SF Egedal

SF Egedal har omtrent 70 medlemmer og en repræsentant i Egedal Byråd.

Partiforeningen blev dannet i 2006 ved en sammenlægning af tre partiforeninger: SF Stenløse, SF Ølstykke og SF Smørum. Geografisk dækker vi Egedal Kommune i den sydvestlige del af Nordsjælland.

Vi holder bestyrelsesmøde ca. hver måned og medlemsmøder omkring politiske emner omkring fem gange årligt. Vi har flere sociale arrangementer, f.eks. cykeltur i lokalområdet, teaterbesøg i Grønnegården og fællesspisning. Dertil kommer en række udadvendte aktiviteter, såsom gademøder, besøg på Christiansborg, møder med SFs folketingsmedlemmer m.m.

Kommunevalget den 16. november 2021

SF Egedal’s kommunalpolitiske program for 2022-2025

Download SF Egedal’s kommunalpolitiske program her.

SF Egedal’s kommentarer til Egedal Kommunes Forslag til Kommuneplan 2021

Download SF Egedal’s kommentarer her.

SF-Egedals forslag til budget 2022-25 for Egedal kommune

Download SF Egedals forslag til budget 2022-25 for Egedal kommune her.

SF’s hovedformål med budgettet.

Vi ønsker at øge velfærden og en fremme en grønnere udvikling.
Det sikrer vi ved at omprioriterer indenfor den ramme der er i borgmesterens forslag samt med en mindre udvidelse.

Vi er i store træk enige med forligsgruppens udkast til budget, men mener altså at der er punkter, hvor vi bliver nødt til at være mere ambitiøse.

Medarbejderne

I forligsgruppens forslag til budget ligger der en pulje penge, der skal give pædagogerne bedre lønforhold. Dette er vi meget enige om!
De forbedrede lønforhold vil give os bedre muligheder for at rekruttere – og ikke mindst holde på alle de dygtige medarbejdere, vi allerede har.

Vi mener, vi skal udvide gruppen af medarbejder, der skal have et løft til også at omhandle folkeskolen, så vores lærer får en løn, der er sammenlignelig med kommunerne omkring os.

Skolerne

Folkeskolen har holdt meget for de seneste år.

I dag er Toftehøjskolen og Søagerskolen nedlagt og børnene er flyttet ind på de øvrige skoler – vel og mærket før renoveringen.

Lukningen af de to skoler, har tvunget klassekvotienterne endnu højere op.

De var allerede høje.

Resultatet er altså: Rigtig mange børn i hvert klasseværelse, samtidigt med at skolen er en byggeplads. Vi imødekommer høringssvaret fra Skolebestyrelserne i Egedal.

Vi er helt enige: For at være klar til rekruttering af flere lærere, når der kommer flere elever, er det vigtigt at området får et løft, så Egedals folkeskoler fremstår attraktive for kommende lærere. Men først og fremmest skal vi sikre at alle elever i Egedal får så gode rammer som muligt for en god folkeskoletid.

Der er slet ikke tvivl om, at der ikke er så meget lærer/elev-kontakt, når klassen har så mange elever.

I SF arbejder vi for et klasseloft på 24 mod de 28, vi har i dag. I budgettet lægger vi op til, at vi fremover skal indskrive børn i børnehaveklassen til maks. 24 børn i klassen.

Vi afsætter yderligere penge af til to-lærerordningen, så flest mulige timer foregår med to voksne i lokalet.

Da vores skoler netop er hårdt presset, er det også svært at rekruttere og fastholde vores lærere. Dette har vi imødekommet med en lønforhøjelse til lærerne, så arbejdet i Egedal også er attraktivt lønmæssigt. Ligeledes ønsker vi at styrke PPR.

Der skal være ressourcer nok i PPR til at alle børn kan få hurtig udredning og dermed hurtig hjælp til de udfordringer, de måtte have. Ved at give hurtig hjælp, sparer vi eleven for ydmygelser og nederlag og kan få sat ind med korrekt hjælp. Det er ligeledes en hensigtsmæssighed økonomisk for kommunen. For børn, der hjælpes hurtigt, har slet ikke lige så store vanskeligheder, som børn, der har måtte kæmpe med udfordringer i årevis uden korrekt hjælp.

For meget snart 4 år siden gik SF til valg på, at vi ville genindføre nedlagte buslinjer i Ledøje og Smørum.
Til vores store glæde, meldte mange andre partier sig på banen og bakkede op om netop dette forslag. Derfor er det også med en vis ærgrelse, at vi nu igen foreslår en forbedring af buslinjerne – for de busser er jo endnu ikke kommet.

Ældreområdet

Det er fordyrende og dårligt for alle, når alt for mange plejepersoner besøger borgeren, når en borger har brug for hjælp.

Værdifuld information går tabt, når det er en ny vikar, der igen må træde til i forhold til borgeren hjælp. Derfor sætter SF penge af til at hjemmeplejen i lidt højere grad kan arbejde i små team.

Mindre enheder, hvor man i højere grad kender hinandens borger.

Det vil øge vores sundhedsfaglige personales arbejdsglæde og det vil give en forbedring af plejen hos borgeren.

Det vil give tryghed hos borgeren, der kun vil opleve få forskellige plejepersoner, frem for en ny plejer ved næsten hvert besøg.

Det er SFs ambition på den længere bane, at vi kun skal have små team i hjemmeplejen i Egedal. Hjemmeplejen skal være en fantastisk god arbejdsplads og hjemmeplejen skal være en fantastisk hjælp for de borgere, der har brug for det.

Borgerdialog

I SF har vi foreslået det før. Men under Corona blev behovet helt åbenlyst: Vi skal naturligvis streame de offentlige byrådsmøder.

Under pandemien blev byrådsmøderne streamet. Det blev rigtig mange borgere i Egedal glade for.

Mange fulgte med mens mødet kørte – men det har også stor værdi, at man efter mødet kan gå ind og se, hvad der blev sagt på et givent punkt på dagsordenen.

Der er slet ingen tvivl om, at vi skal have streaming af byrådsmøder. Naturligvis skal borgere i Egedal kunne se og høre, hvad deres valgte politikere siger under de åbne byrådsmøder.

I SF ser vi gerne, at det foregår live – men hvis det er en knast fra andre partier, kan vi sagtens finde en forsinkelsesgrad el.lign.
Hvad nytter det, at vi holder borgermøder og lytter til borgerne, hvis borgerne efterfølgende ikke får mulighed for at se, hvordan sagen ender med at blive behandlet i byrådssalen? Også uden den enkelte borger skal sidde en hel aften og lytte til 22 forskellige punkter på en dagsorden, hvor kun et punkt interesserer dem.

Klima og grøn varmeforsyning

Klimahandlingsplanen/Klimatilpasningsplanen dækker over perioden 2015-2018, den skal vi selvfølgelig have opdateret, så vi afsætter midler til dette.

Vi vil et grønnere Egedal. Fjernvarmeværket tilbyder en varmeplan for den del af Egedal, hvor fjernvarmeværk er en mulighed. Men vi har brug for en varmeplan for hele Egedal. Planen er et vigtigt redskab, når vi skal reducere CO2 udslippet.

Handicapområdet – Det specialiserede socialområde

Vi ser alt for mange sager der bliver omgjort i Ankestyrelsen på det specialiserede socialområde. Samtidigt hører vi om lange sagsbehandlingstider på området, og en stor udskiftning af personalet.

Det skal vi have gjort noget ved.

Vi vil derfor bevilge flere midler til flere sagsbehandlere. Flere sagsbehandlere vil betyde at den enkelte sagsbehandler får lettet arbejdsbyrden, og derved føler mindre stress og større arbejdsglæde. Samtidigt vil det betyde både hurtigere sagsbehandling og mere kvalitet i sagsbehandlingen, så den bliver bedre og mere korrekt.

Anlæg

Det kan bedre betale sig både økonomisk og klimamæssigt at renovere og ombygge. Derfor vil vi sløjfe den kommende nybyggede daginstitution i Smørum og i stedet ombygge dele af den tidl. Søagerskole til daginstitution. På den måde sparer vi anlægsmidler. Nogle af de sparede midler vil vi anvende til cykelpuljer i 2023 og 2024.

I Ølstykke fjerner vi et unødvendigt nybyggeri af en skyttehal, og lader skydeklubben ligge hvor den er. Det frigiver midler til at udvide klubben, og desuden renovere hallen på den tidl. Toftehøjskole, så fritidsbrugerne kan bibeholde deres lokaler der.

Egedal
Astershaven 233, 2765 Smørum
Tlf: 44651028
Tlf: 22425332
Formand