Del

Stem på SF Odder

 

DET VIL VI ARBEJDE FOR

 

I SF Odder drømmer vi om en kommune, hvor lighed, frihed, nærhed, tillid og ro er i højsædet. Som værdier, vi som politikere forpligter os på at pejle efter. Som værdier, vi vægter højt både i forhold til medborgere i alle aldre og til kommunens ansatte.

Vi vil arbejde for reelt medborgerskab for alle. Med tydelige og troværdige rettigheder såvel som forpligtelser og med fokus på kernevelfærden. For os handler kernevelfærd også om rengøringsstandarder, vedligeholdelse af kommunale bygninger og kunst samt en indkøbspolitik med fokus på både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Vi synes, at det vedkommer os alle, hvordan leverandører og underleverandører behandler deres ansatte og det omgivende miljø.

 

Rammerne for høj livskvalitet og udfoldelse i et fællesskab skal kunne mærkes af alle.

 

En stor del af fremtidens livskvalitet og muligheder står og falder med, at vi for alvor får løftet den såkaldt “grønne dagsorden”. At vi sikrer rent drikkevand og tilgængelig natur også for fremtiden. At vi altid vurderer nye projekter og tiltag – store som små – udfra et bæredygtigheds-barometer. At vi tænker vækstbegrebet helt om og altid bringer cirkulær økonomi i spil. Klimaforandringerne er her – og det er en dagsorden, der for os at se vil påvirke alle de områder hvor vi har indflydelse som kommune.

Helt praktisk ønsker vi udvidet brug af ad hoc udvalg som rammer for i højere grad at inddrage borgere, brugere, samarbejdspartnere, særlig viden mv. i forhold til udvikling i og af kommunen.

 

Kort sagt: Odder Kommune må meget gerne være stedet, man vælger at bo eller drive virksomhed, når man vægter, at her er plads til alle. At her kan livet leves i tryghed og tillid til, at der også er bomuligheder og hjælp at hente, hvis man i kortere eller længere tid for brug for fællesskabets hjælp til hverdagen.

 

Sådan vil vi arbejde

I SF Odder tror vi på politikens kraft til at forandre. Og vi anser det for nødvendigt at politikere og medborgere sammen udvikler den offentlige velfærd i retning af en fællesskabs-sektor. Vi skal modernisere måden at være kommune på. Vi vil som politikere ikke blot affinde os med en rolle, hvor vi kan vende tommelfingeren op eller ned til diverse oplæg fra forvaltningen. Vi mener, at det er politikeres opgave at gå forrest, være i dialog med medborgere og ansatte samt tydeligt udstikke retning samt værdier.

 

Vores mål er et lokalt demokrati med aktiv deltagelse af borgere, erhvervsliv, organisationer og foreninger. Et lokalt demokrati hvor vi sammen skaber politikken og visionerne. Hvor vi i fællesskab sætter retningen. Kort sagt en styring, som betyder reel magt til ”folket” og et inkluderende fællesskab, hvor potentialer kan udfoldes. Vi vil gerne drøfte tingene, inden der er et forslag til høring – og tage dialogen inden der er formuleret en løsning eller forslag.

Dette fordi vi i SF Odder dybt og inderligt tror på værdien af det inddragende lokale demokrati, hvor vi giver hinanden plads til at spille med, og hvor ingen efterlades udenfor fællesskabet. Kort sagt: hvor ingen muligheder overses og hvor ingen ressourcer spildes.

 

 

Vedtægter for SF Odder

Socialistisk Folkeparti, Odder partiforening

 

Foreningens navn er: Socialistisk Folkeparti, Odder partiforening.

2

Foreningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti, hvis formål og love er gældende.

3

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1 kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

4

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretninger:
  1. Beretning om partiforeningens virksomhed
  2. Beretning om byrådsarbejdet.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab.
 4. Forslag:
  1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  2. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan for det kommende år.
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 7. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand – hvert år.
  2. Valg af kasserer og 1 bestyrelsesmedlem – hvert andet år (ulige år)
  3. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer – hvert andet år (lige år)
  4. Valg af 2 suppleanter – hvert år.
  5. Valg af 1 revisor – hvert andet år (ulige år)
  6. Valg af 1 revisor – hvert andet år (lige år)
  7. valg af 1 revisorsuppleant – hvert år.

 

 5

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 6

 1. Bestyrelsen består af formand, kasserer og op til 4 bestyrelsesmedlemmer, dog kan kasserer stå udenfor bestyrelsen. Derudover kan SFU-Odder på deres generalforsamling udpege et medlem til bestyrelsen

(dette medlem skal være medlem af SF)

Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter.

Endvidere skal der vælges 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant.

 

 1. Formanden vælges hvert år. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (op til 3) vælges i lige år. De 2 suppleanter vælges hvert år.

Såfremt formanden, kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne fratræder i valgperioden, indtræder et bestyrelsesmedlem eller en suppleant i vedkommendes sted indtil næste generalforsamling.

 1. Revisorer vælges for to år – der vælges 1 ny hvert år
 2. Formanden tegner partiforeningen

7

Alle valg foregår ved håndsoprækning medmindre mindst 1 medlem kræver skriftlig afstemning.

Formanden skal vælges med mindst 50 % majoritet af de fremmødte. Hvis ingen af de opstillede kandidater ved første afstemning opnår 50 % majoritet, udgår kandidaten med det laveste stemmetal og ny afstemning foretages, indtil en kandidat har opnået mindst 50 % majoritet.

8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelses flertal og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Valg kan om fornødent foretages, når den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt med valg på dagsordenen.

9

 1. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med næstformand og sekretær.
 2. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 3. Minimum halvdelen af bestyrelsen skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
 4. Bestyrelsen skal tage referat af bestyrelsesmøderne.

 10

 

 1. Indkaldelse til opstillingsmøder for kandidater til parlamentariske forsamlinger skal foretages med mindst 8 dages varsel.
 2. Som valgtilforordnede og delegerede ved landsmøder udpeger bestyrelsen et antal villige personer blandt medlemmerne. Eventuelt honorar tilfalder partiforeningen efter fradrag af skat samt evt. tabt arbejdsfortjeneste – med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

11

 1. Partiforeningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen og skal til hver en tid være mindst det af partiets hovedbestyrelse fastsatte. Kun medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret på generalforsamlinger.
 2. Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret.
 3. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af Formand, Kasserer, samt de valgte revisorer, og godkendes på et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.

12

Vedtægterne kan kun ændres af en generalforsamling, hvis det er varslet mindst 8 dage før dennes afholdelse. Vedtægtsændringer sker ved almindeligt stemmeflertal.