Referat bestyrelsesmøde 27. August 2020.

 1. Generalforsamling afholdes: Onsdag d. 23/9 kl. 1900 – Ungdomsbos lokale er er lejet. Og annonce skal i nu med en reminder d. 17/9
 2. Kommunalvalg: Foreløbig stiller Karen, Niels, Michael. – Niels vil forsøge at få sønnen Erik til at stille op. – Vi er enige om listeopstilling, og vi søger meget gerne flere interesserede.
 3. Budgetforhandlinger – vi får ikke en ny kommunaldirektør inden 1. november. Økonomichef Johan Brøndsted bliver konstitueret til en ny kommunaldirektør træder til. Stillingen som velfærdschef bliver slået op snarest.
  1. Alle lister / partier er enige om at der vedtages en skatteforhøjelse –
  2. Ældre – og plejeområdet er meget omkostningstungt og området har været underfinancieret i flere år. Der er færre indtægter fra andre kommuner på plejecentret, da vores egne borgere, som søger plejehjemsplads er væsentligt mere plejekrævende end tidligere og vi har venteliste på plejehjemmet.
  3. Der skal afsættes penge i budgettet til rekruttering og fastholdelse af plejepersonale
  4. “Voksenlærlinge” for at opnå nye medarbejdere på området.
  5. Sundhed: på børne, unge og voksenområdet har vi nogle meget omkostningstunge enkeltsager.
  6. Den demografiske udvikling viser en stærkt stigende kurve i plejekrævende ældre over 85 år, derfor sættes penge af til en demografipulje.
  7. Plejehjemmet skal renoveres, ombygges og udvides.
  8. Børnesager:
  9. Der foregår i øjeblikket en grundig oprydning i børnesagerne.
  10. Der er og bliver udarbejdet diverse beredskabsplaner og efteruddannelse af personaler.
  11. Kulturen i både plejesektoren og vedr. børn- og unge-sager skal bearbejdes.
  12. Det skal undersøges om i arbejdsgangene kan effektiviseres. Et eksempel kunne være om der kan opnås synergieffekter mellem Plejecenter, sundhedscenter og trimcenter.
  13. Kommunikationsmedarbejder? – prioriteres ikke af os i femmandsgruppen.
  14. Digepulje sættes op
  15. Strandbussen i højsæsonen.
  16. Hele dagpasningsområdet skal kulegraves hurtigst muligt. Hvad er pasningsbehovet og hvor, ligesom der skal ses på normeringerne.
  17. Vi er alle enige om, at der skal sættes midler af til at styrke kommunenslikviditet.
 4. Vurdering 30/8 20: Vi er kommet ret langt i forhold til et budgetforlig, men der er fortsat nogle knaster, så derfor bliver Borgmesterens budgetforslag sat til afstemning i byrådet, hvor der er 1. Behandling d. 14.sept. Der er borgermøde på skolen d. 15.9., og der er reserveret plads til politiske forhandlinger d. 25.9.
 5. Anden behandling af budgettet foregår på et ekstraordinært byrådsmøde d. 8. oktober.
 6. Lycium: Jeg er blevet kontaktet af SF Esbjerg, hvor Jørn Boesen Andersen undrede sig over hvorfor Plan- og Miljøudvalget i Esbjerg Kommune havde et punkt på dagsordenen vedr. et naturformidlingsprojekt som hr. Steen Lassen bad i et brev til Miljøministeren om at Esbjerg kommune skulle anbefale et møde med miljøministeren vedr. sagen. I brevet er det nævnt at Fanø byråd og Nationalpark Vadehavet går ind for projektet. Vi har aldrig haft projekter på dagsordenen og behandlet dette. D. 10.12.2018 skulle vi i byrådet tage en principbeslutning om at kommunaldirektøren måtte undersøge projektet yderligere, siden har vi ikke hørt om det ud det borgermøde der var i Sundhedshuset sidste sommer. Der vil i den kommende tid komme mere om sagen i JV. Se avisen d. 30/8 20
 7. ENT-udvalg:
  1. Kommuneplanstrategi er sendt i høring.
  2. Der arbejdes ihærdigt med en forhøjelse af diget i Sønderho, da der er mulighed for at få tilladelse til at bruge sand mv fra udgravningen af Sønderho Havn.
  3. SF har haft et punkt på vedr. slåning af rabatter og grøfter.
 8. Socialforvaltning
  1. Der ansættes en pædagog til opgaver på børne- og ungeområdet som forebyggelse f.eks til svære skilsmissesager trivselssager. Opgaverne hjemtages fra Esbjerg kommune, så der kan handles på et tidligere tidspunkt.
  2. Plejehjem
  3. Domea / landsbyggefonden vil hjælpe med renovering. Afdragsfrie lån.
  4. Små lejligheder slås sammen, så der alt i alt mistes 6 lejligheder.
  5. AAB evt ind over
  6. Hvad koster renovering, hvad koster det at bygge til, og hvad koster et helt nyt plejehjem med 50 pladser? Vi vil få nogle beregninger af DOMEA i uge 37.
 9. Bæredygtighedsproblematikken

ref. Henning og Karen

Bestyrelsen – SF Fanø

 Karen Jeppesen

Formand og medlem af i Byrådet

 

 

Niels Christian Nielsen

Kasserer

 

 

 Søren Vinding

Historisk / politisk rådgiver og sparringspartner

 

 

Michael Møller Bavnebjerg 38, 6720 Fanø – Bestyrelsesmedlem

Emil Fischer ABC Sti 1. 1. sal, 6720 Fanø – Bestyrelsesmedlem

 Henning Faurholdt Jeppesen, Lodsvej 45, 6720 Fanø – Bestyrelsesmedlem og webansvarlig