SF ODDER

KOMMUNALVALG PROGRAM 2021 – 2025

SF ODDER PARTIFORENING

 

 

FRIHED, TILLID OG FÆLLESSKAB

 

 I SF Odder drømmer vi om en kommune, hvor lighed, frihed, nærhed, tillid og ro er i højsædet. Som værdier, vi som politikere forpligter os på at pejle efter. Som værdier, vi vægter højt både i forhold til medborgere i alle aldre og til kommunens ansatte.

Vi vil arbejde for reelt medborgerskab for alle. Med tydelige og troværdige rettigheder såvel som forpligtelser og med fokus på kernevelfærden. For os handler kernevelfærd også om rengøringsstandarder, vedligeholdelse af kommunale bygninger og kunst samt en indkøbspolitik med fokus på både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Vi synes, at det vedkommer os alle, hvordan leverandører og underleverandører behandler deres ansatte og det omgivende miljø.

 

Rammerne for høj livskvalitet og udfoldelse i et fællesskab skal kunne mærkes af alle.

 

En stor del af fremtidens livskvalitet og muligheder står og falder med, at vi for alvor får løftet den såkaldt “grønne dagsorden”. At vi sikrer rent drikkevand og tilgængelig natur også for fremtiden. At vi altid vurderer nye projekter og tiltag – store som små – udfra et bæredygtigheds-barometer. At vi tænker vækstbegrebet helt om og altid bringer cirkulær økonomi i spil. Klimaforandringerne er her – og det er en dagsorden, der for os at se vil påvirke alle de områder hvor vi har indflydelse som kommune.

Helt praktisk ønsker vi udvidet brug af § 17.4 / ad hoc udvalg som rammer for i højere grad at inddrage borgere, brugere, samarbejdspartnere, særlig viden mv. i forhold til udvikling i og af kommunen.

 

Kort sagt: Odder Kommune må meget gerne være stedet, man vælger at bo eller drive virksomhed, når man vægter, at her er plads til alle. At her kan livet leves i tryghed og tillid til, at der også er bomuligheder og hjælp at hente, hvis man i kortere eller længere tid for brug for fællesskabets hjælp til hverdagen.

 

 

 

 

  1. Politisk lederskab

 

1.1 Borger-involvering og -inddragelse 

I SF Odder tror vi på politikens kraft til at forandre. Og vi anser det for nødvendigt at politikere og medborgere sammen udvikler den offentlige velfærd i retning af en fællesskabs-sektor. Vi skal modernisere måden at være kommune på. Vi vil som politikere ikke blot affinde os med en rolle, hvor vi kan vende tommelfingeren op eller ned til diverse oplæg fra forvaltningen. Vi mener, at det er politikeres opgave at gå forrest, være i dialog med medborgere og ansatte samt tydeligt udstikke retning samt værdier.

En af de ting, vi har gjort, og fortsat vil gøre, er at stille forslag til kommunalbestyrelsen.

I den nuværende periode har vi bl.a. stillet forslag om kommunal indsats mod mikroplast og forslag om at vi i indkøbspolitikken sikre gode løn og arbejdsvilkår for leverandører og underleverandører.

For SF er samarbejdet med andre partier om fælles mål og holdninger både vigtigt og nødvendigt, Jo flere vi er sammen om at stille et forslag, jo større sandsynlighed for at de gode argumenter vinder gehør. Vi har derfor også i den seneste periode stillet en del forslag sammen med Enhedslisten og De radikale bl.a. omkring skovrejsning og sikring af rent drikkevand.

Vores mål er et lokalt demokrati med aktiv deltagelse af borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger. Et lokalt demokrati hvor vi sammen skaber politikken og visionerne. Hvor vi i fællesskab sætter retningen. Kort sagt en styring, som betyder reel magt til ”folket” og et inkluderende fællesskab, hvor potentialer kan udfoldes. Vi vil gerne drøfte tingene, inden der er et forslag til høring – og tage dialogen inden der er formuleret en løsning eller forslag.

Dette fordi vi i SF Odder dybt og inderligt tror på værdien af det inddragende lokale demokrati, hvor vi giver hinanden plads til at spille med, og hvor ingen efterlades udenfor fællesskabet. Kort sagt: hvor ingen muligheder overses og hvor ingen ressourcer spildes.

Vi mener at der skal arbejdes med åbenhed og fælles vidensdeling og dialog mellem politikerne og borgerne i Odder kommune. En mulighed kunne være åbne temamøder og borgerbudgetter.

I forhold til lokalråd mener vi i SF, at der stadig er udviklingsmuligheder i forhold til samarbejde. Vi foreslår, at vi i førstkommende periode nedsætter et t § 17 stk. 4 udvalg, der skal arbejde med, hvordan vi bedst laver inddragelse og samarbejder.

Et udvalg der består af politikere og borgere samt andre relevante interessenter og som kan inddrage viden udefra.

I det nuværende periode har vi haft et sådant udvalg i forhold til Tunø- der endte med at der blev nedsat et fast ø-udvalg, hvor emner og politik, der vedr. Tunø drøftes i høring. Udvalget arbejder endvidere med bosætning og udvikling af Tunø

 

En omstilling og udvikling af det lokale demokrati kræver naturligvis også forandringer i måden, vi driver kommunal forvaltning på, således kommunale medarbejdere får optimal indflydelse på egen hverdag og i samspil med borgerne kan udmønte den gode service, vi alle forventer.

Vi kan i Odder Kommune ikke udvikle alt fra bunden eller løfte alle opgaver alene. Vi har brug for forpligtende samarbejder med andre kommuner, regionen, private virksomheder og boligorganisationer, for blot at nævne nogle. For SF betyder det, at vi både skal have skarpt lokalt fokus og samtidig vende blikket ud af kommunen. Det er vejen frem for en lille og stærk kommune som Odder.

 

 

1.2 Politisk styring

Kommunalbestyrelsen skal være mere bevidst om, hvad det betyder at være en politisk aktør og den politiske profil skal være tydeligere. Brede flertal bag afgørende beslutninger og budgetter er vigtige forudsætninger for holdbare beslutninger og en nødvendig kontinuitet. Samtidigt er det dog vigtigt at synliggøre de politiske forskelle og hvilke dilemmaer og overvejelser, der ligger bag beslutningerne. Både medborgere og medarbejdere har krav på at vide, hvad SF og andre partier gør sig af tanker, og hvordan de politiske forskelle manifesteres i andet end meningsudvekslinger og afstemninger i byrådssalen.

 

1.3 Udvikling og økonomisk ansvarlighed

Odder Kommunes økonomi har gennem årene holdt sig på et overvejende positivt spor. Uanset kommunens størrelse, der på nationalt plan kan betegnes som kritisk lille, er det lykkedes at sikre nye initiativer, investeringer og spændende udvikling på mange områder samtidigt med, at det er sket på et økonomisk forsvarligt grundlag.

Da Odder Kommune på en række parametre rangerer pænt højt mht. levevilkår, burde vi have alle forudsætninger for fortsat at være et også økonomisk bæredygtigt fællesskab. Ingen må efterlades på perronen. Gode vilkår og en høj grad af lighed er nemlig en væsentlig forudsætning for sund fælles økonomi.

Vi foreslår at kommunen også i forhold til økonomien arbejder med modeller der har et grønt og bæredygtigt sigte. Vækst er ikke ubetinget godt hvis det øger co2 udledning og belaster jordens ressourcer. Vi skal alle handle og tænke anderledes, – og kommunen skal gå forrest.

 

1.4 Aktiv indsats for kommunens landdistrikter

Med beliggenhed mellem store erhvervs- og udviklingskommuner har Odder Kommune udviklet sig til et meget attraktivt område for ”at flytte lidt ud af byen”. Både Odder by samt mindre byer og landdistrikter har et stort potentiale som dynamo for en fortsat udvikling.

Det er vigtigt for SF, at der fortsat arbejdes med lige muligheder for bosætning overalt i kommunen. Vi er også en landkommune og det kalder på særlige visioner og planlægning for vores mindre byer og landdistrikter. Det skal være åbenbart, at det også er attraktivt både at bosætte sig og drive erhverv på landet. For SF Odder betyder dette ikke, at der alle steder i kommunen skal findes de samme muligheder eller tilbud, som findes i f.eks. Odder by. Tværtimod kan man sige. Det betyder, at der fra kommunens side skal arbejdes aktivt og involverende med at understøtte og udvikle de styrker og muligheder, som allerede findes på landet, og som borgerne her udpeger som potentialer

 

Antallet af beboere i Odder Kommune fordeler sig med kun en lille overvægt i Odder by i forhold til resten af kommunen, og der er udviklingspotentiale i hele oplandet. Faktisk er det allerede rigtig godt i gang. Dette potentiale skal vi naturligvis fortsat høste i fællesskab. Konkret bl.a. via samarbejdet med lokalråd samt tidligere nævnte §17.4 – ad hoc udvalg.

Kommunens landsbyer og lokalområder er meget forskellige, – og det skal de have muligheder for at bevare og udvikle. En støtte til lokale udviklingsplaner omkring tilflytning og aktivitets- og levemuligheder vil være til stor gavn, både lokalt og for kommunen samlet.

 

1.5 Civilsamfund og frivillighed

SF Odder har længe været fortaler for, at kommunen skal udarbejde en lokal civilsamfundsstrategi.

Sammen med en strategi for frivillighed handler det om at gentænke velfærden, fordi det dels er en nødvendighed, og fordi det dels er en kæmpe mulighed.

Vi ser et stort behov for at nytænke såvel velfærd som frivillighed. De seneste mange år har på dette område været styret af især 4 stærke tendenser: Fra socialpolitik til beskæftigelsespolitik, øget styring og kontrol, markedsgørelse – og ikke mindst er frivillighed blevet omdefineret til frivilligt arbejde.

Vi kan i stedet skabe mere nærvær og tryghed gennem borgernes fællesskaber, mere sundhed gennem borgernes medansvar for eget helbred, mere omsorg og inklusion gennem borgernes frivillige deltagelse og mere innovation gennem borgernes engagement. I Odder Kommune er vi beriget med rigtig mange foreninger og grupper af aktive borgere, som gennem frivillighed gør en forskel for sig selv og andre. Tilsammen bidrager de med kvaliteter, vi som kommunalt system ikke selv kan levere. De skaber en reel merværdi i lokalsamfundet.

 

En lokal civilsamfundsstrategi skal bl.a. sikre platforme og strukturer for samarbejde på tværs ligesom den skal danne grundlag for sikring af økonomiske ressourcer og lokale rammer for og afstemning af forventninger i forhold til det aktive medborgerskab. Ikke mindst skal civilsamfundsstrategien forholde sig til, hvilke ændringer, der er nødvendige, i den kommunale forvaltning, når vi skal have et tillidsbaseret samspil med udgangspunkt i gensidig respekt for forskellighederne mellem offentlig og frivillig sektor.

En lokal strategi for frivillighed er også vigtig. For SF Odder er det især vigtigt, at frivillige oplever sig anerkendt og respekteret for netop det frivillige. Man skal som frivillig engageret opleve det meningsfuldt, og man må ikke opleve sig ”sat under administration”. Strategien skal også fremme, at mennesker med forskellige forudsætninger mødes i forpligtende fællesskaber og aktiviteter. Vi ønsker at fastholde frivilliges bidrag til den lokale velfærd, det lokale kulturliv, den grønne omstilling og til den enkeltes livskvalitet.

Vi ser meget frem til samarbejdet med alle gode kræfter om disse 2 vigtige strategier. SF Odder har et stærkt ønske om at Odder Kommune i endnu højere grad skal fremme, udvikle og synliggøre frivillighed. Vore lokale debatter og samarbejdet mellem kommunen og de frivillige organisationer og foreninger kommer alt for ofte til blot at handle om tilskud og støttebeløb. Økonomisk støtte er naturligvis vigtig for frivilligheden, men den er ikke, det der skal til, for at udvikle frivilligheden. Det handler om rigtig meget andet og mere. Alt sammen noget som vi kun kan skabe i fællesskab mellem kommune og frivillige, – og som i høj grad kræver nytænkning fra begge parter.

 

 

  1. Sundhed og forebyggelse

2.1 Lige muligheder og fællesskaber

For SF Odder er det vigtigt, at alle borgere har lige muligheder for et sundt liv, både fysisk, psykisk og socialt. Kun derved får alle mulighed for at mestre eget liv.

Vi vil sikre, at det sunde liv bliver en reel mulighed og et lettere valg. Det kan kommunens politikere og medarbejdere naturligvis ikke udrette alene. Et løft på sundhed og forebyggelse skal ske i tæt samspil med borgere, virksomheder, foreninger, organisationer og private sundhedsaktører.

Vi ved, at rigtig mange aktører allerede yder en stor aktiv indsats, og at der ligger mange flere ideer, ønsker og muligheder gemt i samarbejdet med disse aktører. Det er en super god basis for sammen at kunne udmønte en lokal sundhedspolitik. Udfordringen er at sikre inddragelsen af alle, der kan og vil samt sikre koordinationen af en mangespektret indsats.

Vi vægter indsatser, der på fællesskabets grund modarbejder ensomhed. Vi ved, at ensomhed i sig selv er en sundhedsskadelig faktor på linje med f.eks. overvægt og rygning. Derfor har indsatser mod ensomhed høj prioritet.

 

2.2 Særlig indsats

De kommunale sundhedstilbud skal først og fremmest målrettes grupper, der af sociale, helbredsmæssige eller andre grunde ikke selv formår de sunde tiltag. Der skal f.eks. laves forebyggende indsats for børnefamilier med særlige udfordringer, således familien støttes i trivsel og børnene i en tidlig alder får skabt rammerne for at få et sundt liv.

Vi har i SF særligt fokus på ulighed i sundhed. Vi er glade for, at der for børn og unge er mulighed for fritidspas. Vi vil arbejde for lignende ordninger også for voksne, som er dårligt stillede økonomisk eller socialt, således alle sikres adgang til deltagelse i foreninger, kulturliv mm.

For os er det vigtigt, at det netop er borgernes egne valg, som er i spil. For at dette reelt kan lykkes, skal man fra kommunal side dels være meget bevidst om kommunikation og oplysning til borgere, og dels at der skal stilles ressourcer til rådighed for, at man som borger kan udmønte sit valg. At det sunde valg opleves som nemt og rigtigt samt at tilgængeligheden til relevante tilbud som f.eks. træning, tandpleje, personlige hjælpemidler, samværs- og aktivitetstilbud opleves reel.

Kort sagt vil vi have forebyggelse i højsædet hele vejen rundt, fordi det betaler sig bedst på den lange bane, – både i forhold til den enkeltes trivsel og i forhold til samfundsøkonomien.

2.3 Handicap og psykiatri

Generelt er det heldigvis sådan, at Odder Kommune er et godt sted at bo også for borgere med handicap. Der er imidlertid stadig meget at arbejde på for at sikre borgere med handicap lige muligheder og en hverdag med udfoldelse i både familie- arbejds- og fritidsliv. Vi tager naturligvis udgangspunkt i FN’s Handicapkonvention, som er tiltrådt på nationalt plan og er forpligtende for kommunerne. Vi er forpligtede på konventionen og dermed på at sikre, at borgere med handicap har lige adgang til alle livets områder. Det kræver lige såvel fornyet fokus på børn & unge området som på voksen- og ældrelivet. Og det handler om hele bredden fra bolig over skolegang, uddannelse, beskæftigelse, tilgængelighed i det offentlige rum og fritidsmuligheder til de nødvendige behov for støtte, pleje og omsorg.

 

Det handler også om hele bredden fra sikring af fysiske adgangsforhold for borgere med bevægelseshandicap, synshandicap og hørehandicap til sikring af reel og lige muligheder også for borgere med psykiske eller kognitive handicap og psykiske lidelser.

 

2.4 Inkluderende fællesskaber

Kort og godt handler det om ægte medborgerskab i et inkluderende og åbent, lokalt fællesskab med ikke blot plads til forskellighed, men også anerkendelse af forskelligheden. At når vi skal sikres lige muligheder og ligestilling, betyder det netop, at vi ikke alle skal have det samme, men at vi hver især skal støttes af fællesskabet på netop de punkter, hvor vi har behov for det.

SF Odder vil i den kommende periode have særligt fokus på skole-, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for borgere med særlige behov. Vi ser det som absolut nødvendigt, at kommunen både fortsætter en intensiv dialog med eksisterende private virksomheder, og at Odder Kommune involverer sig aktivt i etableringen af socialøkonomiske arbejdspladser. Naturligvis inden for rammerne af det ikke-konkurrenceforvridende.

Beskæftigelsesmæssigt ser vi, at det især er vanskeligt for borgere med psykiske lidelser at finde en arbejdsplads. Derfor vil vi i særlig grad arbejde for fokus på etablering af gode arbejdspladser til disse

borgere.

 

2.5 Ældre- og seniorpolitik

Medbestemmelse, respekt, tryghed og værdighed er grundlæggende værdier også for SFs politik på ældreområdet.

Det gælder såvel med hensyn til at sikre mulighed for at kunne udfolde sig og bidrage på arbejdsmarkedet, så længe man selv ønsker, som med hensyn til at kunne få tilstrækkelig og kvalificeret hjælp og støtte fra fællesskabet, når man kommer i en situation, hvor man ikke mere selv kan klare hverdagens opgaver.

 

Vi vægter, at der også for seniorer og ældre medborgere er en vifte af muligheder for boform. At der via kommunal planlægning og samarbejde med private aktører og almene boligorganisationer gives gode muligheder for etablering af bofællesskaber og seniorboliger på forskellig vis og gerne spredt i hele kommunen. At vi sikrer tilstrækkeligt med pladser på plejehjem, når der er behov for professionel omsorg og pleje. At vi fortsat har en velfungerende hjemmepleje, der arbejder både med forebyggelse, rehabilitering, velfærdsteknologi – og naturligvis praktisk hjælp og personlig pleje, således det er reelt muligt at blive i egen bolig så længe, som man ønsker og magter det.

 

Vi vil have fokus på, at vi kan håndtere det stigende antal af os, der rammes af demens og andre former for svær alderssvækkelse – fordi flere af os bliver rigtig gamle. Det kræver både egnede boliger nok samt veluddannet personale nok. Det fordrer også en særlig opmærksomhed på pårørende og på hjemmeboende med demens. I sundhedsaftalerne med regionen bør indarbejdes en “demenspakke”, således man som borger har rettigheder og garanti for hurtig opsporing, udredning og behandling også på dette felt.

Vi arbejder for “faste teams” i ældreplejen, således flere ældre altid møder et kendt ansigt og personalet altid er godt klædt på med hensyn til den ældres individuelle behov og præferencer. Samtidig er det vigtigt, at vi får kigget grundigt på, hvilke dokumentationskrav der kan lempes på, uden at det går ud over borgerens retssikkerhed.

 

 

 

 

  1. Børn & Unge

 

3.1  0 – 6 årige

I SF Odder har vi altid haft fokus på den tidlige og forebyggende indsats for familier, hvor der behov for vejledning, støtte og hjælp.

Tidlig indsats begynder inden barnet er født, og sundhedsplejersken er omdrejningspunktet både før og efter fødslen, – naturligvis i samarbejde med andre relevante fagpersoner og familiens netværk.

Børn skal have mulighed for at vokse op med ro på, – og i det tempo der passer til hver enkelt. For at skabe den rette ro for børnene, kræver det, at der er voksne nok omkring dem.

Minimumsnormering i dagtilbud er et kardinalpunkt for SF – da børn har brug for voksne til at skabe tryghed, nærvær samt såvel udfoldelsesmuligheder og udfordringer, der er tilpasset børnene i forhold til deres udvikling.

For os er minimumsnormering 1 voksen til 3 børn i vuggestuer og 1 til 6 i børnehaver, – og beregning laves på institutionsniveau. Hvor der er børn med særlige behov skal normeringen naturligvis være højere.

SF tager udgangspunkt i en model for minimumsnormering der er bedre end Danmarks Statistiks. Både forvaltning og Forældrebevægelsen har lavet realistiske beregninger på normeringen.

Normeringer gør det selvfølgelig ikke alene. Derfor arbejder vi også for at sikre relevant uddannelse og kompetencer hos personalet samt gode fysiske rammer såvel ude som inde.

I dagtilbud og skoler mødes børn og familier på tværs af samfundslag, etnicitet og holdninger. Også af den grund er det vigtig, at bibeholde og videreudvikle virkelig gode offentlige tilbud. Det er med til at styrke sammenhængskraften i kommunen.

 

Det er vigtigt, at børn lærer om sundhed gennem hele barndommen. Vi vil arbejde for, at der kommer madordninger i alle institutioner, hvor det at lave mad sammen måske også bliver en del af hverdagen, og af både læringen og trivslen.

 

Vi har i Økologiens Have en stærk ressource, som kan udnyttes meget bredere i mange sammenhænge. Det ville være oplagt at bruge viden derfra til at lære børn om bl.a. økologi, råvarer og bæredygtighed.

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Ungdomsliv i Odder

I SF vil vi gerne tænke de unge ind i beslutningsprocesserne om hvad der skal til for at lave et godt ungeliv i Odder. Vi har igennem mange år været fortaler foret ungdområd men deter svært fordi de unge er i en fase hvor de er flygtige og engagerer sig hurtigt  i uddannelse og arbejde. Vi skal lære at arbejde mindre organisatorisk.

Der er problemer i Odder med alkohol og stoffer. Vi er med i projekt ”Fælles om ungelivet” – under sundhedsstyrelsen. Vi vil arbejde for tilbudt til de foreningsløse unge: skaterne, scooterdrengene og lignende.  Ungdomsskolen skal måske – ud på flere adresser også adhoc..

Ungdomshus.med både værksteds- og værestedsfaciliteter og med voksenopbakning er måske også en vej at gå.

 

 

 

 

 

 

  1. Folkeskolen

Vores skoler er stramt styret af læringsmål, kvalitetsrapporter og nationale test.

SF arbejder for at sætte skolerne fri og at få ro på i forhold til ikke at presse børnene ud i tidlige meget abstrakte valg for fremtiden.

Skolernes økonomi er stram, og der er sparet på meget af det, der skaber sammenhængskraft og liv: lejrture, skolefester mm.

Vi vægter en rigtig god studievejledning – og den åbne skole har også en opgave i at præsentere børnene for en bred vifte af erhverv og uddannelsesmuligheder.

Skolerne viste under corona nedlukning, at de formåede at omstille til virtuel undervisning – ved genåbning blev de sat fri og brugte i stor stil uderummet til undervisning. Dele af de erfaringer bør videreføres i folkeskolen også i en tid uden covid-restriktioner.

SF Christiansborg arbejder for at skolerne slipper for de stramme læringsmål og nationale test, og det samarbejder vi naturligvis også fra lokal side om, – ligesom vi i SF Odder vil arbejde for at børnene kan få en kortere skoledag og få flere timer med 2 voksne i klasserne.

På byskolerne har vi alt for store klasser – SF arbejder for en max. klassestørrelse på 24 elever.

 

I Odder kommune har vi 2 byskoler, hvoraf den ene har 2 afdelinger og  landsbyskoler og børnehuse, der har fælles ledelse.

SF var i mod denne sammenlægning og ledelsesmodel, men vi erkender, at det kan være modellen, der kan sikre overlevelse på de små skoler, da der tilsyneladende ikke er fælles vilje til at afsætte den økonomi, det ellers ville kræve. Både bestyrelse og personale kan se fordele i samarbejdet og de fostrer ideer til nyudvikling og samarbejde på tværs.

Landsbyordningerne indeholder også dagtilbud – det er små enheder, der er udfordret på normeringen.

I disse år opleves også, at det kan være svært at tiltrække kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Det bør have høj prioritet at arbejde for at gøre det endnu mere attraktivt at arbejde i dette vigtige felt.

 

Alle Odder kommunes skoler er udfordret økonomisk. Der er simpelthen for småt  råderum, når løn og andre faste udgifter er afholdt. Den model, der ligger til grund for fordeling af økonomi, er ændret flere gange – uden at det har hjulpet synderligt.

I SF prioriterer vi gode folkeskoler højt – vi mener at der skal tilføres flere penge til området generelt.

Det kan være nødvendigt med en skattestigning, hvis ikke der kan findes finansiering på anden vis.

De forskellige skoler og ordninger vil gerne samarbejde og oplever, at økonomien sætter nogle begrænsninger samtidig med, at det fagligt og socialt giver mening med de nye fællesskaber.

De udfordringer strukturen stadig giver i dagligdagen på den enkelte skole, ser ud til at lykkes i samarbejde mellem skolebestyrelse, elever, medarbejdere og ledelse.

 

I Odder kommune har vi et fælles elevråd. Det er altid spændende at få deres tanker og syn på hverdagen i skolerne. – Og naturligvis endnu mere spændende at også deres bud og indspark kan omsættes i konkrete handlinger.

Odder kommunes Børn-og Ungepolitik lægger vægt på, at børn og unge skal høres og inddrages. I SF vil vi gerne udbygge samarbejdet med det fælles elevråd samtidig med at vi fortsat vil arbejde for et ungdomsråd på tværs af ungdomsuddannelserne og andre grupper af unge i kommunen.

 

4.1 Inklusion

Inklusion er en smuk tanke – og det helt rigtige perspektiv på en barndom. Desværre er begrebet blevet noget omstridt, bl.a. jo fordi det reelt har været oplevet som en spareøvelse mange steder.

I Odder kommune har vi de seneste 4 år investeret på området – det har også givet resultater men ændrer ikke på, at der stadig er behov for at vi bliver bedre på området.

I SF insisterer vi på at holde fanen højt på dette område. Dels må inklusion aldrig bruges som indpakning til en spareøvelse og dels må man aldrig miste forståelsen for, at nogle børn og unge altså har brug for specialtilbud, som ikke kan rummes eller leveres af en nok så god daginstitution eller folkeskole.

Der er børn, der har det bedst i specialklasser – ja som måske slet ikke kommer i skole, hvis ikke det rigtige tilbud er tilgængeligt. Det er et område, hvor Odder kommune har haft svært ved at følge med udviklingen. Vi holder skarpt øje med området og bemærker heldigvis også gode takter og steder, hvor der er gang i en positiv udvikling. F.eks. kan nævnes Mellemformer(plusklasser) – findes allerede i Odder kommune. Det er klasser hvor børn, der er udfordret går sammen med kammerater der ellers ville gå i en almen klasse. Der er to voksne til stede og mindre klassestørrelse. Det ser ud til at være en god form for en del børn.

Det er naturligvis vigtigt, at der prioriteres på en måde, hvor det er det unikke barns behov, der er styrende – og ikke økonomisk knaphed.

Inklusion kræver, at skolens personale er klædt på til opgaven og der er den støtte som det enkelte barn har behov for, og bl.a. derfor vil SF Odder fortsat prioritere, at der er midler til efteruddannelse af lærere og pædagoger.

 

Børn og ungepolitikken lægger op til et øget samarbejde og inddragelse af forældrene både på skoler og daginstitutioner. Det skal slå igennem i praksis alle steder.

 

  1. Fritid og Kultur

 

Odder Kommune ligger også kulturelt i et smørhul mellem Aarhus, Skanderborg og Horsens. Vore nabokommuner har mange kulturelle tilbud som borgere fra Odder benytter flittigt.

Det betyder dog ikke, at vi ikke skal have kultur I Odder – tværtimod: Som på mange andre områder, skal vi bevare en Odder-model, hvor det aktivt involverende kulturliv er i højsædet og hvor alle borgere, dygtige amatører og professionelle oplever gode rammer for kulturel udfoldelse. Takket være mange frivillige, engagerede og dygtige aktører på kulturområdet er vi allerede ret godt kørende.

I SF Odder vil vi have særligt fokus på fritids og kulturtilbud, der er rettet til familier, børn og unge. Derfor har bl.a. også både Musikskolen og Kulturskolen vores bevågenhed. De er og bør være fyrtårne inden for den kommunale del af kulturområdet.

 

Odder Kommune har rigtig mange borgere, der er aktive i fritiden. Vi har mange, der udøver kultur i mange forskellige former og på forskellige planer. Det er en stor styrke og en gave for både større og mindre lokalsamfund.

Kommunen har en størrelse, der bevirker, at vi kan arbejde sammen på tværs af mange forskellige foreninger eller kunstformer. Det skal styrkes og dyrkes.

Vi har mange kulturting der er båret af frivillige kræfter:

Vi vil arbejde for at Odder Kommune bliver kendt som kommunen, hvor det er sjovt at bo og leve. Hvor man kan udfolde sig og være med til at skabe, opleve og lege.

Vitapark, Pakhuset og Spektrum er blandt de naturlige fysiske rammer for udfoldelse af fritids-og kulturliv både for Odder by og for hele kommunen. Samtidig skal vi sikre rammer i de mindre lokalsamfund, så der er muligheder for alle, uanset hvor man bor og lever sin hverdag.

 

Kulturforeningen er ret ny spiller på banen. Herfra uddeles penge til ansøgere på demokratisk vis. Der er opstået flere kulturtilbud og igangsættere på området.

Det meste af kulturlivet har ligget stille hen under corona. Vi fornemmer, at der igen er godt gang i de lokale kræfter, – men også at der nogle steder kan være behov for et ekstra skub for at komme i god gænge igen.

 

Central Hotellet er genopstået som et sted, der danner ramme om kultur. Tak for det. Det har samtidig skabt et vakuum i Vitapark – hvor Kulturkøkkenet måske kommer til at stå næsten ubrugt hen. Det gab må der arbejdes på at hele, ligesom Pakhuset naturligvis stadig skal have sin rolle såvel som vores super gode Odder Bibliotek.

Remisen er et fremtidsprojekt, som også kan blive en spiller på kulturområdet og jo allerede har vist sig positivt frem ved koncerter.

 

På andre fronter af kulturen er vi begunstiget med små gallerier, flotte udstillinger mm. For tiden ser vi også i stor respekt frem til “Kulturelt videnscenter for børn” skabt af folkene bag Theatre Madam Bach.

I SF Odder vil vi anbefale, at kommunalbestyrelsen i samarbejde med alle aktører i næste periode får prioriteret og fastlagt om alle lokaler og institutioner fortsat er i spil i kulturen? Er der lokale kræfter til det hele? Og er kommunen gode nok medspillere, når aktive kræfter ønsker at samle sig?

Der er ytret drømme om, at flytte biblioteket til Centralhotellet, – det ser vi ikke som et mål. Vi mener at biblioteket, som også er et kommunalt fyrtårn, ligger på en god placering både i forhold til byen og kollektiv trafik.

 

 

  1. Grøn omstilling

 

6.1 Rent drikkevand

Drikkevandet er en naturressource, som er essentiel for alle mennesker.

I 2013 vedtog Odder byråd en plan til sikring af drikkevandet efter et forslag fra  SF. En stor del af planen var at sikre drikkevandet ved Boulstrup med skovrejsning.

Der er sket alt for lidt på området indtil nu, og SF vil fortsat have sikring af rent drikkevand som et af vore hovedtemaer på det grønne område.

Det handler om at der skal være rent vand til kommende generationer, at der ikke spredes pesticider eller næringsstoffer hen over de områder, hvor vi hente vandet.

 

Selvom vi i den forgangne valgperiode er kommet lidt i gang med drikkevandsområdet, mener vi stadig, at der er rigeligt at tage fat på. Odder Kommune har et meget præcist videns grundlag for, hvor der er risiko for forurening af drikkevandet. Her er det helt store fokus på grundvandsreservoiret i Boulstrup. Vi mener ikke, at vi trygt kan læne os tilbage og lukke øjnene, selv om vandet er relativt rent i dag. Der er mange indikationer på, at drikkevandet er truet, og vi må aktivt sikre, at drikkevandet er rent i de næste mange generationer. SF Odder er ikke bange for at tage skarpe midler i brug for at opnå dette. Vi vil naturligvis altid søge en frivillig løsning i samarbejde med de lodsejere, der ejer jorden, men er dette ikke muligt, vil vi ikke lade få individers kortsigtede økonomiske interesser stå i vejen for fællesskabets interesser. Der kan påbud komme på tale, eller det kan i yderste konsekvens blive nødvendigt med ekspropriation for at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning.

 

SF Odder vil – ligesom Naturstyrelsens fagfolk – vælge skovrejsning som middel til at langtidssikre grundvandet ved Boulstrup-reservoiret. Andre steder kan der, alt efter de helt lokale jordbundsforhold og geologisk viden, være andre relevante redskaber til sikring af rent vand i fremtiden. SF Odder arbejder for, at der sikres relevant og effektiv indsats for alle områder med særlig drikkevandsinteresse.

 

6.2 Biodiversitet

Der er de senere år blevet mere opmærksomhed omkring og fokus på biodiversitet – også i Odder Kommune. Det er en glædelig udvikling. Vi bliver jo alle sammen lidt fattigere, når en art forsvinder eller bliver så sjælden, at den næsten ikke ses og opleves. I Odder Kommune bryster vi os af at have smuk natur, hvilket også er helt sandt. Vi har bare kun få og små reelle naturområder.  Der er dog en væsentlig forskel på smuk natur og bæredygtig natur. De to ting kan sagtens spille sammen, men de gør det ikke af sig selv. Natur er ikke blot natur. Der er mange forskellige slags natur, som understøtter mange forskellige slags dyre- og planteliv. Ofte kræves blot små, simple tiltag, som hverken er dyre eller vanskelige at udføre, men som alene kræver lidt omtanke tidligt i processen. Eksempler på hvordan man kan, og delvist har, øget biodiversiteten, er minivådområder, mindre aggressiv pleje af bevoksningen langs åerne og grøftekanterne og generelt dannelsen af små biotoper. Biodiversitet er relativt nemt at drage ind i andre projekter, såsom klimatilpasning og miljøbeskyttelse. Som nævnt kræver det bare, at man tænker sig om, – og så naturligvis politisk fodslag samt viljen til dialog med omverdenen. Det er også vigtigt i denne sammenhæng, at vi beskytter de forskellige naturtyper vi har i Odder Kommune via plejeplaner.

Odder kommune har vedtaget en biodiversitetsplan. Og kommunen indgår som andre kommuner i Projektet Vild med Vilje 2021. Det er en god start til at vi alle bliver mere opmærksomme på hvor vigtig vilde planter og insekter er for hele balancen i verden. Der er stadig mange udfordringer f.eks. monokultur i landbruget, invasive arter mm

SF vil fortsat have fokus på biodiversiteten, og hvordan vi forbedrer den på kommunal jord samt inspirerer erhvervsliv og private til at agere på deres jord.

SF foreslår at kommunale medarbejdere der arbejder i Fælles Drift og Service sikres kompetencer, der kan understøtte og realisere målene.

 

6.3 Udvaskning til havmiljø, fjorde og vandløb

SF Odder vil arbejde for, at indsatsen i forhold til at mindske udvaskning fra især landbruget til havmiljø, fjorde og vandløb styrkes. I Odder Kommune er vi efterhånden langt fremme med projekter for minivådområder. Denne tankegang, hvor både landbruget, forvaltning, politikere og eksperter inddrages for at lave optimale løsninger for alle parter, ser vi meget gerne fortsat og udvidet til andre tiltag end minivådområder, hvor det er muligt.

 

 

 

6.4 Klima

Klimaforandringerne er et af vor tids helt store udfordringer. Udfordringerne er delt i to. Dels handler det om at forhindre eller bremse klimaforandringerne ved at reducere vores CO2-udledning, og dels handler det om klimatilpasning, hvor vi må indstille vores samfund på de klimaforandringer, der allerede i dag er uundgåelige. Klimaforandringerne kræver ganske enkelt på mange områder en grundlæggende grøn omstilling for at modvirke ændringerne.

Klimaforandringerne er her allerede. Gennemsnitstemperaturen i verden er steget og isen smelter. For at imødekomme dette er det ikke nok med overordnede politiske beslutninger – der er brug for at vi alle ændrer vaner, forbruger mindre, mere genbrug, spiser mindre kød osv.

Vi vil foreslå, at den kommunale mad til borgere og i rådhusets kantine bliver klimavenlig med mindre eller ingen kød.

Vi viste under corona, at vi kunne ændre livsstil fra dag til dag – så der er håb om at vi kan skabe forandringer i tide. Det kræver viden, mod, vilje og fællesskab.

Vi har mange aktører der kan komme i spil i den forandring: erhvervslivet, aftenskoler, foreninger, DN, Økologien Have, landbruget, – og ikke mindst os alle som medborgere.

Vi i SF mener, at kommunen skal gå forrest i handling men også i at tilskynde, dele viden mm i forhold til hvad vi kan gøre og forvente af hinanden.

Odder Kommune har jo i øvrigt også tilsluttet sig forskellige fora og sammenslutninger, hvor vi er forpligtede på handling. Vi vil vedvarende presse på for at se reel aktion.

 

6.5 Energiforsyning

SF Odder vil arbejde for, at vores energiforsyning kommer til at bygge på 100 % bæredygtig energi. Energiforsyningen skal være CO2-neutral og skal bygge på en sikker energiforsyning. Derfor er det vigtigt, at vi bygger på en bred sammensætning af vedvarende energikilder – både vind, sol, jord og andre vedvarende energikilder.

Herudover skal vi fortsætte og styrke energirenoveringer af offentlige bygninger, og specielt indsatsen for at få private og erhverv med på energirenovering, skal styrkes. Det er trods alt her, der udledes suverænt mest CO2. Odder Kommune skal gå forrest som eksempel og katalysator for at også private og erhvervslivet går med i omstillingen.

En lokal energistrategi skal vise vejen.

 

6.7 Klimatilpasning

I forhold til klimatilpasning mener vi i SF Odder, at Odder Kommune skal være blandt foregangskommunerne på intelligente klimatilpasningsløsninger. Vi skal lade os inspirere af de kommuner, der allerede har lavet intelligente løsninger, og så skal vi bruge de bedste af dem i Odder Kommune. Vi er allerede godt på vej og meget sker i bl.a. nye udstykninger. Det handler om at tænke mere kreativt end blot at bruge regnvandsbassiner som regnvandsbassiner. Man kan ændre vandløb, så de på en gang ophober mere vand, og dermed forhindrer oversvømmelser, samtidig med, at de kan skabe biotoper, der kan gavne biodiversiteten. Derudover kan man, som man har gjort i bl.a. Roskilde Kommune, lave regnvandsbassiner, som også kan bruges rekreativt. I Roskilde Kommune har man f.eks. lavet et regnvandsbassin, som det meste af året fungerer som skaterpark til gavn for de mange unge skatere, som der også er mange af i Odder Kommune.

Den enkelte borger i kommunen kan også hjælpe til at håndtere de øgede regnmængder, så vi forhindrer oversvømmelser. SF Odder vil derfor også arbejde for, at mere regnvand bliver håndteret lokalt, f.eks. ved at beplantning i stedet for at lægge fliser. Oplysningskampagner kan bane vejen. SAMN har f.eks. lavet demonstrationsanlæg i Økologiens Have. SF Odder vil arbejde for intelligente og innovative løsninger, hvor vi tænker klima ind i alt, hvad vi gør, og hvor vi tænker alt andet ind, når vi laver klimaløsninger.

 

 

  1. Erhverv og beskæftigelse

 

7.1 Erhvervspolitik

 

En offensiv og aktiv lokal erhvervspolitik er et væsentligt parameter for en kommune med muligheder for alle. Dels naturligvis fordi lokale beskæftigelsesmuligheder er vigtigt for mange borgere, men også fordi et sundt og godt erhvervsklima er med til at skabe den nødvendige dynamik på flere fronter. SF Odder har det klare mål at fastholde og tiltrække virksomheder til kommunen. Vi har mange små og mellemstore virksomheder og en levedygtig underskov af iværksættere. Vi ønsker, at Odder Kommune skal være kendetegnet ved virkelig gode rammebetingelser for både eksisterende og kommende erhvervsdrivende. Det handler selvfølgelig en del om kommunal sagsbehandling, infrastruktur og erhvervsgrunde, men det handler også om et ærligt og åbent samarbejdsklima, hvor der er plads til de skæve løsninger og de innovative kræfter. Det er vores forpligtelse som kommune at medvirke til et aktivt samspil og en givende dialog med virksomheder, arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner samt ikke mindst region og nabokommuner.

Der er brug for at forny begrebet vækst og brug for også grønnere veje til vækst. Vækst må aldrig reduceres til blot ”mere af det samme”.

 

Vi vil satse på flere grønne veje til vækst og vi vil bruge kommunens indkøb og udbud offensivt i den lokale erhvervspolitik. Der er gode lokale håndværker arbejdspladser i en målrettet energi-renovering af alle kommunale bygninger, – og det samme gælder for klimasikringer, opsætning af solceller mv.  Der er lokale arbejdspladser i at efterspørge lokalt producerede økologiske fødevarer til kommunale institutioner, skoler og plejecentre.

Kommunen køber ind og udbyder opgaver for rigtig mange millioner kroner hvert år. Disse penge kan naturligvis ikke alle falde i lommerne hos lokale virksomheder og beskæftigede borgere, men vi kan godt gøre det bedre. Vi vil arbejde for et samarbejde med det lokale erhvervsliv om, hvordan vi i langt højere grad kan koble indkøbs-, udbuds- og erhvervsstrategi. Kommunens opgave skal i vid udstrækning være at skabe rum for initiativ og sikre netværk, hvor ressourcerne og idéerne kan mødes.

 

7.3 Beskæftigelse på landet

Vi vil arbejde aktivt for at også landdistrikterne fortsat kan være med toget. Med en fokuseret satsning på at understøtte netop iværksætteri, har vi gode muligheder for også at fremme udviklingen af virksomheder og beskæftigelse på landet. Også her er infrastruktur – og særligt IT-infrastruktur væsentligt for udviklingen.

 

7.4 Beskæftigelse

Det kommunale Jobcenter har en central plads i beskæftigelsesindsatsen. Sammen med de faglige organisationer og virksomhederne ydes allerede en god og fleksibel indsats. Odder Kommune er begunstiget med en relativ lav ledighed, men der er stadig meget at tage fat på. Dels den meget vigtige indsats med at sikre alle unge uddannelse, praktikpladser og job. Vi skal være kommunen, hvor der er brug for alle. Jobcenteret skal fortsætte med fokus på motivation og uddannelse af unge, hjælpe syge til at fastholde tilknytning til jobbet og ikke mindst sikre løbende opkvalificering af såvel ledige som beskæftigede. Det kræver et stærkt og åbent samarbejde med alle parter.

 

I Odder Kommune tilkendes en del førtidspensioner, og alt for mange er meget langvarigt og ufrivilligt uden for arbejdsmarkedet på grund af sygdom – ofte af psykisk karakter såsom bl.a. stress, depression og angst.  En tidlig pensionering kan være den rigtige  eller eneste løsning, men det er sjældent lykken. SF Odder vil arbejde for, at kommunen offensivt og aktivt støtter etableringen af flere socialøkonomiske arbejdspladser, hvor også borgere med langvarig sygdom eller handicaps kan være med i et arbejdsfællesskab og få mulighed for at mærke glæden ved det. Der er både i Odder by og i oplandets byer mange muligheder for den type af jobs i små-virksomheder, der reelt skaber merværdi lokalt. Fordi socialøkonomiske virksomheder har en særlig egenskab i forhold til beskæftigelsesindsatser og jobskabelse for borgere med særlige behov. Her kan vi kombinere den beskæftigelsesmæssige og den sociale indsats med en reel produktion af varer eller tjenesteydelser på markedsvilkår, som ikke er konkurrenceforvridende i forhold til andre virksomheder. SF Odder vil foreslå at der udarbejdes en lokal strategi og handleplan for socialøkonomi.

 

  1. Infrastruktur

 

8.1 Trafik og stier

SF Odder vil arbejde for, at de bløde trafikanter som gående og cyklende i endnu højere grad skal tænkes ind i kommunens trafikplanlægning. Alt for meget planlægning foregår på bilernes præmisser. Vi vil derfor arbejde for, at der på baggrund af den vedtagne plan for stier i hele kommunen besluttes en gennemførelsesplan, der prioriteres økonomisk. Vi vil også stadig prioritere at gøre alle skoleveje mere sikre.

 

8.2 Kollektiv transport

SF Odder ønsker, at det samlede tilbud af kollektiv transport gennemarbejdes vedr. såvel kvalitet, omfang af tilbud, alternative løsninger og brugerbetaling. Der er forbedringsmuligheder. I en kommune hvor næsten halvdelen af os bor uden for Odder by, og hvor mange også arbejder eller går i skole udenfor kommunen, skal vi sikre en god dækning alle steder – og i alle retninger. En del af det kræver naturligvis samarbejde med og pres på det regionale trafikselskab. Det gør vi også gerne.

 

SF vil arbejde for at flextur dør til dør bliver en mulighed også i Odder by – der er alt for mange borgere  – også fra oplandet der ikke kan komme til f.eks. deres træning i Odder, da de ikke har mulighed for at gå til/fra et knudepunkt. Det handler også om at gøre disse ordninger attraktive for alle borgere.

 

  1. Kattegatforbindelsen

 

SF Odder er imod den påtænkte Kattegatforbindelse. Vi mener, at der er alt for mange negative konsekvenser på bl.a. parametrene klima, miljø, anlægsudgifter, støj og ødelagt natur- og kulturlandskab. Hertil kommer, at vores kommune vil blive “skåret over” på tværs. Vi kan ikke få øje på positive virkninger, der kan opveje alt dette. Vi anbefaler i stedet massive investeringer i bedre og hurtigere togforbindelser, der på langt mere fremtidssikret vis kan binde landet bedre sammen, – og tilgodese de trods alt få af os, for hvem det er meget vigtigt at kunne komme fra Jylland til Sjælland hurtigere end i dag.

 

10 Byplanlægning

 

I SF Odder er vi allerede meget tilfredse med en stor del af planlægningen på boligområdet. Vi finder blandede kvarterer med et mix af leje- og ejerboliger meget attraktivt.Vi mener at der er god mening i at have forskelligt byggeri(etage, rækkehus og parcelhuse) i det samme område. I Odder kan vi bryste os af at have super gode almene boliger beliggende på meget attraktive steder. Det skal fortsættes i de byudvidelser, som kommer. Ligeledes skal vi fortsætte med at sikre attraktive byggegrunde ud fra en planlægning, hvor vi vægter både nem adgang til butikker, service og rekreative områder. Ligeledes skal der turbo på muligheder og planer for at sikre mere klimavenligt og bæredygtigt byggeri samt rum for alternative boformer. Alt sammen noget der kan fremmes gennem planlægning, inspiration, viden og kampagner.

 

10.2 Odder bymidte

Et konkret forslag til dette ville være at tillade fortættet boligbyggeri med boliger for unge og seniorer i midtbyen, og så i stil med mange andre steder i Danmark – have et hovedsageligt bilfrit torv og centrum.  SF tror på, at det vil højne værdien af midtbyen og Torvet meget, hvis der via boliger kom mere liv i midtbyen, også efter lukketid.

Derudover vil det også binde Torvet bedre sammen med gågaden. Alt i alt tror vi i SF, at det ville være til gavn for alle, også butikkerne på Torvet og gågaden med flere beboere og mindre bilkørsel i den centrale del af byen, så man nemmere og mere trygt kunne bevæge sig frit rundt til butikker, cafeer m.m.

Den nyeste plan for midtbyen samt ikke mindst den kommende Folkepark vil aktivt bidrage til disse visioner.

 

10.3 Kommunens udviklingsstrategi

 

Bosætning handler om meget andet end boliger og udstykninger. Faktisk handler det i lige så høj grad om det liv, som skal udfolde sig både inde i og uden for boligerne og inde i samt uden for virksomhederne.  I SF Odder er vi overbeviste om, at parametre som det gode og trygge liv for børn & unge, beskæftigelsesmuligheder, tryghed i social service, det gode ældreliv og de kulturelle udfoldelsesmuligheder alt sammen er vigtigt. Også viden om Odder Kommune som den grønne ansvarlige kommune har betydning, når borgere skal vælge at slå sig ned netop her. Det er vel egentlig ikke så indviklet. De positive særkender, vi, som bor her i forvejen, vægter og fremhæver, skal naturligvis styrkes og gøres mere synlige. Det kræver en fokuseret og professionel tilgang til markedsføring af Odder Kommune over for både borgere og virksomheder.

Byrådet har faktisk vedtaget udmærkede strategier for udvikling af både erhverv og bosætning.  SF Odder vil arbejde målrettet for, at der kommer mere realitet og konkrete målbare effekter på udviklingen.

 

 

Stem på SF i ODDER

At stemme på SF er en stemme på de mest udsatte borgere, på miljøet og klimaet og på at sikre velfærden.

Odder kommune har igennem mange år været presset på økonomien og har været nødt til at spare – også på velfærd. Vi tror ikke at vi kan spare os ud af problemerne men vi skal i stedet for investere i fremtiden – og det koster måske en skatteforhøjelse

Der er næsten ingen grænser for, hvor meget mere både vi og andre borgere i kommunen gerne ville have gennemført, men vi understreger vores vilje til både at have mål, som beskrevet i programmet, og til at deltage i løsningen af de aktuelle problemer i dialog med medborgere og et bre

 

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!