Bestyrelsen

Formand:       Renate Johansen –  97 85 00 13 / 26 71 55 77
renatejohansen059@gmail.com

Kasserer:        Morten Christensen – 30 24 78 92 / MC2nd@privat.dk

Sekretær:        Grethe Nielsen – 20 46 86 46 7 /g20468646@gmail.com

Medlem:           Hanne Christensen – 23 24 62 45 / hannefys@gmail.com

Medlem:           Grethe Hestbech – 20 98 34 88 /                                                                             grethehestbech@hotmail.com

Byråd:                Anne Kristine Bøge Petersen – 61 60 71 16 / annek@struer.dk

Love og vedtægter for SF Struer:

 
§ 1.

Socialistisk Folkeparti, Struer partiforening formål er på lands- og lokalpolitisk plan at arbejde for partiets program og politik.

Partiforeningens organisatoriske virksomhed følger partiets love og bestemmelser.

 

§ 2.

Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

De ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende dagsordenpunkter:

1.       Valg af dirigent + referent

2.       formandens beretning (herunder byrådsgruppens beretning)

3.       årsregnskab

4.       drøftelse af hovedlinjerne for foreningens politiske og organisatoriske virke og mål i det kommende år

5.       indkomne forslag

6.       Årshjul

7.       valg af bestyrelse(inkl. suppleant) og valg af revisor og revisorsuppleant.

8.       evt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 stemmers flertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

§3.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst 1/3 af bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

§4 Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed. Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Medlemsmødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Opstilling/ indstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunalvalg samt evt. ændring af opstillingsliste sker på et dertil indkaldt medlemsmøde, og valgbarhed følger SF’s love.

Udover formødet fungerer medlemsmødet til politiske debatter, afgørelse af partiforeningens politiske holdninger samt organisering af gennemførelse af politiske aktioner.

§ 5

Partiforeningen ledes i det daglige arbejde af en bestyrelse på 5 medlemmer. Som ledelse har bestyrelsen ansvar for:

– Det lokale partiarbejde og forbindelse til partiet på landsplan

– Partiforeningens organisatoriske virke

– At partiforeningen fastlægger partiets politik i Struer kommune, der lige som det øvrige partiarbejde skal følge de hovedlinjer for partiets politik, der lægges af landsmødet og landsdelsledelsen

– Opstilling af kandidater til kommunalbestyrelsen

– Opkrævning af kontingent og af partiskat fra hverv på kommunalt plan

– At partiforeningen forholder sig til landspolitikken og den internationale politik

– At der i partiforeningen arbejdes såvel indadtil som udadtil med en mangfoldighed af aktiviteter

Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer. Ved valg til følgende poster kræves dog mindst et halvt års uafbrudt medlemskab af partiet: Formand, kasserer og sekretær.

På generalforsamlingen vælges til bestyrelsen i lige år formand og to bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges kasser, et bestyrelsesmedlem og suppleant for 2 år ad gangen.

På det førstkommende bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig. Der vælges en revisor samt revisorsuppleant på generalforsamlingen hvert år.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af partiforeningen. Samtlige medlemmer af partiforeningen kan i øvrigt deltage i bestyrelsesmøderne med tale- men uden stemmeret.

 

§ 6. I økonomiske anliggender tegnes partiforeningen af formand og kasserer.

 

§7

Valg af delegerede til partiets landsmøde foretages på et medlemsmøde, hvoraf det fremgår af mødeindkaldelsen, at der er valg af delegerede.

Tilsvarende gælder for opstillingsmøder til offentlige valg med mere.

Forslag om indkaldelse af ekstraordinært landsmøde skal forelægges til afgørelse på et medlemsmøde.

Møderne indkaldes med mindst 8 dages varsel.

 

§8.

Der foretages skriftlig afstemning i alle partiforeningens besluttende forsamlinger, når mindst 1 stemmeberettiget medlem ønsker det.

Ved skriftlig afstemning vælges et stemmeudvalg, der ikke samtidig kan være kandidater til bestyrelsesvalg med mere.

Stemmeudvalget forestår afstemning, optælling og meddeler resultatet.

Såfremt der påvises procedurefejl, skal der, hvis det ønskes, afholdes ny afstemning.

 

§ 9 Partforeningens kommunalpolitik fastlægges af partiforeningens kompetente organer.

Valggrundlag til kommunalvalget godkendes af medlemsmødet eller generalforsamlingen. Principielle og vidtgående kommunalpolitiske spørgsmål skal af byrådsmedlemmet/ byrådsgruppen forelægges for et medlemsmøde(eller bestyrelsen eller baggrundsgruppen) med henblik på partiforeningens stillingtagen.

Stk. 2

Byrådsmedlemmet/ byrådsgruppen er forpligtiget til at arbejde for SF’s politik og følge vedtagelser i partiforeningens organer(medlemsmøde/ bestyrelse), at holde disse organer orienteret om sit/deres arbejde. Henstillinger fra partiforeningen bør øve afgørende indflydelse på byrådsmedlemmers stilling.

Stk. 3

Er der flere SF-medlemmer i kommunalbestyrelsen forventes det, at de stemmer sammen i større og mere principielle sager, herunder ved stillingtagen til kommunale budget.

Et kommunalbestyrelsesmedlem, der undtagelsesvis ikke kan stemme sammen med den øvrige gruppe eller ikke kan følge en beslutning i partiforeningen, skal inden afstemningen tilkendegive dette over for gruppen som partiforeningen. Det pågældende medlem skal på anmodning give en redegørelse til partiorganisationen om sit standpunkt. Et medlem, der undtagelsesvis udtaler et særstandpunkt til pressen, skal udtrykkeligt og loyalt anføre, at det er den pågældendes eget standpunkt og ikke partiets.

 

§10

Partiforeningen kan kun opløses på en generalforsamling med 2/3 flertal af de fremmødte. Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler….

§11

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling