SF Egedal

SF Egedal har omtrent 70 medlemmer og en repræsentant i Egedal Byråd.

Partiforeningen blev dannet i 2006 ved en sammenlægning af tre partiforeninger: SF Stenløse, SF Ølstykke og SF Smørum. Geografisk dækker vi Egedal Kommune i den sydvestlige del af Nordsjælland.

Vi holder bestyrelsesmøde ca. hver måned og medlemsmøder omkring politiske emner omkring fem gange årligt. Vi har flere sociale arrangementer, f.eks. cykeltur i lokalområdet, teaterbesøg i Grønnegården og fællesspisning. Dertil kommer en række udadvendte aktiviteter, såsom gademøder, besøg på Christiansborg, møder med SFs folketingsmedlemmer m.m.

SF Egedal Budgettale 2020

Jens Skov, 5. november, Egedal Byråd

Der er så meget, vi her i byrådet er enige om.

Vi er enige om, at vi har serviceudgifter pr. borger der er under landsgennemsnittet – et lavt serviceniveau.

Og vi er enige om, at vi er blandt de kommuner, der har reduceret serviceudgifterne pr. indbygger mest de senere år.

Det skrev vi alle under på.

Og så er der det, vi tydeligvis ikke er enige om:

For hvad så? Skal vi fortsætte ad den vej?
Eller skal vi give borgerne den service, vi egentligt mener de har krav på at få?

I SF mener vi, at borgere i Egedal skal have et højere serviceniveau.

Derfor kunne vi ikke være med i flertallets budgetforlig.
Et budgetforlig der kun hæver serviceniveauet med 7 mio fordelt tyndt – MEGET tyndt – på næsten alle områder.

Af den grund har vi sammen med Lokallisten Ny Egedal lavet vores eget budgetforslag, et alternativt velfærdsstærkt budget. et forlig som vi har forhandlet på plads i samarbejde, og som vi nu stiller som ændringsforslag.

I Egedal har vi fået lov til ad to omgange at hæve skatten med i alt 20 mio om året.
Det svarer til ca. 600 kr. om året pr. person, altså 50 kr, om måneden, eller hvad der svarer til en lille pizza – om måneden.
Derudover tager vi lidt – ca. 8 mio – af den bugnende kasse.

Og hvad indeholder vores budgetforslag så?

Den indeholder masser af gode tiltag som SF og Lokallisten Ny Egedal er enige om.

Lad mig nævne et par emner, som ligger ud over de dele af forligsbudgettet som vi også har med.
Vi skal have minimumsnormeringer i Egedal så hurtigt som overhovedet muligt. Det skylder vi børnene, det skylder vi forældrene – og det skylder vi personalet i institutionerne.

Hårdtarbejdende forældre, skal kunne aflevere deres børn i institutionen – og vide, at ikke kun pædagogerne og pædagogmedhjælperne er fantastiske – men at der er også så mange af dem, at der er tid til børnene.

Alle børnene!

Der er tid nok til at trøste, tid til bleskift, tid til små snakke og tid nok til at lege, læse og hygge. Tid til, at pædagogerne kan hjælpe børnene med alle de redskaber, de har fra deres uddannelse.

Vi skal have minimumsnormeringer snarest muligt. Loven bliver vedtaget til februar. Men i Egedal skal vi turde have ambitionen om, også selv at løfte området – nu. Med det samme.

Og det er ikke kun for at give forældrene bedre service.

Det handler lige så meget om at få tiltrukket pædagoger NU.
For lige om lidt er der rift om pædagogerne – for lige om lidt skal alle kommune have minimumsnormeringer. Egedal har haft et blakket ry i forhold til rekruttering. Og hvis vi skal kunne få de pædagoger, vi har brug for, så skal vi vise, at vi vil en anden retning. Vi vil en retning, hvor også pædagoger i Egedal, kan gå trygt på arbejde, uden at skulle gå frustreret hjem igen med følelsen af, ikke at have hjulpet de steder, der var behov.

Derfor vil vi indføre minimumsnormeringer i 2022 med indfasning i 2021.
Og når børnene så kommer i daginstitution, skal de have en økologisk frugtordning.

Og så er der flere penge til flere dagplejere.

Vi genindfører hjemmepasningsordningen fordi det giver mening både for børnene og forældrene, men også fordi det sparer penge for kommunen!

Hjemmepasserne får nemlig kun 85% af hvad en daginstitutionsplads koster kommunen. De penge som dermed spares, ca. 200.000 pr. år, tilføres dagtilbudsområdet.

Samlet set får vi derfor en bred vifte af muligheder for børnefamilierne.

Vi skal løfte folkeskolen.

I SF går vi ind for 2 voksenordning. Vi går ind for, at der er lærerkræfter nok pr. barn og der kunne en 2-voksenordning give mening.

Men modsat forligsbudgettet

– så mener vi ikke at 2 voksen-ordning, betyder, at der KUN skal ansættes 2 voksne – som så skal dække samtlige børn i mellemskolen fra 4.-6. klasse på de 10 matrikler, børnene er fordelt på!
Der må være nogen der har misforstået hvad 2-voksenordning betyder!

Den form for symbolpolitik lader vi andre om at føre. I SF mener vi at det kun er symptombehandling af det egentlige problem.

Problemet er for mange elever i klasserne, og det vil vi løse samtidigt med at de dygtige lærere og pædagoger vi har i Egedal, skal blive endnu bedre til at håndtere og udvikle læringsmetoder i klasserne.

I Danmark er der i. flg. Børne og Undervisningsministeriet 23476 skoleklasser af dem har 5427 mere end 24 elever. Det svarer til 23,1%. Egedal ligger på en suveræn 1. plads på listen over %-vis klasser med mere end 24 elever. Faktisk har 40,6% af vores klasser mere end 24 elever!

Vallensbæk ligger på 2. pladsen med 38,2% og København på 3.pladsen med 37,5%.

Vi vil gerne have en hverdag i topklasse her i Egedal, men ikke på den liste!

SF vil, at klassekvotienterne skal ned.

28 børn som i klasserne, er alt for mange.

Derfor indfører vi en indfasning af klasseloft på 24 elever i klasserne, startende med 0.klasserne fra næste år.

7. klasse i Egedal er ofte en tumultarisk tid.

Det kan både være fordi der sker en masse på det personlig plan, men også fordi overgangen til udskolingen kan medføre ændringer i sammensætningen af klassen.
Enten fordi man flytter skole, eller bare af pædagogiske grunde, hvor skolerne vælge at “ryste posen”.

Vi ønsker derfor at støtte op om eleverne på dette tidspunkt i skoleforløbet.
Dels vil vi genindføre lejrskoler i Egedal for 7. klasse – 4 overnatninger med 1000 kr. pr. elev i rejsepenge, dels vil vi give 7. klasses eleverne gratis introperiode på 3 måneder i klubberne. Begge dele er med til at skabe både nye og forstærke gamle fællesskaber.

På ældreområdet vil vi også forbedre normeringerne – det gør vi ved ud over flertallets forøgelse af aftenvagterne – tilfører ekstra 4 mio til mere personale, så vi kan bevæge os i retning af fast personale på plejecentrene.

For alle ældre vil vi også hæve bevillingerne til aktiviteter med 2 mio.

På Socialområdet giver vi et generelt løft på det specialiserede handicapområde på 4 mio.

Derudover vil vi etablere en form for socialøkonomisk virksomhed hvor flexjobbere, aktivering, skånejobs og lign. kan få beskæftigelse alt efter formåen.

Det drejer sig om en social genbrugsbutik, der drives i kommunal regi, men samtidigt giver et meningsfuldt og vigtigt job til nogle af vores svageste borgere.

Også på Teknik og Miljø-området vil vi give et løft.

Vi vil afsætte penge til at vores busser kan blive nulemissionsbusser. Vi har før i byrådet måttet slås for el-busser imod en forventning fra blå side med Venstre i spidsen om at el-busser var “for dyre”.

Derfor afsætter vi en pulje på NUL kr, ja I hørte rigtigt 0 kr. for at indføre nul-emissionsbusser!

Movia er nemlig vendt tilbage med svaret på spørgsmål om hvad prisforskellen var mellem nul-emissionsbusser og alm. dieselbusser.
Her er svaret på spørgsmålet: “Movia oplyser, at de fremadrettet forventer, at nul-emissionsbusser vil være udgiftsneutrale ift. den nuværende dieseldrift.”

Vi forbedrer den kollektive transport i Ledøje og Smørum ved at afsætte 800.000 så pendlere får flere busser til at komme fra og til arbejde.

Øget biodiversitet er også et område vi afsætter penge på.

Som et sidste element:

Nu startede vi med det, vi i byrådet er enige om. Så kan vi vel også slutte der:

I SF er vi store tilhængere af et åbent demokrati. Et demokrati, der møder borgerne, hvor borgerne er.

Et demokrati, hvor borgerne kan føle sig hørt. Så langt er jeg sikker på, at vi er enige med de øvrige partier.

I SF mener vi også, at borgerne så efterfølgende skal kunne høre og se, hvordan al den lytten til borgerne, så bliver forvaltet.

Naturligvis skal borgere i Egedal have mulighed for at streame byrådsmødet.

Derfor er der i vores budget indlagt midler, så vi fremover kan streame byrådsmøderne.

Vi håber at byrådet vil tage godt imod vores forslag, så vi sammen kan give Egedals borgere et løft af serviceniveauet.

Et serviceniveau, som vi jo er enige om er for lavt.

Jeg opfordrer hermed til at stemme for ændringsforslaget.

Budgetforslag, SF og Lokallisten Ny Egedal

Forslag til budget 2021-2024 indeholder en stor del af de mange initiativer i Borgmesterens budgetudspil med undtagelse af enkelte omfordelinger af forslag. Således rækker vi med dette forslag ud til vores kolleger i byrådet – fordi vi gerne vil have ALLE med i budgettet.

I store træk indeholder vores fælles budgetforslag en række yderligere udvidelser – udvidelser som bringer Egedal kommune på en ny kurs mod en oplevet bedre hverdag, hvor kernevelfærden er prioriteret og udvidelsesforslagene på serviceområdet reelt giver effekt.

Det koster lidt for alle borgere i Egedal og betyder meget for både ældre, børn, unge og forældre til sårbare unge og børn med enten fysiske eller psykiske handicap.

Vi tror på at en investering der kan mærkes giver en bedre økonomi på lang sigt. Og vi tror at borgerne vil være villige til at give lidt for at opleve en mærkbar forskel i hverdagen, hvad enten det er i form af bedre normeringer i dagtilbud samt variation i udbuddet tilpasset den enkelte familie, bedre kvalitetsstandarder på handicapområdet, en oplevelse af at bo i en kommune der prioriterer natur og miljø med biodiversitet og cirkulær økonomi, god infrastruktur på transportområdet, visionær erhvervspolitik eller et transparent og levende borgerdemokrati.

Herunder forklarer vi hvad vi vil på de forskellige områder:

Børne og unge området

1. Genindførsel af hjemmepasningsordningen
2. Understøttelse af flere dagplejepladser
3. Minimumsnormeringer fra 2022 i dagtilbud

Gode normeringer kan dels hjælpe til at opdage og sætte ind med tidlig indsats over for de børn der har særlige udfordringer og dels hjælpe de mange børn, der er klemt i store børnegrupper og har brug for ekstra tryghed for at trives. For nogle børn er det måske ikke afgørende. Andre børn har imidlertid brug for en stabil og konsistent omsorgsperson. Vi stiller forslag der sikrer en diversitet i vores pasningstilbud og lader pengene følge barnet.

4. Økologisk Frugtordning

Naturligvis skal vores børn spise sunde frugt og grøntsager – det er (øko)logik.

5. Gratis introperiode i vores klubber

Vores unge mennesker skal godt i gang i vores klubber for at finde venner på tværs af årgange og uden for skolen måske. Klubberne har et stort uudnyttet potentiale til at anspore vores unge

mennesker til sunde interesser og fællesskaber uden for skolen. Og måske give dem en tid væk fra skærme og sociale medier eller inspirere andre muligheder for at udnytte dem. At give en gratis intro periode for alle giver klubbens medarbejdere unikke muligheder for at tiltrække de unge og få dem med ombord.

Skoleområdet

1. Forberedelsestid til særlige inklusionstiltag og differentieret undervisning eller pædagogisk/didaktisk udviklingsarbejde.

Under lærerreformen blev flere af vores lærer stillet over for en stor strukturel forandring og kulturel omvæltning. De skulle lægge deres forberedelsestid på skolen og i en betydelig mere koncentreret form. Det havde dels konsekvens for deres fleksibilitet i deres arbejdsliv. Men også for tiden anvendt, da flere fandt det svært at ”nå rundt” om alle i undervisningen med et forberedt og tilrettelagt forløb. Vi mennesker er forskellige. Især de børn der har brug for ekstra støtte eller andre indlæringsmetoder og særlige pædagogiske tiltag blev klemt. Det vil vi gerne rette op på. Vi ønsker at tildele midler til ekstra forberedelse til de lærere der står over for særlige opgaver med svært uhomogene klasser, der kræver nøje tilrettelagte forløb for at gennemføre en differentieret undervisning. Det er ikke et stort men et lille skridt i den rigtige retning for at sikre indhold og kvalitet i undervisningen. Eksempelvis kunne vi starte på en enkelt skole, der har særlige udfordringer.

2. Klasseloft 0. årgang

Ønsket er at sænke klassekvotienten til 24 elever. Det starter vi en indfasning af i alle 0-klasser. Det kræver ekstra meget af en lærer at få en ny klasse til at blive en gruppe. Derfor giver det særlig god mening at starte med færre elever. Nye elever kan gå til og fra i løbet af en skoletid, men det kan bedre rummes jo ældre eleverne bliver.

3. Lejrskole med 4 overnatninger i 7. klasse

Det er flere år siden at lejrskolerne blev sparet væk. Lejrskoler har stor værdi ikke alene for trivsel men i høj grad for pædagogik og anderledes didaktik. Når børn f.eks. kommer væk fra hverdagen og får mulighed for et intensivt forløb med besøg på f.eks. historiske seværdigheder og lokationer, fordybelse i emner under en ekskursion, feltarbejde og forståelse med mulighed for nye sociale og faglige dynamikker.

4. Ansættelse af et årsværk med henblik på at udbrede kendskab til og forståelsen for børn og unge med psykiske lidelser og vanskeligheder generelt i skolesystemet og blandt Egedals borgere.

Konkrete problematikker kan afhjælpes og forebygges gennem en øget viden og tolerance i samfundet blandt andre elever, deres forældre, fritidskammerater og trænere. Ofte foregår der en voldsom stigmatisering. Fraser som “det barn er bare uopdragent” eller en misforstået opfattelse af at det er synd de får en diagnose smidt i hovedet. Der kan være mange årsager til denne modstand mod problemet. Men resultatet af den negative stigmatiserende holdning kan være isolation og en ond spiral af ensomhed og eksklusion for barnet og dets familie. Det kan ende med at blive meget dyrt for kommunen. Og det kan blive katastrofalt og ødelæggende for både trivsel, udvikling og familiernes tillid til systemet. Forebyggelse betaler sig.

Erhvervsområdet

1. Omprioritering af midler afsæt til Værebro Erhvervsområde til fordel for ALLE erhvervsområder i hele kommunen

Vi skal udarbejde en strategi for udviklingen af ALLE vores erhvervsområder, således at vi markedsfører os som en erhvervskommune med visioner om bl.a. synergi mellem de virksomheder vi er så heldige at have og nye der kommer til. Med visioner om udvikling og forskønnelse af vores ny-udlagte områder, der giver plads til naturen. Og ikke mindst fokus på at skabe mange og flest muligt lokale arbejdspladser til glæde og gavn for vores borgere. Vi kan som en del af strategien bidrage til forskønnelse af vores erhvervsområder, men det skal ske i økonomisk samspil med de respektive grundejerforeninger.

Socialområdet

1. Borgere med handicappede børn og unge – skal have den hjælp de har brug for.

Vi har stadigvæk en omgørelsesprocent der er for høj. Seneste tal fra Danmarkskortet viser 45 % for børnehandicapområdet og 52% på voksenhandicapområdet i 2019 af sager der omgøres i ankestyrelsen. Det mener vi er for højt. Vi skal have bragt tallene ned og vi skal hjælpe de familier der er ved at knække sammen under opgaven med at tage vare på en psykisk sårbar (usynligt) eller et fysisk handicappet barn hjulpet langt bedre end tilfældet er i dag.

2. Genbrugsbutik

Efter nedlukning af genbrugsbutikken i Smørum har det været et stort borgerønske at få den genåbnet. Den var udover at fungere som mødested og genbrugsbutik for borgerne, en socialøkonomisk virksomhed der hjalp udsatte borgere videre i livet. Det er med dette sigte og ønsket om at skabe mere cirkulær økonomi, at vi foreslår etablering af en ny genbrugsbutik i kommunalt regi.

Ældreområdet

1. Mere fast personale på plejecentrene

Mange ældre oplever at der er stor udskiftning i plejepersonalet – dels pga. stor vikardækning og dels fordi vi har en stor udskiftning i det faste personale. Vi skal blive bedre til at skabe et godt arbejdsmiljø på vores plejecentre og rekruttere stabile medarbejdere og mange flere af dem.

2. Flere aktiviteter på ældreområdet

De ældre har stor glæde af at blive aktiveret og det styrker deres sociale bånd og dermed deres psykiske og fysiske velbefinde. Også de ælder skal mærke visionen om verdens bedste hverdag.

Miljøområdet

1. Udsmykning af Kommunen – bl.a. blomsterkummer ved alle indkørselsveje.
2. Fremme af biodiversitet i form af tilsåning af engblomster ved grønne områder f.eks. i rundkørsler og midterrabatter.
3. Pulje til nul-emissionsbusser

Vi foreslår en bæredygtig, biodiversitetsfremmende, smuk udsmykning af kommunen. Den kan ydermere genanvendes i blomsterbede, der anlægges med engblomster og giver borgerne ikke alene noget smukt at se på men også fornøjelsen af at kunne plukke blomster der kommer igen og igen hvert år. Mange andre kommuner er gået foran og har anlagt områder til fremme af insektlivet der er gået voldsomt tilbage. Arter uddør i hastigt tempo og vores økosystemer sættes under pres. Det ønsker vi med dette forslag at bidrage til at få stoppet.

Vi ønsker at fremme alle tiltag der bidrager til nedbringelse af Co2 udledning og dette forslag indeholder yderligere en reduktion i støj – ingen støj og møg.

Transportområdet

1. Busser i Ledøje og Smørum

Infrastrukturen i Ledøje og Smørum er berørt af at der ikke er tilstrækkelig busdrift – ikke mindst for pendlere som har svært ved at komme til og fra deres arbejdsplads. Det vil vi gerne lave om på og foreslår derfor denne bus/rute.

Forslaget bygger på en udvidelse af busdriften på linjerne 163 og 216 som erstatning for linje 159 der blev lukket i 2017.

Kulturområdet

1. Medborgerhus – Liselund hovedbygning i samarbejde med bylaug

Når kultur er noget der skal skabes og drives af borgerne selv er det naturligt at lytte til borgernes inderlige ønske om at have et sted at være. I Ganløse har borgerne længe kæmpet for at blive hørt om at få lov at drive hovedhuset på Liselund videre som borgerhus. Det er her kulturen opstår – i tæt samspil mellem dens udøvere, publikum og alle os andre. Kultur kan ikke dikteres i særlige rammer. Kultur opstår i samspillet mellem rammer og udøvere. Vi lytter til 950 borgere der har samlet underskrifter. Vi forstår deres ønske om at virke lokalt.

2. Ekstra Kulturhusvært – Stenløse Kulturhus

Her er et godt eksempel på at vi har ønsket et kulturhus og i fællesskab med borgere fået det etableret. Nu viser det sig at der er konflikter mellem grupper af borgere, der har interesse i at være der samtidigt og der er brug for lidt mere støtte udefra til at få sat lidt ramme for huset og servicere de mange interesserede brugere. Forslaget blev allerede stillet sidste år af SF, og da forliget byggende på Borgmesterens budgetudspil allerede har dette med, foreslår vi det udvidet med en ekstra Kulturhusvært til at dække de mange timer Stenløse Kulturhus har åbent, samt ferier, sygdom o. lign.

Borgerinddragelse og levende demokrati

1. Streaming af byrådsmøder

Corona er stadig en del af hverdagen og det vil den være en rum tid endnu. En af de gode erfaringer vi har høstet af den ufrivillig anderledes hverdag, er at mange borgere har fulgt og taget del i vores nære demokrati, ved at følge møder hjemmefra. Det vil vi gerne give dem mulighed for at blive ved med, så alle borgere – uanset helbred – kan deltage i vores nære demokrati.

Egedal
Astershaven 233, 2765 Smørum
Tlf: 44651028
Tlf: 22425332
Formand