Nyhedsbrev april 2018 fra Byrådsmedlem Bent Iversen

 

Nyhedsbrev fra Byrådsmedlem Bent Iversen (SF).

April 2018.

På Byrådsmødet d. 3. april blev SFs forslag om indefrysning af evt. sparede lønkroner under en konflikt på det kommunale arbejdsmarked henvist til behandling i økonomiudvalget. Den 16. april havde ØK så forslaget til behandling, og her blev det enstemmigt vedtaget med den tilføjelse, at forældrebetaling til børnepasning skulle tilbagebetales til forældrene for de dage de ikke ville få passet deres børn.

Det var selvfølgelig positivt, at ØK vedtog SFs forslag, men jeg er stadig uforstående over for, at det borgerlige flertal ikke ville stemme for forslaget d. 3. april, men gerne d. 16. april. Kunne det tænkes, at statsministerens forslag om det tilsvarende på statens område havde overbevist kommunens borgerlige politikere?

Heldigvis er forslaget nu blevet overflødiggjort, da der er indgået en aftale mellem KL og de kommunale arbejdstagerorganisationer. Dermed undgår vi en storkonflikt, som ingen vist havde nogen interesse i skulle blive til virkelighed.

Tilbage står så, at lærerne fortsat ikke har fået en arbejdstidsaftale. Desto vigtigere bliver det, at der bliver indgået lokale kommunale arbejdstidsaftaler. Haderslev er en af de 26 kommuner i landet, som endnu ikke har indgået en lokalaftale med lærerne. Det skal vi have lavet om på. Ansvaret ligger i økonomiudvalget, så der må lægges pres på dem for at få sat gang i forhandlinger om en sådan aftale. SF vil forsøge at sætte gang i processen.

Renovering Skovbærparken:

Byrådsmødet d. 24. april havde en forholdsvis kort dagsorden. Kommunen skal godkende renoveringsprojekter i almennyttige boligforeninger. I denne sag var det renovering af boligerne på Skovvænget og Brombærvej. Den har været undervejs siden december 2015. Kommunen stiller garanti for de lån boligforeningen hjemtager og i dette tilfælde yder kommunen også selv et mindre lån.

Renoveringen betyder, at huslejen i de renoverede lejligheder får en betragtelig stigning. En 90 kvm bolig bliver f.eks. kr. 1275 dyrere pr. måned. Jeg pegede på, at det selvfølgelig er godt, at almennyttige boliger bliver moderniseret, men det er et problem, at mange ikke kan vende tilbage, fordi huslejen bliver for dyr. Der er behov for, at der bliver bygget nye billige boliger, som dem med de laveste indkomster har råd til at betale. Den opgave skal ikke overlades til det private boligmarked.

 

Fælles sønderjysk FGU:

FGU – Forberedende Grund Uddannelse kommer fra 2019 til at erstatte bl.a. produktionsskoleforløb, EGU og AVU og FVU (op til 25 år). Lovgrundlaget indebærer, at kommunerne skal finde sammen i nogle skolefællesskaber, som så igen kan etablere skolen i en række filialer, så der forventelig bliver skoletilbud i næsten alle kommuner - nok undtaget nogle af de små ø-kommuner.

I Sønderjylland har de fire kommuner besluttet at gå sammen. Det vedtog Byrådet enstemmigt. I tilgift blev det vedtaget, at vi foreslår, at moderinstitutionen skal placeres i Haderslev. Sønderborg og Aabenraa peger nok tilsvarende på, at hovedbasen skal ligge i deres kommuner. Det er også besluttet, at undervisningen skal foregå i eksisterende fysiske rammer.

Undervisningen i FGU foregår i tre spor. Alment spor – der sandsynligvis kommer til at foregå på VUC. Produktions spor – der kommer til at foregå i de nuværende produktionsskoler og erhvervsuddannelses spor – der nok også kommer til at ligge på de nuværende produktionsskoler, måske i samarbejde med teknisk skole. I sidstnævnte bliver 2/3 af tiden praktik på en virksomhed.

Hensigten med FGU er at gøre unge, som ikke umiddelbart kan påbegynde en erhvervsuddannelse, klar til at kunne det – eller hvis det ikke er muligt – i stedet opnå nogle kompetencer til at få ufaglært arbejde.

Tilbage står nu, at de fire sønderjyske kommuner skal blive enige om placering af uddannelsens hovedbase samt få udpeget medlemmer til bestyrelsen.

Evaluering af markeringen af reformationens 500 års jubilæum:

500 året for reformationens indtog i Danmark blev markeret i 2017. Nu blev Byrådet præsenteret for evalueringen af de mange festligheder i den anledning.

Jeg gav udtryk for, at SF nok havde brugt færre midler – end de 1,7 mio. – på markeringen. Jeg kritiserede især, at evalueringen gav udtryk for, at markedsføringsværdien skulle være 5,6 mio. af de mange omtaler arrangementerne havde givet. 22 mio. mennesker skulle have hørt om festlighederne, og det skulle altså kunne omsættes til en kontant indtægt på 5,6 mio.

Rent hokus-pokus kaldte jeg disse beregninger. Det er ganske umuligt at efterprøve tallene og dermed er det helt værdiløst.

Ny genbrugsplads:

I 2025 skal al vores affald kunne genanvendes. Altså intet = nul affald til forbrænding. Lige nu skulle vi have været på en genanvendelse på 50 %, men er kun nået op på 39 %.

Hvis målet skal nås, er der behov for en større genbrugsplads (navnet bliver fremover: Ressourcecentrum) i Haderslev.

Pladsen bliver placeret på Knavvej syd for byen. Det er Provas, der skal bygge pladsen, men Provas er jo 100 % kommunalt ejet.

Byrådet skulle tage stilling til ambitionsniveauet for genbrugspladsen. Der lå fire scenarier, som der skulle tages stilling til. Prisen lå mellem 100 mio. og 58 mio. kr. En af de væsentlige funktioner bliver undervisning af elever, så fremtidens voksne bliver bevidste og dygtige genbrugere. Pladsen skal kunne rumme over 50 forskellige containere. Hvis I synes, at det er kompliceret at sortere de genanvendelige materialer – så vent blot til den nye plads åbner. Der bliver god brug for undervisning af både børn og voksne, så vi får sorteret korrekt i alle de mange kategorier.

Jeg gav udtryk for, at det lyder voldsomt, at en genbrugsplads skal koste det samme som en helt ny skole. Det var så også den generelle holdning og derfor blev beslutningen, at vi ønsker det mest ambitiøse projekt, men det skal ske inden for en ramme på 60 mio. Pladsen skal stå klar i 2020.                                                                           

Bent Iversen

 

Univers
Mobil navigation