Vedtægter:

§ 1.
Partiforeningens navn er SF- Fanø.

Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love samt partiets organisatoriske og politiske grundlag.

Partiforeningen omfatter Fanø kommune.
§ 2.
Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF og aktivt at arbejde for udvikling og gennemførelse af SF’s politik hvad angår såvel det lokale som det nationale og internationale niveau. Det sker i et samarbejde med partiets øvrige dele.

Partiforeningens organisatoriske rolle er at være knudepunkt i partiets organisation. Her varetages størstedelen af medlemmernes direkte kontakt med partiets øvrige organisation og politiske aktiviteter på såvel lokalt som nationalt og internationalt niveau.
Partiforeningens aktiviteter er bl.a. oplysningsvirksomhed og involvering i den offentlige debat, interne og offentlige debatmøder, forskellige former for aktioner, bl.a. i forbindelse med partiets valgkampe og kampagner, kontakt til og samarbejde med lokale organisationer, rekruttering af kvalificerede medlemmer til interne og eksterne tillidsposter samt andre aktiviteter.

Partiforeningen er som minimum forpligtet til at løse de opgaver, der beskrives i partiets love.
§ 3.
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden, der mindst skal omfatte:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Bestyrelsens årsberetning og godkendelse af årsregnskab.

3.      Drøftelse af hovedlinjerne for foreningens politiske og organisatoriske virke og mål i det kommende år.

4.      Indkomne forslag.

5.      Valg af formand.

6.      Valg af bestyrelse (inkl. suppleanter) og valg af revisorer og revisorsuppleant.

7.      Eventuelt.

Ethvert medlem, har stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte skal have betalt første medlemsbidrag.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemme­flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besty­relsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kopi at indkomne forslag skal sendes til medlemmerne mindst 4 dage før generalforsamlingen.
§ 4.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst 1/5 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt anmod­ning herom.

Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dags­orden. Disse dagsordenspunkter skal behandles. Ekstraordinær general­forsamling indkaldes med mindst 1 uges varsel.
§ 5.
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed. Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Medlemsmødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Opstilling/indstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunal­valg samt evt. ændring af opstillingsliste sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.

Valg eller indstilling til andre tillidsposter sker på et dertil indkaldt medlemsmøde.

Ved opstilling af kandidater og indstilling til tillidsposter, skal så vidt muligt sikres mangfoldighed/ repræsentation hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund, f.eks. gennem målrettet rekruttering.

Der ud over kan medlemsmødet benyttes til politiske debatter, afgørelse af partiforeningens politiske holdninger samt organisering og gennemførelse af politiske aktioner.
§ 6.
Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse på 5 medlemmer. Som ledelse er bestyrelsen bl.a. ansvarlig for at partiforeningen lever op til sit formål og træffer sine beslutninger i åbenhed.

Bestyrelsen blandt foreningens medlemmer på følgende måde:

Der vælges formand, 2 medlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Første gang i 2009 kun for 1 år. Der vælges ligeledes 1-2 suppleanter

Ved valg til bestyrelsen skal der så vidt muligt sikres mangfoldighed/repræsentation hvad angår køn, alder, etnicitet og sociale baggrund, f.eks. gennem målrettet rekruttering. Bestyrelsen skal i sin årsberetning redegøre for status for mangfoldighed/repræsentation for så vidt angår køn, alder, etnisk og social baggrund, og for sine bestræbelser på at fremme mangfoldighed gennem målrettet rekruttering.
§ 7.
Partiforeningens kommunalpolitik fastlægges af partiforeningens kompetente organer. Valggrundlag til kommunalvalget godkendes af medlemsmødet eller generalforsamlingen. Principielle og vidtgående kommunalpolitiske spørgsmål skal af byrådsgruppen forelægges for et medlemsmøde med henblik på partiforeningens stillingtagen.
Stk. 2
Byrådsmedlemmet/byrådsgruppen er forpligtet til at arbejde for SF’s politik og følge vedtagelser på partiforeningens medlemsmøde og at holde disse organer orienteret om sit/deres arbejde. Henstillinger fra partiforeningen bør øve afgørende indflydelse på byrådsmedlemmers stilling.
Stk. 3
Er der flere SF-medlemmer i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen forventes det, at de stemmer sammen i større og mere principielle politiske sager, herunder ved stillingtagen til det kommunale budget.