Nyhedsbrev september 2018 fra Byrådsmedlem Bent Iversen

Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF).
September 2018.
September har budt på to Byrådsmøder. Det ordinære den sidste tirsdag i september, men 18.
september var der 1. behandling af budgettet. Lovgivningen foreskriver, at det kommunale budget
skal behandles ad to omgange. Ved første behandlingen er det borgmesterens budgetforslag, der
tages stilling, og det bliver altid blot sendt videre til anden behandling – dog først efter en debat,
hvor partierne udtaler sig mere generelt og en smule ideologisk om kommunens økonomiske
forhold, velfærdsydelser m.v.
Første behandling af budgettet.
Umiddelbart før budgettet skulle førstegangs behandles kunne borgmesteren meddele, at der var
indgået budgetforlig mellem hele den borgerlige fløj og socialdemokratiet. Jeg blev kontaktet af
borgmesteren og tilbudt ”at komme med i slipstrømmen” som han udtalte det. Jeg lovede at
overveje tilbuddet, men kunne dog allerede der sige, at det normalt ikke er SFs stil blot at tilslutte
sig noget, som andre har forhandlet på plads. Ganske havde SF fået tilsagn om, at Haderslev skulle
blive klimakommune, men hele den afgørende del af budgetforhandlinger er SF slet ikke blevet
inviteret med til.
Den manglende inddragelse påpegede jeg også under debatten ved første behandlingen.
Derudover brugte jeg min taletid til at påpege, at de nye kommuner i 2007 havde meget travlt
med at overtage alle amtets specialfunktioner på unge- og handicapområdet. Det til trods for, at
man kunne have sat nej og overladt opgaven til de nye regioner. Problemet med denne
kommunale opgaveovertagelse var, at dels betød det, at den amtslige ekspertise blev spredt for
alle vinde, men også at kommunerne ikke fik tilstrækkelig med penge med til at løse opgaven.
Den tendens genser jeg nu på sundhedsområdet. Flere og flere sundhedsopgaver overdrages til
kommunen, men finansieringen følger ikke med. I 2018 tyder alt på, at kommunerne får store
ekstraregninger for den kommunale betalingsdel sygehusbehandlingen – uden at der bliver
behandlet flere patienter. Det skyldes udelukkende en omlægning af takstsystemet. Kommunen
skal altså punge ud – uden at man har fået mere sygebehandling for pengene.
Jeg opfordrede derfor borgmesteren og andre ledende byrådsmedlemmer til at tage fat i
landspolitikerne for at få stoppet denne urimelig økonomisk belastning af kommunerne.
Derudover efterlyste jeg et større løft til ældreområdet, skolerne og daginstitutionsområdet.
Ligesom den i budgetforliget foreslåede rammebesparelse på 9,6 mio., der koster 21 stillinger –
primært i det administrative led – efter SFs opfattelse godt kan undgås eller minimeres.
Konklusionen blev altså, at SF sammen med Enhedslisten står uden for budgetforliget. Det har
medført, at vi to partier har indgået deres eget budgetforlig. Det har vi fremsendt som
ændringsforslag til det budgetforslag, som alle andre partier har lavet forlig om.
Hvorfor går SF ikke enegang og laver sit eget forslag. Hovedargumentet for det ligger i, at det også
er vigtigt, at venstrefløjen viser, at vi kan enes og lave noget sammen. Forslaget med Enhedslisten
betyder, at finansieringen sker noget mere via låntagning end jeg havde lyst til. Jeg ville hellere
have satset på, at vi havde fået større effekt ved at flere kontanthjælpsmodtagere kommer i
arbejde, men det tror Enhedslisten ikke på.
Men vores fælles forslag indebærer, at der ansættes en socialsygeplejerske på psykiatriområdet,
en ekstra medarbejder til GOTI i Vojens, at psykologhjælp for de 21-25-årige bliver gratis. (De 18-
20-årige har allerede gratis adgang til psykolog). Endelig tilfører vi skoler, daginstitutioner,
ældreområdet og psykiatri og handicap ekstra midler. Endelig reducerer vi rammebesparelsen på
9,6 mio. til ca. det halve.
Vores budgetændringsforslag i oversigtsform er vedhæftet dette nyhedsbrev.
Budgettet bliver endeligt vedtaget på et Byrådsmøde d. 9. oktober. Her vil SF og Enhedslistens
ændringsforslag alle blive nedstemt med stemmerne 28 -3.
Nyt boligområde ved Simmerstedvej.
På mødet d. 18. september blev der også plads til at behandle et forslag til ny lokalplan for et nyt
boligområde ved Simmerstedvej. Det er F. Engel, der flytter hele sin virksomhed til Norgesvej. Det
betyder, at alle de gamle fabriksbygninger bliver fjernet og skal erstattes af boliger. Det bliver et
privat firma som skal bygge de nye boliger og senere også udleje disse. Det bliver dels et
højhusbyggeri på 5 etager med lejligheder og rækkehuse.
Lokalbefolkningen i området er overvejende positive, men har dog nogle bekymringer omkring
trafikforøgelse og såkaldt indbliksmuligheder fra højhusene og også forringelse af
udsynsmulighederne.
Min eneste betænkelighed er om ikke 5 etagers huse i det område er lige lovlig voldsomme, men
modargumentet er, at Engels bygning på samme sted har næsten samme højde.
Lokalplanen er nu sendt i 8 ugers høring – så må vi se, hvilke indsigelser der kommer.
Medlemsinitiativer.
På Byrådsmødet d. 25. september havde SF stillet forslag om, at kommunen bliver klimakommune.
Det er en betegnelse, som man kan få, når kommunen indgår en aftale med Danmarks
Naturfredningsforening (DN). Aftalen indebærer, at kommunen skal lave en årlig handleplan, hvor
man forpligter sig til at reducere kommunens CO2-udslip med 2%. Der er allerede 71 kommuner,
som har en sådan aftale. Konkret kan kommunen tage fat på energirenovering af egne bygninger,
overgang til el-biler, indkøb af miljørigtige varer m.v.
Budgetforliget – som SF altså ikke er med i – har afsat en mio. om året til initiativet. Det var da
også et enigt Byråd, der besluttede tage kontakt til DN, hvorefter aftalen kommer til behandling i
økonomiudvalg og efterfølgende igen i Byrådet. SF har dermed fået sat sit grønne aftryk på
kommunens fremtidige virke.
Borgerrådgiverens beretning.
Kommunen har en borgerrådgiver, som er ansat direkte af byrådet og altså ikke er ansat under
den kommunale forvaltning. En gang årligt afleverer hun en beretning om sin virksomhed. Alle
borgere kan henvende sig direkte til hende, når de oplever, at de ikke får den behandling af
kommunen, som de havde forventet, når de ikke kan finde rundt i den kommunale labyrint af
forvaltninger eller måske vil klage over en sagsbehandling. Det seneste år er der 310 personer,
som har henvendt sig til borgerrådgiveren.
Hun havde fire punkter, hvor hun mener, at kommunen skal forbedre sig:
1. Kommunen skal blive bedre til at skrive forståelige breve til borgerne. Det skriftlige sprog
er for ofte for kancellipræget.
2. Mange borgere har brug for økonomisk vejledning. Den opgave bør kommunen også kunne
løfte.
3. Ved mundtlige afgørelser glemmer kommunen at orientere om klagemuligheden – og der
skal skelnes tydeligere mellem, hvornår man giver vejledning, og hvornår det direkte er en
afgørelse.
4.Der mangler helhedsorientering i sagsbehandlingen. Ofte bliver en borger sat i gang med et
forløb, hvor slutmålet er uklart, og hvor borgeren ikke er oplyst om formål og forventninger
til resultat. Populært sagt: Føler sig kostet rundt i systemet. Det er typisk i jobcentret, at
dette finder sted.
Jeg var en blandt mange byrådsmedlemmer, der påpegede, at vi gik ud fra, at kommunens ledelse
tager fat på de påpegede fokusområder.
Kirkeskatten.
Af en eller anden mærkelig årsag, så er det Byrådet, der skal beslutte den årlige
kirkeskatteprocent. Det sker normalt uden bemærkninger. Men denne gang valgte både
Enhedslisten og Liberal Alliance at stemme imod med den begrundelse, at de mente, at stat og
kirke skal adskilles. Derfor måtte jeg også sige, at det synspunkt delte jeg fuldt ud, men det
ændrede ikke på, at lovgivningen lige nu er sådan, at Byrådet skal fastsætte kirkeskatten. Jeg
stemte derfor for den af provstiet foreslåede skatteprocent, som dem der er medlem så skal
betale. For øvrigt er omkring 75 % af Haderslevs befolkningen medlem af Folkekirken. Tallet er
faldende.
Samarbejdsaftale om erhvervsfremme.
Kommunen indgår fire års samarbejdsaftaler med Haderslev Erhvervsråd. Det nye denne gang er,
at udover selve erhvervsfremmeaktiviteten nu også omfatter turismen og detailhandlen. Aftalen
er ikke forhandlet endelig på plads, men tre byrådsmedlemmer med borgmesteren i spidsen fik
opgaven med at forhandle den endelig på plads.
Jeg kritiserede, at det ikke fremgik, at aftalen herefter skulle tilbage i Byrådet til endelig
godkendelse. Det fik så borgmesteren til at love, at den ville blive behandlet i økonomiudvalget.
Jeg påpegede også et andet forhold. Den regionale erhvervsfremmeindsats bliver fjernet fra
regionerne og lagt over i nogle statslige erhvervshuse. I Syddanmark bliver der to erhvervshuse,
hvoraf det ene bliver placeret i Haderslev. Snitfladerne mellem de statslige erhvervshuse og den
kommunale indsats er ikke afklaret. Derfor synes jeg, at det er problematisk, at vi nu indgår en
fire-årsaftale med Erhvervsrådet uden helt at kende deres opgaver. Det argument bed ingen på.
Der var også debat om vi nu får nok for pengene i samarbejdet med Erhvervsrådet. Vi betaler årligt
7,2 mio. for deres indsats. Hvad får vi ud af det – var det gode spørgsmål. Alle stemte dog for
denne økonomiske ramme.
Husk at du kan se byrådsmøderne både live og forskudt via kommune-TV på kommunens
hjemmeside.
Har du bemærkninger, gode idéer, ros, ris eller spørgsmål – så kontakt mig blot på
iver@haderslev.dk eller tlf 21 70 60 11
Næste Nyhedsbrev udkommer omkring d. 1. november.

Bent Iversen.

Univers
Mobil navigation