SF Rudersdals 2022-2026 program

 •  

Et Rudersdal for Alle

Rudersdal skal gå forrest i den grønne omstilling og løfte de svageste borgere til et værdigt liv. Vi vil styrke kulturlivet, folkeskoler, børneinstitutioner og ældreplejen, og forene det stærke civilsamfund gennem reel borgerinddragelse samt en effektiv og værdig forvaltning.

Rudersdal skal være en kommune, som i højere grad favner alle borgere i kommunen, sikrer trygge og lige vilkår for alle, samt et godt forhold mellem kommunens borgerne og dens institutioner og ansatte. Forvaltning såvel som folkevalgte er ansat af borgerne og skal være langt bedre til at både tænke og kommunikere som en folkevalgt institution. Kommunen er til for borgerne, og dette skal afspejles i de prioriteringer og økonomiske rammer, som bliver vedtaget. De skal i højere grad være præget af retfærdig fordeling, inddragende dialog og langsigtede visioner. Vi kan meget, hvis vi står sammen og sætter ambitionerne højt.

Derfor har Rudersdal brug for at SF får plads i kommunalbestyrelsen, som en resultatorienteret og indflydelsessøgende stemme der presser på med nødvendige grønne, velfærdsforbedrende og kulturfremmende tiltag. Der er så mange stærke ressourcer og gode muligheder i vores kommune, som bare venter på at komme i spil, og det vil vi i SF kæmpe benhårdt for kommer til at ske.

I dette partiprogram kan du læse SF Rudersdals visioner og ideer til hvilke konkrete forbedringer, som kan gøre kommunen bedre i stand til at varetage alle borgernes interesser. Ambitionerne er sat højt, men vi tror på, at der grobund for, at kommunen i samarbejde med borgerne kan skabe de forandringer, der er behov for.

Programmet er udarbejdet af SF’s 8 kandidater til kommunalvalget i samarbejde med andre engagerede medlemmer og borgere i kommunen. Hvert afsnit indeholder en opsummerende liste af forslag på forskellige området, som SF vil arbejde for kan blive til virkelighed.

God læsning!

Indhold

1.0 Borgerinddragelse, direkte demokrati og digitalisering

1.1 Bedre borgerinddragelse

2.0 En bæredygtig og klimaneutral kommune

2.1 Klima og bæredygtig energiforsyning

2.2 Affald

2.3 Natur- og biodiversitet

2.4 Trafik

3.0 Bedre vilkår til vores børn

3.1 Daginstitutionerne

3.2 Folkeskolerne

3.3 Unge

4.0 En værdig ældretilværelse

4.1 Forbedret ældreforhold i kommunen

5.0 Styrkelse af socialområdet i kommunen

5.1 Sikring af borgernes rettigheder på socialområdet

6.0 Kultur-, idræts- og foreningsliv

6.1 Bedre kulturelle tilbud til alle borgere

7.0        Flygtninge og Integration

*******************************

1.0      Borgerinddragelse, direkte demokrati og digitalisering

Over den seneste årrække er hele vores administration og meget af vores erhvervsliv blevet digitaliseret. Udviklingen har i høj grad været drevet af effektiviseringsmål med henblik på at finde besparelser. Nu må turen være kommet til borgerne, og den digitale udvikling bruges til øget borgerinddragelse, så borgerne i højere grad selv kan bidrage til de beslutningsprocesser som har indflydelse på deres hverdage.

SF vil arbejde for at borgerne inddrages mere med en forventning om, at aktive borgere også påtager sig mere ansvar i fællesskabet. Der er mange kommunale sager, store og små, der berører specifikke borgere mere mærkbart end andre. Den nuværende høringsproces er besværlig, langsommelig og inddrager sjældent en ret stor del af de berørte borgere. Den får heller ikke fat i alternative forslag til problemløsning.

Derfor vil SF i kommunalbestyrelsen kæmpe for mere direkte inddragelse af berørte borgere, ved at flere trivselsrelaterede beslutninger lægges direkte ud til berørte borgergrupper og lokale foreninger med en tilhørende økonomi samt kommunal vejledning og bistand. Borgerne skal i højere grad opleve at blive hørt og blive taget alvorligt, så borgerinddragelse ikke bare bliver en symbolsk gestus.

1.1 Bedre borgerinddragelse

 1. Netbaserede forespørgsler og debatter

Eksempelvis i forhold til: Grøn energi, hvor kommunens grønne regnskab skal gøres meget mere detaljeret og synligt for borgerne. Biodiversitet med inddragelse af eksperter og lokale foreninger for bedre at belyse de komplicerede aspekter. Klimatiltag i samarbejde med blandt andet virksomheder og DTU med fokus på forskning og teknologiudvikling. Borgerne skal have nemmere ved at blande sig i direkte i debatten.

 1. Beslutninger ud til borgere og borgergrupper

Eksempelvis i forbindelse med: Indretning af legepladser i almennyttige boliger, opsætning af udstyr i et lokalområde, fritidsaktiviteter på offentlige arealer, integrationstiltag i nabolaget og alternative lokalplaner. Kommunen skal afsætte flere midler til udviklingen af Rudersdal.dk platformen til at række ud til berørte grupper. Kommunen skal bistå og tilskynde dem til at involvere sig.

 1. Projektfond

Der skal oprettes projektfonde med øremærkede beløb til borgerinddragelse, som borgerne har mulighed for at ansøge til forskellige typer af projekter. Det kan eksempelvis være en oprettelse af en legeplads eller etableringen af en fælleshave. Kommunen skal bidrage med lovgivningsmæssige, logistisk og praktisk ekspertise i disse tilfælde, mens borgerne er den drivende kraft i projekterne.

2.0      En bæredygtig og klimaneutral kommune

Rudersdal kommune har som en rig kommune med ressourcestærke borgere et moralsk ansvar for at gå forrest i kampen for at finde løsninger på de massive udfordringer, vi står overfor. Klima og biodiversitet er områder, der kræver omgående og hurtig indsats.

SF bakker om op om de klimatiltag, kommunen har taget de senere år, som primært har drejet sig om energirenovering af bygninger og udskiftning af vejbelysning til LED. Kommunens fokus har desuden været på at håndtere regnvand og afværge nogle af de problemer, vi allerede oplever pga. voldsommere nedbør.

Men nu skal vi videre. Senest i 2030 bør Rudersdal kommune have reduceret sin drivhusgasudledning i en sådan grad, at vi opnår klimaneutralitet.

2.1 Klima og bæredygtig energiforsyning

 1. Energi- og varmeforsyning omlægges og baseres på vedvarende energikilder

I Rudersdal står el- og varmesektoren tilsammen for mere end 2/3 af de samlede udledninger. Der skal derfor laves en varmeplan, der beskriver, hvordan de enkelte geografiske områder fremover skal forsynes, og hvordan vi kommer i mål med fossilfri varme. Fjernvarmenettet skal udbygges og fjernvarmen baseres på 100 % vedvarende energi, herunder bæredygtig biomasse. For de områder, hvor det ikke kan betale sig at lægge fjernvarme, skal der lægges en plan for, hvordan natur- og oliefyr kan erstattes med varmepumper, geotermisk varme og solenergi.

 1. Energioptimering

Kommunens bygninger skal fortsat energioptimeres efter en fastlagt plan. Der skal udarbejdes et katalog og tidsplan, som opsætter klare mål for fortsat reduktion af energiforbruget.

 1. Lokal elproduktion – udbygning med solcelleanlæg

Kommunen skal godkende en plan for udbygning af solcelleanlæg på tagarealer i kommunen. Ud over kommunens egne bygninger med egnede tagarealer kan der forhandles med private ejere af kontor- og lagerbygninger med henblik på at etablering af solceller.

 1. Grønt regnskab

Der skal indføres principper for grønne budgetter og regnskaber i kommunen. Det skal være nemt og transparent at følge med i, hvordan kommunens politik på området udmøntes, og om tidsplaner overholdes.  Budgettet skal hvert år afspejle de fastlagte planer.

 1. Bæredygtig kommunal drift

Kommunens vognpark skal i løbet af få år omstilles til elbiler, ikke pluginhybridbiler. Der må ikke indkøbes nye fossile biler. Elcykler skal så vidt muligt supplere bilparken. Samtidig skal der udarbejdes en infrastrukturplan for ladestandere til elbiler i hele kommunen, sådan at det fx er realistisk for borgere i etagebyggeri at skifte fra konventionelle biler til elbiler. Det skal også gælde for private udlejere. Kommunen skal arbejde aktivt for udskiftning til elbusser, således at busserne kører på el fra 2022.

 1. Grønne indkøb

Kommunen skal tilslutte sig POGI (Partnerskab for offentlige grønne indkøb) senest i 2022, og samtidig sikre sig at den kommunale indkøbspolitik overholder sociale klausuler i forhold til løn- og ansættelsesvilkår.

 1. Kommunen skal gå foran i et forpligtende klimasamarbejde

Rudersdal kommune skal i samarbejde med nabokommuner, Region Hovedstaden, Danmarks Naturforening (DN) og andre udstikke en ambitiøs og forpligtende klimaplan, der sikrer, at Rudersdal ligger i front som bæredygtig kommune. Rudersdal kommune skal i dette samarbejde sikre, at reduktionen i udledningen af CO2 både vedrører kommunens egen virksomhed samt private virksomheder og borgere i kommunen.

 1. Borgerrådgivning

Kommunen skal stille telefonisk klima- og biodiversitetsekspertise til rådighed for borgere, der ønsker energioptimering af deres boliger og biodiversitetsomlægning af deres have.

 1. Klimatilpasning

Konkrete indsatser for klimatilpasning skal løbende udbygges og indarbejdes i kommunens planer og sikre, at der er klar og transparent kommunikation om, hvem der har ansvaret for at håndtere problemer samt tempo og deadline.

2.2 Affald

 1. Udsortering

Plast skal udsorteres fra affald til forbrænding, gerne i samarbejdsprojekter med andre kommuner. Afbrænding af affald der ikke kan genanvendes, genbruges eller nyttiggøres og afbrænding af biomasse med en kort CO2 cyklus – f.eks. park og haveaffald – kan dog tjene som ”backup” i fjernvarmeproduktionen.

 1. Sortering

SF er opmærksom på nye teknologiske løsninger inden for affaldssortering. For eksempel kan nye robotløsninger være en mulighed.

2.3 Natur- og biodiversitet

 1. Et vildere Rudersdal

De grønne områder skal bevares og biodiversiteten forbedres. Egnsspecifikke planter, blomsterenge med hjemmehørende arter, omlægning til vildt græs, færre slåninger, bibeholdelse af fældede, rådnende træer, vandhuller, krat osv. skal være en naturlig del af offentlige arealer. De offentlige arealer skal dyrkes med størst muligt hensyn til biodiversitet.

 1. Private haver

Private haveejere skal aktivt rådgives i, hvordan de omdanner deres haver til oaser for planter og dyr på en bæredygtig måde. Kommunen skal sikre dialog og inddragelse.

 1. Gamle og sjældne træer

Vi skal passe på vores træer. De er mange år om at vokse op, men tager kort tid at fælde. Derfor skal vi sørge for at bevare de gamle og sjældne træer ved at klassificere dem og eventuelt frede dem.

 1. Pesticider

Rudersdal skal være pesticidfri, både på kommunale arealer og på private områder. Kommunen skal tilbyde råd og vejledning i anvendelse og indretning af udearealer, som ikke behøver brug af pesticider.

 1. Grundvand, søer og havvand

Overvågning af vandkvaliteten skal være intensiv, og nye kilder til forurening skal stoppes. Kontrol med egne udledninger og samarbejde med andre kommuner og regionen skal sikre klart og rent vand.

Offentlige arealer, veje og parker, samt kloaksystemet skal klimasikres, så kraftigt regn håndteres uden at der opstår oversvømmelser og udledning af spildevand i søer og åer.

I samarbejde med andre kommuner skal der arbejdes for at gøre Øresund til havnationalpark.

2.4 Trafik

Bilparken øges hele tiden. De seneste ti år er der kommet henimod 600.000 flere biler på vejene og der kommer flere. Det holder ikke. Vi er nødt til at finde løsninger til en reduktion af antallet af biler på vores veje. Rudersdal gennemskæres af to trafiktunge nord-sydgående veje, Helsingørmotorvejen og Kongevejen. Men også flere tværgående veje samt Strandvejen er belastede af meget trafik.

 1. Støj

Mere intensiv overvågning af støjniveauet og løsninger for støjbelastede boliger. Støjgener skal minimeres ved støjdæmpende asfalt, opsætning af skærme og hastighedsbegrænsninger. Kreative, innovative tiltag kan være en del af løsningen i samarbejde med kommunens grønne virksomheder. For eksempel kan eksperimenter med overdækninger eller afskærmninger med indbyggede solpaneler være en del af løsningen langs motorvejen. Elbiler reducerer motorstøjen, og kommunen skal facilitere øget brug af elbiler (som anført ovenfor), ligesom hastighedsbegrænsninger skal indføres på relevante strækninger.

 1. Offentlig transport

Den kollektive trafik skal forbedres. Udviklingen af den kollektive trafik i kommunen sker i samarbejde med region Hovedstaden og andre kommuner. Det skal være nemt og hurtigt at komme på tværs af kommunen, og det skal være muligt at komme hjem fra stationen om aftenen. Rudersdal kommune skal arbejde for at Kystbanen er velfungerende med fortsat 20-minutters drift fra Vedbæk og Skodsborg.

Få busruter drives alene af Rudersdal kommune. Her skal kommunen sikre stabil, klimavenlig og hyppig drift. Busdriften skal omstilles til elbusser. SF ser gerne på alternative løsninger. Det kan være flex-busser, delebiler, BRT-busser og ibrugtagning af nye teknologier, som selvkørende biler, når de er klar.

 1. Cyklisme

Cyklisternes forhold skal forbedres. Supercykelstierne skal fortsat udbygges med bedre belægninger og mere sammenhængende ruter i samarbejde med nabokommunerne.  Andre cykelstier skal også udbygges og kvalitetsforbedres. Især ved skoler, daginstitutioner og stationer skal der sikres trygge og forbedrede cykelstier. Cykelparkering skal være tilgængelig, nemt og sikkert. Især ved stationer, institutioner og idrætsfaciliteter skal cykelparkering udbygges og gøres mere attraktiv. Der skal opsættes cykelpumper og lappegrej og gode lademuligheder for el-cykler.

3.0      Bedre vilkår til vores børn

Rudersdal skal være en bedre kommune for børn og unge, og derfor skal det ikke længere være et område der udsættes for besparelser. Vi skal sikre gode institutioner og skoler, som måles på andet end karakterresultater og upræcise brugermålinger. Fokus på psykisk trivsel i hverdagen skal vægtes højere end den konkurrence- og præstationsmentalitet som er dominerende i dag.

Vores institutioner og skoler skal være mangfoldige og robuste, og udgøre hjørnestenene i de små lokalsamfund. Derfor vil SF modarbejde centralisering, kæmpe institutioner samt yderligere skolesammenlægninger. Vi vil derudover kæmpe for at vores institutioner og skoler er attraktive arbejdspladser, som kan tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft. Dette vil vi gøre i tæt samarbejde med vores dygtige personale.

En tryg og lærerig opvækst er grundlæggende for at sikre det gode børneliv, og dette kræver at vil vælger at prioritere og investere i bedre vilkår for kommunens børn, så vi kan sørge for, at alle børn får de rigtige rammer til at sikre deres udvikling og trivsel. En ressourcestærk kommune som Rudersdal skal kunne sørge for, at alle vores børn har gode forhold. Derfor vil SF være børnenes stemme i kommunalbestyrelsen.

3.1 Daginstitutionerne

 1. Flere hænder til de mindste

SF vil arbejde for hurtigst muligt at få indført reelle minimumsnormeringer i Rudersdal Kommune, hvor den øgede normering skal resultere konkret i flere varme hænder i institutionerne. Normeringerne skal altså rulles ud i hver institution og ikke medtælle centrale forvaltningsmedarbejdere. SF arbejder nationalt for udformning af minimumsnormeringer og ved at handle nu, sikrer vi vores børn bedre forhold med det samme samt skaber bedre muligheder for at sikre kvalificeret arbejdskraft.

 1. Fra jord til bord

Alle institutionerne i kommunen bør kunne tilbyde madordninger med mulighed og faciliteter til at tilberede deres egen mad ude i institutionerne. De pædagogiske og læringsmæssige aspekter af dette sammenholdt med de ernæringsmæssige og appetitappellerende faktorer ved muligheden for frisk tilberedt varm mad er et gode, som vores institutioner bør kunne tilbyde vores børn. SF vil derfor arbejde for at gennemføre dette initiativ.

 1. Ledelse med føling for hverdagen

SF vil arbejde for en decentralisering af ledelsen på institutionsområdet, hvor ledelsen skal flyttes ud i institutionerne, hvor de i højere grad har indsigt i og føling med hverdagen. I dag sidder ledelsen af området samlet inde på forvaltningen uden den direkte daglige kontakt med området, som vi mener er essentielt for konstruktivt og hensigtsmæssigt at kunne lede institutionerne med øje for den pædagogiske virkelighed.

 1. Uddannet personale i institutionerne

Vi vil prioritere, at der bliver lagt større vægt på uddannelse og kvalifikationerne i institutionerne. Personalet skal have bedre mulighed for at blive videreuddannet og opkvalificeret for at sikre en bedre balance mellem uddannet og ikke-uddannet personale i kommunens institutioner. SF vil arbejde for at sikre dette med fokus på at forbedre personalets muligheder for at opnå dette.

3.2 Folkeskolerne

 1. Bedre rammer for vores lærere

Det er vigtigt, at lærerne har ordentlig tid til samarbejde og til forberedelse som en hjælp til at sikre kvaliteten af den undervisning, som tilbydes i kommunens skoler. SF vil kæmpe for at antallet af lærernes undervisningslektioner bliver sat ned og kommer nærmere på landsgennemsnittet. Dette skal skabe et mere attraktivt arbejdsmiljø samt en mindre stressende og mere fleksibel hverdag for lærerne i Rudersdal.

 1. Sæt folkeskolen fri

Skolerne skal i langt højere grad have mulighed for selv at strukturere deres undervisning og hverdage uden krav om tests, lange skoledage og pålagte bestemmelser fra centralt hold. SF vil have tilliden tilbage til de enkelte skoler og deres lærere. Vi foreslår derfor at sætte skolerne fri, og dermed give dem bedre muligheder for individuel planlægning af eksempelvis temadage, udeundervisning og to-lærer ordninger.

 1. Skab roligere dagligdage for vores børn

SF vil kæmpe for et udgangspunkt som hedder max 24 børn pr. klasse. Mængden af børn i klasserne betyder noget for den støj og uro, som børn oplever i deres hverdage, hvilket har indflydelse på både lærings- og trivselsmiljøet. Derfor vil vi arbejde for at kommunen nedsætter klasselofterne og i mindre grad giver dispensation til øgede elevtal, som i nogle tilfælde medføre klasser med 30 elever i hver.

3.3 Unge

 1. Ungepulje

Rudersdal skal i højere grad være en attraktiv kommune for de unge, som bør have større indflydelse på de forhold, kommunen tilbyder dem. SF foreslår derfor en årlig ungepulje, som de unge får direkte indflydelse på hvordan skal udmøntes. Dette vil skabe et større engagement og initiativ, i forhold til at få de unge til at føle sig som en del af Rudersdal, og give dem mulighed for at præge deres egen hverdag.

 1. klasses Center

SF vil undersøge mulighederne for at oprette et 10. klasses center i Rudersdal for at skabe en bredere vifte af undervisningstilbud til kommunens unge. Et 10. klasses center i kommunen vil give mulighed for et større samarbejde med kommunens virksomheder og andre institutioner gennem linjefag og praktikker, samt skabe muligheden for et ekstra år, som giver mulighed for faglig styrkelse af eleverne.

4.0      En værdig ældretilværelse

Der er et stigende antal ældre borgere i Rudersdal Kommune, og dermed vokser behovet for omsorg og kapacitet i hjemmeplejen. Her er der en rekrutteringsmæssig udfordring med for få sundhedsuddannet personale, som skal løses. Selvom det på budgetsiden ser ud som om, der tilføres flere penge til området, er det dog kun på overfladen, da det gennemsnitlige beløb per ældre i kommunen er faldende.

Ældre defineres som personer over 65 år, hvilket er en stor og varieret gruppe, hvor nogle har stort behov for hjælp og pleje i hverdagen, mens andre i høj grad er selvhjulpne. SF har fokus på de forskellige behov der eksisterer, og ønsker at give de ældre mere tryghed, bedre tilbud og flere kendte ansigter i hverdagen.

SF vil arbejde for at løfte kvaliteten på plejehjemmene og i hjemmeplejen ved at sikre bedre og attraktive arbejdsvilkår, og dermed imødekomme de rekrutteringsproblemer som eksisterer på området, hvor det er svært at tiltrække uddannet arbejdskraft.

Rudersdal Kommune har udviklet sen demenspolitik. Vi skal sikre at implementeringen af politikken også kommer til at sikre den nødvendige omsorg til demente borgere og hjælp til deres nærmeste. Den må ikke udvikle sig til en sparerøvelse, hvor der lægges hovedvægt på hvordan man kan løse opgaven billigst muligt.

Ved trafikplanlægningen skal der tages større hensyn til de ældre. Den offentlige trafik i kommunen er præget af, at der først og fremmest er tænkt på pendlere. Det betyder, at der har været mest fokus på de nord/syd gående forbindelser og ikke tilstrækkelig på de øst/vest gående forbindelser. Det er ofte svært og tidskrævende for de ældre at komme på tværs i kommunen.

4.1 Forbedrede ældreforhold i kommunen

 1. Basal hjælp til alle ældre forankret i det kommunale

Rudersdal kommune skal sikre, at alle borgere med behov for hjælp kan få den nødvendige basale hjælp uden at skulle betale for den selv. Det er godt, når ældre kan få hjælp af pårørende, men det må aldrig blive en nødvendighed, at pårørende skal deltage som frivillig arbejdskraft for at sikre den basale hjælp.

 1. Nok plejehjemspladser til at dække behovet i kommunen

Kommunen skal sikre et mangfoldigt udbud af plejehjemspladser i kommunalt regi, som kan dække behovet for den voksende gruppe af ældre beboere i kommunen. Ved privat/offentlige samarbejde om plejehjem skal alle kommunens borgere sikres adgang og på lige vilkår.

 1. Bedre og hurtigere hjælp til demens-ramte

Efter at en demensdiagnose er stillet, skal kommunen reagere og holde møde med de pårørende max to uger efter at kommunen er kontaktet af enten pårørende eller af sundhedspersoner. Kommunen skal sikre, at plejehjem har kapacitet til at håndtere ældre med demens. Desuden bør det sikres, at brugen af psykofarmaka minimeres og ikke kommer til at erstatte omsorg og personlig pleje.

 1. Faste teams til sikring af kvaliteten i ældreplejen

Flere kendte ansigter i ældreplejen er nødvendige både i hjemmet og i plejeboligerne. Faste teams vil give den personlige pleje et løft, hvis fx den ældre medborger og det faste team af social- og sundhedsmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter kender hinanden. Ældreplejen skal være værdig, respektfuld og opfylde de ældres behov for omsorg og pleje.

 1. Flere uddannede medarbejdere i ældreplejen

Kommunal indsats for at øge rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere skal prioriteres og styrkes via flere voksenlærlinge på social- og sundhedsområdet samt bedre støtte og hjælp i praktikken, så de unge studerende ikke falder fra pga. de arbejdsforhold de bliver præsenteret for.

 1. Vejledning til nye boligformer for ældre

Vi skal tænke i nye boligformer i form af oldekoller, så ældre, der kan klare det meste selv, ikke skal sidde alene i et hus med sporadiske besøg af hjemmeplejen. Der skal være forskellige tilbud til ældre, der ønsker et liv i fællesskab med andre, inklusive med andre aldersgrupper. Kommunen skal støtte op om etablering af forskellige former for bofællesskaber ved at finde egnede arealer eller rammer og hjælpe med at sikre samarbejdet mellem fællesskaberne og hjemmeplejen.

 1. Forebyggende indsats med aktivitetstilbud til ældre

Der skal opskaleres på aktivitetsområdet for de ældre. Der skal være gode tilbud for ældre medborgere, som ønsker at bruge hovedet og kroppen. 65 Puls (gymnastiktilbud i det fri for alle over 65) er et godt initiativ som bør udvides. Fysisk bevægelse og mental træning fremmer sundheden. Derfor skal aktivitets- og kulturtilbud for ældre udvides på plejehjem og for dem der bor i eget hjem.

 1. Sikring af ældres muligheder for kontakt med kommunen

Det skal sikres, at ingen ældre og sårbare tabes i digitaliseringsprocessen, med ensidige krav om digital tilgængelighed. Samtidig skal kommunens åbningstider sikre muligheden for, at de ældre og pårørende kan komme i kontakt med kommunen, når der er behov for hjælp til den digitale kommunikation. Kommunens udvikling med mere begrænsede åbningstider er en hindring for dette. SF foreslår derfor, at der oprettes en telefonservice med udvidede åbningstider.

5.0        Styrkelse af socialområdet i kommunen

Sammenligner man Rudersdal med de andre kommuner i regionen, så bruger Rudersdal Kommune en del færre penge end gennemsnit på socialt udsatte borgere. Der er en stigende frustration blandt brugerne og pårørende på området, samt flere sager om fejlvurdering og ukorrekt behandling af sager i kommunen.

Udgifterne til socialområdet er faldet drastisk, da man ligesom i alle andre kommuner har flyttet kontanthjælp, fleksjob og førtidspension over i jobcentret. Der er dog ligeledes store udfordringer på dette område, og vi ønsker de to områder sammentænkt i en samlet social indsats, da man ikke kan skille folks forsørgelsesgrundlag fra den sociale hjælp de eventuelt måtte have brug for.

5.1 Sikring af borgernes rettigheder på socialområdet

 1. Der skal oprettes en uvildig socialjuridisk rådgivning

Der er brug for, at udsatte borgere kan få juridisk hjælp i forhold til de afgørelser som bliver truffet i kommunen. SF foreslår derfor en ordning med en uvildig juridisk borgerrådgiver, som kan vejlede i de komplicerede sociale sager, hvor borgere kan have svært ved at gennemskue deres rettigheder og de afgørelser der bliver truffet.

 1. Vi skal afskaffe brugen af eksterne lægekonsulenter

Brugen af eksterne lægekonsulenter til at vurderer lægeerklæringer mm. skal udfases som en del af en tillidsreform, da lægekonsulenterne ikke har et grundlæggende kendskab til borgerne. Det har de læger, der udarbejder lægeerklæringer og vurderinger af behovet for hjælpemidler osv. Vi skal derfor stole på disse vurderinger og sikre, at borgerne får den rette hjælp fra starten og ikke sendes igennem opslidende og unødvendige udredninger eller formålsløse rehabiliteringer.

 1. Ventetiden på botilbud skal ned

Borgerne venter i dag i gennemsnit 471 dage på at få tilbudt en relevant botilbudsplads, hvilket er helt uacceptabelt. SF ønsker, at sætte et loft over ventetiden på 120 dage, hvorefter borgeren/de pårørende selv har mulighed for at finde et relevant tilbud.

 1. Borgere skal have bagud bevilliget førtidspension fra den dag der søges

 

Der skal bevilliges førtidspension fra den dag, der søges, og ikke den dag man bliver godkendt, så det ikke længere er muligt for kommunen at spare penge ved at forlænge sagsbehandlingen unødvendigt. Vi har set en tendens indenfor den seneste årrække med, at sagsbehandlingstiderne er blevet voldsomt forlænget.

6.0      Kultur-, idræts- og foreningsliv

Der er mange grunde til, at kultur er vigtigt – den skaber fællesskab og identitet, vi slapper af og morer os, udfordres og vækkes til eftertanke.  Og nok så vigtigt: Det er for længst er bevist, at musik har en gunstig effekt på socialisering, motorik og anden indlæring for børn. Det har andre former for kunst også. Fordybelsen, når man beskæftiger sig med kunst, er unik, og i dag, hvor mange kæmper med stress og angst, er det særlig vigtigt, at børn og unge får mulighed for at beskæftige sig med netop dette. De senere år er der sparet en del på kulturområdet i Rudersdal kommune, hvilket SF ønsker at rette op på. I dag, hvor mange kæmper med stress og angst, er det særlig vigtigt, at børn og unge får mulighed for at beskæftige sig med dette.

6.1 Bedre kulturelle tilbud til alle borgere

 1. Musik- og kulturskole

Musikskolen skal tiltrække flere elever og fortsat tilbyde fripladser samt delvise fripladser, så forældre med lavere husstandsindkomst også har mulighed for at benytte tilbuddet. Der skal etableres en egentlig kulturskole i sammenhæng med musikskolen, hvor de andre kunstarter tilbydes. Billedkunst, teater, litteratur, film skal være en del af de tilbud alle børn og unge i Rudersdal kan benytte. Der skal også her etableres samarbejde med daginstitutioner og skoler. Huskunstnerordningen, hvor skolebørn møder professionelle kunstnere, skal støttes.

 1. Alle børn skal opleve kultur og prøve at spille et instrument

Der skal forstærket fokus på samarbejdet mellem musikskole, folkeskole og daginstitutioner, og der skal afsættes puljer til særlige forløb, som inddrager børn i daginstitutioner og skoler. Op til 3. klasse skal alle børn have et instrument i hånden og tilbydes musikundervisning i mindre grupper og/eller i større orkestersammenhænge, hvor de får indblik i musikkens verden. De børn som har lyst til at gøre en ekstra indsats eller som har lyst til at fortsætte, skal have mulighed for det. Der skal også udpeges en fokusskole, som på forsøgsbasis skal arbejde mere vidtgående med musik og andre kunstformer.

 1. Biblioteker

Bibliotekerne skal forankres i lokalområderne, og deres rolle som mødested for børn, unge og voksne skal styrkes. Børn, unge og voksne mødes her om læsning og om fælles interesser med udgangspunkt i litteraturen. De skal også have en aktiv rolle i samarbejdet med daginstitutioner og folkeskoler, hvor de skal styrke læselyst og indsigt i litteraturens verden. Det er vigtigt, at der er nem adgang til bibliotekets verden i hele kommunen, og derfor skal biblioteket i Vedbæk genetableres.

 1. Inddragelse

Medborgerhuse, foreningshuse, ungdomshuse og klubhuse, der ligger i forbindelse med idrætsfaciliteter, er centrale mødesteder for borgere i deres nærområder. Disse typer af huse er med til at skabe lokal forankring og identitet, og giver borgergrupper mulighed for at mødes og lære hinanden at kende. Det skal sikres, at der i lokalområder og ved idrætsfaciliteter er mulighed for at etablere denne form for mødesteder.

 1. Idræts- og foreningsliv

Der skal gøres en særlig indsats for at sårbare børn og unge deltager i idrætslivet. Der skal afsættes en pulje, der understøtter dette formål til foreninger, der gør en særlig indsats. Desuden skal der være nem adgang til støtteordninger gennem kontaktpersoner i foreninger, skoler o.a. Der skal forstærket fokus på samarbejdet mellem idrætsforeninger, folkeskole og daginstitutioner, og der skal afsættes puljer til særlige forløb, som arbejder for at inddrage børn i daginstitutioner og skoler.

De fysiske faciliteter skal både være tilstrækkelige samt skabe mulighed for fællesskab og samvær, der kan række ud over selve de idrætslige udfoldelser. Desuden skal det sikres, at faciliteterne indrettes sådan, at de kan anvendes af mange forskellige grupperinger og det meste af døgnet. Multifunktionshaller, kreative rum og mødesteder skal samtænkes.

 1. Bæredygtighed

Bæredygtighed skal indtænkes i alle aspekter af idræts- og kulturlivet. Både i bygninger, på udendørsarealer, i sportsbeklædning og i forplejning skal det bæredygtige element medtænkes, så der tages størst muligt hensyn til klimaaftryk og miljø. Mad og drikkevarer, som tilbydes i forbindelse med sportsfaciliteter skal være sunde og afspejle en bæredygtig indstilling. Der skal stilles krav til sponsorer om både bæredygtighed og overholdelse af sociale klausuler, som sikrer ordnede betingelser på områder som fx løn- og ansættelsesvilkår.

7.        Flygtninge og Integration

De fleste flygtninge i Rudersdals kommune har fået en god tilværelse her. Mange flygtninge fra Syrien, såvel kvinder som mænd, havde uddannelse og arbejde i deres hjemland. Flertallet deltager nu allerede i vigtige arbejdsmarkedsfunktioner, bl.a. som læger, Sosu’er, kokke og inden for rengøring mm. De fleste børn er velintegrerede i skolerne og fortsætter i gymnasiet. Mange flygtninge og deres børn deltager med sociale, kulturelle og kulinariske indslag, f.eks. Det Syriske Køkken på Folkemødet i Rudersdal og ungdomsdebat i Birkerød Kulturnat.

 1. Nyankomne flygtninge

Aktuelt skal kommunen tilbyde sig som opholdskommune, når de nyankommne afghanske flygtninge får tildelt asyl i Danmark, da kommunen har fin erfaring med integration.

Nye flygtninge i kommunen skal modtages tillidsfuldt og konstruktivt – og hurtigst muligt lære dansk kombineret med gradvis videreuddannelse og omstilling til det danske arbejdsmarked. Dvs. hjælp til hurtigst muligt at bestride enten et deltids- og fuldtidsarbejde og blive selvforsørgende.

Nogle flygtninge er svært traumatiserede og skal tilbydes professionel hjælp, og skal i øvrigt, i det omfang de magter det, indgå i det almindelige integrationsforløb.

Det gode møde med flygtninge og andre udlændinge i vores boligområder, børnehaver, skoler og i kulturelle- og idræts-institutioner skal sikres.

 1. Retorikken

Det er vigtigt for indvandrere og flygtninges integration, at diskriminerende, grim retorik afvises, hvilket også er en kommunal opgave.

 1. Frivillige, boligselskaber mm

SF støtter og samarbejder gerne med frivillige, organisationer og boligselskaber, som gør en indsats for at flygtninge kan få en god start, et godt naboskab og gode fritidsaktiviteter.

 

Politik

Nogle af de aller første møder i forbindelse med stiftelsen af SF i efteråret 1958 blev afholdt i Rudersdal hvor flere af partistifterne boede blandt andre Morten Lange.  Vi har været her lige siden. SF har været repræsenteret i Rudersdals kommunalbestyrelse (tidligere Søllerød og Birkerød) siden 1986 med en eller to mandater, dog fragået de sidste to perioder. Fælles for alle perioder er, at SF Rudersdal søger maksimal politisk indflydelse for de mandater vælgerne giver.

Vi arbejder aktivt for at forbedre den kommunale velfærd og for grøn omstilling og biodiversitet for at sikre vores fælles fremtid.

Det indebærer:

– Flere hænder og investeringer i vores vuggestuer, børnehaver og skoler.
– Rudersdal som en grøn foregangskommune med fokus på klima, miljø og biodiversitet.
– Flere hænder og mere omsorg i ældreplejen

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!