Vores mærkesager

Miljø og natur

Nordfyns Kommune er domineret af landbrug, og det skal den fortsat være, men det skal ikke være på bekostning af naturen og kvaliteten af vores drikkevand. I samarbejde med lodsejerne skal findes løsninger så mangfoldigheden i naturen sikres og grundvandet fortsat er uden miljøfremmede stoffer over grænseværdierne. Rent vand er en menneskeret!

Vi har fokus på mulighederne for bosætning i hele kommunen. En af forudsætningerne for bosætning er at man kan komme til og fra arbejde, skole, fritidsinteresse m.m. Kombinationer af busdrift, teletaxa samt udvikling af samkørsels ordninger skal udvikles. Cykelstinettet skal udbygges, kombineret med cykelruter ad eksisterende veje, hvor der tages særligt hensyn til cyklister og andre bløde trafikanter.

Kultur, innovation og erhverv.

Nordfyn satser på innovation. Det indebærer, at der i endnu højere grad skal skabes plads til iværksættere. Innovation, kreativitet og kultur er tæt forbundet. Det kreative og kulturelle skal have mere plads. Således vil SF-Nordfyn kæmpe for at det nordfynske kunst- og kulturliv kan blive mere synligt og omfatte endnu flere børn og unge. Et samarbejde mellem ”kulturelle ildsjæle” og en kulturvejleder kan udvikles til etablering af centre/kulturhuse, hvor kunsthåndværkere og iværksættere kan inspirere hinanden til noget, som kan udvikle sig til egentligt erhverv. SF vil fastholde og udvikle det gode samarbejde mellem det nordfynske erhvervsliv og kommunen.

Værdighed i forhold til ældre samt udsatte borgere.

Det er vigtigt med en værdig og respektfuld behandling af de ældre borgere. Derfor vil SF arbejde for, at der etableres faste teams i den udkørende ældrepleje. Det kan være et problem for de ældre, som har behov for hjælp, at der kommer så mange forskellige sosu-hjælpere ind i deres private hjem. Det kan skabe utryghed. Det er påkrævet, at der bliver tilført vikarpenge til plejecentrene ved medarbejderes sygdom, ferie og efteruddannelse.

Indlæggelsestiden på sygehusene er blevet kortere og det har den konsekvens at de opgaver, der skal løses i kommunen, bliver mere komplekse. Derfor stilles der øgede krav til pleje- og behandlingsmuligheder i Nordfyns Kommune. Vi skal sikre, at der er tilstrækkelige aflastningspladser. Personalet skal også efteruddannes til at løfte opgaven.

Børn og unge

Det er af afgørende betydning for vores unge, at de får en solid ballast fra folkeskolen at bygge videre på i deres ungdomsuddannelse og senere arbejdsliv. Vi skal bryde den negative sociale arv og dermed mindske uligheden i samfundet. Vi skal understøtte børnene i, ikke alene at udvikle de faglige kompetencer, men også de sociale og kreative evner. Vi ønsker at indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner. Hvis vores børn skal trives, lære, udvikle sig og dannes er det nødvendigt med færre børn pr. voksen. Vi vil fastholde de nuværende skoler og dagtilbud i vores lokalområder. Vi vil kæmpe for at bevare gymnasium, VUC og de to produktionsskoler i Nordfyns Kommune.

Børns og unges fritid skal tages alvorligt, og indsatsen for at udvide viften af fritids- og kulturtilbud skal øges.