Lokalpolitik

SF Struer går til KV21 på dette valgprogram:

 • En rød og grøn Kommune for alle
 • SF Struer for en social bæredygtig fremtid for mennesker og natur

Fra Brundland rapporten “En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Coronaepidemien har om noget vist os, hvor vigtig det er, at vi tager et fællesansvar for at løse de problemstillinger, vi står over for i en krise.

Det gælder nationalt og lokalt, at samfundssind har været omdrejningspunktet, for at vi har klaret os igennem. Det har vi gjort godt i DK. Virksomheder har fået økonomisk støtte for at undgå lukning. Lønkompensation har betydet, at man som lønarbejder ikke har måttet gå fra hus og hjem. Afstand og social distance har sikret, at vore ældre ikke er døde, som det ses i andre lande.

Men vi ved, at økonomi og penge ikke er alt, når vi taler om trivsel og mental sundhed. Vore børn og unge sidder tilbage med nogle mentale men, som vi kun har set toppen af isbjerget af, og hvis konsekvenser vil forfølge dem, samt psykisk og udsatte grupper langt ud i fremtiden.

Derudover er der evidens for at ”svage” elever i modsætning til ”stærke” elever har fået mindst ud af fjernundervisningen.

Vi står således over for en genopretning, der rækker langt ud over de genopretningspakker, vi er blevet præsenteret for i det forgangne år.

Til trods for disse dystre tegn er vi SF Struer optimistiske, for vi har set og oplevet, at den ideologi, vores politik bygger på, er den for alle borger bedst farbare vej. Når politiske beslutninger er baseret på solidariske værdier, hvor fællesskabet styrkes samtidig med at hensynet til den enkelte vægtes, så åbnes der op for et bæredygtigt syn på vores medborgere og dermed på vores kommune.

I den forbindelse er det vigtig at pointere, at vores kandidater til byrådet, hvis de bliver valgt, ser det som en forpligtigelse ikke, som andre partier, at varetage enkelte vælgers interesse alene, men at vi altid har helheden for øje i vores bestræbelse på at sikre, at ingen borger kommer i klemme eller lider overlast.

Herunder præsentere vi de politiske områder vi har fokus på:

Børn og Unge

Børn og unge er vores bedste aktiv. Deres start på livet er afgørende for, hvordan de vil udvikle sig og indgå i det samfund, de møder. Forebyggelse og gode vækstbetingelser er alfa og omega. Derfor er det vigtigt, at vi styrker og investerer i vores børn og unge.

Her spiller gode vuggestuer, dagplejere og børnehaver en helt central rolle. De bidrager til børns tidlige læring og udvikling. Derfor er det vigtigt, at disse institutioner ikke fungerer som opbevaring, men er med til at sikre børns alsidige udvikling, at modvirke den sociale arv og er med til integration af børn med anden etnisk baggrund.

Det er vigtigt at sikre et godt samarbejde mellem forældre og institutionerne. Det være sig om skolestart eller andre fagpædagogiske tiltag, hvorfor PPR skal være på location og et tidsmæssigt tilgængeligt organ.

Også i forhold til udsatte og sårbare børn og unge er det vigtigt med en stærk PPR-afdeling, der kan sikre støtte og vejledning. Især efter coronanedlukningen er der behov for effektive teams, der kan være behjælpelige med de psykiske gener, som denne har medført.

Efter skolereformen har det vist sig, at fritids- og klubtilbud er blevet fravalgt blandt familier i den laveste indkomstgruppe. En udvikling som betyder, at en gruppe børn og unge ikke er med i det fællesskab og de relationer, som SFO’erne baner vejen for. Dette får indflydelse på manglende trivsel og udvikling, hvorfor SF Struer vil sætte ind over for igen at styrke fritidstilbuddene.

Struer SF vil arbejde for:

 • At udbygge besøg af sundhedsplejerske i de første leveår
 • At der kommer mere uddannet personale i vuggestuer og børnehaver
 • At minimumsalderen er på tre år for overgang til børnehave
 • At støtte og udvide Helhedsplan for 0-18 års området
 • At indfase minimumsnormeringer allerede i 2023
 • At sikre minimumsnormeringer på institutionsniveau både i offentlige og private institutioner
 • At man har ret til skoleudsættelse
 • At styrke dagplejen: Legestue og aktivitetsmuligheder i lokalområdet – Ipades til alle dagplejere for at styrke kommunikationen
 • At ungdomsskolen etableres hurtigst muligt på Struerdalvej 22
 • At prioritere Ungekulturhus med midler til aktiviteter, musikmiljø, kreativt miljø, iværksættermiljø
 • At der ydes gratis Psykologhjælp 15 – 25 årige
 • At aktivitetspasordningen udvides for børn og unge, som af økonomiske årsager er forhindret i at deltage i fritidsaktiviteter
 • At implementere minimumsnormeringer i SFO
 • At forældrebetaling i SFO max udgør 40 %
 • At der er tættere skotter mellem SFO’s-økonomi og folkeskolernes økonomi
 • At sikre fripladser til dagsinstitutioner

 Folkeskolen

 Folkeskolen skal sættes fri. Vi skal have et opgør med de forgangne års forfejlede skolepolitik. Ude på de enkelte skoler skal de have frihed til at tilrettelægge undervisningen og skoledagen, som passer bedst til dem.

I SF Struer respekterer vi, at børn er forskellige, og at det er vidt forskelligt, hvad børn har brug for. Bureaukrati, ranglister og tests gavner ikke den enkeltes udvikling og trivsel, og da slet ikke i en tid, hvor der skal rettes op på de dybe spor corona har medført hos vore børn og unge. Vi ønsker, at folkeskolerne er frit stillede til at droppe lange skoledage, minimumstimetal, elevplaner og tvungne læringsmål. De ressourcer, der tildeles folkeskolen, skal forvaltes lokalt. Det vil skabe mulighed for, at man udover formelle færdigheder igen skaber rum for, at eleverne udvikler deres kreative og innovative evner. Nationale test skal ikke være et mål i sig selv, og inklusion skal give mening for det enkelte barn.

I SF mener vi ikke, at der er evidens for at læringsmålstyret undervisning fremmer et godt indlæringsmiljø, der tilgodeser den enkelte elevs læring og en kvalitativ god undervisning. Vi ønsker, at undervisning i vores folkeskole skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov under kyndig vejledning af lærere, som takket være deres professionalisme og uddannelse bedre er i stand til at vurdere, hvilke metoder og mål, der skal opstilles for de elever, de har ansvar for, og som fører frem til, at Fælles Mål for Folkeskolen opfyldes. Ligeledes mener vi heller ikke, at en lang skoledag for såvel elever som lærere betyder, at kvaliteten af undervisningen nødvendigvis højnes.

Normeringen skal tilpasses de reelle behov.

SF vil arbejde for:

 • At skolerne får mere frihed, hvorfor skolerne lokalt skal fritstilles til at tilrettelægge skolehverdagens form, længde og indhold
 • At udbygge besøg af sundhedsplejerske i de første leveår
 •  At der afsættes 2 voksne i undervisningen/ to holds ordning
 • At styrke PPR ude på skolerne: Flere socialrådgivere, forebyggelseskonsulenter og læringskonsulenter.
 • At undervisningen indeholder flere praktiske fag
 • At indføre madordning på alle skoler
 • At klassestørrelsen ikke overstiger 24 elever
 • At inklusion ikke skal være en spareøvelse
 • At der gives meningsfuld evaluering og feedback i stedet for karakterræs. Der er ikke behov for mere end den lovpligtige standpunktskarakter og årskarakter i de ældste klasser
 • At sikre et godt indeklima: undervisningsmiljøvurderingerne med inddragelse af elever
 • At Implementere Helhedsplan for 0 – 18 årige

 Socialpolitik

For SF Struer er en mere retfærdig, medmenneskelig og fællesskabende socialpolitik vigtigt. I de senere år har vi været vidne til mangel på investering i vores udsatte medborgere og på forebyggelsesområdet. Uligheden er gennem de sidste år støt steget.  Vi ønsker at arbejde proaktivt for, at alle i vores kommune kan komme til at opleve, at deres liv er meningsfuldt. Det gælder i lige så høj grad for dem, som er på arbejdsmarkedet, som for dem, der er på overførselsindkomster være det sig pensionister, kontantlønsmodtagere, efterlønnere, syge eller arbejdsløse. Alle har et værd og råder over ressourcer, som de med den rette vejledning og opmuntring skal have ret til at anvende. Tvang og pisk er ikke en farbar vej, ej heller et samfund anno 2021 værdigt.

Desværre ser vi, at mange af vore borgere er alt for nedslidte, psykisk eller fysisk syge, inden det offentlige tager vare på dem og igangsætter den fornødne hjælp. For at rette op på dette faktum ønsker vi en tidlig indsats og forebyggelse på alle niveauer.

Det forbyggende arbejde bør, som tidligere skrevet være centralt i så henseende. Det gælder i de helt unge år som også senere i livet. Når nederlag og manglende selvtillid har bidt sig fast, kan det være svært at blive en del af det omgivende samfund og få et arbejde, en uddannelse eller tage vare på sig selv og sine nærmeste.

SF Struer vil arbejde for:

 • En forebyggende og tidlig indsats, der bryder den negative sociale arv
 • At udbygge sundhedsplejen
 • At Udbygge PPR ordningen
 • Kurser for udsatte forældre – Familiehus
 • At oprette og fremme socialøkonomiske stillinger og virksomheder
 • At der ydes gratis psykologhjælp til børn og unge
 • At skabe flere væresteder for unge og ældre
 • At ansætte en uvildig borgerrådgiver
 • At ansætte flere ensomhedskonsulenter
 • At borgere tildeles en fast sagsbehandler
 • At borgere får en hurtig sagsbehandling
 • At fremme et inkluderende arbejdsmarked
 • At udbygge ungerådgiver- og mentorordninger for at modgå og vejlede unge om rusmidler og kriminalitet
 • At borgere ikke udsættes for unødig aktivering
 • At udbygge kontakten til frivillige netværk

 Ældreområdet

Over en årrække har den skrantende ældrepleje været til debat, især i forbindelse med valgene. Partierne fra venstre til højre har lovet, at der ville ske en forbedring. Men det er for det meste blevet ved ordene, bl.a. fordi vi i effektivtetens navn og økonomiens besparelsesiver har tilsidesat, hvad kerneydelserne i ældreplejen burde være.  Vi har tilsidesat, at alle har ret til en værdig alderdom, hvor de kan opleve, at blive set og hørt. Uanset hvor man befinder sig i livet, er den menneskelige kontakt, omsorg og nærvær fra pårørende og personalle essentielt. Derfor er det vigtigt, at ældreplejen igen får fokus på denne dimension. Vi skal igen til at sætte plejepersonalet fri, så de ikke er underlagt rigide dokumentationskrav.

Denne ændring er også tæt forbundet med den værdi, vi tillægger vores plejepersonale. For at kunne yde en optimal hjælp og pleje er der behov for et veluddannet personale, ikke mindst set i lyset af, at rengøring og indkøb ikke er den primære ydelse, som der efterspørges af de borgere, som er visiteret til enten hjemmepleje eller plejebolig. I dag er der tale om decideret pleje- og behandlingsydelser, som efterspørges ikke mindst fra den voksende gruppe af demente ældre. For at yde denne hjælp er der behov for at opkvalificere og have et udannet personale ansat inden for ældreplejen. Det har vi ikke i dag og dette bør der rettes op på.

Og endelig er det vigtigt, at man bliver mødt af kendte ansigter. Det duer ikke som i dag, at man møder en ny for hvert besøg, som det sker i bl.a. hjemmeplejen.

SF Struer vil arbejde for:

 • At kerneydelser som omsorg, trivsel og samtale bliver vægtet
 • At dette opnås gennem faste teams, gerne tværfagligt samarbejde
 • At personalet opkvalificeres og er uddannet
 • At demens området styrkes – bedre opsporing – hurtig udredning
 • At dokumentationsbureaukratiet bliver minimeret
 • At samarbejde mellem personale og pårørende etableres
 • At ansætte mere plejepersonale
 • At udvide aktivitetstilbuddet – at bevare fællesskabskoordinator
 • At bibeholde klippekort
 •  At nye boliger, bliver tilpasset nutidens ældre ”olle kolle”
 • At byrummet skal være tilpasset de ældre: elevatorer m.m.
 • At visitation er på forkant 

 Arbejdsmarkedspolitik

 Struer skal fortsat være en by for iværksættere med gode og bæredygtige vækstbetingelser.

Især de små virksomheder og forretningsdrivende har haft det hårdt under corona. Kommunen bør fremme initiativer fra Handelstandsforeningen, der kan bringe disse på fode igen. Især er det vigtigt, at vores bymidte får de bedste vækstbetingelser, for at sikre butikkerne overlevelse og deres ansatte en arbejdsplads. Et godt handelscentrum har ligeledes indflydelse på turisme og følgeerhvervene.

Det private erhvervsliv og den offentlige sektor er hinandens forudsætning. Derfor er det vigtigt, at serviceniveauet er højt inden for begge områder. Det vil gøre Struer attraktivt for de borger, der bor her og for at tiltrække nye borgere og virksomheder.

Et velfungerende lokalt arbejdsmarked er kendetegnegnet ved, at de ansatte har ordentlige arbejdsforhold og -vilkår. Det vil SF arbejde for. Kædeansvar er et must, når det gælder offentligt udlicitering, men også inden for det private bør kommunen tage et ansvar for at dette blive effektueret.

Derudover bør kommunen arbejde for, at offentlige indkøb er bæredygtige. I takt med at folk skal holde længere på arbejdsmarkedet, bliver det endnu mere nødvendigt, at arbejdspladser indrettes bæredygtige. For SF i Struer betyder det blandt andet, at vore arbejdspladser er kendetegnet ved tryghed og rummelighed, så der er plads til alle. Der skal tages hensyn til alder, helbred og etnisk herkomst.

Socialøkonomiske virksomheder og arbejdspladser bør være et fokusområde, for at de, som ikke har fuld arbejdsevne, kan tilbydes et meningsfyldt arbejde. Det samme gælder seniorjobordninger, hvor kommunen bør gå foran i ansættelse. Ligeledes bør kommunen være virksomheder behjælpelig i ansættelsen af handicappede.

I Struer har vi en ungegruppe, som ikke har haft succes med at begå sig i uddannelsessystemet eller på det ordinære arbejdsmarked. Årsagerne til dette er mange, hvorfor der er behov for en udvidet indsats. Det er vigtigt, at der findes nye veje til arbejdsmarkedet og, at man gentænker indsatsen for målgruppen, så den matcher deres individuelle behov og er koblet tættere til virksomheder og praksis.

SF går som hovedregel ikke ind for udlicitering af borgernære opgaver.

SF Struer vil arbejde for:

 • At støtte bæredygtige, innovative iværksættere
 • At bevare små og mellemstore virksomheder
 •  At støtte de små forretningsdrivende
 • At kædeansvar er gældende og håndhæves i offentlig og privat udlicitering
 • At ansatte sikres ordentlige arbejdsforhold og -vilkår
 • At oprette socialøkonomiske jobs, værksteder og virksomheder
 • At gå alternative veje for at få unge i uddannelse eller job
 • At jobcenteret er opsøgende
 • At styrke indsats for at få ledige i arbejde
 • At kommunen går forrest i ansættelse af handicappede, seniorjobere m.m.

Mangfoldighed

I Struer er 15 % af tilflytterne udlændinge og kommunen rummer 70 nationaliteter.

Dette ser vi i SF-Struer som en styrke og en udfordring. Ud over at være et aktiv, så medvirker andre kulturer til at skabe en mangfoldighed og sikrer, at vi ikke stagnerer som samfund. Med en befolkningsudvikling, der spår, at Struers befolkningstal er faldende helt hen til 2045, må vi glæde os over nye borgeres tilstedeværelse.  Arbejdsmæssigt skal vi skabe jobs til alle tilflyttere uanset, hvor de kommer fra og, hvilken baggrund de har.

Struer Kommune skal være foregangskommune, med hensyn til sprogtilegnelse, da det er en væsentlig forudsætning for at fastholde sit arbejde. Her skal der bakkes op om alle frivillige initiativer, og der skal ske et samarbejde mellem virksomheder og kommune, så vi kan tiltrække endnu flere tilflyttere. Både udlændige og danskere – her vil et tættere samarbejde med de virksomheder som ansætter højtuddannede fra andre lande være en væsentlig drivkraft.

SF-Struer bakker op om de initiativer, der allerede er taget med internationale velkomstarrangementer – rundvisning etc.

SF Struer vil arbejde for:

 • At uddanne og udvikle mentorordninger i samarbejde med det frivillige korps
 • At styrke skole hjem samarbejdet
 • At stille attraktive økonomisk overkommelige lejeboliger til rådighed
 • At opretholde en pulje til at støtte integrationstiltag, især med henblik for sprogindlæring
 • At tilføre flere midler Frivillighedscenter – ansatte
 • At støtte let adgang til jobs: gratis bus/ tog/ cykel m.m.
 • At oplyse om ligestilling mellem kønnene
 • At Lydens by arrangementer er kulturovergribende

Fritids- og kulturtilbud

For SF Struer er et rigt og alsidigt kultur- og fritidsliv essentielt. Musiktilbud og museer er med til at inspirere, udvikle og styrke os fysisk og psykisk. Det er det, som giver vores liv mening ud over arbejde og vores sociale base. Det kan ligeledes være med til at fastholde aktive borgere i området og tiltrække nye. Veludbyggede kultur- og fritidsaktiviteter har derudover stor betydning for børn og unges opvækst, herunder forebyggelse af kriminalitet, sundhed og inklusion i samfundet.

Kulturelt har Struer satset stort med branding af Lydens By, som SF Struer støtter.  Events, arrangementer og iscenesættelse i det offentlige rum, som rækker ud over lokalområdet, sætter Struer ikke kun på det nationale landkort, men er med til at gøre os kendt ud over landets grænse.

Med Lydens By er en god begyndelse til at få en samlet fritids- og kulturpolitik taget. Derudover anser vi det for vigtigt, at kulturlivet blomstrer i hele kommunen. Derfor ønsker vi at bevare de mindre skoler, da de kan være med til at være et samlingspunkt og et kulturbærende element for de mennesker, som bor i ydreområderne af vores kommune.

Her kan nævnes Oddesund Nord Beboerforening og Bådelaug, som har spillet og spiller en enorm aktiv rolle for Regelbau 411. Et sted som tiltrækker et hav af turister til kunsthallen og i særdeleshed, fordi området er åbningen til Geopark Vestjylland..

Derudover mener vi, at der burde satses mere på børn og unge – få dem inddraget i, hvad de har af behov og interesse i.

Sluttelig er det vigtigt at pointere, at fritids- og kulturtilbud bør være et fælleseje. Der er ingen, der skal være afskåret fra at deltage i fritids- og kulturtilbud af f.eks. økonomiske grunde, da de er fællesskabsfremmende og i allerhøjeste grad personlighedsudviklende. Man kan sige, at de har en forebyggende dimension og har betydning for, om man bliver en aktiv medspiller på arbejdsmarkedet og i fritidslivet.

SF Struer vil arbejde for:

 • At fremme en sammenhængende fritids- og kulturpolitik, hvor alle parter inddrages
 • at markedetsføre Struer som Lydens By i samarbejde med handelslivet
 • At små som store events, stævner, teater og fritidsaktiviteter placeres i forskellige lokalområder af kommunen
 • At der gives fripas/ reduktion til arrangementer/ tilbud(f.eks. bibliotek)til trængte børn og unge
 • At der gives gratis medlemskab af klubtilbud til trængte familier/ børn
 • At alle borgere får adgang til fritids- og kulturaktiviteter

Turisme

SF Struer mener, at Corona har vist, at der er stor interesse for naturoplevelser. Vi skal satse på den bølge og tiltrække flere grønne turister. Struers beliggenhed ved Limfjorden er mere end nogensinde ideel til at indfri borgers ønske om en bærdygtigt natur og- ferieoplevelse. Det er oplagt at udbygge de aktiviteter og indretninger, der har set dagens lys i havnen. Hele marinaen lægger op til sejlads- og sportsaktiviteter, der er forbundet med havet.

Tilblivelsen af Limfjordshuset for ro- og kajakentusiaster vil højne Struers attraktivitet, men fremadrettet bør der også satses på overnatningsfaciliteter for paraglidningentusiaster ved f. eks. Toftum Bjerge, Lindholm flyveplads og på Venø.

Struer kan tilbyde alt inden for windsurfing, fiskeri, vandreture, naturoplevelser m.m. Det er kun et spørgsmål om tilgængelighed via informationer gennem apps. Tydelig skiltning og markedsføring, som griber ind ud over landets grænser.

Det vil også tiltrække turister til vore butikker i centrum og til detailhandlen, og mon ikke vi kan animere vores udefrakommende gæster til at gå på opdagelse i: Hvad der gemmer sig bag Lydens By. Måske informative tavler spredt rundt på centrale steder kunne berette om dette. Man kunne også ud over museerne eller i forbindelse med disse i sommermånederne satse på åbne værksteder, som knytter an til byens historier.

SF Struer vil arbejde for:

 • En grøn og bæredygtig turisme
 • At anlægge faciliteter i forbindelse med friluftsaktiviteter
 • At forbedre informationsniveauet via apps., bedre skiltning og oplevelser tilknyttet Lydens by
 • At vi får en grøn festival/ Biodiversitetsfestival
 • At bygge flere shelters / naturovernatningsmuligheder
 • At fremme turismen i yderområderne

 Transport og kollektiv trafik

Transport hører til det område, der belaster vores miljø med Co2 udslip, derfor er det for SF Struer vigtigt, at vi sætter ind over for dette fra kommunens side. El drevende biler bør i den kommende tid implementeres i al offentlig transport. Det være sig i hjemmeplejen, busdrift eller vej- og anlægsarbejder. Struer Kommune bør have en bæredygtig og miljøvenlig transportpolitik.

Den kollektive trafik har over en årrække været på retur. Det er bl.a. spørgsmålet om hønen eller ægget. Færre afgange eller færre passagerer.  Men uanset årsagerne, så vil SF Struer arbejde for at fremme den kollektive trafik, dels for at sikre, at personer, der ikke kan køre eller har mulighed for at købe en bil kan være mobile, dels fordi kollektiv trafik er mindre miljøbelastende. Alternativer som flexkørsel bør ligeledes være en farbar vej, og så må vi sikre os, at priserne er overkommelige for de rejsende. Forsøg med gratis busser er fra 2023 et forsøg værd.

I Struer har vi på en del ruter, cykelstier, som sikrer trafiksikkerheden. Vi ønsker at udbygge vores cykelnet, så man også i vore landdistrikter kan komme sikker i skole og på arbejde. Cykling er, ud over at være miljøneutral, sundt og givende.

SF Struer vil arbejde for:

 • At bevare den kollektive trafik, også i ydreområderne
 • At busafgange er tilpasset borgernes behov
 • At gøre billetpriser billigere
 • At implementere EL-biler inden for al offentligt transport
 • At iværksætte forsøg med gratis busser samt weekend- og natbusser
 • At udbygge cykelnettet, også i landområderne
 • At indføre lånecykler

Natur og Miljø

SF Struer vil sætte alt ind på, at Stuer bliver en grøn og bæredygtig kommune. Vi skal sikre os rent drikkevand ud til alle hjørnerne af kommunen. Det dur ikke, at vores udledninger fra husholdningerne indeholder for megen LAS. Som kommune bør vi arbejde for, at så megen af vores affald og spildevand kan genanvendes. Vi er godt på vej med affaldssortering. Men denne kan og vil blive forbedret. Dette er i lige så høj grad et anliggende for os forbrugere som kommunen. Men i fællesskab kan vi nå målet. Lokalt, i institutioner og i boligforeninger kan det give god mening at arbejde sammen om projekter med genanvendelse og affaldssortering. Vi vil arbejde for færrest mulige pesticider og et øget incitament til landbruget for at få flere økologiske landbrug.

Det kom som et chok, da NFF for ca. 2 år siden gav os bundplaceringen, når det gælder naturkapacitet. Godt nok har vi mange frodige marker, men når det gælder biodiversitet, så er denne fraværende. Det er noget vi skal have rettet op på, hvis vi vil sikre, at ikke endnu flere arter uddør og bringer det økologiske kredsløb i fare.  Der er blevet taget nogle spæde spadestik med oprettelsen af Folkeskoven, som SF Struer støtter og vi vil arbejde for at videreudvikle arealet

Men der er lang vej igen, Vi ønsker mere vild natur og urørt skov, større sammenhængende naturområder og mere bynær natur.  Som kommune skal vi aktivt arbejde for og støtte landbruget og lodsejere, så de udlægger dele af deres arealer til naturområder.

SF Struer vil arbejde for:

 • At alle sikres rent drikkevand
 • At der ikke gives dispensation for giftige stoffer i vores drikkevand
 • At affaldssorteringen udbygges og gøres mere brugervenlig
 • At Round up ikke anvendes i kommunen
 • At landbrugsarealer udlægges til natur- eller økologiområder
 • At udbygge Folkeskoven
 • At man omlægger landbruget til økologi
 • At kommunens arealer og områder er biodiverse
 • At elektrificere Venøfærgen
 • At jordforureninger fjernes inden der påbegyndes nybyggeri på et område

 Klima

SF Struer ser det som et af deres hovedformål lokalt at være med til at reducere vores CO2-udledning med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990. Derfor går vi ind for, at alt vores el kommer fra vedvarende energi. Vindmøller, solceller og varmepumper, spiller en vigtig rolle i at opnå dette mål. Ligesom investeringer i energibesparelser både i virksomheder, boliger og offentligt ejede bygninger sikrer os, at vores energi er klimaneutral.

Når man tager nye metoder i brug, kan der være behov for at stoppe op og spørge sig selv, om ibrugtagning af ny energi medfører andre klima- og miljømæssige gener. I Struer SF er vi ikke tilhænger af vindemølleparker og solcelleanlæg, der kun har profit, som incitament. Vi er således nødt til at se på helheden, den natur der omgiver os og de mennesker, som lever i den. Det dur ikke, at den ene klimaforbedring skaber en ny miljøforurening i form af bl.a. støjforurening. Vi mener, at vi har nået et mætningspunkt i Struer Kommune, hvad vindmøller angår, hvorfor vi ønsker at placere kommende vindmøller på havet. Angående solceller tager vi fra gang til gang stilling til den hensigtsmæssige klima- og miljømæssige effekt af disse.

Struer kommune råder over store arealer af landbrugsjord. Da landbrug på landsplan står for 30 af klimaudledning, anser vi det for vigtigt, at vi lokalt samarbejder med landmændene om at nedbringe udslip af CO2. Det ville kunne ske ved, bl.a. at nedlægge lavtliggende jorde og udvide bestanden af skov. Derudover bør der banes vej for initiativer, der nedbringer landbrugets negative sideeffekter.

Vi går ikke ind for at hæve hastigheden på landevejen mellem Struer og Holstebro.

SF Struer vil arbejde for:

 • At Struer Kommune bliver Co2 neutral
 • At ny energi ikke medfører andre miljøgener for natur og mennesker
 • At etablere et samarbejde med landbruget for at nedbringe de negative effekter
 • At kystsikre med stenrev i stedet for sandfodring
 • At klimaforbedringer medfører mindst mulig miljøforureninger