Sjælland

http://sf.dk/regionerne/region-sjaelland/

HUSK INDSTILLING AF KANDIDATER TIL RV21

Senest

onsdag den 30. september sidste frist for indsendelse af forslag til kandidater samt præsentationsmateriale til formanden.


 

Forslag til dagsorden for Fællesmødet d. 7. oktober

18.30 – 21.00 i Sorø Kultur- og fritidscenter

indkaldelse udsendt d. 1/9 2020

Tilmelding senest mandag den 5. oktober til

Flemming Stenild – 2168 2536 – flemming.stenild@gmail.com


Forslag dagsorden for fællesmødet 7. oktober 2020

1) Formalia

Valg af dirigent(er):

Valg af referent:

Konstatering (til referat) af, hvem der repræsenterer de enkelte partiforeninger, herunder antal stemmer og stemmeberettigelse.

Repræsentanten/repræsentanterne for partiforeningen har 1 stemme pr. påbegyndt 40 medlemmer.

Husk, at partiforeningen på et medlemsmøde eller en generalforsamling skal have fastlagt dens holdning til Fællesmødets emner.

2) Beslutning om opstillingsform og anmeldelsesform

Valg mellem:

a) Fællesopstilling og prioriteret sideordnet anmeldelse

b) Fællesopstilling og sideordnet anmeldelse med nominering

c) Fællesopstilling og kredsvis anmeldelse med partiliste

d) Enkeltopstilling med prioriteret sideordnet anmeldelse

e) Enkeltopstilling og sideordnet anmeldelse med nominering

f) Enkeltopstilling og kredsvis anmeldelse med partiliste

Der er højest disse seks kombinationer. Der stemmes kun om de muligheder, der foreslås, og der skal bruges den ”franske afstemningsform”. Ved stemmelighed, forslag: Der foretages lodtrækning mellem de to.

3) Stillingtagen til, hvor mange kandidater, der opstilles i storkredsen

(kun hvis der anvendes fællesopstilling med sideordnet prioriteret anmeldelse eller sideordnet anmeldelse med nominering). Der er 12 opstillingskredse. I storkredsen opstilles: (antal). Forslag: 12

4) Stillingtagen til, hvordan nomineringen skal foregå. Se Vejledningens pkt. 5.4.2

(kun ved sideordnet anmeldelse med nominering kombineret med fællesopstilling)

Hvor mange kredse henholdsvis til spidskandidaterne: Metoden for fordeling af hvilke kredse til hver især?

5) Beslutning om regler for indstilling af kandidater (kun i tilfælde af anvendelse af fællesopstilling)

Hvem kan indstille kandidat(er)? Partiforeningerne eller opstillingskredsene? Hvor mange kan hver især indstille:

Hvordan indkaldes de? Forslag: Mail til partiforeningsformændene.

Forslag: Kandidatforslag inkl. præsentation mailes til stemmeudvalget og form. for regionsbestyrelsen.

6) Overordnet plan for indstilling/opstilling af kandidater og afholdelse af en evt. urafstemning

Se regions/storkredsbestyrelsens VEDLAGTE forslag til tidsplan. Stillingtagen til forslagene i henholdsvis situation A og B.

7) Beslutning om, hvor mange stemmer, der skal afgives i forbindelse med urafstemning  (kun ved fællesopstilling og/eller partiliste).  Forslag: Der skal afgives mindst 2 og højest 3 stemmer. Jfr. Vejledningens pkt. 5.7

8) Beslutning om, hvad der skal ske, hvis en kandidat trækker sig. Se videre Vejledningens pkt. 5.13 med de forskellige situationer.

9) Procedure i tilfælde af stemmelighed mellem kandidater (kun ved fællesopstilling og/eller partiliste)

Forslag:

–  Mellem kandidater med reel valgmulighed: Det afgøres ved ny urafstemning eller ved repræsentantskabsmøde?

–  Mellem kandidater uden reel valgmulighed: Det afgøres ved lodtrækning.

10) Beslutning om, hvorvidt der kan afgives stemme i forbindelse med stemmeoptællingen (kun ved fællesopstilling og/eller partiliste).

                   Forslag: Det bliver ikke muligt.

11) Skæringsdato for stemmeberettigelse. Forslag: 1. november.

12) Nedsættelse af stemmeudvalg (kun ved fællesopstilling og/eller partiliste)

Mindst 5 medlemmer, ikke-opstillede, helst fra hver sin partiforening.

De valgte er:

Stemmeudvalgets opgave er på grundlag af fællesmødets beslutninger:

a) at afgøre stemmesedlens udformning og rammer for udformningen af kandidatpræsentationerne, herunder deres placering på stemmesedlen ved lodtrækning

b) at gennemføre afstemningen v. h. a. partikontoret, herunder at sende brev til de ”mail-løse”

c) at varetage det praktiske ansvar for afstemningen

d) og at udarbejde beslutningsreferat over stemmeudvalgets beslutninger.

13) Beslutning om evt. “etiske regler” omkring urafstemningen, herunder ang. kandidatpræsentationer

(kun ved fællesopstilling og/eller partiliste).

Forslag: Præsentationer af ens længde ½ – 1 A4-side. Mulighed for foto.

14) Evt.


Stor glæde over en styrket psykiatri og Østbanen

SF Region Sjællands repræsentantskabsmøde, lørdag den 15. August, glæder sig over resultaterne i forbindelse med udmøntning af finanslovsmidlerne til en styrket psykiatri og Østbanen.

Med den kraftige stigning i antallet af børn og unge, der mistrives, har det for SF været afgørende at sikre ekstra personale i Børne- og Ungepsykiatrien, så ventetiden på behandling bliver nedbragt, og dermed sikres der hurtigere og bedre behandling.

Det er en stor SF sejr, at Østbanen fortsætter på skinner. SF vil have flere penge til vedligeholdelse og drift af lokalbanerne, og vi vil have udskiftet skinnerne på Østbanen.

 

Flemming Stenild

Formand for SF Region Sjælland.


SF Sjælland afholdt deres udskudte repræsentantskabsmøde

Lørdag d. 15. aug. i Sorø Kultur- og Fritidscenter

På en varm sommerdag var SF Sjælland samlet for at afholde det Corona udskudte repræsentantskabsmøde. Mødet, som skulle have været afholdt i marts, blev holdt i en positiv stemning, oven på sidste års valgkampe og politiske succeser.

Formand Flemming Stenild åbnede mødet, hvor han talte om året, der var gået, og den succes det havde medført. Og om hvordan SF skulle gribe den succes og føre den videre i kommunal- og regionsrådsvalgkampen til næste efterår.

Den positive tone blev videreført af regionsrådsmedlem Tina Boel. Hun kom i sin beretning ind på, at selvom SF er et mindre parti i det nuværende regionsråd, havde SF haft gode succeser det foregående år. Bl.a. har partiet været afgørende i at skabe en bedre dialog mellem regionen og patientforeningerne.

Under den efterfølgende debat var de mest fremtrædende emner: grøn omstilling med lokal forankring, sikring af ordnede forhold på regionens byggerier og den offentlige transport – især Østbanen og Lollandsbanen.

Efter debatten og frokosten tog SF folketingsmedlem Anne Valentina Berthelsen ordet og fortalte, om året der var gået siden folketingsvalget. Det naturlige tyngdepunkt lå selvfølgelig på Covid 19 situationen og håndteringen af denne. Der var i den efterfølgende debat fokus på, at hjemmearbejde for offentligt ansatte kunne være en mulighed i fremtiden.

Efter debatten var der valg til den nye bestyrelse. Formand Flemming Stenild og kasserer Torben Haack blev begge genvalgt. Mette Jensen (Slagelse), Eva Levinsen (Kalundborg) og Charlotte Poulsen (Faxe) blev valgt til bestyrelsen.

Desuden blev Kristina Püschl (Kalundborg), Linda Heegaard (Greve), Ole Møller (Lejre) og Ole Olsen (Roskilde) valgt som suppleanter.


Region Sjælland
Tlf: 21682536
Formand
123