SF-Stevns kæmper for en rød-grøn politik med fuldt fokus på bedre velfærd og offensive løsninger for klima og natur.

Her er dele af de ting SF vil kæmpe for i den kommende valgperiode:

SF – Stevns, Kommunalpolitisk program 2021 – 2025

Nedenfor ser du SFs kommunalpolitiske program på de fleste store kommunale områder. Derudover kan du læse om 3 særlige forslag til forbedringer af Stevns, dem kalder vi ”Begejstringsforslag”. Du kan også på hjemmesiden finde konkrete forslag, som SF vil stille i kommunalbestyrelsen i den kommende periode.

 

1. Borgerens kommune

Borgerne skal altid være midtpunkt i kommunens service. Løsninger skal være med og for borgerne.

 • · Forvaltningen skal altid sætte sig i borgerens situation. Det betyder, at der samarbejdes om at finde den løsning, som er bedst mulig. Det er vigtigt at forklare, hvad borgeren selv skal gøre, så det altid er klart, hvad kommunen kan og ikke kan. SF anerkender og værdsætter kommunens ansattes kompetencer og ønsker en tillidsbaseret tilgang i alle sager mellem kommunalbestyrelse og forvaltning samt mellem forvaltning og borger. Mere brug af MED-systemet.
 • · Indførelse af whistle blower-ordning for alle kommunale arbejdspladser.
 • · SF ønsker at Ældreråd, Udsatteråd og Ungdomsråd tages alvorligt, så de bliver reelt inddraget i den politiske proces.
 • · SF foreslår, at vi indfører ordningen med borgerforslag, således at et vist antal borgere kan fremsætte et forslag, som skal sættes til behandling i Kommunalbestyrelsen.
 • Borgeren skal altid oplyses om retten til en bisidder.

Ansatte i kommunen:

 • SF vil arbejde for at rydde op i bureaukratiet og sikre at medarbejderne i højere grad kan træffe beslutninger ud fra deres faglighed –også selv om løsningerne kan være utraditionelle. I den forbindelse er det ledelsens ansvar, at den enkelte er klædt fagligt på til opgaven, og at der altid er den nødvendige faglighed til stede.
 • SF ønsker at man arbejder på tværs mellem afdelingerne til glæde for borgeren. (eksempelvis hvis man i jobcenteret får en jobsøgende med angst, skal man kurere angsten før vedkommende sendes i jobtilbud)
 • Vi skal kræve et godt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk
 • Kommunen skal give de ansatte mulighed for, med fagforeningens medvirken, at vælge andre arbejdstider end 8:00-16:00 alle ugens hverdage og sikre at de ansatte kan gå på nedsat arbejdstid – det kan være ældre, man har en syg pårørende eller har børn som gør at man kan have problemer med at få familielivet til at hænge sammen.
 • Vi ønsker en fastholdelsespolitik som gør at vi kan fastholde ældre medarbejdere.

 

2. Børn

Daginstitutioner

Børnenes uddannelse starter i daginstitutionerne. Ved at ansætte flere pædagoger kan vi gøre det bedre i Stevns Kommune og dermed sikre de bedst mulige betingelser for børnenes udvikling.

 •  andelen af pædagoger hæves på sigt til 80 % af de ansatte.
 • Der skal i gennemsnit være 3 pædagoger pr. barn i vuggestuer og 6 pædagoger pr. barn i børnehaver. Lederen skal ikke tælle med.
 • børn fra familier med sociale udfordringer skal have tidlig og kvalificeret hjælp.

Folkeskolen

SF vil have en folkeskole med høj faglighed som samtidig sætter fokus på fællesskabet. Det kræver et reelt samarbejde med alle involverede parter om udvikling af fremtidens folkeskole.

Fremtidens folkeskole skal udvikles på baggrund af fælles indsatsområder i et tæt samarbejde med lærere og pædagoger på skolerne, kommunen, forældrene og eleverne.

Elevernes trivsel er en forudsætning for, at den enkelte elev kan udvikle sig bedst.

 • maximalt 24 elever i klasserne.
 • alle elever skal opnå et fagligt niveau, der er tilstrækkeligt til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen.
 • styrkelse af vejledningen af eleverne, så de vælger den ungdomsuddannelse, der er den bedste for dem, fx ved at eleverne kommer ud på arbejdspladser i praktik.
 • at styrke de praktiske og musiske fag.
 • at lærernes kompetencer styrkes gennem en relevant efteruddannelse, bl.a. linjefag, hvor skolen ikke dækker disse 100 %.
 • at andre personalegrupper – især skolepædagoger – skal medvirke i undervisningen.
 • et løft af elevernes faglige niveau. Såfremt en elev efter 2. klasse ikke kan læse, skal dette problem være løst i 3. klasse – evt. på særlige intensive læsekurser.
 • at den internationale dimension bliver en reel del af undervisningen.
 • at obligatorisk svømmeundervisning fortsætter for alle børn.
 • at sikre eleverne adgang til kulturelle aktiviteter.
 • at skoledagen tilrettelægges, så lektier er en undtagelse.
 • Fokus på undervisning i ernæring og madlavning i skolen

 

3. Unge

 • alle unge skal være i gang med uddannelse eller arbejde. For at det skal lykkes, skal der være et tæt netværk omkring alle, der har udfordringer, og der skal tages udgangspunkt i deres egne ønsker og behov.
 • sikre gode bofællesskaber for især unge handicappede voksne.
 • Fritidsjobs til udsatte unge
 • klippekort til unge til kulturelle tilbud
 • styrke ungdomsskolen, bl.a. med fritidstilbud til unge efter grundskolen

 

4. Ældre

 •  personlig pleje skal gives efter en visitation og med respekt og værdighed for brugeren.
 •  det tilstræbes at gøre den ældre så selvhjulpen som muligt.
 •  den samme hjælper til den ældre.
 •  det er den visiterede borger, der bestemmer hvilken praktisk hjælp han/hun vil have.
 •  maden på vore plejecentre skal være ernæringsrigtig og skal være baseret på økologiske råvarer og tilberedt på det enkelte plejecenter.
 •  vore plejecentre skal have gode dagcentertilbud til beboerne og ældre fra nærområdet.
 •  vi skal fortsat være opmærksomme på alle ældres muligheder for at anvende IT.
 •  borgere med handicap skal også kunne benytte dagcentrene.
 •  personlige hjælpemidler skal være til rådighed, når behovet viser sig.
 •  der skal fortsat arbejdes med tilgængelighed for handicappede.
 •  samarbejdet mellem forskellige institutioner styrkes, f.eks. mellem børnehaver og plejecentre.

 

5. Sundhed

Såvel den forebyggende som den helbredende sundhedsindsats er en vigtig opgave for kommunen i samarbejde med regionen.

Indsatsen for demente og deres pårørende skal forsat have fokus.

Daginstitutioner og skoler skal inddrage sundhedsfremmende initiativer i dagligdagen og være en vigtig faktor sammen med forældrene i at udvikle sunde børn og unge. Der skal være bevægelse og idræt, og der skal indøves sunde spisevaner.

 

6. Arbejde og beskæftigelse

Det er en kommunal opgave at hjælpe til med at tiltrække arbejdspladser til kommunen og at give gode muligheder for erhvervslivet.

Virksomhederne skal opmuntres til tage unge i erhvervspraktik.

De lokale virksomheder skal kunne give tilbud på kommunale anlægsarbejder, og de skal underlægge sig sociale klausuler, som giver unge og personer med psykiske problemer praktikpladser.

SF vil arbejde for fagenterpriser for at tage hensyn til lokale virksomheder.

Alt kommunalt arbejde skal udbydes i henhold til internationale konventioner, og der skal kræves kædeansvar i alle licitationer.

Kommunalbestyrelsen skal give Jobcentret de værktøjer, der skal til for at hjælpe de ledige i job. Det kan gøres ved:

 • at fjerne unødvendige kontroller.
 • at styrke virksomhedskonsulenternes indsats
 • at kontanthjælpsmodtagere får en koordineret og håndholdt hjælp til at komme nærmere arbejdsmarkedet så disse oplever kommunale tilbud som en reel hjælp og ikke kontrol for kontrollens skyld.
 • at støtte oprettelsen af socialøkonomiske og medarbejderejede virksomheder

 

7. Kulturpolitik

Foreningerne er helt nødvendige for udviklingen af kulturlivet på Stevns. Kommunens tilbud skal derfor ses i sammenhæng med foreningslivet.

 • kommunen skal især støtte initiativer, som inddrager både børn og unge.
 • alle skal have adgang til kulturens mange områder.
 • bibliotekernes rolle fastholdes og udbygges.
 • folkeskolen skal give eleverne forskellige kulturelle oplevelser – gerne i samarbejde med de kulturelle foreninger.

 

8. Miljø, klima og energi

Stevns kommune skal bidrage til at opfylde klimalovens mål om 70 % reduktion af drivhusgasser i 2030

 • Omstillingen fra fossil energi til vedvarende energi skal foregå i en frugtbar proces mellem politi-kere, forvaltning og borgere
 • Energiforbruget såvel i offentlige som i private bygninger skal sænkes.
 • et kan ske ved nedbringelse af energiforbruget, energirenoveringer, udskiftning af fossile varme-kilder med vedvarende energi som  varmepumper
 • Kommunen skal informere og samarbejde med borgerne om energioptimering med vedvarende energi bl.a. ved information om støtteordninger
 • Produktion af vedvarende energi skal fremmes både i og udenfor kommunen i samarbejde med an-dre kommuner. Det kan være opstilling af vindmøller i eller uden for kommunen i samarbejde med andre kommuner. Det kan være etablering af selvstændige solcelleanlæg i det åbne land fx på lav-bundsjorder som ikke skal dyrkes, og ikke mindst solceller på tage af såvel offentlige som private bygninger.
 • Landbruget i Stevns Kommune skal arbejde på at nedsætte udledningen af drivhusgasser. Der etab-leres samarbejdsfora med henblik på at udarbejde klimaregnskab og drøfte, hvordan man kan gøre klimaaftrykket lavere. Det skal ske i samarbejde med landbrugets organisationer
 • Transporten skal gøres grønnere. Flere elbiler bl.a. ved at opstille flere ladestandere. Der skal være flere cykelstier, og vi skal fremme den kollektive trafik, især togdriften så meget som muligt.
 • Kommunen skal søge at gøre borgerne mere bevidste om at mindske madspild og skal gå forrest i kantinerne og i undervisningen i skolerne.
 • Kommunen skal nedsætte et klimaråd

 

9. Naturen og miljøet

 • Kommunen skal øge både naturbeskyttelse og tilgængelighed, så borgerne og turisterne kan have mere glæde af naturen. Flere naturstier for fodgængere og cyklister.
 • mere vild natur, mindre slåning af kanter mm. bivenlige bevoksninger især i de 4 større byer.
 • Biodiversiteten øges for såvel dyr som planter gennem flere kiler og korridorer
 • Fokus på skovrejsning på Stevns til gavn for klimaet og naturen
 • Udfase brugen af mikroplast-produkter i kommunens institutioner
 • SF støtter udviklingen af Tryggevælde ådal som naturpark

 

10. Trafik

Det er afgørende for Stevns Kommune, at der er tilgængelighed til og fra kommunen, så beboerne kan pendle ud af kommunen og benytte sig af Køges og Hovedstadsområdets tilbud

SF vil lægge hovedvægten på at udbygge det offentlige trafiksystem ved:

 • at kæmpe for Østbanen
 • togene skal være eldrevne/batteri-tog
 • at forbedre busnettet med bl.a. eldrevne/batteri busserat cykler, barnevogne og kørestole kan medtages i alle busser
 • at forbedre tiderne, så busserne passer med togat informere bedre om flextrafik-mulighederne
 • at udbygge cykelstierne
 • Hvis Stevns skal have en vej til motorvejen, skal det være med en nordlig linjeføring. Den skal kunne aflaste Strøby Egede. En sydlig linjeføring flytter alt for få biler til at være pengene værd.

 

11. Det frivillige arbejde

I en tid hvor velfærdssamfundet er presset, skal vi fortsætte med at udvikle det frivillige arbejde i kommunen. Det skal være et supplement til de professionelle ansatte, men det kan både give de frivillige meningsfyldte opgaver over for medborgerne og øge velfærden og livskvaliteten for de borgere, der ikke kan klare opgaverne selv.

Det frivillige sociale arbejde må aldrig erstatte de professionelles arbejde.

 

12. SFs landsbypolitik

Stevns som en landkommune har brug for, at der er liv i de mange landsbyer. Fællesskabet styrkes ved støtte til netværk, hjælp til organisatoriske og praktiske opgaver, vægt på frivillighedsarbejdet. Også landsbyerne skal være motor og drivkraft i en styrkelse af bosætning og udvikling på Stevns, og de skal have reel indflydelse på politikken i Stevns kommune.

SF lægger vægt på den strategiske planlægning af landsbyerne, som kommunen ifølge kommuneplanen skal igangsætte og organisere, så det kommer til at foregå med borgerinddragelse. Der nedsættes landsbyråd i alle landsbyer.

 

13. Flygtninge og integration

SF vil arbejde for at flygtninge, der er kommet til Stevns Kommune, føler sig trygge og velkomne, så der kan opnås en reel integration.

I dag har Stevns Kommune brugt ca. 20 millioner på Mandehoved, hvor 70 flygtninge betaler en overkommelig husleje. Der er 5 km. til nærmeste by eller 30 min. i bus. Der må kun bo flygtninge.

SF er klar over, at Mandehoved er en ghetto. Det ligger i hele grundlaget for lejemålene.

Frivillige gør et stort og godt arbejde, men det er kommunens opgave og ansvar, at koordinere integrationen og lægge forholdene til rette.

SF vil arbejde for, at Stevnsboerne og flygtningene lærer at forstå hinanden bedre, så misforståelser ikke opstår. Dette skal gøres i samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger på flygtningeområdet.

Politik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!