Del

Stem på SF

Der er udskrevet valg. Vi håber og tror på et godt valg. 

Stem på vores lokale kandidater

Charlotte Vindeløv

Kirsten Norman Andersen

Sofie Lippert

 

 

 

 

Vedtægter for SF Odder

Socialistisk Folkeparti, Odder partiforening

 

Foreningens navn er: Socialistisk Folkeparti, Odder partiforening.

2

Foreningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti, hvis formål og love er gældende.

3

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1 kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

4

Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretninger:
  1. Beretning om partiforeningens virksomhed
  2. Beretning om byrådsarbejdet.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab.
 4. Forslag:
  1. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  2. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan for det kommende år.
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 7. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand – hvert år.
  2. Valg af kasserer og 1 bestyrelsesmedlem – hvert andet år (ulige år)
  3. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer – hvert andet år (lige år)
  4. Valg af 2 suppleanter – hvert år.
  5. Valg af 1 revisor – hvert andet år (ulige år)
  6. Valg af 1 revisor – hvert andet år (lige år)
  7. valg af 1 revisorsuppleant – hvert år.

 

 5

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 6

 1. Bestyrelsen består af formand, kasserer og op til 4 bestyrelsesmedlemmer, dog kan kasserer stå udenfor bestyrelsen. Derudover kan SFU-Odder på deres generalforsamling udpege et medlem til bestyrelsen

(dette medlem skal være medlem af SF)

Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter.

Endvidere skal der vælges 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant.

 

 1. Formanden vælges hvert år. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (op til 3) vælges i lige år. De 2 suppleanter vælges hvert år.

Såfremt formanden, kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne fratræder i valgperioden, indtræder et bestyrelsesmedlem eller en suppleant i vedkommendes sted indtil næste generalforsamling.

 1. Revisorer vælges for to år – der vælges 1 ny hvert år
 2. Formanden tegner partiforeningen

7

Alle valg foregår ved håndsoprækning medmindre mindst 1 medlem kræver skriftlig afstemning.

Formanden skal vælges med mindst 50 % majoritet af de fremmødte. Hvis ingen af de opstillede kandidater ved første afstemning opnår 50 % majoritet, udgår kandidaten med det laveste stemmetal og ny afstemning foretages, indtil en kandidat har opnået mindst 50 % majoritet.

8

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelses flertal og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Valg kan om fornødent foretages, når den ekstraordinære generalforsamling er lovligt indkaldt med valg på dagsordenen.

9

 1. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde med næstformand og sekretær.
 2. Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 3. Minimum halvdelen af bestyrelsen skal være til stede, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
 4. Bestyrelsen skal tage referat af bestyrelsesmøderne.

 10

 

 1. Indkaldelse til opstillingsmøder for kandidater til parlamentariske forsamlinger skal foretages med mindst 8 dages varsel.
 2. Som valgtilforordnede og delegerede ved landsmøder udpeger bestyrelsen et antal villige personer blandt medlemmerne. Eventuelt honorar tilfalder partiforeningen efter fradrag af skat samt evt. tabt arbejdsfortjeneste – med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

11

 1. Partiforeningens kontingent fastsættes af generalforsamlingen og skal til hver en tid være mindst det af partiets hovedbestyrelse fastsatte. Kun medlemmer, som har betalt forfaldent kontingent, har stemmeret på generalforsamlinger.
 2. Foreningens regnskabsperiode er kalenderåret.
 3. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af Formand, Kasserer, samt de valgte revisorer, og godkendes på et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.

12

Vedtægterne kan kun ændres af en generalforsamling, hvis det er varslet mindst 8 dage før dennes afholdelse. Vedtægtsændringer sker ved almindeligt stemmeflertal.