse med undervisningen tage sig af nogle mere sociale og personlige områder i forhold til eleverne.

 • SF vil have en klasseloftstørrelse på max. 24 elever. Vi vil stræbe efter nogenlunde ensartede klassestørrelser på 20-24 elever. I dag har vi klasser med kun 14-15 elever og mange klasser med over 27 elever. Det skal der arbejdes på at få ændret.

 • Øget inklusion i skolen vil SF støtte op om. Men der skal skabes vilkår for at kunne gøre det. Derfor skal besparelser på specialundervisningen overføres til at give støtte til elever i normalklassen – f.eks. ved dobbelt lærerbemanding i nogle af timerne, eller ved at pædagoger støtter i undervisningen.

 • SF har været initiativtager til at oprette ungeuniverserne på fire af kommunens skoler. Baggrunden har været, at vi skulle forbedre mulighederne for at ruste de unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ved at samle alle vore 7.-9. klassers elever på 4 skoler med typisk 6-8 spor pr. årgang er der skabt forbedrede muligheder for, at lærerne kan skabe gode faglige miljøer, hvor fagligheden og undervisningskvaliteten bliver styrket, ligesom eleverne får større udbud af valgmuligheder og muligheder for at skabe spændende fritidsaktiviteter på skolen efter skoletid.

 • En større sammenhæng og glidende overgange mellem skolens og ungdomsskolens tilbud vil også fremme sammenhængen mellem de unges skolegang og deres fritidsaktiviteter.

 • Mange af vore skoler trænger til at blive renoveret og moderniseret. Dette behov vil også være der i mange år fremover. Derfor er det vigtigt, at der på kommunens anlægsbudget afsættes penge hvert år til skolemoderniseringer. Det borgerlige flertals skrabede anlægsbudgetter er med til at fastholde gamle og usunde bygninger. Derfor skal der afsættes flere penge i kommunens anlægsbudget.

 • I takt med stigende krav til lærernes kompetencer i forhold til undervisning er der også behov for at bruge flere ressourcer på efteruddannelse. Det vil SF prioritere højt.

 • Haderslev kommune har dygtige og engagerede lærere. SF vil arbejde for, at man fra politisk side anerkender lærernes arbejde og derigennem er med til at styrke lærernes anseelse.

 

 

 

 

 

 

Skolefritidsordning (SFO):

 • SF vil arbejde for en bedre sammenhæng mellem skole og SFO. Lærerne og SFO-personalet skal styrke deres samarbejde omkring det enkelte barn, og SFO-pædagogerne skal i et vist omfang inddrages i undervisningsdelen, f.eks. i forhold til bestræbelserne på at fremme inklusion af elever med indlæringsvanskeligheder.

 • I takt med, at eleverne får flere undervisningstimer skal forældrebetalingen til SFO nedsættes. Samtidig skal der arbejdes på, at SFOs lokaler og aktiviteter i princippet kan findes over hele skolen og delvist også i lokalsamfundet. SF ser gerne samarbejdet mellem SFO og idrætsforeninger og andre foreninger styrket.

 

Udsatte børn og familier:

 • Det må konstateres, at nogle familier er i så store vanskeligheder, at de har svært ved at tage vare på deres børn. Derfor skal kommunen have et beredskab, som dels kan gå ind og støtte og vejlede disse familier, eller, hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan tage vare på børnene i stedet for forældrene.

 • Via den fremskudte indsats, som SF var medinitiativtager til, har kommunen et tværfagligt beredskab, hvor fagfolk placeret decentralt i kommunen arbejder sammen om at hjælpe disse børn og familier. Denne indsats skal udbygges, idet en hurtig indsats også er ensbetydende med, at indsatsen ofte ikke behøver blive langvarig og dyr.

 • Kommunen skal have aftale om pladser hos gode familieplejer, på socialpædagogiske opholdssteder eller på døgninstitutioner til de børn, som ikke kan bo i eget hjem. Ofte er det dyre foranstaltninger, men for disse børn gælder, at de aldrig må blive et mål for besparelser. Det skal altid være det bedst egnede tilbud til det enkelte barn, der vælges – uanset omkostningen.

 • Øget samarbejde mellem de sønderjyske kommuner på dette område vil styrke specialiseringen og dermed muligheden for de bedste løsninger for de udsatte børn og unge.

 • Det specialiserede område har gennem en lang årrække været underbudgetteret. SF vil arbejde for, at dette område fremover får et realistisk og dækkende budget.

 

Unge og uddannelse:

 • Ufaglærte jobs forsvinder mere og mere, når virksomheder flytter deres produktion til udlandet. Derfor er det vigtigt, at de unge efter folkeskolen får en ungdomsuddannelse, der giver adgang til enten en erhvervsuddannelse, en mellemlang uddannelse eller en videregående uddannelse.

 • Forberedelsen til og valget af ungdomsuddannelse skal ske i Folkeskolens Ungeuniverser. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem Folkeskolen og ungdomsuddannelserne styrkes. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal fungere som brobygger til ungdomsuddannelserne. For mange vælger i dag gymnasiet. Derfor skal vejledningen omkring de erhvervsfaglige uddannelser vægtes højere.

 • SF anser det for vigtigt, at erhvervslivet inviteres ind i Folkeskolen for at bidrage til, at eleverne får et indblik i erhvervslivets jobmuligheder og krav til den kommende arbejdsstyrke.

 • SF vil arbejde for, at der bliver gratis psykologhjælp til unge med store personlige problemstillinger.

 

Ungdomsrådet:

 • Det er vigtigt, at de unge får mulighed for at indgå i samfundets demokratiske organer. Derfor skal kommunens Ungdomsråd også inddrages og høres i alle spørgsmål, der vedrører de unge. SF fik i forrige periode vedtaget, at alle førstegangsvælgere modtager særligt informationsmateriale om kommunens opgaver og kommunalvalget forud for kommunalvalget.

 

SF vil en kommune,

hvor der er de bedst mulige

opvækst- og læringsvilkår for børn og unge.

Ældre, handicappede og psykiatri.

For SF er det vigtigt, at alle personer med et handicap fuldt ud kan nyde godt af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at respekten for deres naturlige værdighed fremmes.

Kommunens ældre har krav på et værdigt liv uanset deres funktionsevne. Øget forebyggelse skal gøre de ældre selvhjulpne længst muligt, men kommunen skal have en ældrepleje (plejecentre og hjemmepleje), der sikrer de ældre med behov for plejehjælp, høj livskvalitet.

Der er i disse år stigning i antallet af mennesker, der har psykiske lidelser. Det påvirker både dem, der bliver ramt af lidelsen og deres pårørende. Derfor skal socialpsykiatrien opprioriteres i et samarbejde med regionens sygehus- og dagbehandlingspsykiatri.

 

Ældrepolitik:

 • SF vil arbejde for en anstændig og værdig omsorg for de ældre i Haderslev Kommune.

 • SFs ønsker en opprioritering på hjemmeplejeområdet. I dag får mange ældre, der bor i eget hjem for lidt hjemmehjælp.

 • SF vil i den kommende valgperiode arbejde for, at området tilføres flere midler, og at disse bruges på flere hænder.

 • SF vil arbejde forebyggende på, at den ældre kan være selvhjulpen med høj livskvalitet.

 

Handicappolitik:

 • SF vil arbejde for at fjerne barrierer, der hindrer fysisk eller psykisk handicappede i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

 • SF vil arbejde for de handicappedes personlige autonomi, herunder frihed til at træffe egne valg, og at blive selvhjulpne i højst mulig grad.

 • Personalet er en vigtig ressource. Personalet bør i videst mulig omfang bestå af uddannede medarbejdere Det er vigtigt, at der fra kommunens side, tages hånd omkring de ansattes arbejdsforhold.

 • Det skal være et varieret udbud af botilbud, der tilgodeser den enkeltes behov. Det er vigtigt, at den enkelte medborger selv vælger, hvor og hvem de vil bo sammen med.

 • Der skal være gode beskæftigelsestilbud. Det vil være med til at øge den enkeltes selvstændighed og livskvalitet.

 

Socialpsykiatrien:

 • SF vil arbejde for, at socialpsykiatrien har tilbud, der kan tilpasses den enkeltes individuelle behov. Værestederne og Bostøtte-området er væsentlige elementer i dette

 • SF vil arbejde for, at lukkedage forsvinder, og at weekend-åbning igen bliver indført. Det kan bidrage til, at patienterne får øget livskvalitet i hverdagen, samt hindre indlæggelser.

 • Væresteder med øget åbningstid og øgede personaleressourcer.

 • Et værested, hvor personer med psykiske lidelser kan skabe netværk og sociale relationer.

 • Et personale, som er sammensat af et tværfagligt team, hvilket bedst muligt tilgodeser brugernes individuelle behov.

Misbrug:

 • Da et stort antal borgere, unge som ældre, har problemer med såvel alkohol- som stofmisbrug i hverdagen, vil SF fortsat opprioritere indsatsen på det forebyggende område, bl.a. ved et øget opsøgende arbejde.

 

SFSF vil en kommune,

hvor ældre, handicappede og sindslidende

lever et værdigt og aktivt liv.

Kultur og Fritidsområdet.

 

SF vil støtte de lokale kræfter, der inden for fritids- og kulturlivet bidrager til at skabe sammenhold.

De forskellige løsninger for aktiviteter, som et lokalsamfund har tradition for, skal kommunen støtte op omkring og yde de nødvendige ressourcer til.
Kultur- fritids- og foreningslivet skal støttes. Den professionelle idræt må tage vare på sig selv.

Kommunen skal ikke yde sponsorlignende tilskud.

 

Kultur.

 • Borgerne skal have rige muligheder for at udøve eller opleve kultur.

 • Der skal være lige adgang til kulturelle tilbud.

 • Kultur-, fritids- og foreningslivet skal plejes, dyrkes og støttes, både praktisk og økonomisk.

 • Et bredt udbud af forskellighed skal tegne kommunens kulturliv.

 • Haderslev Kommune skal vægte støtten til kultur højt. Dertil hører kommunale kulturtilbud som bibliotekerne, Bispen, museerne, SkateCity og Teatret Møllen.

 • Byens musikliv skal opprioriteres via øget støttet til Bispens musikarrangementer

 

Fritid og foreningsliv

 • SF går ind for en demokratisk kultur- og fritidspolitik, der støtter borgerne i lokalsamfundet, såvel i byerne, som på landet. Mulighederne for at udfolde og engagere sig, som der er tradition og behov for, skal løbende videreudvikles. Dette giver sammenhængskraft i byerne og på landet, livskvalitet og handlekraft, for alle aldersgrupper. På tværs af alder, køn, kultur og etnisk baggrund skaber det et sammenhold.

 • Kommunen skal støtte det frivillige foreningsarbejde, såvel det bestående som nye initiativer. Praktisk gennem at stille de nødvendige fysiske rammer til rådighed, samt at have kommunale medarbejdere, der har viden og indsigt og formår at facilitere og udfordre. Økonomisk med støtte gennem generelle tilskud og enkeltydelser i forhold til specifikke tiltag og uddannelse til frivillige ledere.

 • SF vil arbejde for, at der bliver bygget en ny svømmehal i Haderslev.

 • Nedlagte skoler skal stilles til rådighed for lokale initiativer på favorable betingelser.

Unge i fritiden

 • Unge er aktive i henholdsvis organiserede og uorganiserede fritidsaktiviteter. Der skal skabes rum og plads til begge dele. Der skal være plads og rummelighed i forhold til eksperimenter.

 • Fritidsaktiviteter kan skulle foregå med nødvendig voksenstyring eller voksen støtte. Der skal være mulighed for at søge tilpas voksen støtte, og der skal støttes i rimeligt omfang sammenlignet med andre aktiviteters praktiske og økonomiske støtte.

 • Fritidsaktiviteter uden voksen styring eller voksen støtte har brug for accept og interesse.

 • Mange unge risikerer at blive inaktive. Derfor skal sundhedsperspektivet inddrages ved vurderingen af støtte til fritidsaktiviteten, og det skal ses som en mulig forebyggende indsats.

 • Der skal være særligt fokus på de ikke foreningsvante børn og unge og unge med anden etnisk baggrund end dansk. Vokseninteresse og motiverende tiltag er nøgleord i forhold til disse unge.

 • Unge i fritidsaktiviteter bliver en del af demokratiprocessen med ansvar, forpligtigelse, selvforvaltning, initiativer og formidling.

 

SF vil en kommune,

hvor der er mulighed for at deltage i alsidige

kultur- og fritidsaktiviteter.

Beskæftigelsesområdet

Arbejdsløshed er belastende for den enkelte medborger og er spild af ressourcer. I mange tilfælde oplever den ledige socialt afsavn og personlig usikkerhed. SF vil arbejde for en indsats, der hurtigst muligt hjælper til genansættelse eller (videre)uddannelse, for derigennem at minimere de sociale, personlige og økonomiske konsekvenser.

 

Ledighed og beskæftigelse:

 • SF mener, det er vigtigt at satse på opkvalificering og uddannelse til de ledige. Især ufaglærte ledige skal i vid udstrækning tilbydes uddannelse for at øge chancen for varig beskæftigelse.

 • Der kan i nogle tilfælde være fordele ved at kombinere beskæftigelsestilbud med individuelle tilbud som fx. mentorordninger, fysisk og psykisk behandling, sprogundervisning og motionsordninger.

 • Der kan med fordel arbejdes på at etablere mange forskellige fleksible arbejdsmarkedsrettede initiativer, der tager udgangspunkt i den enkeltes situation.

 • Ungdomsarbejdsløshed er en fatal samfundsmæssig deroute. Kommer et ungt menneske på kontanthjælp over længere tid, bliver det sværere og sværere for den unge at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er det væsentligt, at det private erhvervsliv bliver inddraget og påtager sig et ansvar i beskæftigelsespolitikken, så vi får et rummeligt arbejdsmarked, der forbedrer kontanthjælpsmodtagernes muligheder for at komme i arbejde.

 • SF ønsker, at erhvervslivet påtager sig en forpligtelse til at få ledige i arbejde. Anvendelse af sociale klausuler eller partnerskabsaftaler kan fremme dette.

 • De ansatte i Jobcentret skal have den nødvendige uddannelse, så de kan gennemføre samtaler med ledige og sygemeldte, hvor de udviser den forventede respekt for borgernes integritet.

 • Ledige og sygemeldte skal af kommunen ikke mødes med mistro og kontrol, men med empati og tillid.

 

Sygdom og beskæftigelse:

 • Mennesker, der af en eller anden grund er blevet syge, befinder sig i en vanskelig situation med store konsekvenser i såvel arbejds- som fritids- og familielivet. Derfor skal Byrådet afsætte midler til og give muligheder for en forebyggende indsats, god ledelse og godt arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser.

 • Kommunen skal også samarbejde med private virksomheder om at fremme et godt arbejdsmiljø, herunder rådgivning om at lette de fysiske og psykiske belastninger på arbejdspladsen.

 • Jobcentret står overfor en stor opgave i forhold til indsatsen overfor den enkelte borger, der rammes af sygdom. Indsatsen skal startes tidligt i sygdomsforløbet, så den sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet bevares. Jobcentret skal støtte den sygemeldte og inddrage hensyn til en målrettet behandling og genoptræning. Hvis det ikke lykkes for den enkelte at vende tilbage til jobbet, skal jobcentret være klar med en afklaring af arbejdsevnen, så der kan igangsættes revalidering eller afprøvning i et job, hvor der tages hensyn til de begrænsninger, der måtte være.

 

Begrænsninger i erhvervsevnen:

 • Borgere, der på trods af de særlige indsatser ikke kan arbejde under normale forudsætninger, skal alt efter individuelle hensyn hjælpes til anden mulighed, f.eks. førtidspension, revalidering eller fleksjob. Et højt revalideringsniveau er en god investering til sikring af sårbare gruppers varige fodfæste på arbejdsmarkedet.

 • Mennesker, der ikke er arbejdsmarkedsparate, skal støttes og mødes med individuelt tilpassede forventninger, der kan føre til selvforsørgelse. Der skal ydes en særlig indsats i forhold til særlige målgrupper.

 • Kronisk syge uden udsigt til helbredelse skal tilkendes førtidspension og ikke sættes i årelange perspektivløse ressourceforløb.

 

Integration.

 • SFs integrationspolitik bygger på lighed mellem mennesker. SF vil arbejde for integration af kommunens flygtninge og indvandrere. De skal kunne føle sig værdsatte og accepterede.

 • Beskæftigelse er et vigtigt integrationsredskab. Derfor skal kommunen opprioritere indsatsen med at få borgere med anden etnisk baggrund end dansk i beskæftigelse i såvel privat som offentligt regi. I den forbindelse er tilbud om uddannelse vigtig, fordi det fremmer mulighederne for at opnå beskæftigelse.

 • Kommunen skal gå foran som det gode eksempel og ansætte flere med anden etnisk baggrund end dansk på alle niveauer.

 • Det er vigtigt, at flygtninge- og indvandrefamiliernes børn og unge deltager i almindelige sociale aktiviteter sammen med danske børn og unge, så de får dannet netværk og derigennem får personlig styrke til at gennemføre en uddannelse og senere få et godt job. Kommunen har i den forbindelse en vigtig informationsopgave. Integrationen i lokalsamfundet og kontakten til andre børn og unge skal prioriteres højt.

 • Udsatte boligområder skal være levende og attraktive og have blandede boligformer, der inviterer flere til at bosætte sig i dem. I stedet for kortsigtede helhedsplaner for de udsatte områder ønskes en mere langsigtet boligsocial indsats.

 • Kommunen skal arbejde på, at flere etniske minoriteter bliver en del af kommunens foreningsliv, både som frivillige hjælpere og som aktive deltagere.

 

 

 

 

 

 

SF vil en kommune,

hvor borgernes ressourcer anvendes til gavn

for den enkelte og samfundet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed og forebyggelse.

 

Sundhedsfremme og forebyggelse er en god investering. Ud over at det fremmer livskvaliteten for det enkelte menneske, vil det over en lang årrække spare mange mennesker for sygdom og kommunen for udgifter til dyr sygehusbehandling.

 

Forebyggelse har et meget langt tidsperspektiv, hvor resultaterne ikke kan ses før over en lang årrække. Ikke desto mindre er det den eneste fornuftige vej at gå – til gavn for kommende generationer og til gavn for kommuneøkonomien om 10-20 år. Den vej vil SF arbejde for, at Haderslev Kommune skal gå.

 

Sundhedscentre:

 

 • SF vil arbejde for velorganiserede kommunale sundhedscentre. Forebyggelse af livsstilssygdomme skal være et vigtigt tema, og der skal oprettes kurser om årsager til livsstilssygdomme, samt gives mulighed for behandlingstilbud i centrene. Derudover skal sundhedscentrene rumme forskelligt sundhedspersonale - f.eks. praktiserende læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, zoneterapeuter, diætister og psykologer.

 • Alternative behandlingsmetoder, der har dokumenteret sundhedseffekt, kan inddrages i sundhedscentrenes behandlingstilbud. Det gælder for alle typer af patienter.

 • Arbejdsmiljøbetingede sygdomme er i kraftig stigning. Det gælder f.eks. stressrelaterede sygdomme. Samarbejde med såvel offentlige som private virksomheder i forhold til forebyggelse inden for arbejdsmiljøet skal være en af sundhedscentrets vigtige opgaver.

 

 

Forebyggelse og genoptræning:

 

 • SF vil arbejde for, at Haderslev Kommune bliver foregangskommune i forebyggelse og genoptræning. Først og fremmest for borgernes og patienternes skyld, men også af hensyn til økonomien, da det kan spare kommunen for betydelige sygehusudgifter. Der skal specielt sættes fokus på forebyggelse over for de ældre medborgere, hvor f.eks. faldulykker er en hyppig årsag til sygehusindlæggelse.

 • SF vil fortsat arbejde for øget udbud af sund kost i alle de kommunale institutioner og virksomheder.

 • Øgede muligheder for bevægelse i Haderslev kommune, en ny svømmehal, flere gode cykelstier og generelt udvidet brug og tilgængelighed af det åbne rum er på SFs arbejdsplan.

 

 

 

 

 

 

 

SF vil en kommune,

der skaber rammer og vilkår

for et sundt liv.

 

Kommuneplanlægning, trafik og miljø.

 

Haderslev kommune består af både land og by. SF ønsker, at der skal ske udvikling i begge områder. Selv om tendensen er, at flere ønsker at bo i byerne, skal kommunen gennem sin planlægning sørge for, at det også er interessant at bosætte sig i landområderne.

 

Beskyttelse af natur og miljø har været lavprioritetsområde for det borgerlige flertal. Derfor vil SF igen have sat miljøtiltag på kommunens dagsorden.

 

At tiltrække nye og flere beboere til kommunen bliver altafgørende for at kunne bevare og udbygge den kommunale service. Får vi ikke skabt befolkningstilvækst og dermed stigende skattegrundlag, kan kommunens serviceniveau ikke fastholdes. Derfor skal vi sørge for, at der er byggegrunde til nye virksomheder, og at eksisterende virksomheder har mulighed for at udbygge. At familierne kan finde attraktive boliger. At der er adgang til rekreative områder, og at vi værner om naturen og miljøet. Der skal være plads til alle og plads til mangfoldighed i kommunen. Det skal være hovedprincippet i kommunens planlægning.

 

Kommune- og lokalplanlægning:

 

 • Kommuneplanen og de enkelte lokalplaner, som kommuneplanen efterfølgende bliver udmøntet i, skal være genstand for en grundig offentlig debat forud for vedtagelse. For SF er det vigtigt, at Byrådet er lydhør overfor befolkningens synspunkter og eventuelle indsigelser, når der bliver udarbejdet lokalplaner.

 • Virksomheder skal placeres i de i kommuneplanen udlagte industriområder. Dog ser SF gerne, at mindre virksomheder med op til ca. 10 ansatte får mulighed for at placere sig i landområder efter en konkret miljøvurdering og efter høring i lokalbefolkningen. Det kan skabe udvikling og arbejdspladser i landområderne.

 • I landområderne skal kommunen sørge for, at der kan udstykkes byggegrunde i forhold til aktuel efterspørgsel. Et veludbygget kollektivt trafiksystem skal samtidig styrke interessen for at bosætte sig i landområder. Dette også af hensyn til børnenes muligheder for at deltage i skole- og fritidsaktiviteter, som ikke foregår i deres lokalområde.

 • I Haderslev by har vi tilstrækkeligt med varehuse/supermarkeder. Derfor skal der ikke gives tilladelse til flere. Det ville blot øge risikoen for, at eksistensgrundlaget for de allerede etablerede ville blive forringet. Samtidig betyder ethvert stort supermarked i byen også øget konkurrence til den lille lokale købmand i landområderne og til specialbutikkerne i byen.

 • Gågaden i Haderslev skal udvides med strækningen Gravene – Nørregade – Torvet, så vi får en bilfri gågadetrekant i bymidten. Taxier og små el-busser skal have dispensation til at køre ind i gågaden med max. 30 km/t af hensyn til gangbesværede, der skal køres helt til en forretnings indgang.

 • SF er tilhænger af, at kommunen gennemfører flere VVM-undersøgelser (Virksomheders Virkning på Miljøet), når der skal udføres større byggerier. Den normale vurdering af et byggeris påvirkning af miljøet foregår for ofte på et utilstrækkeligt grundlag.

 • SF går ind for flere vindmøller, men er opmærksom på både de dokumenterede og de formodede sundhedsmæssige virkninger af vindmøller. Derfor skal kommunens vindmølleplan gennemføres efter grundig dialog med lokalbefolkningen. SF vil arbejde for objektive afstandskrav til vindmøller, der fuldt ud sikrer, at befolkningen ikke udsættes for støj eller andre sundhedsskadelige ulemper.

 • I Gram og Vojens er der etableret solfangeranlæg. Der skal arbejdes på at kunne etablere lignende anlæg i Haderslev i tilknytning til fjernvarmen.

 

 

 

Miljø:

 

 • Haderslev kommune skal sikre borgerne mulighed for at leve et sundt og aktivt liv i et rent miljø, hvor naturen og de landskabelige værdier i såvel små som store områder respekteres, sikres og øges gennem en bæredygtig planlægning og udvikling.

 • Haderslev kommune skal være giftfri. Alle kommunens arealer skal holdes efter pesticidfrie og økologiske principper.

 • Kommunen har en god affaldspolitik, hvor så meget affald som muligt bliver genbrugt. 14 dages tømning af dagrenovation og hyppig indsamling af affald til genbrug skal fastholdes og udbygges i takt med den teknologiske udvikling.

 • Rensning af spildevand skal så tæt på forureningskilden som muligt. SF er imod forslaget om, at kommunens spildevand skal ledes ud i Lillebælt ved Diernæs.

 • Udskiftning af kloaknettet og kloakseparering skal ske hurtigst muligt.

 • Den kommunale kontrol af virksomheders miljøbelastning skal øges – primært gennem dialog med virksomhederne om deres miljøforhold.

 

Energi:

 

 • Kommunen skal vedtage en energipolitik, der sætter en høj standard for energirigtige løsninger. Vedvarende energiløsninger skal anvendes i størst muligt omfang. Nye kommunale bygninger skal i fremtiden bygges efter højest mulige energirigtige standarder. Samtlige eksisterende kommunale bygninger skal løbende gennemgå energimæssig renovation, så der spares mest muligt på energiforbruget.

 • Der skal oprettes et energiråd, der skal omsætte kommunens energipolitik til konkrete handlinger. Rådet skal også tage initiativer til generel rådgivning af kommunens indbyggere i energispørgsmål

 • Kommunen skal påbegynde en omlægning af de kommunale biler til eldrevne og hybride biler.

 • Tilslutning til fjernvarme skal på sigt være obligatorisk i byområderne i Haderslev, Vojens og Gram

 

Trafik:

 

 • En god infrastruktur bidrager til at gøre Haderslev kommune til en attraktiv kommune for nuværende indbyggere og tilflyttere. Det vil endvidere øge mulighederne for, at flere kan deltage i uddannelser, arbejds- og fritidsliv.

 • Indførelse af gratis buskort til alle skolebørn har været et vigtigt skridt i retning af at give børn og unge mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på tværs af kommunen.

 • SF går ind for, at der etableres cykelsti på den gamle banestrækning fra Simmerstedvej til Havnen. Det vil give cyklister forbedrede muligheder for at cykle sikkert gennem hele byen.

 • På de veje, som mange børn benytter som skolevej, skal trafiksikkerheden optimeres. Adskillelse af biltrafik og cyklister og gående skal gennemføres de steder, hvor det er muligt. Der skal ske en fuldførelse af cykelsti nettet fra Gram til Årøsund. Denne cykelstirute skal være oplyst i de mørke timer – gerne via vedvarende energikilde.

 

 

SF vil en kommune,

hvor det er attraktivt

at flytte til og bo.

 

 

 

Kommunal økonomi og erhvervspolitik.

 

Kommunens økonomi er og vil i årene fremover være under stærkt pres. Befolkningssammensætningen med flere ældre og andre uden for arbejdsmarkedet og generelt faldende befolkningstal betyder, at skattegrundlaget er nedadgående. Regeringens sanktionspolitik forhindrer skattestigninger. Derfor er det helt afgørende, at kommunen lykkes med at tiltrække nye borgere, der kan lægge flere skattekroner i kommunekassen. Det vil være forudsætningen for at kunne bevare kommunens serviceniveau.

 

Derfor skal kommunen også turde satse i forhold til nye tiltag, som kan gøre kommunen interessant som bosætningskommune for mennesker og for virksomheder. Gode børneinstitutioner med lav forældrebetaling. Mangfoldige fritids- og aktivitetstilbud. Uddannelsesmuligheder for unge. Attraktive erhvervs- og boliggrunde. Effektiv og hurtig service over for virksomheder. En aktiv miljøpolitik. Disse ting skal være nogle af redskaberne til at gøre kommunen attraktiv for potentielle tilflyttere.

 

Budget og skat:

 

 • Selv om det i dag er stort set umuligt for den enkelte kommune at hæve skatten, så vil SF stadig forsøge at få indført dækningsafgift. Indtægterne her skal bruges til at hæve kommunens serviceniveau over for virksomheder. De skal have bonus for deres skattepenge.

 • Derimod vil SF ikke hæve personskatterne. Haderslev ligger i den absolut høje ende m.h.t. skatteprocent. Derfor skal personskatten holdes i ro.

 • Mange af kommunens anlæg (daginstitutioner, skoler, plejecentre m.v.) trænger til en grundig renovering og modernisering. Derfor skal kommunens anlægsbudget fortsat have en pæn størrelse, så vi dels kan få bygget nyt, og dels få moderniseret. Ikke vedligeholdte bygninger bliver med tiden dyrere og dyrere at renovere, ligesom de er dyrere m.h.t. energiforbrug.

 

Erhvervspolitik og erhvervsfremme:

 

 • SF vil holde øje med, at kommunen leverer den lovpligtige service over for virksomheder både hurtigt, kompetent og via gensidig dialog. Haderslev skal gøres til en kommune, hvor eksisterende og nye virksomheder føler sig velkomne. Vores service skal ligge over det, som virksomhederne forventer. Også dette er en forudsætning for at skabe vækst og øget skattegrundlag i Haderslev.

 • Kommunen skal styrke samarbejde i Trekantområdet, men fastholde, at vi primært er en sønderjysk kommune, der vil det sønderjyske samarbejde. De to ting udelukker ikke hinanden.

 • SF vil arbejde for, at der etableres et kommunalt iværksætterhus, hvor nye, små virksomheder kan leje sig ind i en opstartfase.

 • Nogle virksomheder vil via deres produktion belaste miljøet. Kommunen skal være en streng og retfærdig miljøvogter. Grundig og kompetent vejledning i miljøspørgsmål vil ofte kunne forebygge miljøskader. De virksomheder, som bevidst skaber miljøforurening, skal kommunen reagere hurtigt og konsekvent over for, og de skal selv betale for oprydning.

 

 

SF vil en kommune,

hvor der er orden i økonomien,,

og hvor det er attraktivt at drive virksomhed.

 

 

 

 

Om SF-Haderslev.

 

SF har de seneste fire år ikke været repræsenteret i Haderslev Byråd. Vi manglede få stemmer ved seneste kommunalvalg for at få en valgt. Vi håber, at vælgerne har savnet os og nu vil sørge for at vi vender tilbage til Byrådet. Derudover håber vi, at vi igen kan få et systemskifte i Byrådet, så det borgerlige flertal bliver afløst af et rødt flertal. Vi er parat til igen at påtage os et ansvar i et rødt flertal, hvor SFs politik kan sætte klare fingeraftryk.

 

De økonomiske realiteter begrænser mulighederne for at forbedre den kommunale service, men SF prioriterer børneområdet, ældreområdet og miljøet højt. Netop satsning på disse områder vil også styrke kommunens image og muligheden for at blive en attraktiv kommune for tilflyttere.

 

I 2010-2013 indgik SF i et flertal med socialdemokratiet. Her er nogle af de resultaterne fra den periode:

 

 • Der kom orden i kommunens økonomi. Udgifter og indtægter balancerede.

 • Der blev oprettet Rådgivende teams, der sikrer familier og børn en hurtigere, tværfaglig og koordineret indsats.

 • Der blev oprettet ungeuniverser på 4 Folkeskoler, som styrker de unges parathed til at gennemføre en efterfølgende ungdomsuddannelse.

 • Der blev indført gratis buskort til alle skolebørn i 0.-10. klasse.

 • Der blev taget initiativ til, at pædagoger kan deltage i undervisningen i skolen.

 • Der blev sat gang i renovering og nybyggeri af skoler og daginstitutioner.

 • Det blev besluttet, at der på alle kommunens plejecentre skulle laves mad af friske råvarer hver dag.

 • Der blev afsat flere penge til uddannelse af frivillige ledere i fritids- og idrætsforeningerne.

 

Hvis du har savnet lignende beslutninger i 2014-2017, så hænger det måske sammen med, at SF ikke har siddet i Byrådet. Din stemme kan ændre på det –

 

STEM SF TILBAGE I HADERSLEV BYRÅD

 

 

Følg SFs initiativer på www.facebook.com/sfhaderslev 

Kontakt til SF Haderslev:

Har du spørgsmål eller kommentarer til SFs valgprogram er du velkommen til at kontakte en af partiets tre spidskandidater:

 1. Bent Iversen tlf. 52 23 03 88 bentiversen@ofir.dk

 2. Anita Lundgren Fischer tlf. 60 72 95 26afischer1011@gmail.com

 3. Kristian Klitgaard Nielsen tlf. 60 19 22 17 kris89klit@gmail.com

Du kan også følge SF i Haderslev kommune på vores facebookside: www.facebook.com/sfhaderslev

eller på vores hjemmeside:

www.sf.dk/haderslev

Ønsker du at blive medlem af SF, kan det også ske via SFs hjemmeside:

www.sf.dk . 

SFs Kandidatliste til kommunalvalget d. 21. november 2017:

 

 1. Bent Iversen Haderslev

 2. Anita Lundgren Fischer Haderslev

 3. Kristian Klitgaard Nielsen Haderslev

 4. Hanne Petersen Haderslev

 5. Torben Cramon Jørgensen Vester Lindet

 6. Vera Esmann Bonde Hjartbro

 7. Anton Niemann Jensen Haderslev

 8. Mariane Reinholdt Friis Vojens

 9. Tobias Jørgensen Mølby

 10. Anike Lund Haderslev

 11. Jørn Kierkegaard Jensen Haderslev

 12. Kresten P. Andersen Vojens

 13. Mathias Gotthardsen Haderslev

 

Univers
Mobil navigation