En fælles fremtid for Langeland

SF-Langeland gik i 2021 til kommunalvalg på dette program:

Levende Langeland i udvikling –  SF taler  vores spændende område op og deler det gerne med flere.

Langeland Kommune er på mange måder demografisk, økonomisk og socialt udfordret.

Lovgivningen er den samme for alle 98 kommuner – men forudsætningerne er vidt forskellige. Det skal vi have lavet om på, så vi får råd til samme velfærd som andre kommuner. Og de må godt kalde det fattighjælp – bare vi får pengene.

SF vil være med til at tale Langeland op – for der er meget, der gør livet værd at leve på denne ø. Det ved alle vi, der bor her.

Hele kommunen skal leve – også i fremtiden. SF vil have et levende lokalsamfund med plads til og brug for alle

SF LANGELAND ØNSKER et levende samfund over hele øen, hvor kravet om en friere og velfungerende folkeskole står øverst på prioriteringslisten. En tydelig og målrettet studie- og erhvervsvejledning for folkeskolens afgangsklasser er mere end nogensinde nødvendig.

Vi skal styrke de små lokalsamfund ved at kopiere “Strynø-modellen”, hvor aktive borgere er lykkedes med at bevare skole, børnehave, sfo, ældreboliger og købmand i nærområdet.

Det har givet Strynø stor tilflytning af især børnefamilier, og den model kan udbredes i resten af Langeland Kommune og sikre et levende lokalsamfund med plads og muligheder for både børn, unge og ældre. Et lokalsamfund med plads til og brug for alle.

KOMMUNENS YNGSTE BORGERE (0-6 år) skal fortsat sikres de bedste udviklingsmuligheder.

Af hensyn til en god hverdag for familier, hvor forældrene arbejder på umage tidspunkter, vil SF arbejde for, at der tilbydes mulighed for fleksible åbningstider i daginstitutionerne.

Klimasikring – SF vil være på forkant

Naturen er lige bag hækken – og vi ser på klimaændringerne med åbent sind. SF vil være på forkant med løsningerne

Langeland Kommune må forberede og sikre sig mod følgerne af de ændrede klimaforhold. Vi er en kommune med mange kyster, kystbyer og vores eneste vej til resten af Danmark og verden går over Siø, som ligger meget lavt. Det skal vi have for øje.

Sikring i forhold til klimaet vil afføde en masse væsentlige værdipolitiske, kulturpolitiske, økonomiske og etiske spørgsmål, som vi skal drøfte og finde løsninger på, inden vi for alvor står med problemerne. Derfor vil SF arbejde for, at der bliver nedsat et klimaråd, der skal finde forskellige modeller til løsninger.

Langeland Kommune skal være med til at sikre, at vores efterkommere også har mulighed for at opleve en stor artsrigdom for både planter og dyr. Vi skal sikre levevilkår for insekter, fugle, padder m.fl. og have fokus på, hvordan vi beskytter sårbar natur.

Vi skal også sikre rent drikkevand til fremtidige generationer. Og vi skal som kommune gå forrest, når det gælder genbrug og bæredygtig brug af ressourcer.

KYSTPROJEKTET SHORES skal fastholdes og næste fase er yderligere integration af vandsport i skolerne, herunder åbent-vand svømning og vandtilvænning som fast del af pensum på mellemtrinnet. SHORES skal også have fokus på naturgenopretning, eksempelvis genetablering af stenrev, udtagning af kystnære lavbundsjorder og deres omlægning til uberørt natur eller rekreative områder.

Vi skal  styrke naturformidlingen i samarbejde med eksisterende institutioner på Langeland/Strynø og i et tæt samarbejde med Geopark Sydfyn. SHORES med fokus på bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Arbejdsmarked og skoler

Langelandske unge vil gerne være håndværkere – og SF giver gerne de udfordrede unge en hånd ud på arbejdsmarkedet

Langeland ligger heldigvis rigtig flot i statistik over unge, der vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Vi har det til trods en gruppe af unge, der har behov for yderligere hjælp til at skabe sig en god fremtid. Det skal vi kunne give dem.

I ARBEJDET MED SÅRBARE UNGE handler det især om at lave en bedre overgang fra barn til voksen – både med adgang til rådgivning og ungdomsboliger i nærmiljøet.

Vi har gode skoler med engagerede medarbejdere og forældre. SF vil gerne medvirke til at skolerne får økonomisk og faglig mulighed for fortsat at udvikle sig.

Vi skal have flere brobygningsforløb i gang, så de unge mennesker faktisk får et reelt valg. Erhvervspraktikken skal genindføres i folkeskolerne. De unge skal ud og se, hvad de laver i erhvervslivet, for vi har brug for unge i alle erhverv, og det er altså også nu, at toget kører i forbindelse med den grønne omstilling.

Velkommen til virksomheder

Langeland og SF byder tilflyttere og virksomheder velkomne  –  forvaltningen og frivillige bistår med klar tale og hjælp

SF vil sikre en øget bevidsthed i virksomhederne og turisthvervet om en bæredygtig tilgang til produktion og servicering af både egne borgere men ikke mindst også turisterne i kommunen. Det skal ske med afsæt i FNs 17 verdensmål. På samme vis skal der udvikles idéer til markedsføring ud fra en bæredygtighedsdagsorden.

SF vil støtte op om en egentlig gennemgang af virksomhederne i forhold til  hvilke verdensmål, der allerede arbejdes med, og hvilke initiativer der er i gang i forhold til at beskrive dem og dermed også kunne finde frem til, hvad der med fordel kan arbejdes videre med.

På samme vis vil SF sikre en udvikling af turismen på et bæredygtigt grundlag, både lokalt i Langeland Kommune, men også i samarbejde med de andre fynske kommuner.

Det er glædeligt, at erhvervslivet på Langeland favner en bred vifte af virksomheder, forskellige i såvel størrelse, produktionsformer som udbud af varer/ ydelser.  Den variation sikrer en god overlevelsesgrad.

Et sundt og levende erhvervsliv er en forudsætning for at sikre det finansielle grundlag, der er nødvendigt for at drive kommunen og for at sikre en god beskæftigelse.

Langeland Kommune skal være på forkant med erhvervenes behov. Ikke mindst nye iværksættere har ofte brug for både sparring og hjælp til at finde vej i de offentlige systemer.

SF ønsker ikke, at støtten til virksomhederne ensidigt tager udgangspunkt i virksomhedernes umiddelbare behov, men også bunder i etiske overvejelser om kvalitet, nyttige og miljøvenlige produktioner og hensynet til arbejdsmiljø.

I SF GLÆDER VI OS OVER, at Langeland Kommune er gået foran og har skabt flere lære- og praktikpladser, og at det private erhvervsliv har gjort det samme, således at Langeland Kommune nu er danmarksmester i forhold til antallet af en ungeårgang, der tager en erhvervsuddannelse – nemlig hele 38,8%.

Bosætning

Der bliver brug for alle de hænder, vi kan skaffe. Vi har brug for flere penge i form af skatteindtægter til velfærd og uddannelse af vore unge.

Men på samme måde som de udsatte unge, så er der også udsatte voksne – og her er det en højprioritet, at vi får en udsattepolitik.

Derfor skal Langeland kendes som den anerkendende, bosætningsvenlige kommune overfor borgere og erhvervsvirksomheder. Kommunen, hvor frivillighed, borgerinddragelse og demokrati er kerneværdier.

Inddragelse og demokrati

SF vil arbejde for, at vores kommune bliver endnu bedre til information og kommunikation. Det er forudsætningen for, at borgerinddragelse og demokrati bliver konkrete, engagerende og meningsfulde. Der skal være mulighed for at indgå i det lokalpolitiske liv og de politiske debatter på et oplyst grundlag. Dette  kræver åbenhed og  omhu både fra de valgte politikere og fra forvaltningen.

Vi skal styrke arbejdsmarkeds-, erhvervs- og turismepolitikken, fordi de tre ting hænger sammen, og kommunen skal være garant for sammenhængskraften.

Et værdigt ældreliv

SF  arbejder for, at alle ældre med værdighed kan leve et helt liv i de rette rammer

SF taler ikke om en ældrebyrde – og ikke alle ældre er demente – men alle ældre har krav på et værdigt liv med selvbestemmelse og integritet. Nogle borgere har brug for skærmende omgivelser, og her vil SF arbejde for, at fysiske rammer og ressourcer er tilstrækkelige til alle former for alderdom – om det skal være i egen bolig eller på et af kommunens plejecentre.

De pårørende skal være velkomne i det omfang, de ønsker. Ligeledes gives der fortsat mulighed for, at  de pårørende inddrages i den ældres dagligdag.

Vi skal sørge for tilstrækkelig tilgang af elever inden for sundhedssektoren og derfor gøre det attraktivt at være elev i Langeland Kommune og konkurrere på arbejdsvilkår og udvikling.

Langeland Kommunes Velfærdsaftale giver frihed fra regler, så der kan skabes bedre kvalitet i plejen og omsorgen omkring den enkelte ældre.

Lighed i sundhed

SF vil arbejde for lighed i sundhed, og for at vi i Langeland Kommune  har opsøgende instanser, der giver mulighed for sundhedstjek og vejledning.

SF ser realistisk på Langelands situation, men vil ikke lade sig vælte af den. I fællesskab kan vi løfte os

SF erkender, at den økonomiske situation er vanskelig i Langeland kommune – af mange forskellige grunde.  SF vil derfor arbejde for en ansvarlig og realistisk økonomisk udvikling, og at der sker en grundig og afbalanceret prioritering af vores fælles midler. I den forbindelse er det helt afgørende for SF, at vi værner om de svagest stillede borgere.