Vedtægter for SF-Brøndby

§ 1. Navn og Hjemsted
Partiforeningens navn er SF-Brøndby.
Stk. 2: Partiforeningen omfatter Brøndby Kommune.
Stk. 3: Partiforeningen er tilsluttet Socialistisk Folkeparti og anerkender partiets love og programmer, som partiforeningens organisatoriske og politiske grundlag.

§ 2. Formål
Partiforeningens formål er at arbejde for tilslutning til SF gennem oplysningsvirksomhed, møder, kurser, forskellige former for kampagner og andre udadvendte aktiviteter.
Stk. 2: Gennem sin virksomhed skal foreningen desuden fremme medlemmernes muligheder for at øve indflydelse på partiets politik.

§ 3. Generalforsamling
Generalforsamlingen er partiforeningens højeste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, som mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Den organisatoriske og den politiske beretning, samt forslag til kommende opgaver.
 3. Regnskab og fastlæggelse af den lokale del af kontingentet.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af:
  1. Formand – i lige år
  2. Kasserer – i ulige år
  3. Bestyrelsesmedlemmer
  4. Suppleanter.
 6. Valg til kommunalpolitisk baggrundsgruppe.
 7. Valg af repræsentanter og suppleanter til landsmøder, regions- og storkredsorganisationer og eventuelle andre tilsvarende poster.
 8. Valg af kommunikationsansvarlige internt og eksternt.
 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Stk. 3: Formand og et (eller to) medlem(mer) vælges i lige år. Kasserer og et (eller to) medlem(mer) vælges i ulige år. Suppleanter vælges for et år.
Stk. 4: For at være valgbar må man have stemmeret, og være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have givet sit samtykke til valg.
Stk. 5: Ethvert medlem, der har betalt kontingent for det nærmest foregående kvartal, har stemmeret på generalforsamlingen. Nyindmeldte skal have betalt første medlemsbidrag.
Stk. 6: Beslutninger på generalforsamlingen træffes normalt ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer kræver dog at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for ændringerne.
Stk. 7: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen
Stk. 8: Bestyrelsens organisatoriske beretning og forslag til kommende opgaver gøres tilgængelige for medlemmerne på nettet samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Stk. 9: Det reviderede regnskab kan rekvireres hos kassereren fra 1 uge før generalforsamlingen.

§ 4. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at mindst 1/10 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen har fremsendt anmodning herom til bestyrelsen.
Stk. 2: Denne anmodning skal blandt andet omfatte forslag til dagsorden. Disse dagsordenspunkter skal behandles.
Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 5. Medlemsmøder
Mellem generalforsamlingerne er medlemsmødet partiforeningens højeste myndighed.
Stk. 2: Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder med mindst 8 dages varsel.
Stk. 3: Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med angivelse af politiske hovedemner og organisatoriske spørgsmål til beslutning.
Stk. 4: Medlemsmødet træffer afgørelser ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

§ 6. Bestyrelsen
Partiforeningen ledes i det daglige af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og 2 til 4 medlemmer, hvoraf 1 konstitueres som næstformand, jf. stk. 2.
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer en næstformand. Næstformandens ansvarsområder fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Ved formandens fratræden overtager næstformanden indtil en ny formand kan vælges på førstkommende Generalforsamling.
Stk. 3: Bestyrelsen udarbejder sin egen forretningsorden og fordeler arbejdsopgaverne.
Stk. 4: Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer med tale- og forslagsret.
Stk. 5: Bestyrelsen kan dog afgøre, om et enkelt mødepunkt skal behandles for lukkede døre. Dette gælder altid vedrørende personsager.
Stk. 6: Såfremt et eller flere medlemmer af bestyrelsen har forfald til et bestyrelsesmøde, får suppleanterne stemmeret i den rækkefølge, de er valgt.
Stk. 7: Bestyrelsen træffer afgørelser i sager af organisatorisk-administrativ art samt i politiske sager af mindre vidtrækkende betydning.
Stk. 8: Bestyrelsen er ansvarlig for, at andre sager bliver forelagt medlemsmødet til beslutning.

§ 7. Kommunalpolitisk baggrundsgruppe
På generalforsamlingen nedsættes en kommunalpolitisk baggrundsgruppe bestående af kommunalbestyrelsesgruppen og 1. suppleanten hertil, 1 medlem af bestyrelsen udpeget af bestyrelsen og derudover mindst 1 og højst 3 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Hvis valg på generalforsamlingen ikke er muligt, kan de generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges på et efterfølgende medlemsmøde.
Stk. 2: Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe er ansvarlig for kommunalpolitikken. I tilfælde af væsentlige uenighed i baggrundsgruppen eller ved behandling af kontroversielle emner, bringes disse op på et bestyrelsesmøde.
Stk. 3: Konstitueringsaftaler, budgetforslag og indgåelse af budgetforlig godkendes af bestyrelsen.
Stk. 4: Bestyrelsen kan give mandat til den kommunalpolitiske baggrundsgruppe og/eller en særlig forhandlingsgruppe. Bestyrelsen kan til enhver tid tage konkrete sager op til behandling.
Stk. 5: Den kommunalpolitiske baggrundsgruppe forbereder oplæg til medlemsmøde om kommunalpolitisk valgprogram.
Stk. 6: Den kommunalpolitiske baggrundsgruppes møder er åbne for alle øvrige medlemmer med tale- og forslagsret, men uden stemmeret.

§ 8. Arbejdsgrupper
Generalforsamlingen, et medlemsmøde eller bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper på alle politiske områder.
Stk. 2: Arbejdsgrupper er ansvarlige over for partiforeningen og orienterer mindst én gang årligt om deres arbejde.

§ 9. Opstilling af kandidater
Opstilling af kandidater til folketingsvalg, regionsrådsvalg og kommunevalg samt beslutning om procedure og opstillings- og afstemningsform sker på et dertil indkaldt medlemsmøde, en generalforsamling eller ved en urafstemning.

§ 10. Valg af delegerede
Valg af delegerede og suppleanter til landsmøde, kommunalpolitisk og fagligt landsmøde, og til regions- og storkredsorganisationer foretages på generalforsamlingen.
Stk. 2: Hvis valg på generalsamlingen ikke er mulig, vælges de manglende repræsentanter og/eller suppleanter på et efterfølgende medlemsmøde.
Stk. 3: Ved de valgtes sygdom eller anden akutforfald kan ny delegeret udpeges af formand og kasserer i fællesskab.

§ 11. Regnskab
Regnskabsåret går fra den 1. januar til 31. december.
Stk. 2: Regnskabet revideres af 1 revisor valgt på generalforsamlingen.

§ 12. Tegning og hæftelse
Økonomisk og juridisk tegnes foreningen af formanden og kassereren i forening. Kassereren bemyndiges til at foretage udbetalinger fra foreningens konti under ansvar overfor bestyrelsen.
Stk. 2: Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse, med mindre dette er særskilt aftalt.

§ 13. Kommunikation
Partiforeningen kan i kommunikation med medlemmer benytte den email, de har oplyst til partiets medlemsregister.
Stk. 2: Ved indkaldelse til generalforsamling er brug af email gældende som skriftlig indkaldelse, forudsat at eventuelle afviste emails efterfølgende fremsendes med fysisk post. Et eventuelt eftersendt brev behøver ikke at nå frem inden indkaldelsesfristen, som alene kræves overholdt af den første udsendelse.
Stk. 3: Partiforeningens nyheder til medlemmerne kan udsendes på email. Medlemmer som ikke ønsker at benytte email kan i stedet læse nyhederne på nettet, eventuelt ved anvendelse af en adgangskode.

§ 14. Opløsning af partiforeningen
Partiforeningen kan kun opløses, når der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer på hver af generalforsamlingerne stemmes herfor.
Stk. 2: Ved opløsning tilfalder partiforeningens midler Hvidovre partiforening, eller for så vidt dette ikke er muligt, en anden SF-partiforening efter de fremmødte medlemmers beslutning.

§ 15. Ændring af vedtægter
Ændring af disse vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor forslag til ændring er optaget på dagsordenen.

Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 27/2-2022