Velkommen til SF’ s valgprogram for Region Midtjylland 2021

Vi har valgt at beskrive vores værdier i følgende politiske prioriteter

 • FORORD & Kandidater til Regionsrådsvalget 2021
 • SF ønsker sundhed og god behandling for alle
 • Vi vil mindske uligheden i sundhed
 • SF ønsker bedre forebyggelse
 • SF vil løfte kvaliteten på det specialiserede socialområde
 • Bedre behandling ved psykisk sygdom
 • Hurtig og bedre hjælp i ambulancer
 • Den gode arbejdsplads
 • SF ønsker en bæredygtig region
 • SF ønsker en gentænkning af den kollektive trafik

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen
– Stem SF til regionsvalget

Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til regionsrådet. Det er her du er med til at bestemme hvordan vores fælles sundhedsvæsen skal udvikle sig. Samtidig spiller regionen blandt andet en stor rolle omkring den kollektive trafik, klimaforandringer, omstilling til vedvarende energi, oprydning af jordforurening, styring ift. ungdomsuddannelser osv.

I SF arbejder vi for et offentligt sundhedsvæsen med tryghed, nærvær og høj kvalitet. Et sundhedsvæsen hvor alle uanset pengepung behandles lige og hvor patienter og pårørende mødes i øjenhøjde. Vi vil sikre, at alle har adgang til en læge, fjerne brugerbetaling og styrke forebyggelsen.

I SF mener vi, at nogle områder har brug for et særligt løft. Vi vil investere i et løft til psykiatrien og i bedre forhold for fødende og børn.  Vi har særligt fokus på at forbedre arbejdsmiljøet for vores frontmedarbejdere og på at styrke rekruttering. Der er også brug for bedre samarbejde med kommunerne, flere forebyggende tilbud og at inddrage patienter og pårørende mere.

Og så skal vi gøre endnu mere for at gøre op uligheden i sundhed, som særligt rammer udsatte og mennesker med psykisk sygdom.

SF presser på for en grøn og bæredygtig omstilling af vores samfund, og sikrer en sammenhængende region. Der skal være gode muligheder for uddannelse og job i hele regionen. Besparelser på den kollektive trafik skal stoppes, og i stedet skal den udvikles så den er et reelt alternativ både i byer og på landet. Vi vil fortsætte med at styrke den grønne omstilling, som er en af vores vigtigste investeringer for at sikre gode liv i fremtiden.

Region Midtjyllands personale består af engagerede og højt kvalificerede mennesker, som hver dag går på arbejde for at yde en indsats for patienterne, fremme en bæredygtig omstilling eller forbedre livsbetingelserne i regionen. I SF mener vi, at personalet skal mødes med tillid frem for kontrol og gives mulighed for at bruge deres faglighed til at levere de bedste løsninger i hverdagen.

I SF er åbenhed og dialog grundlæggende for vores politiske arbejde. Vi vil lytte og samarbejde med borgere, patienter, personale og alle andre, som vil være med til at udvikle de regionale tilbud og vores region som helhed. Nye ideer og fælles løsninger skal hjælpe os til at udvikle fremtidens velfærdssamfund.

SF har skabt en række resultater i den forgangne valgperiode. Men vi er ikke i mål. I SF Midtjyllands valgprogram kan du se vores forslag til hvordan vi fortsat kan udvikle og styrke vores fælles sundhedsvæsen og skabe en mere bæredygtig region.

Jeg håber du vil bruge din stemme tirsdag den 16. november
– og håber du sætter dit kryds ved SF.

Jacob Isøe Klærke

SF’s kandidater til Regionsrådsvalget 2021

– SF opstiller sideordnet, men vi har som medlemmerne valgt ovenstående opstilling.

1 Jacob Klærke Aarhus jacob.klaerke@rr.rm.dk
2 Susanne  Buch Lemvig susanne.buch@rr.rm.dk
3 Ulla Holm Samsø ullaholm.samsoe@gmail.com
4 Tilde Malund  Jensen Aarhus tilde@sfu.dk
5 Thue  Grum-Schwensen Skive thuesgs@gmail.com
6 Claus Løwe  Klostergård Silkeborg ClausLowe.Klostergard@silkeborg.dk

SF ønsker sundhed og god behandling for alle

#1                  Lighed for alle

SF ønsker, at alle borgere har lige adgang til den bedste behandling uanset bopæl eller pengepung. Behandlingen skal være af høj kvalitet og skal ydes på borgerens præmisser. Ressourcesvage patienter skal sikres en lige så god behandling som ressourcestærke patienter. Dyre behandlinger på privathospitaler øger uligheden, og alt for mange patienter og pårørende må køre langt for at blive undersøgt og behandlet.

#2                  SF vil styrke hospitalernes økonomi

SF vil styrke regionernes økonomi. Det skal blandt andet ske gennem de årlige økonomiforhandlinger. Mange års effektiviseringer og strammere økonomiske rammer har gjort, at der er blevet sparet mange gange på alle afdelinger på hospitalerne. Økonomien balancerer på en knivsæg. Vi skal i fremtiden have råd til, at lægerne kan give den fagligt bedste behandling, og at sundhedspersonalet kan give en ordentlig pleje, samtidig med at der bliver flere ældre og der kommer ny medicin og nye behandlinger.

#3                  Flere sundhedstilbud tæt på borgerne

SF vil udvide og forbedre de udgående sundhedstilbud, så flere kan behandles i eget hjem. Sundhedshusene skal styrkes, så de indeholder flere differentierede sundhedstilbud til borgerne i lokalområdet. Dette skal ske i et tæt samarbejde mellem kommuner, praktiserende læger og speciallæger.

#4                  Behandling tilpasset det enkelte menneske

SF ønsker, at behandling tilpasses det enkelte menneske ud fra et helhedssyn og med hensyntagen til den pågældendes behov og muligheder. Alle skal inddrages aktivt i egen behandling og være med til at beslutte, hvad der er bedst for én selv. Bedre rådgivning og større information sikrer, at den enkelt får den behandling, der er brug for, og det skaber tryghed og hurtigere helbredelse. Vi ønsker også, at den enkelte patient får mulighed for selv at planlægge sine tider, og om samtalen skal ske på hospitalet eller på video.

#5                  Bedre behandling ved flere sygdomme

SF ønsker bedre sammenhæng i behandlingen for borgere, som har flere forskellige sygdomme. Høj specialisering og siloer i sundhedsvæsenet kan i dag være en barriere for at se det samlede sygdomsbillede og give patienterne en sammenhængende behandling. Derfor ønsker SF flere muligheder for behandling i fællesskab mellem flere sygehusafdelinger og mellem region og kommuner. Vi vil også styrke tilbud til patienter med flere sygdomme (multisyge) og ønsker et større fokus på rehabilitering og genoptræning, så borgeren bliver så selvhjulpen i hverdagen som muligt.

#6                  Mere støtte til og inddragelse af pårørende

SF arbejder for at pårørende inddrages mere. Pårørende er for mange patienter en vigtig støtte i forbindelse med sygdom og behandling. SF ønsker at pårørende får mulighed for at spille en større rolle, hvis den enkelte patient ønsker det. Vi ønsker større fokus på, at pårørende får mulighed for at deltage til patientsamtaler, og flere uddannelsestilbud, hvor pårørende kan lære om sygdom og styrkes i deres rolle, så de bedre kan støtte den syge.

#7                  Værdig afslutning på livet

SF ønsker at alle skal have en værdig afslutning på livet. Nogle ønsker at dø hjemme, nogle har behov for palliativ behandling fra et udkørende team, mens andre ønsker at komme på hospice. For at den enkeltes ønsker så vidt muligt kan imødekommes, er det vigtigt, at sundhedspersonalet tager initiativ til samtale om den sidste tid.

#8                  Flere hospicepladser

SF ønsker flere pladser på hospice. I øjeblikket når ikke alle der ønsker det, at komme på hospice på grund af for få pladser. Samtidig er hospice i dag et tilbud, der i høj grad bruges af mennesker ramt af kræft, mens andre ikke altid får information eller tilbud om muligheden. SF ønsker, at flere patientgrupper skal have mulighed for at tilbringe den sidste tid på hospice, og vil arbejde for at Region Midtjylland opretter flere hospicepladser.

#9                  Fasthold specialiserede behandlinger i Midtjylland

SF vil undgå centralisering af behandling, medmindre der er en klar sundhedsfaglig begrundelse. Samling af sjældne sygdomme og specialiserede behandlinger på få sygehuse kan løfte kvaliteten. Men det må ikke blive en automatreaktion. Samtidig vil vi inddrage bløde faktorer, som er vigtige for patienter og pårørende, for eksempel påvirkning af hverdagslivet for den enkelte og mulighed for, at pårørende kan være tæt på. Eksempelvis mener vi i SF, at behandlingen af børnekræft skal fastholdes på Aarhus Universitetshospital og ikke centraliseres i København. Der mangler nemlig sundhedsfaglig begrundelse for centraliseringen og den vil have store konsekvenser for barnet og for familiens mulighed for at opretholde en meningsfuld hverdag. SF mener, at patienter og pårørende bør inddrages, når man overvejer at centralisere behandlingstilbud.

#10                Forskning og uddannelse på højt internationalt niveau

SF ønsker, at der også i Region Midtjylland finder forskning og udvikling sted på et højt internationalt niveau. Niveauet kan ikke være ens alle steder, men forskning og uddannelse er essentielt for at regionen kan levere den bedste behandling til borgerne i fremtiden, og er samtidig et vigtigt element for, at man kan rekruttere og fastholde det bedste personale til hele regionen. Derfor ønsker SF forsknings- og uddannelsesmiljøer på alle regionens hospitaler som sikrer gode muligheder for forskning og efteruddannelse for alle faggrupper.

#11                Fjern bureaukrati og unødig dokumentation

SF ønsker fjernelse af al unødvendig registrering, og dobbeltregistreringer skal undgås. Alle medarbejdere skal have ret og pligt til at udfordre registreringer eller arbejdsmetoder, og komme med konkrete forslag til afbureaukratisering eller nye løsninger. Vi skal sikre, at så stor en del af personalets tid som muligt bruges til gavn for patienterne.

 

SF vil mindske uligheden i sundhed

SF arbejder for at fremme lighed i sundhed. Der er stor ulighed i sundhed i Danmark. Den fattigste fjerdedel af mænd lever i gennemsnit 10 år kortere end den rigeste fjerdedel. Kronisk sygdom forekommer oftere hos kortuddannede og ressourcesvage borgere, og socialt udsatte borgere lever op til 22 år kortere end den øvrige befolkning. Inden for psykiatrien ser tallene lige så skræmmende ud. Ulighedens grimme ansigt har mange årsager: Nedslidning på arbejdsmarkedet, manglende uddannelse eller job og en ringere forståelse fra sundhedspersonalet over for de udsatte borgeres problemer. Fattigdom og negativ social arv rammer hårdt og skævt, og konsekvenserne af usund adfærd og livsstil er større for dem, der i forvejen har det svært. Uligheden betyder, at mange tabes i systemet og får dårligere behandling.

#12                Større viden om ulighed i sundhed

SF ønsker en analyse af borgernes adgang til undersøgelser og behandling, så det bliver tydeligt, hvor problemerne med ulighed i sundhed er størst, og indsatserne kan målrettes bedst muligt.

#13                Styrk samarbejdet mellem kommuner og region

SF ønsker flere sundhedstilbud decentralt, hvilket giver nemmere og mere lige adgang for alle. Hospitalslæger og praksislæger skal udbygge samarbejdet, så der skabes større sammenhæng i behandlingsforløbet.

#14                Afskaf brugerbetaling

SF vil gøre op med uligheden i sundhed ved at afskaffe brugerbetaling på sundhed samt i hospitalsvæsnet. SF ønsker at tandlæge, psykologbehandling og receptpligtig medicin skal være gratis for brugerne. I første omgang arbejder vi for gratis tandlægehjælp for kontanthjælpsmodtagere og unge under 25 år.

#15                Flere socialsygeplejersker og større forståelse blandt sundhedspersonalet

SF ønsker flere socialsygeplejersker. Socialsygeplejersker har indsigt i udsatte menneskers liv og udfordringer, og har særlig viden om komplekse sociale problemer. Socialsygeplejersker arbejder skadesreducerende og omsorgsorienterede i deres arbejde. De kan fungere som formidlere og bindeled til kolleger og mellem hospitalet og kommunerne, og dermed kan de være med til at sikre gode løsninger for sårbare og udsatte patienter. På den måde løfter socialsygeplejersker en stor indsats for at mindske ulighed i sundhed.

#16                Mere hjælp til udsatte

SF ønsker opsøgende tilbud til blandt andet hjemløse, forsorgshjem og bosteder, hvor borgerne tilbydes udredning og behandling af deres sygdomme. Det skal være muligt at få en god behandling, selvom man ikke passer ind i det almindelige sundhedsvæsen. Der er meget sygdom, død og økonomi at spare, hvis vi forbedrer behandling og levevis for udsatte, mennesker med psykisk sygdom, arbejdsløse og hjemløse.

 

SF ønsker bedre forebyggelse

Forebyggelse er vigtigt og kan være med til at øge sundheden generelt i hele befolkningen. Det skal selvfølgelig prioriteres højt. I dag er indsatsen ikke god nok, og den skal styrkes kraftigt.

#17                Styrk den forebyggende indsats

SF ønsker, at der skrues kraftigt op for den sundhedsfremmende indsats i regionen og i kommunerne. Regionen bør tilbyde større sparring og vidensdeling, så kommunerne kan være bedre rustet til at løfte sundhedsforebyggelsen. Region Midtjylland kan for eksempel sætte konkrete sundhedsprojekter i gang i udvalgte kommuner, hvor der er de største sundhedsproblemer. Et samarbejde mellem arbejdsmedicin, fagforeninger og virksomheder – på tværs af region og kommuner – om konkrete tiltag for et bedre arbejdsmiljø er også forebyggende.

#18                Sammenhængende behandling af misbrug- og abstinenser

SF ønsker at opprioritere behandlingen af mennesker med misbrug, og at regionen udvikler et sammenhængende tilbud på tværs af kommune, region og civilsamfund for mennesker med misbrug af alkohol eller narkotika. Tilbuddet skal tage hånd om både de psykologiske, fysiske og sociale forhold omkring borgeren. Behandlingen ved misbrug og abstinenser er i dag delt mellem kommuner og region. Borgerne kan ofte føle sig uønskede eller besværlige i mødet med sundhedsvæsenet. Samtidig kan sundhedspersonalet føle det formålsløst at give den bedste behandling til borgere, hvis de kommer igen og igen med det samme problem.

 

Det nære sundhedsvæsen
– tæt på den enkelte borger

Det såkaldt nære sundhedsvæsen er den del af sundhedssystemet, der er tættest på den enkelte borger. Det er alle borgeres indgang til sundhedsvæsenet oftest via den praktiserende læge. Almen praksis er derfor en krumtap i daglig sundhed og behandling. Lokale sundhedshuse kan også være vigtige.

#19                Kommunerne har også en stor rolle for borgernes sundhed

SF vil sikre, at borgere overalt i landet – uanset hvor de bor – har tilstrækkeligt med gode og nære sundhedstilbud af høj kvalitet. For eksempel når der ydes pleje og bistand til de ældre, når socialpsykiatrien tager hånd om de psykisk syge, og når fysio- og ergoterapeuter genoptræner borgerne efter en indlæggelse. Borgerne har i praksis ikke de samme muligheder, fordi de bor i forskellige kommuner. Nogle kommuner er bedre til at forebygge indlæggelser blandt ældre end andre. Samtidig kan den gennemsnitlige ventetid til genoptræning variere voldsomt.

#20                National handlingsplan for det nære sundhedsvæsen

SF mener, at vi skal have en national handlingsplan for det nære sundhedsvæsen. De praktiserende læger, privatpraktiserende speciallæger og de kommunale sundhedstilbud skal styrkes. Deres betydning for sundhedsvæsenet vil vokse i de kommende år. Kommuner, region, praktiserende læger og andre sundhedspersoner skal arbejde tættere sammen i lokale sundhedshuse.

#21                Flere ressourcer til det nære sundhedsvæsen

SF vil arbejde for flere ressourcer til det nære sundhedsvæsen. I 2040 vil antallet af personer på 80 år være fordoblet i forhold til i dag. Alene over de næste fem år bliver der cirka 140.000 flere borgere over 70 år i Danmark. Flere ældre og kronisk syge skal have behandling i de kommende år, og det nære sundhedsvæsen skal kunne klare stadig flere opgaver, som tidligere blev klaret på sygehusene. Det kræver mere økonomi.

#22                Alle skal have egen læge

SF vil arbejde for, at alle borgere har deres egen læge uanset om det er privatpraktiserende eller en ansat i en regionsklinik.  Alt for mange patienter er i dag såkaldte spøgelsespatienter hvilket betyder, at der mangler tryghed, nærhed og kontinuitet i behandlingen. Regionen skal gøre det attraktivt for lægerne at virke i yderområder og socialt udsatte boligområder.  Det kan for eksempel ske via ændringer i overenskomsten med de privatpraktiserende læger eller i form af regionsklinikker, hvor faste læger dækker vagterne på skift. Flere regionsklinikker kan være med til at løse problemer med mangel på læger i nogle områder. Her vil SF arbejde for at det bliver nemmere at oprette nye regionsklinikker.

#23                Tættere samarbejde mellem region og kommuner

SF vil på tværs af kommuner, region og folketing arbejde for at fjerne regler og bureaukrati der skaber besvær, og vi vil i stedet skabe nye samarbejder til borgernes bedste. Det skal være slut med kassetænkning og diskussioner om økonomi mellem region og kommuner. Når kommuner og region skændes om, hvem der skal betale ved for eksempel hjælpemidler eller behandling i det nære sundhedsvæsen, så koster det skattekroner til bureaukrati og det går ud over borgerne.

#24                Flere tilbud i Sundhedshusene

SF ønsker sundhedshuse tæt på borgerne. Region Midtjylland og kommunerne skal samarbejde om at revitalisere sundhedshusene som lokale tovholdere for borgernes sundhed og sundhedsfremme. Lokalsamfund og civilsamfund skal inddrages aktivt i at udvikle nye tilbud og gøre sundhedshusene til ”kraftcentre for sundhed”. I fremtiden skal der være satellit-tilbud fra hospitalerne. Sundhedshusene skal også løfte en større opgave i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, genoptræning samt tilbud til særligt sårbare patientgrupper. Forskellige faggrupper som for eksempel fysio- og ergoterapeuter, kiropraktorer, sygeplejersker, bioanalytikere og lægesekretærer kan betjene borgerne nært og lokalt. Socialrådgivere og jobcentre kan også være til stede, så der skabes større helhed for den enkelte.

#25                Det Nære Sundhedsvæsen skal være nemt

SF vil arbejde for at de nære sundhedstilbud er med til at gøre det nemt, enkelt og overskueligt for den enkelte at bruge sundheds- og behandlingstilbud, når der er brug for det. Det skal ikke være i stedet for specialiseret behandling på hospitalerne, men skal også være en indgang til det øvrige sundhedsvæsen. Det skal være så nemt og enkelt som muligt.

#26                Mere behandling i hjemmet

SF vil udvide mulighederne for behandling i eget hjem, så sygdom og behandling fylder så lidt i borgernes hverdag som muligt. Nogle former for behandling og kontrol kan lige så godt klares i trygge rammer derhjemme, som på hospital eller i sundhedshuset, eksempelvis via udgående teams, videokonsultationer, telemedicin og anden ny teknologi. Det er også nemmere for den enkelte borger, der sparer både besvær, tid og udgifter til transport.

 

Tryg graviditet og fødsel

#27                Flere jordemødre

SF vil kæmpe for flere jordemødre på fødeafdelingerne. Fødeafdelingerne er pressede.  Det handler både om kvaliteten for de fødende, og bestemt også om at sikre ordentlige arbejdsforhold for de ansatte. Under fødslen skal der være garanti for, at der er altid er en jordemoder eller anden erfaren sundhedsprofessionel hos den fødende.

#28                Bedre fødselsforberedelse

SF vil arbejde for, at fødselsforberedelsen styrkes. At sætte et barn i verden og få et vellykket forløb under graviditeten samt før, under og efter fødslen har stor betydning både for den fødende og for barnets trivsel og start på livet. Fødselsforberedelsen skal styrkes for begge forældre. Det er uacceptabelt, at gravide par må tilkøbe ekstra hjælp hos private aktører, fordi det offentlige tilbud ikke er godt nok.

#29                Kendt jordemoder

SF arbejder for udbredelsen af ordningen kendt jordemoder, hvilket i dag kun tilbydes førstegangsfødende, ved tvillingegraviditeter samt ved hjemmefødsler. Det giver trygge og gode forløb, når den gravide følges af to-tre jordemødre og er garanteret at føde med kendt jordemoder samt modtage efterfødselssamtaler ved behov. Kendt jordemoder skal være et tilbud til alle fødende.

#30             Målrettede tilbud til sårbare og andre

SF vil støtte særlige tilbud til gravide med særlige behov.  Nogle gravide har brug for en ekstra indsats, for eksempel unge førstegangsfødende eller fødende med traumatiske fødselserfaringer. Sårbare fødende med problemer i komplekse familier har stort behov for målrettede tilbud og ekstra støtte. Særligt tilrettelagt fødselsforberedelse individuelt og på hold er både gavnligt og nødvendigt.

#31                Fødende skal have ret til to dage på hospitalet

SF ønsker, at alle fødende og deres partner har ret til at blive på hospitalet i to dage, hvis de selv ønsker det. Det kan være på et barselshotel. Den nybagte familie skal ikke sendes hjem, før de er klar. Brugerbetaling i forbindelse med fødsels- og barselsophold på hospitalet er uacceptabel.

#32                En god start på livet

SF ønsker mulighed for eftersamtale med kendt jordemoder om fødselsforløbet, så evt. traumatiske oplevelser kan bearbejdes. Der bør være tilbud om kontakt fra kommunal sundhedsplejerske før fødslen og besøg efter fødsel inklusive gratis ammehjælp, så vi skaber  sammenhæng gennem hele forløbet. Det kræver et bedre samarbejde mellem kommuner og region.

SF vil løfte kvaliteten på det specialiserede socialområde

#78                Kendt personale

SF arbejder for at mindske sygefravær og vikarforbrug og øge andelen af fast personale på socialområdet. Derved bliver der også i højere grad ansatte, som brugerne kender. Et personale bestående af kendte personer er en vigtig kvalitet for borgere med komplekse handicap og særlige behov. Det sikrer genkendelighed og tryghed for borgeren, og viden omkring borgere, metoder og kolleger hos personalet.

#79                Høj faglighed

SF ønsker at øge andelen af faglært pædagogisk og sundhedsfagligt personale for eksempel socialpædagoger, ergoterapeuter og sygeplejersker. Samtidig skal medarbejdernes kompetencer løbende udvikles med kurser og efteruddannelse. Region Midtjyllands tilbud skal være kendetegnet af høj faglig kvalitet i arbejdet med borgere med komplekse handicap og særlige behov. Specialområderne skal kunne løfte nogle af de sværeste og mest komplekse opgaver.

#80                Større inddragelse af borgere og pårørende

SF ønsker at borgere, der har behov for hjælp fra det specialiserede socialområde mødes og støttes til en aktiv tilværelse med udgangspunkt i den enkelte borgers værdier, forudsætninger og ressourcer. Det kræver så stor inddragelse af borgeren som muligt. Særligt hvis borgeren ikke selv har ressourcerne, skal de pårørende være så aktive medspillere som muligt.

#81                Indsats mod sygdom og overdødelighed

SF ønsker at sætte yderligere fokus på, at den enkelte borger støttes til en sundere livsstil, sikker medicinhåndtering og opsporing af fysisk sygdom. Borgere på sociale tilbud har som gruppe en øget risiko for fysiske sygdomme og tidligere død.

#82                Regionerne skal have større ansvar for det specialisere socialområde

SF mener, at regionerne bør spille en større rolle på det specialiserede socialområde, så indsatsen for den enkelte løftes og tilpasses behov frem for kommunernes økonomi. De regionale specialområder løser nogle af de sværeste og mest krævende opgaver i forhold til at give støtte til borgere med fysiske og psykiske handicap og funktionsnedsættelser. Vi kan se, at mange borgere ikke får den specialiserede hjælp de har behov for, så de kan trives og udvikle sig bedst muligt.

#83                Færre magtanvendelser

SF ønsker at nedbringe brugen af magt på socialområdet. På samme måde som vi vil mindske brugen af tvang i psykiatrien, så skal antallet af magtanvendelser på socialområdet også ned. Brugen af fysisk magt skal være sidste udvej, når alle pædagogiske metoder er afprøvet. Indsatsen i psykiatrien har vist, at et stærkt kvalitetsarbejde, nye metoder og tilstrækkeligt personale kan mindske brugen af tvang markant.

#84              Opbygning af Centre for viden, kvalitet og kompetenceudvikling
på det specialiserede socialområde

SF ønsker at skabe bæredygtige vidensmiljøer. Det skal sikre vidensopbygning samt udvikling og test af nye metoder. Desuden skal tvi tilbyde kompetenceløft til medarbejdere på det specialiserede socialområde i regionen og hos øvrige aktører. I dag leverer regionens specialområder viden til kommuner og andre som VISO-leverandører. Der sker efteruddannelse af regionens egne medarbejdere, men også fagfolk fra for eksempel kommuner via specialområdernes såkaldte Fagpilot-uddannelser. Samtidigt arbejdes der med forskning og kvalitetsudvikling i mindre skala.

 

Bedre behandling ved psykisk sygdom

#33                Mere personale til psykiatrien

SF arbejder for mere personale både på sengeafsnit og i den ambulante behandling.  Sygeplejersker, læger, assistenter, psykologer, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere osv. er den vigtigste behandlingsressource i psykiatrien. Vi har fortsat behov for at tiltrække og fastholde dygtigt personale, så behandlingen kan løftes for patienterne.

#34                Flere meningsfulde aktiviteter under indlæggelse

SF ønsker at skabe flere meningsfulde aktiviteter under indlæggelse. En indlæggelse skal ikke bare være stuegang og opbevaring resten af dagen. Det er det heller ikke i dag, men der er behov for at udvide mulighederne for meningsfulde aktiviteter, hvor patienterne eksempelvis støttes til at aflede sig fra lidelse, mestre egen sygdom, opleve socialt sammenhold, lære nye færdigheder eller opbygge relationer til behandlere og andre brugere. Meningsfulde aktiviteter skaber bedre behandlingsforløb, mindsker behovet for medicin og reducerer brugen af tvang.

#35                Flere Psykiatriens Huse og psykiatri-tilbud i sundhedshusene

SF ønsker i samarbejde med kommunerne at etablere flere Psykiatriens Huse. I Silkeborg, Holstebro og Aarhus er det en succes med lettilgængelige tilbud til patienterne og tættere og mere gnidningsløst samarbejde mellem region og kommune. SF ønsker samtidig at psykiatriske tilbud bliver en del af sundhedshusene rundt i regionen, så behandlingen kommer tættere på borgerne, og så fordomme og stigmatisering mindskes ved at gøre psykiatrien til et synligt tilbud blandt det øvrige nære sundhedsvæsen.

#36                Større inddragelse af patienter og pårørende

SF ønsker større inddragelse og medbestemmelse til psykiatriske patienter i planlægningen af deres egen behandling. Patienterne skal uddannes i egen sygdom, så de støttes bedst muligt til at få den hverdag de ønsker. Pårørende er vigtige støtter for patienten, men også i behandlingen. Derfor vil SF prioritere bedre støtte og uddannelse til pårørende, så de klædes på til den store opgave at hjælpe et menneske, der er ramt på sindet.
Patienter, personale og pårørende skal også inddrages i udviklingen af psykiatrien. SF vil fortsætte Dialogmøder, som blev startet på SFs initiativ, og vil konkret inddrage patienter og personale tidligt og løbende ved nye byggerier, så vi sikrer de bedst mulige løsninger.

#37                Opgør med overdødelighed ved psykisk sygdom

SF ønsker en intensiveret indsat mod overdødeligheden for mennesker med psykisk sygdom. Der skal være bedre behandling af fysiske sygdom og større sammenhæng i behandlingen af både psykisk og fysisk sygdom. Stof-og alkoholmisbrug, rygning med mere er et problem, hvor der skal sættes ind overfor den enkelte og med hensyn til den enkelte.  Sundhedsvæsenet generelt skal være bedre til at rumme og behandle mennesker med psykisk sygdom.

#38                Samlet behandling af samtidig psykisk sygdom og misbrug

SF vil samle behandlingen af samtidig misbrug og psykisk sygdom i regionerne, så vi kan skabe større sammenhæng og samtidig behandling af begge lidelser. Mange mennesker har desværre misbrug af alkohol eller stoffer. Mange har samtidig en psykisk lidelse eller udviklingsforstyrrelse. Vi mener ikke samfundet kan være den nuværende behandling af mennesker med misbrug bekendt. Alt for mange hjælpes utilstrækkeligt og føler sig som kastebolde i systemet.

#39                Flere pladser i psykiatrien

SF vil have flere pladser i psykiatrien. Den gennemsnitlige belægning i psykiatrien ligger desværre fortsat tæt på 100 procent, og mange dage er der ikke pladser nok til de patienter, der har behov for indlæggelse. Det betyder, at patienter ikke altid kan blive indlagt, når behovet er der eller at patienter udskrives, før de er klar. SF har været med til at sikre, at der i løbet af de næste år åbner over 28 nye sengepladser i psykiatrien i Region Midtjylland. SF vil fortsætte udvidelsen af psykiatrien med flere pladser.  Vores mål er, at den gennemsnitlige belægningsprocent kommer under 90 procent. Samtidig vil vi udvide mulighederne for brugerstyrede indlæggelser på sengeafsnit og i Psykiatriens Huse.

#40                Et stærkere PPR og Socialpsykiatri

SF vil arbejde for en stærkere socialpsykiatri og PPR – pædagogisk, psykologisk rådgivning – og med kortere ventetider og flere kræfter til at yde god støtte og behandling i hverdagslivet. Der er stor forskel i kommunernes tilbud og hurtighed, når man som barn eller voksen har brug for hjælp fra eksempelvis PPR eller socialpsykiatrien. Mange steder er der månedlange sagsbehandlingstider og efterfølgende ventetid til bostøtte og botilbud. Det kan betyde, at patienter ikke kan udskrives fra hospitalet selvom de er færdigbehandlede. Det kan også betyde, at der sker en forværring i sygdommen, som ender med indlæggelse, fordi hjælpen i hverdagen var utilstrækkelig eller endnu ikke sat i gang. I mange kommuner oplever familier til børn og unge et presset PPR med lange ventetider, som betyder at hjælpen bliver forsinket eller opleves utilstrækkelig.

#41                Kortere ventetid til behandling af depression og angst

SF ønsker et sammenhængende behandlingstilbud mellem praktiserende læger, internetpsykiatri, praktiserende psykologer og hospitalspsykiatrien, så der skabes kort ventetid, let tilgængeligt. Samtidig arbejder SF for at fjerne brugerbetalingen på behandling hos psykolog. Rammes du af angst eller depression vil det i mange tilfælde være tilstrækkeligt med hjælp fra din praktiserende læge og terapeutisk behandling hos en privatpraktiserende psykolog. Desværre er ventetiden til privatpraktiserende psykologer lang, og samtidig er sammenhængen for dårlig mellem behandlingsstederne.

#42                Fortsæt fælles udrykningsteam med politiet

SF ønsker at fortsætte ordningen med den psykiatriske udrykningstjeneste. Nogle gange rammer psykisk sygdom så hårdt, at det skaber så meget kaos og affekt i hjemmet, at politiet bliver tilkaldt. I disse år afprøves den psykiatriske udrykningstjeneste, der kan hjælpe politiet i situationer, hvor de står med et menneske med psykiske problemer. Målet er at nedtrappe konflikter, undgå magtanvendelse og tvangsindlæggelser, og finde ud af den rette hjælp til borgeren.

#43                Mere forskning i psykisk sygdom

SF ønsker et væsentligt landsdækkende løft, så forskning i psykisk sygdom og behandling afspejler, hvor meget området fylder i samfundet. Investering i forskning, udvikling og behandling af psykisk sygdom er nødvendig, hvis vi skal udvikle psykiatrien. Psykisk sygdom er den største sygdomsbyrde i Danmark med cirka en fjerdedel af alle syge.

#44                Mindre tvang i psykiatrien

SF vil fortsætte arbejdet for at få brugen af tvang ned i psykiatrien. Som et nyt tiltag ønsker vi en samlet indsats for at nedbringe tvang på tværs af region, kommuner, bosteder, lægevagt og politi.    Det er meget indgribende, når et menneske bliver udsat for tvang i form af en fastholdelse, bæltefiksering, tvangsindlæggelse mv. Derfor skal tvang kun anvendes, som sidste udvej.  Region Midtjylland har i de seneste år arbejdet hårdt på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien – med gode resultater. Men vi er langt fra i mål.

#45                Rekruttering, fastholdelse og efteruddannelse

SF arbejder for et sikkert og trygt arbejdsmiljø, gode introduktionsforløb, tydelige efteruddannelsesmuligheder for alle faggrupper, større tværfaglighed og flere peer-medarbejdere (personer med egne erfaringer med psykisk sygdom). Vi arbejder også for flere lægesekretærer og socialrådgivere til at aflaste det sundhedsfaglige personale som læger og psykologer, så der bliver mere tid til patienterne. Højt kvalificerede medarbejdere er den vigtigste ressource i behandlingen i psykiatrien. Desværre er der mangel på læger, og det kan også være svært at rekruttere andre faggrupper med de rette kompetencer. Rekruttering og fastholdelse er derfor en vigtig indsats for at forbedre behandlingen i psykiatrien.

 

Hurtig og bedre hjælp i ambulancer

#46                Hurtig og kvalificeret hjælp til alle borgere i regionen

SF mener, at et godt akutberedskab er en forudsætning for tryghed – særligt hvor der er langt til hospitalet. En ambulance eller andet professionelt beredskab skal være fremme indenfor 15 minutter ved akut sygdom eller skade. Når man bliver akut syg eller kommer til skade, er det vigtigt med hurtig hjælp for at øge chancen for at overleve livstruende sygdom og mindske lidelse og smerte. Behandling skal startes allerede i hjemmet eller på ulykkesstedet.

#47                Flere paramedicinere

SF vil sikre 40 procent paramedicinere i ambulancerne. Paramedicinere er specialuddannede reddere med udvidet mulighed for behandling og afslutning. I forbindelse med hjemtagning af ambulanceopgaven i Region Midtjylland er det lykkedes at få et mål om 40 procent paramedicinere i ambulancerne. SF vil sikre, at vi når dette mål, og at paramedicinernes kompetencer bruges optimalt, så borgerne hjælpes bedst muligt.

#48                Bevar lægebiler og lægehelikoptere

SF vil fastholde antallet af lægebiler i regionen, også i de tyndtbefolkede områder, så alle borgere får den bedste behandling, når behovet er størst. Lægehelikoptere og samarbejdet med Søværnets helikoptere er vigtige for at afkorte ventetiden, bringe specialiseret hjælp hurtigt ud og mulighed for hurtig transport til behandling på hospital – særligt på øer og i yderområder.

#49                Ambulancer og lægebiler skal være en del af det offentlige sundhedsvæsen

SF ønsker at ambulancer og lægebiler i fremtiden drives som en fuldt integreret del af vores sundhedsvæsen. Derfor vil vi hjemtage hele ambulancedriften i Region Midtjylland. På den måde kan vi øge kvaliteten, styrke beredskabet og få mere sundhed for pengene.

#50                Tilbud om gratis førstehjælpstræning

SF ønsker at region, kommuner og civilsamfund sikrer løbende og gratis mulighed for uddannelse i førstehjælp for alle borgere. Hjerteløbere er klar til at hjælpe i Region Midtjylland. Det viser at mange borgere ønsker at hjælpe, hvis det værste skulle ske. Det er vigtigt, at så mange som muligt kan yde førstehjælp ved hjertestop og ulykker. Det sikrer hurtig hjælp indtil ambulancen er fremme og øger overlevelsen ved pludseligt hjertestop.

Patienttransport skal være meget bedre

#51                Hurtigere patienttransport

SF ønsker kortere ventetider mellem transport og behandling. Patienter, der bliver kørt til behandling kan sidde længe i bilen og ankommer til behandling op til en time før aftalt tid. Bagefter kan de sidde i ligeså lang tid og vente på at blive kørt hjem. Et af de store problemer er reglen om, at passageren må sidde i bilen dobbelt så lang tid som turen ville tage ved solo-kørsel. Det betyder, at eksempelvis en dialysepatient der skal køres fra Grenaa og til Skejby Sygehus må sidde i bilen to timer hver vej. Dertil kommer tiden i dialyse og ventetid ved afhentning. Dermed kan en dag i dialyse tage mellem 12 og 14 timer i værste fald. Det kan vi ikke være bekendt. Derfor ønsker SF at to-timers reglen skal ændres.  

#52                Flextur i tyndt befolkede områder

SF vil styrke mulighederne for kollektiv transport herunder flextur i områder med utilstrækkelig kollektiv trafik. Flextur er et tilbud, alle kan benytte sig af de steder og på de tidspunkter, hvor den almindelige kollektive trafik er utilstrækkelig.

#53                Bedre uddannelse af chauffører

SF ønsker at sikre danske sprogkompetencer og i det hele taget bedre uddannelse af chauffører. Det er vigtigt for brugerne, at chauffører der kører med patienter både taler og forstår dansk. Sikkerheden skal også være i orden for blandt andre handicappede, og det kræver også på andre områder en bedre uddannelse og efteruddannelse af alle chauffører.

#54                Mindre pressede chauffører

SF vil i samarbejde med fagbevægelsen have jævnlig kontrol af, at overenskomsterne overholdes. Arbejdsforholdene som chauffør er under pres. SF har sikret, at der i regionale udbud altid kræves ordentlige løn- og arbejdsforhold. Men det overholdes ikke altid. Manglende pauser, 12 timers arbejdsdage, usikkerhed om pauser og meget andet kan gøre arbejdsdagen både udsat og usikker for både chauffører og passagerer.

 

Den gode arbejdsplads

Region Midtjylland har ca. 30.000 medarbejdere og køber ydelser og produkter fra en lang række private firmaer.

#55                Arbejdsglæden skal være styrende

SF vil arbejde for at vores personale er glade, både når de begynder deres arbejdsdag og når de er på vej hjem igen. Personalet i sundhedsvæsenet skal elske at tage på arbejde, føle at de gør en forskel og har muligheden for at give den bedste behandling. Desværre er hospitalerne under pres. Det udfordrer arbejdsmiljøet og risikoen for stress, for stor vagtbelastning, trusler, mobning, sygemeldinger og i sidste ende folk der forlader deres arbejdsplads, fordi de ikke kan få familie og arbejdsliv til at hænge sammen eller ikke længere kan stå inde for kvaliteten på deres afdeling, er større end nogensinde.

#56                Vi lytter til medarbejderne

SF vil lytte grundigt til personalet som enkeltpersoner og til deres fagforeninger, når problemer skal afdækkes og løsningerne findes. Det er personalet i forreste række, der først opdager, når der opstår problemer. Særligt når der skal gennemføres besparelser, er personalets viden vigtig for, at vi politisk kan træffe de mest skånsomme og fremtidssikrede beslutninger.

#57                Danske løn- og arbejdsvilkår

SF stiller krav om ordentlige forhold for medarbejdere på vore egne arbejdspladser og til de leverandører, som vi samarbejder med. Derfor vil vi have sociale klausuler om lære- og praktikpladser og ordentlige løn- og arbejdsvilkår, når firmaer skal arbejde for regionen.

#58                En mangfoldig og inkluderende arbejdsplads

SF ønsker at regionens medarbejdere skal afspejle sammensætningen i befolkningen i Region Midtjylland, og der skal være mulighed for ansættelse på særlige vilkår i for eksempel fleksjob, løntilskud og andet.

#59                Tillid til medarbejderne

SF vil arbejde for en høj grad af tillid og selvforvaltning frem for ophobning af dokumentation og kontrol. Vi vil inddrage medarbejderne i udviklingen af regionens tilbud, og vi forventer at regionens medarbejdere er konstruktive og kreative medspillere i at udvikle nye løsninger.

#60                Et godt arbejdsmiljø

SF ønsker større arbejdsglæde, mindre nedslidning og bedre kvalitet for borgerne. Et godt arbejdsmiljø er også at give plads til nye arbejdsmetoder og fælles læring. Det øger også arbejdsglæden og højner kvaliteten i arbejdet, at der er gode muligheder for efteruddannelse.

#61                Fleksibel arbejdstid

SF ønsker ikke blot at regionens medarbejdere oplever “Det Gode Arbejdsliv”. Vi ønsker også at de har et godt familieliv med tid og overskud til at dyrke egne interesser. Nogle ønsker at efteruddanne sig, andre et ophold i udlandet. Nogle vil gerne arbejde meget i en periode, mens de er unge, og andre vil gerne have mere tid til deres børn eller til syge familiemedlemmer. Derfor vil SF indføre fleksibel arbejdstid, hvor medarbejderne i højere grad bestemmer deres egen arbejdstid.

#62                Uddannelsen af næste generation skal prioriteres

SF mener, at det i en tid hvor økonomien er presset, er vigtigt, at vi prioriterer uddannelse højt, så vi sikrer veluddannet personale i fremtiden. Hospitalerne, socialområdet og regionshusene er uddannelsessted for studerende og færdiguddannede i mange faggrupper – ikke mindst læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioanalytikere, statskundskabsfolk, lægesekretærer, reddere, psykologer og pædagoger.

 

SF ønsker en bæredygtig region

#63                Grøn omstilling

SF arbejder for at reducere den globale opvarmning, så klodens balance sikres og kommende generationers muligheder for at leve et godt liv ikke begrænses. Respekten for vores naturværdier og den bæredygtige sammenhæng i miljøet skal være en rød tråd i den grønne omstilling. Råstoffer er en svindende ressource, og Region Midtjylland skal sikre større genanvendelse af alle materialer fra nærområder gennem et innovativt samarbejde med kommuner og eksterne samarbejdspartnere.

#64                En bæredygtig region

SF arbejder for at få cirkulær drift i alle regionens delområder. Det indebærer, at vi skal tænke bæredygtighed ind overalt, så unødigt ressourceforbrug afskaffes og vedvarende energi inddrages, hvor det er muligt. De gode eksempler kan være grønnere og mere økologisk mad i hospitalskøkkenerne, anvendelse af operationsudstyr, der kan adskilles, sorteres og genbruges samt en grønnere kollektiv trafik, hvor vi gradvist erstatter fossile brændstoffer med for eksempel el og grøn gas.

#65                100 procent vedvarende energi i 2040

SF arbejder for, at Region Midtjyllands klimaregnskab bliver 100 procent grønt senest i 2040. Regionen skal være helt CO2 neutral, og der skal være minimal afbrænding af biomasse. Dette kan vi nå ved at kræve, at regionen samt alle 19 kommuner fører energi- og klimaregnskaber, så den fælles realistiske planlægning sikrer gradvise fremskridt hvert år frem mod 2040. Konkret vil SF:

 • Afsætte en pulje til hospitalernes arbejde med bæredygtig omstilling
 • Styrke de grønne agenter
 • Sikre større vidensdeling på tværs af regionens områder og på tværs af hele landet

 

#66                Klimavenlige byggerier

SF vil ved nybyggeri arbejde for, at regionen går forrest og vælger energieffektive og klimavenlige løsninger. Frem for at vi bygger nyt for enhver pris, skal regionen i første omgang vurdere, om bygningsbehovet kan dækkes ved smarte og grønne tilpasninger af eksisterende bygninger. Såvel renoveringer af bestående bygninger som nybyggeri skal være laboratorier for, hvordan man bygger mere bæredygtigt. Kloge kvadratmeter skal også tænkes ind, så lokalerne bruges og genbruges mere effektivt. Derfor vil SF arbejde for:

 • Flere solceller på regionens bygninger samt opsætning af vindmøller på regionens arealer
 • Flere el-ladestandere
 • At regionens fossile vognpark udskiftes med bæredygtige alternativer som el, biogas og brintbiler
 • At regionens fem hospitaler arbejder aktivt med bæredygtighed og grøn omstilling herunder affaldssortering, spildevand, genbrug/genanvendelse af materialer samt indkøb

 

#67                Generationsforureningerne skal væk

SF arbejder for at få en plan for oprydning af den nuværende Cheminova fabriksgrund og andre jordforureninger. Vi vil fortsat lægge pres på Folketinget, så forureneren betaler regningen for deres forurening af natur og miljø. Når Region Midtjylland løser opgaven ved Høfde 42, udvikler vi et guldæg til eksport, da farlige giftdepoter findes mange steder i verden. Ydermere er de kystnære områder truet af den stigende vandstand.

#68                Ingen havbrug i de indre farvande

SF arbejder for afskaffelse af alle havdambrug. Det er helt uacceptabelt, at miljøbelastningen fra medicin, foderspild og fiskeafføring i høj grad øger forureningen af det i forvejen belastede havmiljø. SF arbejder for, at regionen støtter udvikling af fiskeopdræt på land, så spildevandet kan udnyttes, renses og kontrolleres ligesom for andre virksomheder.

#69                Klimatilpasning skal prioriteres

SF ønsker, at Region Midtjylland understøtter kommunernes og andre aktørers arbejde med klimatilpasning. Vi ønsker, at Coast-to-Coast-projektet fortsætter i regionen. I projektet tilstræber alle kommuner at løse klima- og miljøopgaver i fællesskab.

#70                Øget genanvendelse

SF arbejder for, at genanvendelsen af produkter generelt skal øges. For eksempel skal nødvendige engangsprodukter på hospitalerne være forberedt til oparbejdning, så afbrænding udfases. Region Midtjylland skal presse på over for staten, så den overordnede økonomiske styring af samfundet fremmer cirkulære løsninger overalt.

#71                Større biodiversitet og mere vild natur

SF arbejder for, at der skabes mere vild natur på tværs af kommunegrænserne. Vi støtter op om projekter til sikring eller genetablering af naturområder. SF kan ikke godkende nye råstofindvindinger, som skader biodiversiteten. Vi støtter, at næringsfattige områder tages ud af intensiv landbrugsdrift og overgår til ekstensiv drift, hvor helårsgræsning kan bidrage til at genetablere biodiversiteten i skove, og på enge og overdrev. Konkret arbejder SF for:

 • Biodiversitetspolitik for regionen
 • Forbud mod brug af sprøjtegifte
 • At fremme biodiversiteten på regionens arealer og i naturen, for eksempel ved råstofgravning

 

#72                Cirkulær indkøbspolitik

SF vil arbejde for, at Region Midtjylland som en stor attraktiv kunde på indkøbsmarkedet stiller klare og tydelige krav til pris, kvalitet og bæredygtighed, herunder klima, miljø, genbrug, genanvendelse og socialt ansvar. Konkret ønsker vi:

 • Fortsat større andele af økologi i regionen
 • Større genanvendelse
 • Brugen af engangsplastik skal minimeres og erstattes af bæredygtige alternativer
 • Produkter og leverandører med lavt CO2-aftryk prioriteres
 • Affald fra regionens hospitaler og institutioner mindskes markant
 • Sociale klausuler anvendes overfor virksomheder, så danske løn- og arbejdsvilkår sikres
 • Krav om lærlinge- og uddannelsespladser i for eksempel anlægs- og byggekontrakter
 • Virksomheder, der medvirker til skatteunddragelse ved for eksempel brug af skattelylande skal ikke være leverandører til regionen
 • Deltagelse i Netværk for bæredygtige indkøb

SF ønsker en gentænkning af den kollektive trafik

#73                Større sammenhæng mellem busser, tog og letbane

SF arbejder for større sammenhæng, så det er let at rejse stabilt med kollektiv trafik uanset om man bor i landområder eller i de større byer. Den kollektive trafik er en vigtig del af dagligdagen for mange mennesker.  Der, hvor passagergrundlaget er for lille til store busser, skal der være gode muligheder for at benytte flextrafik, de såkaldte flexture. Ud med store halvtomme busser – ind med flere fleksible kørselsordninger.

#74                Attraktiv kollektiv transport

SF vil arbejde for, at Region Midtjylland laver forsøg med gratis kollektiv transport for unge og studerende. Den kollektive trafik skal være et attraktivt alternativ til at tage bilen. Vi ønsker at vende udviklingen, så den kollektive transport får flere afgange og bliver mere fleksibel. Slut med mange års nedskæringer på busserne, som rammer unge studerende og borgere uden bil alt for hårdt.

#75                Flere cykelstier og bycykler

SF vil arbejde for, at der kommer flere cykelstier, så det bliver muligt at cykle fra bopæl til nærmeste busstop eller togstation for flere mennesker. Når man ankommer til arbejdsbyen kan man køre det sidste stykke på bycykler, som står på stationen.

#76                Togfond med timeplan

SF arbejder for en fuldt udbygget timeplan, der dækker hele landet. Mindst 80 procent skal kunne nå togfondens knudepunkter på en time. Timemodellen skal flytte personer fra bil og fly over i den kollektive trafik, som skal have takster og køreplaner, der sikrer forudsigeligt hurtige totalrejser.

#77                Grøn kollektiv trafik

SF arbejder for, at den kollektive trafik bliver grønnere. Dieselkøretøjer skal skiftes ud med mere miljøvenlige alternativer. Der skal stilles større miljøkrav til køretøjerne i nye udbud, så elbusser og grønnere transportmidler fremmes. Overenskomster og arbejdsmiljø skal overholdes, så vi sikrer gode forhold for de ansatte.

 

Herunder finder du vores seneste pressemeddelelser:

En tryg fødsel for alle
SF foreslår nu, at der afsættes 25 mio. kroner i regionens kommende budget til at forbedre
forholdene for de fødende i Region Midt.

Læs pressemeddelelse 29. marts 2021 her.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!

SF’s valgprogram for
Region Midtjylland 2017