Vedtægter SF Kolding.

Vedtaget på SF´s generalforsamling den 17. marts 2001 og revideret på SF´s generalforsamling d. 9. marts 2008, SF´s generalforsamling d. 5. marts 2011, SF´s generalforsamling d. 5. marts 2016, samt på generalforsamling d. 11. marts 2018, generalforsamling d. 13.marts.2022 og generalforsamlingen 16.marts 2024.
§ 1 Foreningens navn er SF Kolding kredsen. Foreningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt partiets organisatoriske grundlag. Partiforeningen omfatter Kolding, Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov.
§ 2 § 2Foreningens formål er at arbejde for folkesocialisme med udgangspunkt i SF’s principprogram og love.

§ 3Partiforeningen vil arbejde for tilslutning til SF´s idéer og politik gennem oplysningsvirksomhed, opstilling til valg, deltagelse i den offentlige debat og forskellige aktiviteter. Gennem sin virksomhed skal foreningen desuden fremme medlemmernes muligheder for at øve indflydelse på partiets politik, lokalt som landspolitisk. Og sikre kontakten til faglige organisationer og forskellige bevægelser.

§4 Optagelse og udelukkelse af medlemmer kan kun ske i henhold til landsorganisationens love. Medlemmerne er forpligtede til at overholde de af foreningen vedtagne love.
§5 Partiets landsmøde fastsætter kontingentets størrelse, generalforsamlingen fastsætter lokalkontingentets størrelse. Kontingent opkræves kvartalsvis.
§6 Partiforeningen har ifølge lovbestemmelser ansvaret for kommunalpolitikken. Dette ansvar udøves via en kommunalpolitisk baggrundsgruppe og medlemsmøder. Et medlemsmøde skal ligge i forbindelse med vedtagelsen af det årlige kommunale budget. Baggrundsgruppen består af de folkevalgte byrådsmedlemmer, samt mindst ét bestyrelsesmedlem. Derudover vælges 2 menige medlemmer direkte på generalforsamlingen. (begge kan samtidig være medlem af bestyrelsen). Bestyrelsen og byrådsbaggrundsgruppen udarbejder en ansvars- og kompetenceplan for samarbejdet. Hvert 4. år i forbindelse med kommunalvalget udarbejdes et kommunalpolitisk program, der vedtages på et medlemsmøde. Valg af spidskandidat/-er til kommunalvalget foregår

§7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes én gang årligt – i marts.
Indkaldelse til generalforsamlingen foretages via E-mail og sociale medier med mindst 4 ugers varsel og angiver tid og sted. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før. Indkomne forslag, beretning og endelig dagsorden skal være medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Materiale udsendes via E-mail og sociale medier.
§8 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt anmodning herom. Denne anmodning skal omfatte forslag til dagsorden. Kun disse forslag kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling indkaldelse med mindst 1 uges varsel.
§ 9 Ethvert medlem af SF Kolding Kredsen har stemmeret på generalforsamlingen såfremt man har været medlem det sidste 3 måneder.

SFU inviteres til generalforsamlingen og har taleret på denne.

§10 I alle partiforeningens organer skal der foretages skriftlig afstemning, når blot det kræves ét medlem, og et andet medlem støtter begæringen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 majoritet blandt fremmødte medlemmer.
§11a Den ordinære generalforsamling skal have følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent(er) og referent(er)
2. Beretning
3. Orientering ved SFU
4. Godkendelse af revideret regnskab (regnskabet følger kalenderåret)
5. Fremlæggelse af økonomisk oversigt samt budget for det indeværende regnskabsår.
6. Indkomne forslag
7. Bestyrelsens arbejdsplan for næste periode
8. Valg af bestyrelse og revisor i henhold til § 11.c
9. Valg af 2 baggrundsgruppemedlemmer
10. Eventuelt

§11b Generalforsamlingen i lige år vedtager SF Kolding-kredsens indstilling til opstillingsform ved folketingsvalg.

§11c Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer, 3 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen. Valgene foregår efter følgende retningslinjer:
Lige år: Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer samt revisor og revisorsuppleant
Ulige år: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
Suppleanter, der er indtrådt i bestyrelsen, følger det afgående medlems valgperiode.
Øvrige bestyrelsessuppleanter er på valg ved hver generalforsamling.
Såfremt blot ét medlem ønsker det, foregår personvalg ved skriftlig afstemning.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 menige medlemmer til baggrundsgruppen (se §6)

§11.d Byrådsgruppen udpeger hvert år efter generalforsamlingen et tilforordnet medlem til bestyrelsen. Ved forfald kan der sendes en suppleant.
§12 På førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med sekretær, forretningsudvalg og udpeger 1-3 medlemmer til den kommunalpolitiske baggrundsgruppe. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer.
§13 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen plus én er fremmødt. Suppleanterne indgår som beslutningsdygtige i bestyrelsen ved ordinære medlemmers fravær i den rækkefølge, de er valgt. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt bestyrelsesmedlemmerne. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§14 Bestyrelsesmøder er i udgangspunktet åbne for foreningens medlemmer. Bestyrelsen kan vælge at lukke punkter med personhenførbare oplysninger og punkter om økonomi.
Efter alle bestyrelsesmøder udsendes referat via lukket medlemsgruppe på Facebook.

§ 15 Indbetalt partiskat indgår på en særskilt konto til brug for valgkampe.
§16 Disponeringsret mht. økonomi for SF Kolding-kredsen besiddes af formanden og kassereren under ansvar for generalforsamlingen.
§17 Den til enhver tid siddende formand deltager som delegeret ved SF’s Landsmøde. Formanden kan dog frasige sig sin plads. Inden Landsmødet afholdes der et medlemsmøde, hvor der vælges delegerede.
§18 Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med ¾ flertal af de fremmødte medlemmer. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler den/de partiforeninger, medlemmerne derefter underlægges.
§ 19 Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling.