SF Gribskov politisk program 

Handicap og psykiatri


Indhold: 

  • Klima og miljø, naturen i Gribskov 
  • Social, skole – Gribskov solidarisk 
  • Arbejde, unge og kultur – livet i Gribskov
  • Corona gå væk

Klima og miljø, naturen i Gribskov

Lad os være sammen om en fælles indsats for miljø og klima.

Bæredygtig kommune:  Vi skal forme vores økonomiske kredsløb her i kommunen som en bæredygtig enhed, der kan hænge sammen. Vi bør konkurrere knap så meget på levestandard med andre kommuner som forholde os til sammenhængen, hvor vi bor. Vores lokalmiljø (arbejds-, vand-, mental-, natur-, børne-, unge-, ældremiljø og selv stemningen på vores byfester) afhænger af, at vi er et fællesskab, som er forbundet kommunalt. Og samtidigt forandres vores klima globalt, og det har vi som opgave at medtænke lokalt i både handling og ord. Vi skal finde en måde at nyde velfærden uden skadelig vækst i fremtiden.

Bæredygtigt havmiljø:  SF har kæmpet for og vil fortsat forbyde fiskeindustrien i at forurene Kattegat med såkaldte havbrug. De skænder vores eget fiskeri. Vores turister ville blive væk, hvis vi fik grønt badevand. Vi kan måske som land- og havkommune tilvejebringe betingelser for et erhverv af havdambrugere. Sådanne dambrug kan modsat havbrug kontrollere udledningen af kvælstof i vores hav. Det er vi interesserede i. Og fisk er klimavenlig spise.

Cykelstier:  Vi vil have flere cykelstier i kommunen. Når der bygges nyt, og når der trafiksaneres, så skal cykling indtænkes. Vi cykler for klimaet, for vores egen og andres sundhed, fordi vi vil og kan. Vores byer skal være trafiksikre, trygge og fremkommelige for cyklister med cykelstier, der skal binde vores mange små byer sammen til gavn for miljø, erhverv og fremtiden. Vi i SF ønsker at deltage i det kommunale og regionale samarbejde omkring supercykelstier.

Klima – i kommunen:  Vi vil gøre en dyd ud af nødvendigheden og omfavne klimaudfordringen som et kærkomment fælles projekt, som vi ønsker at møde med høje ambitioner. Vi skal turde indtænke klimaregnskab i alle store og små beslutninger og vil kræve miljøvurderinger på tal og fakta. I samarbejde indtænker vi løsninger og klimavenlige muligheder i alle dagsordner.

Klimastandarter og klimafællesskaber – organisationer:  Vi skal samarbejde med erhvervsliv og internationale organisationer om klima. Vi er klimakommune hos Danmarks Naturfredningsforening, og vi ønsker at alle borgere i Gribskov begejstres og tager ansvar så vi også er klimakommune i egne øjne. Lad os blive gode til det her – sammen, gennem udvikling af strategier for partnerskaber, klimastandarter og lokale virksomheders grønne fodaftryk og samfundsansvar (CSR).

Klimavenlig kommune – borgerne:  Det skal være nemmere at være elbilejer i Gribskov. Det skal være nemmere at køre med bus, tog og på cykel. Vi skal have høje krav til energiklausuler i byggeri og så skal vi optimere processen med at omlægge affald og genbrug til en national klimavenlig standart, hvor også land og sommerhusområderne skal indtænkes. Vi skal oprette en klimastilling i kommunen, der har til formål at oplyse og informere om nye tiltag, der kan højne den enkelte borgers bolig.

Lokale fødevarebutikker og økologi:  Kommunen skal bidrage til at lette det administrative arbejde for lokale fødevarebutikker og lokal ”jord til bord”-kultur, og bidrage til netværk, samarbejde og udvikling.

Marshallplan til klimaet – staten:  Vi skal ikke alene leve op til gældende klima- og miljøtiltag, der kommer fra regering og folketing, men også tænke kreativt, inspirere og være åbne for muligheder der byder sig i bestræbelserne for at vi bliver klimavenlig foregangskommune.

Miljø, dyrevelfærd og naturnationalparker:  Vi har en række grønne områder som virker som publikumsmagneter for vores borgere, besøgende og landliggere. De repræsenterer natur i vores grønne kommune og de er velbesøgte i en tid med corona lock down. Disse områder skal understøttes i at være så vilde og naturlige som muligt indenfor rammerne af almindelige normer, fx dyrevelfærd,  og under hensyn til brugerne, og vi imødeser de kommende naturnationalparker som et stort aktiv for kommunen. Vi vil være med til at udpege nye områder med lavbundsjorde, som kan tjene både drikkevand, klima og biodiversitet. Det er svært at få hegn til at passe ind i alle disse hensyn.

Havmiljøvogter:  I den udstrækning vi i vores kommune kan bidrage til havmiljøet vil vi understøtte og vogte marinens initiativ. Desuden vil vi gerne være med til at udmønte centrale statslige midler til naturnationalparker i vores havområder.

Offentlig adgang til kysten uanset:  Ethvert kystsikringsprojekt skal give adgang for og til borgere og vi vil bekæmpe private, kommunale projekter, der ikke sikrer dette. Vi skal have flere offentlige trapper og stier til kysten til gengæld for offentlig kystsikring. Alle tiltag omkring kysten skal have til formål at bevare og beskytte samtidig med at havmiljøet bliver tilgodeset.

Omlægning af landbrug:  Vi er godt på vej med økologiske landbrug i Gribskov kommune, og vi vil arbejde på at alle kommunens arealer skal omlægges til økologisk drift uden brug af sprøjtemidler. Desuden vil vi arbejde for at få en økologisk landbrugsskole og et agrart videnscenter til kommunen.

Plan for biodiversitet i kommunen:  Vores bud på, hvad vi kan gøre for biodiversiteten i kommunen hjælper samtidigt på andre områder, fx på klima og drikkevand. Vi vil udtage intensivt dyrkede lavtliggende jorde og omlægge til drikkevandzone som gavner klima og biodiversitet med korridorer rund fx lang Kongernes Nordsjællands stier. Evt. sammentænkt med naturnationalparker i nye områder, fx ml Holløse bredning og Helsinge.

Respekt om natur – rekreativt og i byplanlægning:  Gribskovs tre store byer udvider i disse år især Helsinge. Vi vil i SF stædigt holde fast i de grønne kiler og adgangen til naturen – ikke mindst på cykel. Derfor ønsker vi at klausuler om dette indlægges i alle større byggeprojekter.

Sti og publikumsfaciliteter i natur:  Vi ønsker og arbejder for at planerne om en sti rundt om Esrum sø og Arresø bliver til virkelighed. Vi vil understøtte og samarbejde i statens arbejde med genetableringen af Søborg sø mod en succes for naturen og biodiversiteten. Vi ønsker at benyttelse og beskyttelse går hånd i hånd og vil sikre at fremkommelighed for gående, ridende og cyklende til stadighed bliver muligt og ønsker at bidrage til at gøre Kongernes Nordsjælland til en succes, således at fremtidige lodsejere kan se sig selv i projektet og den derved får mulighed for at udvikle sig.

Tog på tværs:  SF kæmper for at udvide lokalbanen og ja, vi prioriterer den selvfølgelig foran udvidelsen af en motorvej. Lokalbanenettet, gerne med eltog, skal binde os sammen i kommunen og ikke kun sende os til Hillerød.

Vandmiljø / drikkevand:  Vi vil være på forkant i kampen mod pesticider i vores drikkevand og mener der skal handles hurtigt. Ny erfaring viser at forsigtighedsprincipper i fællesskaber er det eneste som kan bekæmpe grænseoverskridende problematikker som sygdom, forurening af både luft og vand og trafiksikring for så vidt. Vi vil være opsøgende i Christiansborgaftalen om Boringsnære beskyttelsesområder som skal være klar inden 2022.

Vi vil genoprette miljøudvalget:  Med fokus på drikkevand og håndhæve et gennemskueligt forsigtighedsprincip over for forurening. Vi støtter mantraet at “naturen skal beskyttes før den kan benyttes” og vi arbejder gerne med at være proaktive når langsigtede klimainitiativer skal sparkes i gang politisk. Vi mener at inddragelse og samarbejde med implicerede partere er vigtige for sagens udgang og resultat.


Social, skole – Gribskov solidarisk

Hele styrken i vores samfund ligger i den tillid vi giver til hinanden. Vi tør hjælpe dem vi ikke kender.

Adskil almen og specialområdet på skolerne. Folkeskolerne har for dårlig økonomi. Særlig det forhold, at specialområdet er koblet sammen med folkeskolen økonomisk, gør det for svært at styre folkeskolen. Alle børn er særlige og vigtige, og derfor skal vi sikre de bedst mulige arbejdsvilkår for ansatte lærere og ledere, der til hverdag prøver at skabe rammer for det gode børneliv med opdragelse, dannelse og senere uddannelse. Børnene er vores alles fremtid og de skal sikres bedst mulige rammer for trivsel og vækst sammen med de voksne.

Arbejdsløse:  Vi vil gå langt for at kæmpe for alles ret til et arbejde. Kan vi og staten ikke leve op til den lediges grundlovssikrede ret til et arbejde, så skal vi i det mindste behandle den ledige ordentligt og værdigt. De største problemer omkring arbejdsløshed er strukturelle. Bryd tabu og lad os løse dem sammen. Coronaledighed er et akut problem. Statslig jobgaranti lyder godt.

Borgerrådgiver:  Vi skal igen have en upartisk borgerrådgiver i kommunen, som kan hjælpe vores borgere i nød med fx sagsbehandling. En sådan upartisk borgerrådgiver instans i kommunen kunne eventuelt kobles og have sin daglige gang i frivillighedscentret, således at borgerrådgiveren reelt er en uvildig part.

Familiepolitik:  Gribskov er et dejligt hjem for os og en attraktiv kommune for de mange nye tilflytterfamilier. De finder her lokalmiljø, strand, skov, landbo- og byliv. Der skal sikres en sammenhængende hverdag hvor børnepasning, transporttid til studie og arbejde skal minimeres mest muligt, og SF vil kæmpe og arbejde for det fælles ansvar og lige muligheder for alle, hvor det gode hverdagsliv prioriteres højt.

Flygtninge:  Vi ser flygtninge, der har fået asyl og dermed ophold i Danmark, som en ressource. Det er vigtigt for samfundet og den enkelte, at integrationen bliver så grundig og effektiv som muligt. Vi vil satse på at skabe job straks efter tilflytningen til kommunen. Flygtninge bør være selvforsørgende og deltagende i lokalsamfundet så hurtigt som muligt. Derfor ønsker SF at støtte foreningslivet og de frivillige organisationer med at etablere en inkluderende og inddragende indsats.

Fælles fodslag om aktiv SSP og trafik:  Vi vil give gode arbejdsbetingelser for dem som sikrer vores unges tryghed. Man skal kunne tage til fest med det offentlige og færdes om aftenen på belyste gader, og kommunen skal skabe rammer, så unge og gamle ikke karambolerer i dyrkelsen af deres interesser. I SF tror vi på at øget trafiksikkerhed, natbusser, gadebelysning på kritiske steder, befolkede fællesarealer og smart belysning langs stierne vil øge trygheden. Vi vil gå i samarbejde med Movia og lokalbanen om eventuel anvendelse af stationsbygningerne til aktivitetsrum i aftentimerne. Inviter kriminologerne til at rådgive.

Social og sundhed:  Vi ser alle borgere lige og derfor er vores samfund ikke stærkere end den svageste. Derfor ønsker vi en større solidarisk deltagelse i at støtte de som har det sværest, og vi ønsker et større fokus fra kommunen på at støtte de lokale hjælpeorganisationer, foreninger og lokale grupper, der tager initiativ til at hjælpe unge, flygtninge, ældre, syge og ledige.

Integration mellem lokalmiljøer og skoler:  Folkeskolen kan noget helt særligt. Den og dens distrikt kan skabe hele rammer om et stabilt børne- og familieliv, hvor barnet oplever tryghed i større og større rammer i takt med at det bliver mere selvstændigt. Det er fortællingen om, at det kræver en landsby (lokalmiljø) at opdrage et barn. Vi støtter frie skoler, som passer ind i denne fortælling, men der findes en ulig konkurrencesituation mellem privatskole og folkeskole som ikke fremmer denne fortælling. Folk i kommunen har brug for stærke folkeskoler. I øvrigt skal der ro på skoleområdet.

Handicappolitik:  Vi vil arbejde for, at borgere med funktionsnedsættelse eller diagnoser indenfor psykiatrien behandles med respekt og ligeværdighed.  Mennesker med handicap af psykisk eller fysisk karakter skal som alle andre accepteres og ses som en del af den menneskelige mangfoldighed. Vi vil arbejde, for at Gribskov kommune overholder FN’s handicapkonvention. Mennesker med handicap skal kunne leve et godt liv med samme muligheder som borgere uden disse udfordringer.

Klasseloft max 24 – ro på:  Over hele landet forsøger SF at mane til besindelse i forhold til tidligeres tiders pisk, test og skolechokterapi. Vi vil give pædagoger og lærere tid til at gøre deres arbejde. Nemlig at danne og uddanne de nye generationer – give dem smag for og nysgerrighed på livet før arbejdslivet. Vi vil for enhver pris undgå at hæve klasseloft, og vil kræve ekstra ressourcer i de tilfælde, det ikke kan undgås. Samtidig ønsker vi ikke at støtte rullende skolestart.

Flere lejeboliger:  Lejeboliger er en vigtig del af moderne byggeri. Vi skal have langt flere lejligheder og muligheder for at bo til leje for unge såvel som for ældre til en rimelig leje og det i alle hjørner af kommunen. Vi er hverken bange for ghettoer eller indvandring. Men vi vil gøre op med den nuværende førte boligpolitik i Gribskov og sikre en større mangfoldighed i vores boligudbud, der i større grad skal tilgodese det levede livs forskellige faser, op og nedture. Der skal være plads til alle.

Ligestilling:  Vi skal og bør kræve lige ret for kønnene i løn og arbejdsforhold. Vi støtter implementeringen af EU-direktivet om delt barsel, også hos kommunens ansatte.

Seksualitet:  I SF ønsker vi at vi i Gribskov deltager i den landsdækkende Uge Sex og støtter op omkring arbejdet med at oplyse unge såvel som ældre om seksualtiet, og ønsker at kommunen eventuelt etablerer et samarbejde med organisationen Sex & samfund.

Støtte og anerkendelse til psykisk sårbare:  Alle kan blive ramt af ondt i sjælen. For nogen vil det få voldsomme konsekvenser og koste job og familie og for andre giver det måske bare et mindre bump på vejen. Uanset hvor slemt man rammes skal det være muligt at få hjælp. Vi mener at den tidlige og forebyggende indsats kan hjælpe mange mennesker og familier.

Støtte til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb:  Vi ser gerne flere initiativer som kan hjælpe unge igennem skole- og uddannelsesjunglen. Og vi mener at vi har omgivelser, som kan tiltrække flere unge fra Københavnsområdet. Vores boligpolitik støtter lejligheder og ungeboliger.

Tidligindsats:  SF ønsker at alle børn og familier trives. Vi ønsker, at et større helhedssyn på familien bliver implementeret og iværksat. Vi ønsker at der skal etableres en tidlig indsats for børn og unge. En indsats som har udgangspunkt i børn og unges trivsel. Vi ønsker en enhed, der arbejder i et anonymt rum, som skoler, institutioner, idrætsforeninger, dagplejer og familier selv kan trække på, når der opstår bekymringer omkring et barn eller ung.  Vi ønsker større fokus på de unges trivsel og derfor skal anonym ungerådgivning også være en del af tilbuddet.

Vi vil være speciel velfærdskommune: Vi vil ansøge om at blive en del af det specielle frikommuneforsøg. Fx kunne vi som i Helsingør gøre mere for jobcenterets ansatte eller som i Næstved og Østjylland fritage eleverne for de nationale tests.

Ældre:  Folk skal have hjælp til at bo i eget hjem og mulighed for et meningsfyldt ældreliv under vejledning. Vi bør arbejde med selvvisitation og stræbe efter genkendeligt personale i vagtplanerne i hjemmehjælp og på ældrecentre.


Arbejde, unge og kultur – livet i Gribskov

I Gribskov lever vi vores liv, uanset om vi så pendler over grænsen til arbejde. Det skal kunne hænge sammen for alle.  Og det skal det stadig når Corona og klimaforandringer udfordrer vores vaner. Men vi kan slå tilbage, fx med kultur.

Aktivt kulturliv for børn og voksne:  Kulturskolen og de voksnes kulturråd er vigtige markører i en kommune som ikke kan bringe borgere på tværs på under 30 minutter, og det er ovenikøbet i bil. Noget andet må bringe os sammen så vi ikke rejser ud ad kommunen ved førstkommende lejlighed – så at sige binde os sammen af musik, billeder, teater og fælles oplevelser. Vi skal have en fast billedskole, der driftes på linje med musikskolen, og som er del af Kulturskolen.

Kultur og fællesskab:  Kunst og kultur er vigtige parametre i forebyggelse af ensomhed og depression. Vi mener at kulturen er med til at skabe fællesskab, glæde og begejstring.

Erhverv – Hvad skal vi leve af?:  Vores net og it forbindelser skal opgraderes kraftigt og vi vil lægge stort pres på folketinget og diverse udbydere for at etablere bedre forbindelser da ønsker at vi skal være en kommune for de små hjemmearbejdende virksomheder, bosætningskommune, små bæredygtige iværksættere, oplevelsesøkonomi, turisme mm. Vi skal være stolte af vores potentiale og turde stille krav også til multinationale virksomheder som søger til kommunen.

Dialogmøde – lyt til borgerne:  Vi ønsker gensidig tålmodighed både med borgere og lokalpolitikere, når nye folk skal ind i byrådet, og der skal debatteres på livet i forsamlingshuse, ejerforeninger, erhvervsforeninger, lokalråd, frivillige foreninger inden for både kultur og idræt. Vi har ikke fundet de vises sten. Vi prøver bare at lytte og snakke med.

Masteplan:  Lokalforeningsrådet ønsker en fremsynet masteplan for hele kommunen. Det forslag støtter vi.

Oversigt over lokalplaner:  Vi ønsker at diskutere langsigtede lokalplaner, så vi undgår hovsaløsninger og vi ønsker at støtte dispensationer, der tilgodeser klimaløsninger til på eksisterede bygninger og i nye byggerier.

Respekt om embedsmænd og offentligt ansatte?  Nogle mennesker har valgt at arbejde med at få vores samfund til at hænge sammen. Det skal vi jævnligt takke dem for. Det er ikke nemt. Politikerne må som deres arbejdsgivere stå på mål for dem – de kan jo ikke selv forsvare sig over for dem de tjener. Bibliotekarer har en kritisk funktion for samfundet.

Strategi for fiskeri:  Vi tror på at fiskeriet som erhverv i vores kommune har en fremtid, som vi skal værne om både i havn og til vands. Når vi bekymrer os om kvælstof og pesticider på land handler det også om mulighederne for fiskeri. Men fiskeriet skal naturligvis foregå bæredygtigt. Fiskeriets organisationer bør være part i beslutningen om Nordkystens fremtid. Vi bekymrer os om kystfiskeriet.

Trafiksikkerhed for bløde trafikanter:  Vi vil arbejde benhårdt for at finde midler til trafiksanering. Særligt omkring skoler og ved strækninger udpeget til at være risikable.

Turisme på sigt:  Vi prioriterer at, vi altid skal kunne føle os hjemme, hvor vi bor. Turisme og landliggere er i den forstand arbejde, arbejdspladser og økonomisk grundlag for mange, men vi skal gøre alt hvad vi kan for, at problemerne med turisme ikke tager overhånd. Det gælder for tiden mere i trafiksikkerhed end i eventbranchen, men det gælder i det hele taget administration af ordensregler, som skal sørge for, at vi ikke belastes af sygdom og trafikulykker eller, hvor uklarhed splitter lokalsamfund på grund af uoverensstemmelser. Vi foreslår fx parkeringsvagter til sommerlandet i højsæsonen. Bæredygtig turisme er, når vi gearer os til at føle os trygge i vores eget lokalmiljø, selv når sommergæsterne flokkes om os.

Motorvejsforlængelse:  Vi vil arbejde for at få en motorvejsforlængelse til Hillerød, og gerne helt til Helsinge. Anlæggelsen af motorvejen skal gå hånd i hånd med bedst mulige miljøfokus, og derfor skal vi arbejde med at etablere pitstops med ladestandere, således at elbiler i Nordsjælland bliver første valg. En forlængelse vil gøre det endnu mere attraktivt for nye tilflyttere at vælge Gribskov. Vi ser det som en nødvendig og tiltrængt udvikling.

Offentlig transport:  Den offentlige transport skal være meget bedre. Vi vil arbejde benhårdt i bestræbelserne for at få flere investeringer, og modarbejde besparelser når det gælder vores samarbejde med regionsrådet omkring offentlig kollektiv transport. Vi ønsker at lokalbanen kan køre med mere end to afgange i løbet af natten, både i hverdagen og i weekenden og det vil vi som medejere af lokalbanen tilsigte og arbejde for. Der skal desuden kæmpes for en opretholdelse af de tværkommunale busruters halvtimesdrift. I det hele taget skal vi have det bedst mulige offentlige transportsystem.

Ung i kommunen:  Det skal være fedt og attraktivt at være ung i Gribskov kommune. Derfor skal vi bl.a. have flere lejligheder til unge priser, vi skal kæmpe for et stort udvalg af fritidsaktiviteter, og også muligheden for diskotek i Helsinge gågade. Derudover skal kontakten mellem unge ildsjæle og politikerne styrkes. Dette gøres igennem mere dialog, og en mere åben administration i forbindelse med kommunale sager, der vedrører kommunens unge. Gribskov skal være et godt sted at være som ung.


Udtalelse ved udgivelse:

Corona gå væk

Vi står stadig midt i en pandemi, som nu er blevet hverdag. Her hjælper vi hinanden ved at udvise rummelighed, og ved at ikke have tårnhøje forventninger til den enkelte kommunalt ansatte. Men vi skal nok forvente af alle, at vi står tættere sammen for at komme ud af krisen igen. Kommunen skal opruste socialt og kulturelt efter denne krise. Og hvad nu hvis nogen ikke tør åbne dørene til samfundet – skal de så det? For os i SF er kæden aldrig stærkere end det svageste led. Vi tager solidarisk del i de svages stærke sammenhold. Vi vil styrke alt, hvad der er fælles for at styrke os alle.

Vi vil gøre en dyd ud af nødvendigheden omkring klimaforandringerne. Måske er vi alle snart klimaflygtninge i en eller anden forstand. Om ikke andet så fremmedgjort fra vores eget drikkevand. Og det ser ud til at klimakrisen kun forstærker uligheden. Som arbejderparti er vi Gribskovs tilflytteres parti. Vores kommune er endnu ikke 18 år gammel.  Velkommen til jer nye som gamle tilflyttere i vores unge fællesskab. Vi finder altid løsninger for fællesskaber.

Så hvad siger I til at vi opruster Gribskov kulturelt og bringer os allesammen sammen? Mere skov, mere kultur og mere sammen i Gribskov.