Del

SF vil sikre flere billige studieboliger

22-08-2023

Hvert år ved studiestart står hundredvis af desperate studerende uden et sted at bo. Manglen på studieegnede boliger er nu så udbredt, at hver femte studerende på de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser sidste år havde problemer med at få tag over hovedet. Dertil kommer, at hver fjerde udeboende studerende betaler mere i boligudgifter, end hvad de får udbetalt i SU.
Det kalder på politisk handling. Derfor foreslår SF en ny studiebolig-plan som skal sikre flere billige, bedre og mere klimavenlige boliger til de studerende.

De overordnede punkter i udspillet er:

  • Boligstøtten skal gælde for bofællesskaber og kollegieværelser
  • Beskatning af tomme boliger
  • Kommunerne skal kunne sikre, at studieboliger bebos af unge under uddannelse
  • Flere midlertidige studieboliger

Økonomi

Ved at give ret til boligstøtte til studerende i boliger uden eget køkken eller koge-installation skønnes en årlig merudgift i størrelsesorden 50 mio. kr. efter tilbageløb. Merudgiften er behæftet med usikkerhed og vil afhænge af den konkrete udformning og afgrænsning. Ændringen skønnes at medføre, at ca. 11.500 studerende og kollegiebeboere opnår ret til boligsikring med en gennemsnitlig skattefri udbetaling på 6.200 kr. årligt.

SF har ikke lagt sig fast på størrelsen af en skat på tomme boliger. Som et regneeksempel vil der ved 6.000 tomme boliger og en afgift på f.eks. 5.000 kr. hver måned umiddelbart opnås et provenu på 360 mio. kr. årligt. Provenuet vil dog forventeligt være væsentligt lavere som følge af adfærd og eventuelt tilbageløb. Sigtet med skatten vil netop være at nedbringe antallet af tomme boliger væsentligt.

Forslagene ventes samlet at være provenuneutrale eller have et merprovenu, men at det afhænger af den nærmere udformning af en skat på tomme boliger.

Læs hele udspillet her