SF-Fanø Øens rødgrønne parti

Ring eller skriv til vores formand Karen Jeppesen Lodsvej 45, 6720 Fanø  tlf. 21442989

Åbent brev til miljøminister Magnus Heunicke!

Når vinden vender.

Fremtidig Kystsikring

Umiddelbart efter stormfloden og den kraftige østenvind den 19. – 21. oktober, som især ramte den sydøstlige del af Danmark fremlagde regeringen sit forslag til kystsikring og fordelingsnøglen hertil. Der skal afsættes 1,3 mia. kr., hvoraf 1,1 mia. skal bruges til sandfodring på udvalgte steder på Vestkysten samt sikring af infrastrukturanlæg. De resterende 200 mio. skal bruges til hjælp til sikring af særligt udsatte kystområder, 16,2 mio. til løsninger på udfordringer med højtstående grundvand i byer, 3,2 mio. til sikring af bedre rammer for kommunale kystprojekter og endelig 5,5 mio. til embedsudvalg, analyser m.v.

Fanø, der ligger i den nordlige del af Vadehavet, er en lille kommune med knap 3.500 indbyggere. Fanø har en enestående natur og byer med gamle bevaringsværdige bykerner med mange fredede huse fra midt 1700 tallet, Sønderho i syd og Nordby i nord. Begge byer er beskyttet mod stormflod af diger, der ikke længere er tidssvarende grundet klimaændringerne og de hermed stigende vandstande. Det er ikke et spørgsmål om fremtidige stormfloder går over de nuværende diger, men udelukkende et spørgsmål om hvornår.

I Sønderho byggede man det første dige omkring 1847 og endnu et i 1918. Digerne i Sønderho er blevet forstærket over årene og i 80’erne blev diget forhøjet og forlænget mod nord. Fanø Byråd har, under forudsætning af et tilskud fra Kystdirektoratets puljemidler til kystsikring, netop besluttet at forhøje digerne i Sønderho med yderligere 1,00 meter til 6,00 m.

I Nordby blev der efter stormfloden i 1981 besluttet at bygge diger, og de stod færdige i 1991. På nuværende tidspunkt kan disse diger i tilfælde af en stormflod klare en vandstigning på 4,10 – 4,50 m. Ved stormfloden i december 1999 undgik vi at vandet gik over digerne, udelukkende fordi stormen kulminerede ved ebbe. I modsat fald havde stormflodsskaderne været enorme og langt overskredet omkostningerne ved en forebyggende digeforhøjelse. Dette understreger vigtigheden af at iværksætte forhøjelsen af digerne hurtigst muligt og dette er Fanø Kommune og borgere ikke i stand til at kunne finansiere alene. Fanø har ingen gavn af midler til kystfodring, men et akut behov for højere diger, så vi håber, at der kan dispenseres fra fordelingsnøglen. Det vil naturligvis have høj prioritet at tilladelserne til råstofindvinding kommer på plads, således at digerne kan udvides ved brug af lokale råstoffer, klæg såvel som sand, af både økonomiske og ikke mindst miljømæssige hensyn.

Ud fra de nyeste prognoser for havvandsstigninger skal eventuelt nye og eksisterende diger kunne klare mindst 6,00 m i Nordby for at være sikret de kommende århundreder.

Fanø Kommune kan ikke selv klare den store udgift til forhøjelse af digerne i Nordby. Derfor gør vi med denne henvendelse opmærksom på, at selv om Fanø ligger ved Vestkysten, får vi ikke gavn af midlerne afsat til kystfodring. Fanø må siges at være et særligt udsat kystområde og det som Nordby og Sønderho har behov for er højere diger.

SF Fanø

Fanø
Lodsvej 45, 6720 Fanø
Tlf: 21442989
Formand
Bliv medlem af SF